Көпчүлүк үчүрда берилүүчү суроолор

Товардык белгини улуттук каттоонун максаты

Товардык белги белгинин ээсине анын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн бирдейлештирүү үчүн белгини пайдаланууга өзгөчө укук түрүндө коргоону берет. Товардык белгинин ээсинин укугун бузуу деп санкцияланбаган даярдап чыгаруу, колдонуу, алып кирүү, сатууга сунуштоо, сатуу жана чарбалык жүгүртүүгө башка киргизүү же ушул максатта товардык белгини же ушул белги менен белгиленген же бир түрдүү товарларга карата аны менен аралашып кеткен деңгээлге чейин окшош товарды сактоо таанылат.Товардык белгинин ээсинин укугун бузуу деп, ошондой эле, Интернет түйүнүндөгү адресат катары, ушул ээсинин товардык белгиси менен аралашып кеткен деңгээлге чейин окшош же бирдей белгинин санкцияланбаган пайдаланылышы таанылат.

Товардык белгинин коргоо мөөнөтү 10 жыл, бирок коргоонун алгачкы белгиленген мөөнөтү өткөндөн кийин кошумча алымдар төлөнгөн шартта, коргоонун мөөнөтү ар бир жолу 10 жылга узартылышы мүмкүн.

Корголуучу товардык белгилерди коргоону соттор ишке ашырышат жана көпчүлүк өлкөлөрдө алар товардык белгилерге укуктардын бузулушуна бөгөт коюу боюнча чараларды кабыл алууга укуктуу.

Товардык белгилерди коргоо кайсы аймакта күчүндө болот?

Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү товардык белгилерди каттоону жүргүзүшөт жана коргоо беришет. Ар бир улуттук же аймактык ведомстводо товардык белгилердин реестрлери бар, анда бардык каттоолорго жана узартууларга өтүнмөлөр жөнүндө толук маалымат камтылат, бул эксперттөө жүргүзүүнү жана издөөнү, ошондой эле мүмкүн болуучу каршылыктар планында үчүнчү жактардын аракеттерин жеңилдетет. Бирок, мындай каттоонун күчү ал ишке ашырылган өлкөнүн аймагы менен, ал эми аймактык каттоо учурунда – тиешелүү өлкөлөрдүн аймактары менен чектелет.

Отүнмөнү кантип толтуруу керек?

Товардык белгилерге өтүнмө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көч., 62 (кабыл алуу сааттары ишемби, жекшембиден тышкары күн сайын 9-00дан 18-00га чейин, тыныгуу убактысы 12-30дөн 13-30гө чейин).  Өтүнмө берүү үчүн Сиз арыз толтурушуңуз (басма түрүндө, бир нускада) жана алым төлөшүңүз керек. Арыздын бланкын сиздер Кыргызпатенттин сайтынан таба аласыздар.

Арызда анын атына каттоо суралган юридикалык жактын толук расмий аталышын, же Сиздин фамилияңызды, аты-жөнүңүздү, эгерде сиз өзүңүздүн белгиңизди ишкер катарында билдирсеңиз (71-графа), толук почта дарегиңизди, телефон номериңизди, электрондук почта дарегиңизди: (98-графа) көрсөтүңүз.

Эгерде Сиздин иштериңизди патенттик ишенимдүү өкүл жүргүзө турган болсо, анда ал өзү жөнүндө маалыматтарды 74-графага киргизүүгө тийиш.

Чарчыга (54-графа) 5×5 см. өлчөмүндөгү Сиздин белгинин сүрөттөлүшүн жайгаштырыңыз.

Өзүнчө конвертте дагы 25 ушул сыяктуу сүрөттөлүштөрдү даярдаңыз. Этикетка өзү кандай чоңдукта болсо, ошондой берилет, бирок 21×29,7см. дан ашпоого тийиш. Көлөмдүү белгини каттоо учурунда 5×5 см. өлчөмүндөгү жалпы көрүнүштүн сүрөттөлүшүн пайдалангыла. Фотосүрөт, типографиялык оттиск же компьютердик графика түрүндөгү сүрөттөлүштөргө жол берилет. Эң башкысы – ал жогорку сапаттуу болууга тийиш. Сүрөттөлүш Сиздин белгиге кандай түрдө коргоо алгыңыз келгендигине жараша кара-ак же түстүү болушу мүмкүн.

