Алымдар жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1999-жылдын 14-майындагы

N 259 токтому менен

бекитилген

Селекциялык жетишкендиктерди патенттөө

үчүн алымдар жөнүндө

ЖОБО 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун,

2002-жылдын 5-августундагы N 527 токтомунун,

2008-жылдын 13-майындагы N 211 токтомунун

редакцияларына ылайык)

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо” жөнүндөгү Мыйзамда каралган юридикалык маанилүү аракеттерди жасагандыгы үчүм алымдарды төлөөнүн тартибин, өлчөмдөрүн жана мөөнөттөрүн белгилейт.

Селекциялык жетишкендиктерди патенттөө үчүн алымдардын өлчөмдөрү Кыргыз Республикасынын антимонополиялык уюмдары менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

2. Бул Жободо каралган алымдардын көлөмү АКШ доллары менен белгиленген.

Бул учурда эсептөөлөр:

– Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жери же турган жери бар Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык тараптары үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын операция жүргүзгөн күндөгү курсу боюнча алымдардын белгиленген өлчөмүнө эквиваленттүү өлчөмдөгү сом менен;

– Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары туруктуу жашаган жери же турган жери бар жеке адамдар жана юридикалык тараптар үчүн эркин өтүүчү валютада, АКШнын долларына карата бул валютанын төлөө курсун эске алуу менен жүргүзүлөт.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 5-августундагы N 527 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Чакан ишканалар (ишканалардын типтеринин классификаторунун негизги схемасы боюнча) алардын турган жайына карабастан, алымдарды ушул Жободо белгиленген алымдардын өлчөмдөрүнүн 50 пайызын түзүүчү өлчөмдө төлөшөт.

4. Жеке адамдар жана коммерциялык эмес уюмдар, алардын жашаган жерине же турган жайына карабастан, алымдарды ушул Жободо белгиленген алымдардын өлчөмдөрүнүн 25 пайызын түзүүчү өлчөмдө төлөшөт.

5. Ушул Жобонун I бөлүмүнүн 3, 4-пункттарында көрсөтүлгөн өтүнмө ээлеринин статусу өтүнмө ээлери тийиштүү жашаган жери жана турган жайы болгон өлкөнүн мыйзамы боюнча аныкталат.

Жогоруда көрсөтүлгөн жеңилдик тариф бардык өтүнмө ээлери (эгерде алар бир нече болсо) ушул Жобонун 1 бөлүгүнүн 3, 4-пункттарында көрсөтүлгөн адамдардын кандайдыр бир категориясына таандык болушкан кезде гана колдонулат.

Жеңилдик тарифке укугу бар өтүнмө ээлери ушул укугун ырастоочу документ апкелип беришет.

6. Лицензиялык келишим, патентти башка бирөөгө ыйгарып берүү келишимин түзүүдө ушул Жобонун 3, 4-пункттарында каралган жеңилдиктердин күчү токтотулат.

7. Селекциялык жетишкендиктердин бирден-бир авторлору болуп саналуучу жана өз наамына патент суроочу же патенттин бирден-бир ээлери болуп саналуучу адамдарга алымдарды төлөө боюнча төмөндөгү жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңештирилген адамдар, ошондой эле I топтогу майыптар алымдарды төлөөдөн толук бошотулат;

б) пенсионерлер, II жана III топтогу майыптар, билим берүүчү мекемелердин окуучулар менен студенттери, аспиранттар алымдарды ушул Жободо каралган алымдардын көрсөтүлгөн жеңилдик өлчөмдөрүнүн 50% өлчөмүндө төлөшөт.

Лицензиялык келишим, патентти башка бирөөгө ыйгарып берүү келишимин түзүүдө ушул пункттун “б” пунктчасында каралган жеңилдиктердин күчү токтотулат.

