Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдө белгилерди каттоо үчүн эл аралык классификациялоо жөнүндө НИЦЦА МАКУЛДАШУУСУ

Кыргыз Республикасы Макулдашууга

Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 10-апрелиндеги №36 Мыйзамы менен кошулду

Ницца ш.

1957-жылдын 15-июлу

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдө белгилерди каттоо үчүн

эл аралык классификациялоо жөнүндө 

НИЦЦА МАКУЛДАШУУСУ 

(1967-ж. 14-июлунда Стокгольмдо14 июля 1967 г., 1977-ж. 13-майында Женевада кайра каралып чыккан жана 1979-ж. 28-сентябрында өзгөртүлгөн)

Ошондой эле төмөнкүлөрдү карагыла:

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча конвенция (Париж, 1883-ж. 20-марты) (1967-ж.
14-июлуна карата);

1891-ж. 14-апрелиндеги Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу. (1900-ж. 14-декабрында Брюсселде, 1911-ж. 2-июнунда Вашингтондо, 1925-ж. 6-ноябрында  Гаагада, 1934-ж. 2-июнунда Лондондо, 1957-ж. 15-июнунда  Ниццада жана 1967-ж.
14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан);

1968-ж. 8-октябрындагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону аныктоочу Локарн макулдашуусу.

1-статья. Атайын союзду түзүү; Эл аралык классификациялоону кабыл алуу; Эл аралык классификациялоонун аныктамалары жана тилдери

(1) Бул Макулдашуу колдонула турган өлкөлөр Атайын союзду түзүшөт жана белгилерди каттоо үчүн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү классификациялоосун кабыл алат  (мындан ары – “Классификациялоо” деп аталат).

(2) Классификациялоо төмөнкүлөрдөн турат:

(i) зарыл учурда түшүндүрүүлөр менен коштолуучу класстардын тизмесинен;

(ii) ар бир товар же кызмат көрсөтүү кирген классты көрсөтүү менен товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн алфавит боюнча тизмесинен (мындан ары “алфавит боюнча тизме” деп аталат).

(3) Классификациялоо төмөнкүлөрдү камтыйт:

(i) Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун түзгөн конвенцияда айтылып өтүлгөн Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча эл аралык бюро (мындан ары “Эл аралык  бюро”) тарабынан 1971-жылы жарыяланган классификация; мында ушул жарыялоого киргизилген класстардын тизмесине түшүнүктөр 3-статьяда аталган Эксперттер комитети тарабынан класстардын тизмесине түшүнүктөр иштелип чыкмайын, убактылуу гана каралат;       (ii) ушул Акт күчүнө киргенге чейин 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца макулдашуусунун  4(1) статьясына жана ушул Макулдашуунун 1967-жылдын 14-июлундагы Стокгольм Актысына ылайык күчүнө кирген оңдоолор жана толуктоолор;

(iii) ушул Актынын 3-статьясынын негизинде жана ушул Актынын 4 (1) статьясынын негизинде күчүнө  киргизилген өзгөртүүлөр.

(4) Классификациялоо англис жана француз тилдеринде иштелип чыгат, мында эки текст тең толугу менен акыйкат.

(5) ушул Акт кол коюу үчүн ачылган датага чейин 3 (ii) пунктунда айтылган оңдоолор жана толуктоолор менен (a) (3) (i) пунктунда айтылган классификациялоо Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык директоруна (мындан ары “Генералдык  директор” жана “Уюм” деп аталуучу) сактоого берилген француз тилинде бир акыйкат нускасында камтылган.

(b) (а) пунктчасында айтылган текстердин англисче варианты ушул Акт күчүнө киргенден кийин кыска мөөнөттүн ичинде 3-статьяда айтылган Эксперттердин комитети тарабынан иштелип чыгат.

(c) 3 (iii) пунктунда айтылган өзгөртүүлөр англис жана француз тилдеринде Генералдык директорго сактоого берилет.

