Автордук укук боюнча имбдунун келишими

1998-жылдын 24-июлундагы № 99 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган

Женева ш.
1996-жылдын 2-20 декабры

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК УЮМУ

АВТОРДУК УКУКТУН ЖАНА ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫН АЙРЫМ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА ДИПЛОМАТИЯЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ

Автордук укук боюнча
ИМБДУ КЕЛИШИМИ

Преамбула

Келишим түзүүчү тараптар,

авторлордун алардын адабий жана көркөм чыгармаларына укуктарын коргоону кыйла натыйжалуу жана бир түрдүү жакшыртууну жана колдоону каалап,

экономикалык, социалдык, маданий жана техникалык өнүгүүгө байланыштуу пайда болуучу маселелерди толук бирдей чечүүнү камсыз кылуу максатында, жаңы эл аралык эрежелерди киргизүүнүн жана айрым бир колдонулуп жаткан эрежелерди кыйла так түшүндүрүү зарылдыгын түшүнүп,

маалыматтык жана байланыш технологияларын өнүктүрүү жана жакындаштыруу адабий жана көркөм чыгармаларды жаратууга жана пайдаланууга терең таасирин тийгизээрин таанып,

адабий жана көркөм чыгармачылык үчүн өбөлгө катары автордук укуктук коргоонун зор маанисин белгилеп,

авторлордун укуктары менен кеңири калктын, атап айтканда, Берн конвенциясында чагылдырылгандай, билим берүү, илимий изилдөө жана маалыматка кирүү мүмкүндүгү жаатында балансты сактоо зарылдыгын таанып,

төмөндөгүлөр жөнүндө келишим түзүштү:

1-статья. Берн конвенциясына карата мамиле

(1) Ушул Келишим адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 20-статьясынын маанисинде, ушул Конвенция менен уюшулган Союздун өлкөлөрү деп аталуучу Келишим түзүүчү тараптарга карата атайын макулдашуу болуп эсептелет. Бул Келишим Берн конвенциясынан башка келишимдер менен эч кандай байланышта эмес жана башка кайсы болбосун келишимдер боюнча эч кандай укуктарга жана милдеттенмелерге зыян келтирбейт.
(2) Бул келишимде эч нерсе Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясы боюнча Келишим түзүүчү тараптардын бири-бирине карата колдонулуп жүргөн милдеттенмелерин кемитпейт.
(3) Мындан ары «Берн конвенциясы» Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 1971-жылдын 24-июлундагы Париж актысын билдирет.
(4) Келишим түзүүчү Тараптар Берн конвенциясынын Кошумча бөлүгүнүн 1–21-статьяларын сакташат.

2-статья. Автордук-укуктук коргоо чөйрөсү

Автордук-укуктук коргоо идеяларга, процесстерге, иштөө ыкмаларына же ушул сыяктуу математикалык концепцияларга эмес, туюнтуу формасына жайылтылат.

3-статья. Берн конвенциясынын 2–6-статьяларын колдонуу

Келишим түзүүчү Тараптар ылайыктуу өзгөртүүлөрдү эске алуу менен, ушул Келишимде караштырылган коргоого карата Берн конвенциясынын 2–6-статьяларынын жоболорун колдонушат.

4-статья. Компьютердик программалар

Компьютердик программалар Берн конвенциясынын 2-статьясынын маанисинде адабий чыгармалар сыяктуу корголот. Мындай коргоо алардын туюнтуу ыкмасына же формасына карабастан компьютердик программаларга жайылтылат.

5-статья. Маалыматтардын (маалымат базаларынын) компиляциялары

Мазмунунун ылгоосу жана жайгашуусу боюнча интеллектуалдык менчиктин натыйжасы болуп эсептелген маалыматтардын же кайсы формадагы болбосун билдирүүлөрдүн компиляциялары ушулар сыяктуу корголот. Мындай коргоо маалыматтын өзүнө жайылтылбайт жана маалыматтын өзүнө же компиляцияда камтылган маалыматка тиешелүү кандайдыр бир автордук укукту козгобойт.

6-статья. Жайылтууга укук

(1) Адабий жана көркөм чыгармалардын авторлору менчик укугун сатуу же башкача өткөрүп берүү жолу менен өзүнүн чыгармаларынын оригиналын же нускаларын жалпы элге жеткирүүгө уруксат берүүнүн өзгөчө укугунан пайдаланышат.
(2) Бул Келишимде, (1) пункта эскертилген укуктун бүтүшү биринчи сатуудан же менчикти башкача өткөрүп берүүдөн кийин, оригиналга же автордун уруксаты менен чыгарманын нускасына шарттарды аныктоого же аныктабоого Келишим түзүүчү тараптардын эркиндигине эч нерсе таасир этпейт.