Ушул пункттун “а” жана “б” пунктчаларында каралган жеңилдиктер өтүнмө ээсинин, патент ээсинин өтүнүчү боюнча берилет. Жеңилдиктерди берүү үчүн негиз болуп тийиштүү документтердин: Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун ырастамасынын, өз эрки менен жалданган курамдын адамдары үчүн согушка катышуучунун ырастамасынын, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында тылда иштегендиги (же кызмат өтөгөндүгү) үчүн берилген ырастаманын врачтын-эмгектик эксперттик комиссиянын маалым катынып, пенсиялык ырастаманын, билим берүү же илимий мекеменин берген документинин көчүрмөсү саналат.

8. Жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү өтүнүч жеңилдик тариф боюнча тийиштүү алымды төлөгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо Кыргызпатентке берилет.

9. Өтүнмө ээсине патент алууга жана алдын ала экспертиза өткөрүүгө өтүнмө берүү үчүн алымдарды төлөөнүн мөөнөтү үч жылга узартылышы мүмкүн, булар үчүн алым алуу ушул Жобонун II бөлүмүнүн 1-пунктунда каралган. Көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу төлөнүүгө тийиштүү алымдын өлчөмүнүн 25 пайызын бир эле мезгилде төлөп берүү менен өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча берилет. Төлөнүүгө тийиштүү алымдын өлчөмүнүн 75 пайызы көрсөтүлгөн үч жылдын акыркы жылы аяктаганга чейин төлөнүп берилүүгө тийиш.

Эгерде коргоо документи берилбесе же анын күчү мөөнөтүнө мурда көрсөтүлгөн үч жылдын ичинде токтотулуп калса, мөөнөт узартуу жөнүндө өтүнүч берүүчү адам кошумча төлөөдөн куткарылат.

10. Ушул Жободо белгиленген алымдар белгиленген тартипте тийиштүү сумманы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствонун (мындан ары – Кыргызпатент) эсептешүү эсебине которуу жолу менен төлөнөт.

Алымды төлөгөндүгүн ырастоочу документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын штампы бар төлөм кагазынын көчүрмөсү же алымды накта каражат менен, болбосо өздүк эсептен которуу менен төлөгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы саналат.

Алымды төлөгөндүгүн ырастоочу документте, эгерде бул документ Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөндөн кийин берилсе, өтүнмөнүн же патенттин каттоо номери жана алым төлөнгөн иш чаранын аталышы жазылууга тийиш. Эгерде өтүнмөгө каттоо номери али коюла элек учурда, көрсөтүлгөн документте алым төлөнгөн иш чаранын аталышы менен бирге селекциялык жетишкендиктин аталышы, ошондой эле биринчи автордун фамилиясы же өтүнмө ээсинин аталышы болууга тийиш.Көрсөтүлгөн маалыматтар болбогон документ жараксыз болуп саналат.

Төлөнгөн алымдын өлчөмү белгиленген өлчөмгө шайкеш келиши алымды төлөгөн күнгө карата аныкталат.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Төлөнгөн алым, алым ушул Жободо белгиленген өлчөмдөн ашык төлөнгөн же алын төлөнгөн иш чара болбой калган учурлардан башка учурларда, кайтарылып берилбейт. Мындай учурларда өтүнмө ээсинин, алым төлөгөн адамдын өтүнүчү боюнча алымдын ашык төлөнгөн суммасы белгиленген тартипте кайтарылып берилет же өтүнүүчү адамдын суроосу боюнча ушул Жободо каралаган өтүнүч берилген күнгө карата төлөөгө жол бериле турган башка алымдардын эсебине ыйгарылып коюлат.

II-бөлүм

Селекциялык жетишкендиктерди патенттөө үчүн алымдар 

(Бөлүм Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2002-жылдын 5-августундагы N 527 токтомунун,

2008-жылдын 13-майындагы N 211 токтомунун

редакцияларына ылайык)

1

N п/п

Алымдардын багытталышы

Алым-

Дардын

Көлөмү

(АКШ

Доллары

менен)

  1                                    2

3

  1Селекциялык жетишкендиктерге патент алууга жана алдын

ала экспертиза жүргүзүүгө өтүнмөлөрдү берүү үчүн (сорт,тукум бирден ашык эмес)

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ,

Кыргызпатентке өтүнмөнү бергенде чогуу көрсөтүлөт.