(6) 5-статьяда айтылган Ассамблея аныктай турган араб, испан, италия, немец, португалия, орус тилдеринде, ошондой эле башка тилдерде классификациялоонун расмий текстери Генералдык директор тарабынан кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин же ушул өкмөттөр берген котормонун негизинде же Атайын Союздун же Уюмдун бюджети үчүн финансылык кыйынчылыктарды келтирбеген башка каражаттарды пайдалануу менен иштелип чыгат.

(7) Алфавиттик тизме ал түзүлгөн тилге ылайык келген ар бир товардын же кызмат көрсөтүүнүн көрсөтмөсүнүн каршысына тизмени катмтыйт, жана

(i)                       эгер сөз француз тилинде түзүлгөн алфавиттик тизме жөнүндө болсо, англис тилинде түзүлгөн алфавиттик тизмеде көрсөтмөнүн катар номуру жана тескерисинче;

(ii) эгер сөз (6) пунктка ылайык түзүлгөн алфавиттик тизме жөнүндө болсо, француз тилинде түзүлгөн алфавиттик тизмеде же англис тилинде түзүлгөн алфавиттик тизмеде ошол эле көрсөтмөсү бар катар номуру.

2-статья. Классификациялоонун юридикалык мааниси жана пайдаланылышы

(1) Бул Макулдашуу менен жүктөлгөн милдеттенмелерди эске алып, Классификациялоо Атайын союздун өлкөлөрүнүн ар биринде ошол өлкөдө берилүүчү мааниге ээ. Негизинен, Классификациялоо Атайын союздун өлкөлөрүн белгини коргоо көлөмүнүн аныктамасына карата, кызмат көрсөтүү белгилерин таанууга карата дагы байланыштырбайт.

(2) Атайын союздун ар бир өлкөсү өзүнөн кийин негизги же кошумча система катарында Классификациялоону пайдалануу укугун калтырат.

(3) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү ведомстволору белгилерди каттоо жөнүндө расмий документтерге жана жарыялоолорго алар үчүн белги каттоодон өткөн товарлар же кызмат көрсөтүүлөр кирген Классификациялоонун класстарынын номурун киргизет.

(4) Кайсы болбосун аталыштын алфавиттик тизмеге киргизилген факты ушул аталышка пайдаланылуучу укукту эч кандай түрдө козгобойт.

3-статья. Эксперттердин комитети

(1) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн кызыкчылыгы көрсөтүлгөн Эксперттердин комитети түзүлөт.

(2) (a) Генералдык директор Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелинбеген, бирок Уюмдун мүчөсү же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген өлкөлөрдү Эксперттер комитетинин өтүнүчү боюнча жана өзү Эксперттердин комитетинин отурумдарында байкоочу катарында катышууга чакыра алат.

(b) Генералдык директор белгилер жаатында адистештирилген өкмөттөр ортосундагы уюмдарды чакырат, алардын мүчөлөрүнүн санына Эксперттер комитетинин отурумдарында байкоочу катарында катышкан, Атайын союздун өлкөсү болуп эсептелинген эң кеминде бир өлкө кирет.

(c) Генералдык директор алар үчүн кызыкчылык келтирген маселелерди талкуулоодо өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдарды Эксперттер комитетинин өтүнүчү боюнча жана өзү чакырат.

(3) Эксперттер комитети:

(i) Классификациялоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечимди кабыл алат;

(ii) Атайын союздун өлкөлөрүнө Классификациялоону пайдаланууну жеңилдетүүчү жана анын бирдей пайдаланылышын камсыз кылуучу сунуштарды жиберет;

(iii) бардык башка чараларды көрөт, алар Атайын союздун же Уюмдун бюджети үчүн финансылык натыйжаларга алып келбестен, өнүккөн өлкөлөргө Классификациялоону пайдалануунуга көмөк көрсөтөт;

(iv) чакан комитеттерди жана жумушчу топторду түзгөнгө укугу бар;

(4) Эксперттер комитети жол-жоболордун өз эрежелерин кабыл алат.  Бул эрежелер (2) (b) пунктта айтылган өкмөттөр ортосундагы уюмдардын Эксперттер комитетинин чакан комитеттеринин жана жумушчу топторунун отурумдарында катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат, алар Классификациялоону жакшыртуу боюнча ишке олуттуу салым киргизет.