7-статья. Прокатка укук

(1) Авторлор:
(i) компьютердик программаларды;
(ii) кинематографиялык чыгармаларды жана;
(iii) Келишим түзүүчү тараптардын улуттук мыйзамдарында аныкталгандай, фонограммаларда ишке ашкан чыгармаларды,
өз чыгармаларынын оригиналдарын же нускаларын эл үчүн коммерциялык прокатка уруксат берүүнүн өзгөчө укуктарынан пайдаланышат.
(2) (1) пункт колдонулбйт:
(i) компьютердик программаларга карата, эгерде программанын өзү прокаттын негизги объекти болуп эсептелбесе; жана
(ii) кинематографиялык чыгармаларга карата, эгерде мындай коммерциялык прокат кайра чыгарууга карата өзгөчө укукка маанилүү зыян келтирүүчү мындай чыгармаларды кеңири көчүрмөлөөгө алып келбесе гана.
(3) (1) пункттун жоболоруна карабастан, фонограммаларда ишке ашырылган алардын чыгармаларынын нускаларын прокатка алгандыгы үчүн авторлордун акыйкат сыйакылар системасы 1994-жылдын 15-апрелине аракеттенген же аракеттенүүсүн улантып жаткан Келишим түзүүчү Тарап, фонограммаларда ишке ашырылган чыгармалардын коммерциялык прокаты кайра чыгарууга авторлордун өзгөчө укуктарына маанилүү зыян келтирбеген шартта бул системаны сактай алат.

8-статья. Жалпыга маалымдоо үчүн кабарлоого укук

Берн конвенциясынын 11(1)(ii), 11bis(1)(i) жана (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) жана 14bis(1) статьяларынын жоболорун зыянга учуратпастан, адабий жана көркөм чыгармалардын авторлору, эл өкүлдөрү өз каллолору боюнча, кайсы жерден жана кайсы убакта болбосун мындай чыгармаларга кирүүгө мүмкүндүк ала тургандай кылып өз чыгармаларын элге жеткирүүнү камтуу менен, сым боюнча же сымсыз байланыш каражаттары аркылуу жалпыга маалымдоо үчүн өз чыгармаларын кандай болбосун кабарлоого уруксат берүүнүн өзгөчө укугунан пайдаланышат.

9-статья. Фотографиялык чыгармаларды коргоонун узактыгы

Фотографиялык чыгармаларга карата Келишим түзүүчү Тараптар Берн конвенциясынын 7(4) статьясынын жоболорун колдонушпайт.

10-статья. Чектөөлөр жана чыгаруулар

(1) Келишим түзүүчү Тараптар өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында, чыгарманы туура пайдаланууга зыян келтирбей турган жана автордун мыйзамдуу кызыкчылыгына негизсиз зыян келтирбей турган белгилүү бир өзгөчө учурларда ушул Келишим боюнча адабий жана көркөм чыгармалардын авторлоруна берилүүчү укуктарды чектөөнү же чыгарууну караштыра алышат.
(2) Берн конвенциясын колдонууда Келишим түзүүчү Тараптар чыгарманы туура пайдаланууга зыян келтирбей турган жана автордун мыйзамдуу кызыкчылыгына негизсиз зыян келтирбей турган белгилүү бир өзгөчө учурларда анда караштырылган укуктардан кандайдыр бир чектөөлөрдү же чыгарууларды белгилешет.

11-статья. Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

Келишим түзүүчү Тараптар ылайыктуу укуктук коргоону жана ушул Келишим боюнча же Берн конвенциясы боюнча алардын укуктарын жүзөгө ашырууга байланыштуу авторлор тарабынан пайдаланылуучу жана авторлор тарабынан уруксат берилбеген же мыйзам жол бербеген колдонуудагы техникалык каражаттарды айланып өтүүдөн укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарын караштырышат.