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлбөсө           өтүнмө берилген жок деп эсептелет

80

2Өтүнүүчүнүн демилгеси боюнча селекциялык

Етишкендиктин аталышын өзгөртүү үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ, аталышын            өзгөртүү жөнүндөгү өтүнмө менен чогуу тапшырылат.                 Көрсөтүлгөн өтүнмө менен кошо белгиленген өлчөмдөгү               алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлбөсө,

өтүнмө берилген жок деп эсептелет

32

3Өтүнүүчүнүн демилгеси боюнча экспертизаны жүргүзүүдө         өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн

Өзгөртүүлөр менен кошо алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу            документ көрсөтүлөт

32

4Алдын-ала жүргүзүлүүчү экспертизанын суроо-талаптарына

жооп берүүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн

Белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндөгү расмий өтүнүч алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн расмий өтүнүч менен белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошо көрсөтүлбөсө өтүнмө берилген жок деп эсептелет

16

5Алдын-ала жүргүзүлүүчү экспертизанын чечимине болгон          каршылык арызын Аппеляциялык кеңешке берүү үчүн Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ каршылык арызы менен кошо көрсөтүлөт. Каршылык менен кошо белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошо көрсөтүлбөсө каршылык арыз берилген жок деп эсепте

48

6Өтүнмө жөнүндө маалымат жарыялангандан кийин өтүнмөнүн

материалдары менен таанышуу үчүн

Таанышууга өтүнмө менен кошо алымдын төлөнгөндүгүн                 ырастоочу документ көрсөтүлөт. Белгиленген өлчөмдөгү

алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошо

көрсөтүлбөсө өтүнмө берилген жок деп эсептелет

40

7Коргоого жарамдуулуктун шарттарына туура келе                тургандыгына экспертиза жүргүзүү үчүн                            Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ                       Кыргызпатент аркылуу Кыргыз Республикасынын айыл, суу

чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин айыл

чарба өсүмдүктөрүнүн сортторун сыноо боюнча мамлекеттик

комиссиясына өтүнмөнүн жиберилгендиги жөнүндө өтүнүүчү           кабар алгандан кийин, 2 айдын ичинде көрсөтүлөт:

Көрсөтүлгөн мөөнөттө белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлбөсө коргоого жарамдуулуктун шарттарына туура келе тургандыгына экспертиза жүргүзүлбөйт.

Өтүнмөдө сыноо жүргүзгөн жана селекциялык жетишкен-

диктер коргоого жарамдуу экендигин тааныган башка                  мамлекеттин (эгерде Кыргыз Республикасынын алар менен

тиешелүү көп тараптуу жана эки тараптуу келишими жана         макулдашуусу бар болсо) расмий органдары даярдаган

сыноолор жөнүндө отчет, экспертизанын корутундусу

болсо көрсөтүлгөн алымдын өлчөмү 80% ке азайтылат

425

8Жаңылыктарга карата талапташ тараптын нааразычылык

Арызын

Аппеляциялык кеңешке берүү үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ нааразычылык

арызы менен кошо берилет. Белгиленген өлчөмдөгү алымдын

төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошо берилбесе

нааразычылык арызы берилген жок деп эсептелет

48

9Патентти берүүден баш тарткандыгы жөнүндө экспертизанын

чечимине карата Аппеляциялык кеңешке даттануу үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ даттануу арызы

менен кошо берилет. Белгиленген өлчөмдөгү алымдын

төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошо берилбесе

даттануу арызы берилген жок деп эсептелет

64

10Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү үчүн:

– оңдолгон жана толук эмес материалдарды берүү

жөнүндө алдын-ала экспертизанын суроо-талаптарына             жооптун мөөнөтүн (кечиктирилген ар бир ай үчүн);

– кошумча материалдарды берүүнүн зарылчылыгы                     жөнүндө алдын-ала экспертизаиын суроо-талаптарына

жооптун мөөнөтүн (кечиктирилген ар бир ай үчүн);