(5) Классификациялоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштар (2) (b) пунктуна ылайык  Эксперттер комитетинде көрсөтүлгөн Атайын союздун, Эл аралык бюронун, өкмөттөр ортосундагы уюмдардын кайсы өлкөсү болбосун компетенттүү ведомствосу жана ушундай сунуштарды даярдоо үчүн Эксперттер комитети атайын чакырган кайсы өлкө болбосун тарабынан киргизилет. Сунуштар Эл аралык бюрого жиберилет, ал каралып чыгуучу Эксперттер комитетинин сессиясына чейин эки айдан кем болбогон убакыттын ичинде Эксперттер комитетинин мүчөлөрүнө же байкоочуларга берилет.

(6) Атайын союздун ар бир өлкөсү бир добушка ээ.

(7) (a) Эксперттер комитети тарабынан  чечимдерди кабыл алуу үчүн (b) пунктчасынын жоболорун эске алып, Атайын союздун өлкөлөрүнүн добуш берүүдө катышкандардын жөнөкөй көпчүлүгү талап кылынат.

(b) Классификациялоого карата оңдоолорду кабыл алуу жөнүндө чечимдер Атайын союздун өлкөлөрүнүн добуш берүүдө катышкандардын бештен төртүн түзгөн көпчүлүгү менен кабыл алынат. Оңдоо деп кайсы товарлар же кызмат көрсөтүү болбосун бир класстан башкасына өтүүсү же кайсы болбосун жаңы классты киргизүү түшүндүрүлөт.

(c) (4) пунктта айтылган жол-жоболордун эрежелери атайын учурлардан тышкары, Классификациялоого оңдоолор белгиленген мезгилдин аягында кабыл алынат; ар бир мезгилдин узактыгы Эксперттер комитети тарабынан  аныкталат.

(8) Калыс калгандар эсепке алынбайт.

4-статья. Кабарлоо, күчүнө кириши жана өзгөртүүлөрдү жарыялоо

(1) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү ведомстволору кабыл алынган өзгөртүүлөргө жана сунуштарга карата Эксперттер комитетинин чечими жөнүндө Эл аралык бюро тарабынан кабарланат.  Оңдоолор кабарлоо жиберген күндөн тартып, алты айдан кийин күчүнө кирет.

(2) Эл аралык бюро Классификациялоого күчүнө кирген өзгөртүүлөрдү киргизет. Ушул өзгөртүүлөр жөнүндө билдирүүлөр 5-статьяда айтылган Ассамблея тарабынан аныкталган мезгилдүү басылмаларда жарыяланат.

5-статья. Атайын союздун Ассамблеясы

(1) (a) Атайын союздун ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Ассамблеясы бар.

(b) Ар бир өлкөнүн Өкмөтүнүн кызыкчылыгын  бир делегат көрсөтөт, анын орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар болот.

(2) (a) 3 жана 4-статьялардын жоболорун эске алып, Ассамблея:

(i) Атайын союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана бул Макулдашууну пайдаланууга тийиштүү бардык маселелерди карап чыгат;

(ii) Эл аралык бюрого ушул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган Атайын союздун өлкөлөрүнүн эскертүүлөрүн тийиштүү түрдө эске алуу менен кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого карата көрсөтмөлөрдү берет;

(iii) Атайын союзга кирген Уюмдун Генералдык директорунун (мындан ары “Генералдык директор” деп аталуучу) отчетун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат жана бекитет жана ага Атайын союздун компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык зарыл болгон нускамаларды берет;

(iv) Атайын союздун программасын аныктайт, эки жылдык бюджетти кабыл алат жана анын финансылык отчетун бекитет;

(v) Атайын союздун финансылык регламентин бекитет;

(vi) Атайын союздун максаттарын ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептеген 3-статьяда айтылган Эксперттер комитетинен тышкары, эксперттердин башка комитеттерин жана жумушчу топторду түзөт;

(vii) Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелинген кайсы өлкөлөр жана кайсы болбосун өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар анын отурумдарына байкоочу катарында киргизилерин аныктайт;

(viii) 5-8-статьялар менен оңдоолорду кабыл алат;

(ix) Атайын союздун максаттарына жетүүгө багытталган кайсы болбосун башка тийиштүү аракеттерди ишке ашырат;

(x) ушул Макулдашуудан келип чыккан бардык башка милдеттерди аткарат;

(b) Аларды башкарууну Уюм жүргүзгөн башка Союздар үчүн кызыкчылык келтирген маселелер боюнча Ассамблея Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин угуп, чечим кабыл алат.