12-статья. Укуктарды башкаруу жөнүндө маалыматка карата милдеттенмелер

(1) Келишим түзүүсү Тараптар билип туруп, же коргоонун граждандык-укуктук каражаттарын колдонууга байланыштуу, мындай аракет ушул Келишим же Берн конвенциясы тарабынан караштырылган бардык укуктун бузулушуна мүмкүндүк бере тургандыгын, өбөлгө түзө тургандыгын же жашыра тургандыгын билүүгө жетишээрлик негиздемелери бар болуп туруп, төмөндөгү аракеттердин кайсынысын болбосун атайылап жүзөгө ашыруучу, жактын кайсынысына карата болбосун ылайыктуу жана натыйжалуу укуктук коргоо каражаттарын караштырышат:
(i) Укуктарды уруксатсыз башкаруу жөнүндө кайсы болбосун электрондук маалыматты четтетүү же өзгөртүү;
(ii) аларда укуктарды башкаруу жөнүндөгү электрондук маалымат уруксатсыз четтетилгендигин же өзгөртүлгөндүгүн билип туруп жайылтуу, таркатуу максатындагы импорт, эфирде берүү, же чыгармаларды же чыгармалардын нускаларын уруксатсыз жалпыга маалымдоо үчүн кабарлоо;
(2) «Укуктарды башкаруу жөнүндө маалымат» ушул статьянын маанисинде чыграманы, чыгарманын авторун, чыгармага кандайдыр бир укуктун ээсин, же чыгарманы пайдлануунун шарттары жөнүндө маалыматты жана маалыматтын бул элементтеринен кайсынысы болбосун чыгарманын нускасына тиркелгенде же чыгарманы жалпыга маалымдоо үчүн кабарлоого байланыштуу пайда болгондо мындай маалыматтар көрсөтүлгөн кайсы болбосун сандарды же коддорду бирдейлештирүүчү маалыматты түшүндүрөт.

13-статья. Убакытта колдонуу

Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясынын 18-статьясынын жоболорун ушул Келишим тарабынан караштырылган коргоонун бардык түрлөрүнө колдонушат.

14-статья. Укуктарды камсыз кылуу боюнча жобо

(1) Келишим түзүүчү Тараптар өзүлөрүнүн улуттук системаларына ылайык ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чараларды кабыл алууга милдеттенишет.
(2) Келишим түзүүчү Тараптар алардын мыйзамдарында, укук бузууларды болтурбоо боюнча ыкчам чараларды жана мындан аркы укук бузуулардын каражаттарын камтуучулар болуп эсептелүүчү чараларды камтуу менен, ушул Келишим тарабынан караштырылган укук бузуулардын кайсы болбосун актысына каршы натыйжалуу аракеттенүүнү жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берүүчү укуктарды камсыз кылуу боюнча чаралар караштырылышын камсыз кылышат.

15-статья. Ассамблея

(1) (а) Келишим түзүүчү Тараптар Ассамблеяны түзүшөт.
(b) Ар бир Келишим түзүүчү Тарап орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар болууга мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлгөн.
(с) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган Келишим түзүүчү тарап көтөрөт. Ассамблея Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы белгилеген практикага ылайык өнүккөн өлкөлөр катарында каралуучу же базар экономикасына өтүү процессинде турган өлкөлөр деп аталган Келишим түзүүчү Тараптардын делегацияларынын катышуусуна өбөлгө түзүү үчүн, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунан (мындан ары ИМБДУ) финансылык жардам сурай алат.
(2) (а) Ассамблея ушул Келишимди сактоого, өнүктүрүүгө, колдонууга жана иштетүүгө тиешелүү маселелерди карайт.
(b) Ассамблея кээ бир өкмөттөр аралык уюмдардын ушул Келишимге катышуусуна уруксат берүүгө карата, 17(2) статья боюнча ага жүктөлгөн милдетти жүзөгө ашырат.
(с) Ассамблея ушул Келишимди кайра кароо үчүн кайсы болбосун дипломатиялык конференцияны чакыруу жөнүндө чечим кабыл алат жана ушундай дипломатиялык конференцияны даярдоо боюнча ИМБДУнун Генералдык директоруна зарыл көрсөтмөлөрдү берет.
(3) (а) Мамлекет болуп эсептелүүчү ар бир Келишим түзүүчү Тарап бир добушка ээ жана өзүнүн атынан гана добуш берет.
(b) Өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү Тараптын кайсынысы болбосун добуш берүүдө, ушул Келишимдин тараптары болуп эсептелишкен мындай уюмдун мүчө мамлекеттеринин санына барабар болгон добуштардын саны менен ушундай уюмдун мүчө мамлекеттеринин ордуна добуш берүүгө катыша алат. Мындай өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болбосун добуш берүүгө катышпайт, эгерде ушундай уюмдун мүчө мамлекеттеринин ичинен кайсынысы болбосун өзүнүн добуштук укугун пайдаланса жана тескерисинче.
(4) Ассамблея ИМБДУнун Генералдык директору тарабынан чакырылган кезектеги сессияга эки жылда бир чогулат.
(5) Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин, анын ичинде кезексиз сессияларды чакырууга, шартсандын талаптарына карата жана ушул Келишимдин жоболорун эске алуу менен ар кандай чечимдерди кабыл алуу үчүн тадлап кылынуучу көпчүлүккө карата жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

16-статья. Эл аралык бюро

ИМБДУнун Эл аралык бюросу Келишимге байланыштуу административдик милдеттерди аткарат.