Сыпаттамада транслитерацияны же чет элдик сөздүн котормосун бериңиз, сөздүн маани-маңызын түшүндүрүңүз. Сүрөттөлүш белгинин бардык элементтерин баяндаңыз, эгерде ал абстрактуу мүнөздү алып жүрсө, белги эмнени символдоштурарын көрсөтүңүз ж.б.

Эгерде белги түстүү болсо, түсүн же түстүк айкалышын көрсөтүңүз (59-графа). (57) графасын толтурууга өзгөчө көңүл буруңуз, бул жерде алар үчүн Сиз өз белгиңизди каттагыңыз келген товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси берилет. Сиз өз белгиңизди каттагыңыз келет. Товарлар жана/же кызмат көрсөтүүлөр так терминдер, өзгөчө Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясынын (ТКЭК) терминдери менен белгиленүүгө жана алардын өсүү тартибинде ТКЭК класстары боюнча топтоштурулууга тийиш.

Юридикалык жактын атынан берилген өтүнмөдө жетекчинин же ага ыйгарым укугу бар адамдын колу коюлгандыгын жана колу мөөр менен күбөлөндүрүлгөндүгүн текшериңиз. Эгерде Сиз өтүнмөнү ишкер катарында берсеңиз, сиздин кол тамга жетиштүү болот. Кол тамга фамилияны жана аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленүүгө тийиш.

Белгини улуттук каттоонун наркы кандай?

Өтүнмөнү бергендиги жана экспертизалоо үчүн алымдын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы №523-токтому менен бекитилген “Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө Жобого” ылайык аныкталат. Төлөм дүмүрчөгүн (квитанция) же анын Кыргызпатенттин Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн өтүнмөнүн материалдарына тиркеңиз.Товардык белгини, тейлөө белгисин каттоого өтүнмө берүү жана алдын ала экспертиза жүргүзүү:

– 50 эсептик көрсөткүч (1 эсептик көрсөткүч = 100сом)

Экспертизаны жүргүзүү:

– Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл –аралык классификациясынын (ТКЭК) бир классы үчүн – 150 эсептик көрсөткүч

– Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясынын (ТКЭК) бирден ашык ар бир классы үчүн – 75 эсептик көрсөткүч

Товардык белгини каттоо, жарыялоо жана аларга күбөлүк берүү – 150 эсептик көрсөткүч

Товардык белгини каттоого өтүнмөнү тариздөөгө талаптар жөнүндө кеңири маалыматты Сиздер «Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелеринен» таба аласыздар.

Товардык белгиге өтүнмөнү эксперттөөнүн жол-жоболору жана мөөнөттөрү кандай?

Өтүнмөнү эксперттөө Кыргызпатент тарабынан ишке ашырылат жана алдын ала эксперттөөнү жана билдирилген белгини эксперттөөнү камтыйт.
Эксперттөө жүргүзүү мезгили ичинде ал боюнча чечим чыкканга чейин өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгерде кошумча материалдар ал берилген датага өтүнмөгө кирбеген товарларга көрсөтмөлөрдү камтыса же билдирилген белгинин маңызын өзгөртсө, анда алар карап чыгууга кабыл алынбайт.

Өтүнмө аны карап чыгуунун кайсы болбосун этабында өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча чакыртылып алынышы мүмкүн, бирок Мамлекеттик реестрде товардык белги катталган датадан кеч эмес убакыт ичинде.

Билдирилген белгини эксперттөө өтүнмө берилген датадан тартып алдын ала эксперттөө аяктагандан кийин он эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

Эксперттөөнүн жыйынтыктары боюнча товардык белгини каттоо жөнүндө же товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Товардык белгини каттоо жөнүндө чечимдин негизинде белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти алган датадан тартып бир айдын ичинде Мамлекеттик реестрде товардык белгини каттоо жүргүзүлөт.

Товардык белгини каттоого тиешелүү жана Реестрге киргизилген маалыматтар Мамлекеттик реестрде товардык белги катталган датадан тартып, же товардык белгинин каттоосуна өзгөртүүлөрдү Мамлекеттик реестрге киргизген датадан тартып үч айдын ичинде Кыргызпатент тарабынан расмий бюллетенде жарыяланат.

Товардык белгиге күбөлүк берүү  Кыргызпатент тарабынан расмий бюллетенде товардык белги жарыяланган датадан тартып үч ай өткөндөн кийин жүргүзүлөт.