(3) (a) Ар бир Ассамблеянын өлкө- мүчөсү бир добушка ээ.

(b) Ассамблеянын өлкө- мүчөсүнүн жарымы кворум түзөт.

(c) (b) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгер кайсы бир сессияда катышкан өлкөлөрдүн саны Ассамблеянын өлкө- мүчөлөрүнүн жарымынан азын, бирок бирдей же үчтөн биринен жогору болсо, ал чечим кабыл ала алат, бирок анын жеке жол-жоболорунун эрежелерине кирген чечимдерден тышкары, Ассамблеянын бардык ушундай чечимдери төмөндөгү шарттарды сактоодо гана күчүнө кирет. Эл аралык бюро анда көрсөтүлбөгөн Ассамблеянын өлкө- мүчөлөрүнө айтылган чечимди жиберет жана чечимди жиберген күндөн тартып, үч ай мөөнөттүн ичинде жазуу түрүндө ушул чечимдерге добуш береби, каршыбы же калыс экендигин билдирүүгө чакырат. Эгер  ушул мөөнөттүн ичинде добуш берген же калыс экендигин билдирген өлкөлөрдүн саны ушул сессияда кворумга жетүү үчүн жетишпеген санга жетсе, мындай чечимдер бир убакта зарыл болгон көпчүлүк сакталган шартында, күчүнө кирет.

(d) 8 (2) статьянын жоболорун эске алып, Ассамблея берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(e) Калыс болгондордун добушу эсепке алынбайт.

(f) Делегат бир өлкөнү гана билдирет жана анын атынан гана добуш берет.

(g) Ассамблеянын мүчөлөрү болуп эсептелинбеген Атайын союздун өлкөлөрү анын отурумдарына байкоочулар катарында киргизилет.

(4) (a) Ассамблеяөзгөчө учурлардан тышкары,Уюмдун Генералдык ассамблеясы чогулган ошол эле убакта жана ошол эле ордунда Генералдык директордун чакыруусу боюнча эки жылда бир жолу кезектеги сессияга чогулат.  

(b) Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талабы боюнча Генералдык директор чакырган кезексиз сессияга Ассамблея чогулат.

(c) Генералдык директор ар бир сессиянын күн тартибин даярдайт.

(5) Ассамблея өз жол-жоболорунун эрежелерин кабыл алат.

6-статья. Эл аралык  бюро

(1) (a) Атайын союздун административдик милдеттери Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылат.

(b) Эл аралык бюро негизинен отурумдарды даярдайт жана Ассамблеянын Катчылыгынын, Эксперттер комитетинин жана Ассамблея жана Эксперттер комитети тарабынан түзүлгөн ушундай башка эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун милдеттерин аткарат.

(c) Генералдык директор Атайын союздун негизги кызмат адамы болуп эсептелинет жана Атайын союздун кызыкчылыгын билдирет.

(2) Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы болбосун персонал Ассамблеянын, Эксперттер комитетинин жана Ассамблея жана Эксперттер комитети тарабынан түзүлгөн ушундай башка эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарында добуш берүү укугусуз катышат.

(3) (a) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык 5-8-статьялардан тышкары, Макулдашуунун жоболорун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

(b) Эл аралык бюро кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоо маселелери боюнча өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңеше алат.

(c) Генералдык директор жана ал дайындаган жактар ушул конференциялардын иштерине добуш берүү укугусуз катышат.

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн кайсы милдеттерди болбосун аткарат.

7-статья. Финансы

(1) (a) Атайын союздун бюджети бар.