17-статья. Келишимде катышуу укугу

(1) ИМБДУнун кайсы мүчө-өлкөсү болбосун ушул Келишимдин катышуучусу болуп кала алат.
(2) Ассамблея, компетециясы жана ушул Келишим менен жөнгө салынуучу маселелер боюнча мындай уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери үчүн милдеттүү түрдө болгон өзүнүн ченемдик базасы бар жана ал өзүнүн ички жол-жоболоруна ылайык ушул Келишимдин катышуучусу болуп калууга керектүү түрдө ыйгарым укуктуу экендиги жөнүндө билдирген кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюмдун ушул Келишимге катышуусуна жол берүү жөнүндө чечим кабыл ала алат.
(3) Европалык коомчулук, ушул Келишимди кабыл алган Дипломатиялык конференцияда мурдагы пункта эскертилген арызды берүү менен, ушул Келишимдин катышуучусу болуп кала алат.

18-статья. Келишим боюнча укуктар жана милдеттенмелер

Эгерде ушул Келишимде башка жөнүндө кандайдыр бир атайын жоболор камтылбаса, ар бир Келишим түзүүчү Тарап бардык укуктардан пайдаланат жана ушул Келишим боюнча бардык милдеттенмелерди өзүнө кабыл алат.

19-статья. Келишимге кол коюу

Ушул Келишим ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекети жана Европа коомчулугу тарабынан кол коюлганга чейин 1997-жылы 31-декабрда ачылды.

20-статья. Келишимдин күчүнө кирүүсү

Бул Келишим ИМБДУнун Генералдык директоруна сактаганга ратификация же кошулгандыгы жөнүндө документтер 30 мамлекеттер тарабынан берилгенден кийин үч айдын ичинде күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасы үчүн 2002-жылдын 6-мартынан күчүнө кирди.

21-статья. Келишимге катышуунун башталыш датасы

Ушул Келишим төмөндөгүлөр үчүн милдеттүү түрдө болуп калат:
(i) 20-статьяда көрсөтүлгөн 30 мамлекеттер үчүн, ушул Келишим күчүнө кирген күндөн;
(ii) ар бир башка мамлекет үчүн, ушул мамлекеттин өз документи ИМБДУнун Генералдык директоруна сактоого берилгенден кийин үч айдан кийин;
(iii) Европалык коомчулук үчүн, ратификация же кошулуу жөнүндө документти сактоого бергенден кийин үч айдан кийин, эгерде мындай документ 20-статьяга ылайык ушул Келишим күчүнө киргенден кийин берилсе, же ушул Келишим күчүнө киргенден кийин үч айдан кийин, эгерде мындай документ ушул Келишим күчүнө киргенге чейин сактоого берилсе;

(iv) ушул Келишимге катышууга уруксат берилген башка кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюм үчүн, анын кошулуу жөнүндө документи сактоого берилгенден кийин үч айдан кийин.

22-статья. Келишимге эскертүүлөргө жол бербөө

Ушул Келишимге эч кандай эскертүүлөргө жол берилбейт.

23-статья. Келишимди жокко чыгаруу

Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун ИМБДУнун Генералдык директоруна кабарлоо жөнөтүү аркылуу ушул Келишимди жокко чыгара алат. Жокко чыгаруунун кайсынысы болбосун ИМБДУнун Генералдык директору кабарлоону алган күндөн тартып бир жылдан кийин күчүнө кирет.

24-статья. Келишимдин тилдери

(1) Бул Келишим бир нускада орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдеринде кол коюлду, ушул тилдердеги бардык тексттер түп нуска болуп эсептелишет.
(2) (1) пункта көрсөтүлгөндөн башка расмий тексттин кайсынысы болбосун, кызыкдар болгон тараптардын суроолору боюнча жана бардык кызыкдар болгон тараптар менен консультация алышкандан кийин ИМБДУнун Генералдык директору тарабынан бекитилет. Ушул пункттун максаттары үчүн «кызыкдар болгон тарап» өтүнүчтүн предмети болуп расмий тил же расмий тилдердин бири эсептелүүчү ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-өлкөсүн, ошондой эле Европалык коомчулукту жана ушул Келишимдин катышуучусу болуп калууга мүмкүн болгон башка кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюмду билдирет, эгерде өтүнүчтүн предмети болуп анын расмий тилдеринин бири эсептелсе.

25-статья. Депозитарий

ИМБДУнун Генералдык директору ушул Келишимдин депозитарийи болуп эсептелет.