– алдын-ала экспертизанын чечимине карата                         Аппеляциялык кеңешке даттануу мөөнөтүн;

– жаңылыктарга экспертиза  жүргүзүүдө талапташ                  тараптын нааразычылык арызын Аппеляциялык

кеңешке берүү мөөнөтүн;

– талапташ тараптын нааразычылыктары менен

өтүнүүчүнүн жүйөөлүү каршылыгын Аппеляциялык

кеңешке берүү мөөнөтүн;

– патентти берүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө

экспертизанын чечимине карата Аппеляциялык

кеңешке даттануу арызын берүүнүн мөөнөтүн;

– патентти жараксыз деп таануу жөнүндө

Аппеляциялык кеңешке жүйөөлүү арызды берүүнүн                    мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн.                                  Алымдардын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүп               кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндөгү

расмий өтүнүч менен кошо, кечиктирилген мөөнөт                    бүткөн күндөн баштап 12 айдан кечикпестен өтүнүүчү                тарабынан берилиши керек

Расмий өтүнүч менен кошо белгиленген өлчөмдөгү                     алымдардын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ

көрсөтүлбөсө расмий өтүнүч берилген жок деп                        эсептелет

16

16

24

24

20

24

32

11Селекциялык жетишкендиктер корголуучу                              Мамлекеттик реестрде селекциялык жетишкендикти

каттоо, патентти берүү жана автордун күбөлүгү

жана алар жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн

Патент берилгендиги жөнүндөгү чечим өтүнүүчү тарабынан         алынган күндөн кийин 2 айдын ичинде алымдардын

төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлөт

120

12Патенттин түп нускасынын көчүрмөсүн же автордук

күбөлүктү берүү үчүн жана бул күбөлүктүн берилгендиги

жөнүндө маалыматты жарыялоо

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ патенттин түп

нускасынын көчүрмөсүн же күбөлүк берүү жөнүндөгү арыз

менен кошо көрсөтүлөт. Арыз менен кошо белгиленген

өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ

көрсөтүлбөсө арыз берилген жок деп эсептелет

80

13Аппеляциялык кеңешке патентти жараксыз деп таануу

жөнүндөгү арызды берүү жана кароо үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ арыз менен                кошо көрсөтүлөт.

Арыз менен кошо белгиленген өлчөмдөгү алымдын

төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлбөсө патентти             жараксыз деп таануу жөнүндөгү арыз берилген жок деп

эсептелет

80

14Каттоо үчүн:

– лицензиялык келишимди (ар бир патент үчүн);

– патенттик укугун экинчи башка бирөөгө бергендиги

жөнүндө келишимдерди каттоо (ар бир патент үчүн) жана

Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой

эле ал жөнүндө расмий бюллетенге жарыялоо үчүн.

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ лицензиялык         келишимди каттоо жөнүндөгү арыз менен кошо көрсөтүлөт.

Белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу

документ көрсөтүлбөсө лицензиялык келишимди, патенттик

укугун башка бирөөгө берүү жөнүндөгү келишимди каттоо

жүргүзүлбөйт

10

100

15Ачык лицензияны алуу жөнүндө арыз берүү жана расмий

бюллетенге жарыялоо үчүн                                          Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ ачык                   лицензияны алуу жөнүндө арыз менен кошо көрсөтүлөт                Арыз менен кошо белгиленген өлчөмдөгү алымдын                      төлөнгөндүгүн ырастоочу документ көрсөтүлбөсө арыз

берилген жок деп эсептелет

24

16Ачык лицензиянын аракетин токтотуу жөнүндөгү арызды              берүү жана бул жөнүндө маалыматты расмий бюллетенде               жарыялоо үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ ачык

лицензиянын аракетин токтотуу жөнүндөгү арыз менен кошо

көрсөтүлөт. Белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн

ырастоочу документ көрсөтүлбөсө арыз берилген жок деп

эсептелет

24

17Мажбурлоочу лицензиянын берилгендиги жөнүндө маалыматты

расмий бюллетенде каттоо жана жарыялоо үчүн.                       Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ мажбурлоочу           лицензияны берүү жөнүндөгү соттун чечимин лицензиат

алгандан кийин 2 айдын аралыгында көрсөтүлөт.

Белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу            документ көрсөтүлбөсө мажбурлоочу лицензия катталбайт

жана ал жөнүндө маалымат жарыяланбайт

40

18СССРдин күбөлүктөрүн жана автордук күбөлүктөрүн                 алмаштыруу жөнүндө расмий өтүнүч боюнча селекциялык               жетишкендиктерге Кыргыз Республикасынын патентин алуу           үчүн

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ алмаштыруу            жөнүндөгү расмий өтүнүч менен кошо көрсөтүлөт

80

19Патентти күчүндө кармоо үчүн патенттик алымды

белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндүгүнө байланыштуу                  токтотулган, селекциялык жетишкендикке патенттин                 жарактуулугун калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч                  бергендик үчүн

40

 

III-Бөлүм

Селекциялык жетишкендиктерге патентти

күчүндө сактап калуу үчүн

патенттик алымдар

 

(Бөлүм Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2002-жылдын 5-августундагы N 527 токтомунун

редакциясына ылайык)

“Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-статьясына ылайык патенттин ээси патентти күчүндө сактап калуу үчүн жыл сайын алым төлөп турууга милдеттүү. Жыл сайын төлөөнүүчү алымдын биринчи жылы болуп патент берилген жылдан кийинки келүүчү биринчи календарлык жыл эсептелет.

Патентти

Колдонуу

Жылдары

 

 

 

 

Өсүмдүктөрдүн топтору жана түрлөрү боюнча алымдардын

өлчөмү (АКШ доллары менен)

 

 

 


       А               Б             В                Г               Д

биринчи8024565624
экинчи12040808040
үчүнчү1605610410456
төртүнчү2007212812872
бешинчи2408815215288
алтынчы280104176176104
жетинчи320120200200120
сегизинчи360136224224136
тогузунчу400160280280160
Онунчу

Жана

Кийинки

ар бир

жылда

480240400400240

Эскертүү:

А – дан өсүмдүктөрү, жүгөрү, күн карама, беде, кант кызылчасы, картошка, агаш капуста, тамеки;

Б – декоративдик өсүмдүктөр, токой өсүмдүктөрүнүн түрлөрү;

В – А жана Б топторуна кирбеген өсүмдүктөр;

Г – айыл чарба малдарынын түрү: ири мүйүздүү малдар, жылкылар, койлор, эчкилер, чочколор;

Д – Г тобуна кирбеген малдын түрү.

Патентти колдонуунун биринчи жылы үчүн алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ, аны алуу үчүн алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо көрсөтүлөт.

Кийинки ар бир жыл үчүн патентти колдонууда алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ бул патенттин ошол жылдагы колдонулушунун акыркы эки айынын аралыгында көрсөтүлөт.

Алым, ошондой эле Кыргызпатентке расмий өтүнүч келип түшкөн күндөн кийинки патенттин колдонулушу башталган жылдан баштап: – өсүмдүктөрдүн сортторуна жана жаныбарлардын тукумдарына берилген СССРдин күбөлүктөрүн жана автордук күбөлүктөрүн алмаштыруу жөнүндө расмий өтүнүч боюнча берилген селекциялык жетишкендиктердин патентти күчүндө сактап калуу үчүн алынат.

Патентти колдонуунун ар бир жылы үчүн алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген мөөнөт бүткөн күндөн кийинки алты айдын ичинде көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул учурда алымдын өлчөмү 50%ке көбөйөт.

Белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндугун ырастоочу документ, белгиленген 6 айлык мөөнөт аяктаганча көрсөтүлбөсө патенттин күч-аракети токтотулат.