(b) Атайын союздун бюджети өз Атайын союздун келип түшүүлөрүн жана чыгымдарын, ошондой эле тийиштүү учурда Уюмдун Конференциясынын бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт.

(c) Союз үчүн жалпы чыгымдар болуп ушул Атайын союздун  өзүнө гана кирбеген, бирок аларды башкарууну Уюм жүргүзгөн бир эле убакта бир же бир нече башка Союздарга киргендер эсептелинет. Ушул жалпы чыгымдарда Атайын союздун үлүшү ушул чыгымдарга анын болгон кызыкчлыгына ылайык келет.

(2) Атайын союздун бюджети башка Союздардын бюджети менен координациянын талаптарын тийиштүү эсеби менен кабыл алынат, аны башкарууну Уюм жүргүзөт.

(3) Атайын союздун бюджети төмөнкүдөй булактардан каржыланат:

(i) Атайын союздун өлкөлөрүнүн төгүмдөрүнөн;

(ii) Атайын союзга кирген Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөр үчүн жыйымдардан жана төлөмдөрдөн;

(iii) Атайын союзга кирген Эл аралык бюронун жарыялоолорун сатуудан келип түшүүлөрдөн жана ушундай жарыялоолорго укук берүүдөн;

(iv) белектерден, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;

(v) ренталардан, пайыздардан жана  ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) (a) (3) (i) пунктунда айтылган өз төгүмүн аныктоо үчүн Атайын союздун ар бир өлкөсү ал Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясында кирген ошол эле класска кирет жана ушул Союзда бул класс үчүн белгиленген бирдиктердин санынын негизинде өзүнүн жылдык төгүмүн төлөйт.

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн жылдык төгүмү бардык төлөөчү өлкөлөрдүн бирдиктеринин жалпы санына кирген анын бирдиктери катарында бардык өлкөлөр төлөөгө тийиштүү болгон Атайын союздун  бюджетине төгүмдөрдүн жалпы суммасына кирген суммага барабар.

(c) Төгүмдөр ар бир жылдын 1-январынан тартып төлөнөт.

(d) Төгүмдөрдү төлөө боюнча бересеси болгон өлкө эгер анын бересесинин суммасы мурунку эки жылга толугу менен төлөнүүчү төгүмдөрдүн суммасына барабар же андан жогору болсо, Атайын союздун бардык органдарында добуш берүү укугунан ажырайт.  Бирок Атайын союздун ушул органдарынын кайсынысы болбосун мындай өлкөгө эгер төлөмдөрдү төлөбөгөндүгү өзгөчө кырдаалдын натыйжасында келип чыкса, ушул органда добуш берүү укугун пайдаланууну улантууга уруксат берет.

(e) Качан бюджет жаңы финансылык мезгилдин башталышына чейин кабыл алынбаган учурда, анда финансылык регламентте караштырылган тартипке ылайык мурунку жылдын деңгээлиндеги бюджет  менен иш жүргүзүлөт.

(5) Атайын союздун атынан Эл аралык бюро көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөргө жыйымдардын жана төлөмдөрдүн өлчөмү Генералдык директор тарабынан белгиленет, ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт.

(6) (a) Атайын союздун жүгүртмө каражаттары бар, ал Атайын союздун ар бир өлкөсү төлөгөн бир жолку төлөмдөрүнөн турат. Эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө маселени чечет.

(b) Айтылган фондуга ар бир өлкөнүн баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же ушул фондуну көбөйтүүдө анын үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алынган жылдагы ушул өлкөнүн төгүмүнө пропорциялуу.

(c) Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин, Генералдык директордун сунушу боюнча ушул пропорция жана төлөмдөрдүн шарттары Ассамблея тарабынан белгиленет.

(7)(a) Анын аймагында өзүнүн штаб-квартирасы болгон өлкө менен түзгөн макулдашууда жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз учурда, бул өлкө аванс берери караштырылган.  Ушул аванстардын суммасы жана алар берилүүчү шарттары ар бир учурда, ушундай өлкө менен Уюмдун ортосундагы өзгөчө макулдашуунун предмети болуп эсептелинет.

