Товардык белги жана тейлөө белгиси – бул бир юридикалык же жеке жактын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн башка юридикалык же жеке жактын окшош товарларынан жана кызмат көрсөтүүлөрүнөн салыштырмалуу айырмалоого жөндөмдүү белгилер.

Кыргыз Республикасында товардык белгилер катарында сөз түрүндөгү, сүрөт түрүндөгү, көлөмдүү жана башка белгилер же алардын айкалыштары катталышы мүмкүн.

Сөз түрүндөгү белгилерге сөздөр, сөз мүнөзүнө ээ болгон тамгалардын айкалыштары, сөз айкаштары, сүйлөмдөр, тилдин башка бирдиктери, ошондой эле алардын айкалыштары кирет.

Сүрөт түрүндөгү белгилерге тирүү жандардын, предметтердин, жаратылыш жана башка объектилердин сүрөттөлүштөрү, ошондой эле кайсы болбосун формалардын фигуралары, тегиздиктеги сызыктардын, тактардын, фигуралардын айкалыштары кирет.

Товардык белги кайсы болбосун түстө же түстүк айкалышта болушу мүмкүн.

Алар үчүн товардык белги колдонулган товарлардын мүнөзү, товардык белгини каттоо үчүн тоскоолдук болуп эсептеле албайт.

Визуалдык айырмаланбаган белгилер, ошондой эле үн жана жыт белгилери катталбайт.

Төмөндөгү гана белгилерден туруучу товардык белгилерди каттоого жол берилбейт:

Айкалыштырылган белгилерге ар түрдүү мүнөздөгү сүрөттүк, сөздүк, көлөмдүк ж.б. элементтердин айкалыштары кирет. Көлөмдүү белгилерге үч өлчөмдүү объектилер, фигуралар жана сызыктардын, фигуралардын айкалыштары кирет.

Кыргыз Республикасында товардык белгини укуктук коргоо   аны «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипте мамлекеттик каттоонун негизинде, же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине байланыштуу  берилет.  Товардык белги ишкердик ишмердүүлүктү ишке ашыруучу юридикалык жактын, ошондой эле жеке жактын атына катталышы мүмкүн.

Товардык белгинин ээси товардык белгини пайдаланууга жана тескөөгө, ошондой эле башка жактардын аны пайдалануусуна тыюу салууга өзгөчө укукка ээ. Анын ээсинин уруксатысыз товардык белгини Кыргыз Республикасында эч ким пайдалана албайт.

Товардык белгинин ээсинин укугун бузуу деп, санкцияланбаган жасап чыгаруу, колдонуу, алып кирүү, сатууга сунуштоо, сатуу жана чарбалык жүгүртүүгө башкача киргизүү, же ушундай максатта товардык белгини же ушул белги менен белгиленген товарды, же бир түрдүү товарларга карата аны менен аралашуу деңгээлине чейин окшош белгини сактоо таанылат.

Товардык белгиге өзгөчө укук Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде товардык белгини каттоо жөнүндө маалыматтар Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу расмий бюллетенде жарыяланган датадан тартып пайда болот.