Патенттин ээсинин селекциялык жетишкендикти (ачык лицензияны) пайдалануу укугун каалаган башка тарапка өткөрүп берүү жөнүндөгү арызы боюнча, бул арыз жөнүндө белгиленген тартипте маалымат жарыяланган жылдан кийинки келген жылдан баштап патентти күчүндө кармап туруу үчүн төлөнүүчү алымдын көлөмү 50%ке азайтылат

Жеңилдиктер

Чакан ишканалар алардын  турган жайына карабастан (ишканалардын типтеринин классификаторунун негизги схемасы боюнча), алымдардын өлчөмдөрүнүн 50%ын төлөшөт.

Жеке адамдар жана коммерциялык эмес уюмдар, алардын жашаган жерине же турган жайына карабастан, алымдардын өлчөмдөрүнүн 25%ын төлөшөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн жеңилдик тариф бардык өтүнмө ээлери (эгерде аалар бир нече болсо) адамдардын кандайдыр бир категориясына таандык болушкан кезде гана колдонулат.

Жеңилдик тарифке укугу бар өтүнмө ээлери ушул укугун ырастоочу документти апкелип беришет.

Лицензиялык келишимди, патентти башка бирөөгө ыйгарып берүү келишимин түзүүдө жеңилдиктердин күчү токтотулат.

Селекциялык жетишкендиктердин бирден-бир авторлору болуп саналуучу жана өз наамына патент суроочу же патенттин бирден-бир ээлери болуп саналуучу адамдарга алымдарды төлөө боюнча төмөндөгү жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңештирилген адамдар, ошондой эле I топтогу майыптар алымдарды төлөөдөн толук бошотулат;

б) пенсионерлер, II жана III топтогу майыптар, билим берүүчү мекемелердин окуучулары менен студенттери, аспиранттар алымдардын белгиленген жеңилдик өлчөмдөрүнүн 50% өлчөмүндө төлөшөт.

Лицензиялык келишим, патентти башка бирөөгө ыйгарып берүү келишимин түзүүдө ушул пункттун “б” пунктчасында каралган жеңилдиктердин күчү токтотулат.

Жеңилдиктерди берүү үчүн негиз болуп тийиштүү документтердин: Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун ырастамасынын, өз эрки менен жалданган курамдын адамдары үчүн согушка катышуучунун ырастамасынын, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында тылда иштегендиги (же кызмат өтөгөндүгү) үчүн берилген ырастаманын врачтын-эмгектик эксперттик комиссиянын маалым катынын, пенсиялык ырастаманын, билим берүү же илимий мекеменин берген документинин көчүрмөсү саналат.

Жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү өтүнүч жеңилдик тариф боюнча тийиштүү алымды төлөгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо Кыргызпатентке берилет.

Берүү жана экспертиза

Берүү жана экспертиза

NАлымдардын багытталышыАлым дардын көлөмү (АКШ доллары)
1Селекциялык жетишкендиктерге патент алууга жана алдын  ала экспертиза жүргүзүүгө өтүнмөлөрдү берүү үчүн (сорт, тукум бирден ашык эмес)

 80

 Төлөө тартиби
2Өтүнүүчүнүн демилгеси боюнча селекциялык жетишкендиктин аталышын өзгөртүү үчүн

32

 Төлөө тартиби
3Өтүнүүчүнүн демилгеси боюнча экспертизаны жүргүзүүдө өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн

32

 Төлөө тартиби
4Алдын-ала жүргүзүлүүчү экспертизанын суроо-талаптарына жооп берүүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн

16

 Төлөө тартиби
6Өтүнмө жөнүндө маалымат жарыялангандан кийин өтүнмөнүн материалдары менен таанышуу үчүн

40

 Төлөө тартиби
7Коргоого жарамдуулуктун шарттарына туура келе тургандыгына экспертиза жүргүзүү үчүн

425

 Төлөө тартиби
10Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү үчүн: – оңдолгон жана толук эмес материалдарды берүү жөнүндө алдын-ала экспертизанын суроо-талаптарына жооптун мөөнөтүн (кечиктирилген ар бир ай үчүн);

10

кошумча материалдарды берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө алдын-ала экспертизаиын суроо-талаптарына жооптун мөөнөтүн (кечиктирилген ар бир ай үчүн);