(b) (а) пунктчасында айтылган өлкө катарында, ошондой эле Уюм дагы жазуу түрүндө кабарлоо жиберүү аркылуу аванс берүү жөнүндө милдеттенмени жокко чыгара алат. Жокко чыгаруу жөнүндө кабарлоо жиберилген жыл аяктагандан үч жылдан кийин күчүнө кирет.

(8) Финансылык текшерүү Атайын союздун бир же бир нече өлкөлөрү же алардын макулдугу менен Ассамблея дайындаган тышкы текшерүүчүлөрү тарабынан финансылык регламенттин эрежелерине ылайык жүргүзүлөт.

8-статья. 5-8-статьяларга оңдоолор

(1) 5,6,7-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар  Ассамблеянын кайсы болбосун өлкө-мүчөсү же Генералдык директор тарабынан берилет. Мындай сунуштар Генералдык директор тарабынан аларды Ассамблея карап чыкканга чейин эң кеминде алты ай калганда Генералдык директор тарабынан Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнө жөнөтүлөт.

(2) (1) пунктта караштырылган статьяларга карата кандай оңдоолор болбосун Ассамблея тарабынан кабыл алынат, бул үчүн берилген добуштун төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат.

(3) (1) пунктта караштырылган статьяларга карата кандай оңдоолор болбосун ушул оңдоону кабыл алган учурда Ассамблеянын мүчөлөрү болуп турган төрттөн үч өлкөлөрүнөн ар бир өлкөнүн конституциялык жол-жоболоруна ылайык жүргүзүлгөн аны кабыл алуу жөнүндө жазуу түрүндө кабарлоону Генералдык директор алгандан бир айдан кийин күчүнө кирет. Ушундай түрдө кабыл алынган көрсөтүлгөн статьяларга кандай оңдоолор болбосун оңдоолор күчүнө кирген учурда Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелинген же ушул датадан кийин анын мүчөлөрү болгон бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү түрдө пайдаланылат; бирок Атайын союздун өлкөлөрүнүн финансылык милдеттенмелерин көбөйтүүчү кандай оңдоо болбосун алардын ушундай оңдоону кабыл алгандыгы жөнүндө кабарлоо жиберген өлкөлөр үчүн гана милдеттүү түрдө пайдаланылат.

9-статья. Ратификациялоо жана кошулуу; күчүнө кириши

(1) Ушул Актыга кол койгон Атайын союздун кайсы өлкөсү болбосун аны ратификациялайт, эгер ал ага кол койбосо, ага кошула алат.

(2) Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелбеген, бирок Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген кайсы өлкө болбосун ушул Актыга кошула алат жана ошону менен бирге Атайын союздун өлкөсү боло алат.

(3) Ратификациялык грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(4) (a) Бул Акт төмөнкүдөй эки шартты аткаргандан үч айдан кийин күчүнө кирет:

(i) алты же андан көбүрөөк өлкө өз ратификациялык грамоталарын же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого сактоого өткөрүүсү;

(ii) ушул өлкөлөрдүн эң кеминде үчөө ушул Акт кол коюу үчүн ачылган датага карата Атайын союздун өлкөлөрү болуп эсептелинет.

(b) (а) пунктчасында айтылгандардын күчүнө кириши көрсөтүлгөн күчүн киришине чейин үч ай калганда ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөргөн өлкөлөргө карата пайдаланылат.

(c) Ага (b) пункту кирбеген кайсы болбосун өлкөгө карата эгер ратификациялык грамотада же кошулуу жөнүндө Актыда кеч дата көрсөтүлбөсө, ушул Акт Генералдык директор тарабынан аны ратификациялоо же ага кошулуу жөнүндө кабарлоо жиберилгенден үч айдан кийин күчүнө кирет. Акыркы учурунда бул Акт ушундай түрдө көрсөтүлгөн датага карата күчүнө кирет.

Кыргыз  Республикасы үчүн 1998-жылдын 10-декабрында күчүнө кирди

(5) Ратификациялоо же кошулуу автоматтык түрдө өзүнө бардык жоболорду таанууну жана ушул Акт менен белгиленген бардык артыкчылыктарды алуусуна лып келет.

(6) Бул Акт күчүнө киргенден кийин бир дагы өлкө ушул Макулдашуунун мурунку актысын ратификациялай албайт же ага кошула албайт.

10-статья. Күчүнүн мөөнөтү

Бул Макулдашуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын күчүнүн мөөнөтүндөй эле мөөнөткө ээ.

11-статья. Кайра карап чыгуу

(1) Ушул Макулдашуу Атайын союздун өлкөлөрүнүн конференцияларында убакыты менен кайра карап чыгууга кабылат.

(2) Кайра карап чыгуу боюнча конференцияны чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(3) 5-8 –статьяларга карата оңдоолор кайра карап чыгуу боюнча конференцияда же

8-статьянын жоболоруна ылайык  кабыл алынат.

12-статья. Жокко чыгаруу

(1) Кайсы өлкө болбосун Генералдык директорго жиберген кабарлоо аркылуу ушул Актыны жокко чыгара алат. Ушундай жокко чыгаруу ошондой эле ушул Актыны жокко чыгарган, ратификациялаган же ага кошулган өлкөнүн мурунку Актысын же Ушул Макулдашуунун мурунку актыларын жокко чыгаруусу болуп эсептелинет; жокко чыгаруу аны жүзөгө ашырган өлкөгө гана жайылтылат, ошол эле убакта Атайын союздун башка өлкөлөрүнө карата Макулдашуу күчүндө калат жана аткарылышы керек.

(2) Жокко чыгаруу Генералдык директор кабарлоо алган күндөн тартып бир жылдан кийин күчүнө кирет.

(3) Ушул статья менен караштырылган жокко чыгаруу укугу ал Атайын союздун өлкөсү болуп калган күндөн тартып эсептегенде беш жыл өткөнгө чейин пайдаланылбайт.

13-статья. Париж конвенциясынын 24-статьясына шилтеме

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 1967-ж.  Стокгольм Актысынын 24-статьясынын жоболору ушул Макулдашууга колдонулат; бирок бул жоболорго кийин оңдоолор киргизилсе, анда убакыты боюнча акыркы оңдоо ушул оңдоого байланыштуу Атайын союздун өлкөлөрүнө карата ушул Макулдашууга колдонулат.

14-статья. Кол коюу; тилдер; депозитарийдин милдеттери; кабарлоолор

(1) (a) Бул Акт англис жана француз тилдеринде, бир нускада кол коюлат, мында эки текст тең акыйкат жана Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(b) Ушул Актынын расмий  текстери кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин  Генералдык директор тарабынан иштелип чыгат; (а) пунктчасында айтылган башка тилдер менен катар, испан жана орус тилдеринде, эки башка тилдерде, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун түзгөн конвенциянын акыйкат текстерине кол коюлган.  (с) Бул актынын расмий текстери кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин  Генералдык директор тарабынан Ассамблея белгилеген араб, италия, немец жана португал тилдеринде, ошондой эле башка тилдерде иштелип чыгат.

(2) Бул Акт кол коюу үчүн 1977-жылдын 31-декабрына чейин ачык.

(3) Генералдык директор ушул Актынын кол коюлган текстин ал күбөлөндүргөн эки көчүрмөсүн Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө жана сурам боюнча кайсы болбосун башка өлкөнүн өкмөтүнө жиберет.

(4) Генералдык директор Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында ушул Актыны каттоодон өткөрөт.

(5) Генералдык директор Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучуларынын бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө төмөнкүлөрдү кабарлайт:

(i) (1) пунктуна ылайык кол коюу жөнүндө;

(ii) 9 (3)-статьяга ылайык ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүп берүү жөнүндө;

(iii) 9 (4) (a) статьяга ылайык бул Актынын күчүнө кирген дата жөнүндө;

(iv) 8 (3) статьяга ылайык ушул Актыга карата оңдоолорду кабыл алуу жөнүндө;

(v) ушундай оңдоолордун күчүнө кирген датасы жөнүндө;

(vi) 12-статьяга ылайык алынган жокко чыгаруу жөнүндө.

Документ бүттү