16

 Төлөө тартиби

Апелляция даттануу

5Алдын-ала жүргүзүлүүчү экспертизанын чечимине болгон каршылык арызын Аппеляциялык кеңешке берүү үчүн48
 Төлөө тартиби
8Жаңылыктарга карата талапташ тараптын нааразычылык арызын Аппеляциялык кеңешке берүү үчүн

48

Төлөө тартиби
9Патентти берүүден баш тарткандыгы жөнүндө экспертизанын чечимине карата Аппеляциялык кеңешке даттануу үчүн

64

Төлөө тартиби
10Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү үчүн:
жаңылыктарга экспертиза  жүргүзүүдө талапташ тараптын нааразычылык арызын Аппеляциялык кеңешке берүү мөөнөтүн;

24

– талапташ тараптын нааразычылыктары менен өтүнүүчүнүн жүйөөлүү каршылыгын Аппеляциялык кеңешке берүү мөөнөтүн;

24

патентти берүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө экспертизанын чечимине карата Аппеляциялык кеңешке даттануу арызын берүүнүн мөөнөтүн;

20

патентти берүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө  экспертизанын чечимине карата Аппеляциялык

кеңешке даттануу арызын берүүнүн мөөнөтүн

24

– патентти жараксыз деп таануу жөнүндө

Аппеляциялык кеңешке жүйөөлүү арызды берүүнүн мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн.

32

Төлөө тартиби
13Аппеляциялык кеңешке патентти жараксыз деп таануу жөнүндөгү арызды берүү жана кароо үчүн

Регистрациялоо

NАлымдардын багытталышыАлым дардын көлөмү (АКШ доллары)
11Селекциялык жетишкендиктер корголуучу

Мамлекеттик реестрде селекциялык жетишкендикти каттоо, патентти берүү жана автордун күбөлүгү   жана алар жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн

120

 Төлөө тартиби
12Патенттин түп нускасынын көчүрмөсүн же автордук күбөлүктү берүү үчүн жана бул күбөлүктүн берилгендиги  жөнүндө маалыматты жарыялоо

80

Төлөө тартиби
18СССРдин күбөлүктөрүн жана автордук күбөлүктөрүн алмаштыруу жөнүндө расмий өтүнүч боюнча селекциялык жетишкендиктерге Кыргыз Республикасынын патентин алуу үчүн

80

Патентти күчүндө кармоо

“Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-статьясына ылайык патенттин ээси патентти күчүндө сактап калуу үчүн жыл сайын алым төлөп турууга милдеттүү. Жыл сайын төлөөнүүчү алымдын биринчи жылы болуп патент берилген жылдан кийинки келүүчү биринчи календарлык жыл эсептелет.

Патентти колдонуу жылдары

Өсүмдүктөрдүн топтору жана түрлөрү боюнча алымдардын өлчөмү (АКШ доллары менен)

А

Б

В

Г

Д

Биринчи

80

24

56

56

24

Экинчи

120

40

80

80

40

Үчүнчү

160

56

104

104

56

Төртүнчү

200

72

128

128

72

Башинчи

240

88

152

152

88

Алтынчы

280

104

176

176

104

Жетинчи

320

120

200

200

120

Сегизинчи

360

136

224

224

136

Тогузунчу

400

160

280

280

160

Онунчу жана кийинки ар бир жылда

480

240

400

400

240

Эскертүү:

А – дан өсүмдүктөрү, жүгөрү, күн карама, беде, кант кызылчасы, картошка, агаш капуста, тамеки;

Б – декоративдик өсүмдүктөр, токой өсүмдүктөрүнүн түрлөрү;

В – А жана Б топторуна кирбеген өсүмдүктөр;

Г – айыл чарба малдарынын түрү: ири мүйүздүү малдар, жылкылар, койлор, эчкилер, чочколор;

Д – Г тобуна кирбеген малдын түрү.

Калыбына келтирүү

19Патентти күчүндө кармоо үчүн патенттик алымды белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндүгүнө байланыштуу токтотулган, селекциялык жетишкендикке патенттин жарактуулугун калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч бергендик үчүн40