Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы кызматташтык жөнүндө МАКУЛДАШУУ (Дата вступления 13.10.1995)

Бишкек ш.

1995-жылдын 13-октябры

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы кызматташтык жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Мындан ары Тараптар деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жанаРоссия Федерациясынын Өкмөтү,

эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн тарыхый мамилелерди эске алышып,

соода-экономикалык жана илимий-техникалык кызматташууну өнүктүрүүнү каалашып,

мындай кызматташууну өнүктүрүүнүн зарыл шарты өнөр жай менчигин натыйжалуу жана тийиштүү түрдө коргоо болуп эсептелерин моюнга алышып,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты:  

1-статья. 

Тараптар өнөр жай менчигин коргоо тармагында кызматташууну ушул Макулдашууга жана алар катышуучусу болгон же келечекте катышуучусу боло турган башка эл аралык келишимдерге ылайык өз ара пайдалуулуктун жана тең укуктуулуктун негизинде ойлоп табууларга, өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белгилерге жана өнөр жай менчигинин башка объектилерине укуктарды коргоо жана пайдалануу жаатындагы кызматташтыкты ишке ашырышат жана өнүктүрүшөт.

2- статья.

Тараптардын кызматташуусу:

өнөр жай менчик объектилерине карата укуктарды коргоого жана пайдаланууга байланышкан маселелерди жөнгө салууга;

өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы улуттук укуктук актыларды шайкеш келтирүүгө;

Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээлеринин жана Кыргыз Республикасында Россия Федерациясынын өтүнмө ээлеринин коргоо документтерин берүүгө өтүнмөлөрдү берүүнүн жана карап чыгуунун жол-жоболорун өз-ара жөнөкөйлөштүрүүгө;

өнөр жай менчигин коргоо тармагында маалыматтарды, ченемдик жана башка документтерди, ошондой эле тажрыйба жана адистерди алмашууга багытталат.  

3-статья.

Өнөр жай менчигин коргоо тармагында бир мамлекеттин жеке адамдары жана юридикалык жактары экинчи мамлекеттин аймагында ушул мамлекеттин мыйзамдарында өзүнүн жеке адамдарына жана юридикалык жактарына азыркы учурда берилген же бериле турган ушул эле укуктар менен артыкчылыктардан укуктук коргоонун ошол эле каражаттарын ошол эле негизде жана ошол эле көлөмдө пайдаланышат.

Мында ушул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган маселелер боюнча Тараптар 1967-жылдын 14-июлунда  Стокгольмда кайра  карлган Өнөр жай менчигин коргоо жөнүндө Париж конвенциясынын жоболорун колдонушат.  

4-статья. 

Тараптардын ар бири төмөнкүлөрдү камсыз кылуучу зарыл чараларды кабыл алат:

өнөр жай менчик объектилерине СССРдин мурда берилген коргоо документтеринин күчүн өз аймагында таанууну;

СССРдин автордук күбөлүктөрү жана күбөлүктөрү менен корголгон ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануу үчүн, көрсөтүлгөн пайдалануу болгон ошол мамлекеттин укуктук актыларына ылайык сый акыларды авторлорго төлөп берүүнү;

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрүн жана өнөр жай үлгүлөрүнө СССРдин күбөлүктөрүн күчүнүн калган мөөнөтүнө улуттук патенттерге кайра түзүү мүмкүндүгүн;

ар бир мамлекеттин аймагында, бул объектиге өтүнмө берилген датага колдонулуп жаткан мыйзамда караштырылган коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына корголуучу объектинин шайкеш келбегендик себептери боюнча, өнөр жай менчик объектилерине СССРдин мурда берилген коргоо документтеринин жана СССРдин коргоо документтери боюнча ушул объектилерге берилген улуттук коргоо документтеринин күчүн токтотуу мүмкүндүгүн;

эки мамлекеттин өтүнмө ээлерине жана алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнө улуттук коргоо документтерин берүүгө өтүнмөлөрдү жана өнөр жай менчик объектилерине СССРдин коргоо документтерин улуттук коргоо документтерине кайра түзүүгө өтүнүч каттарды тариздөөгө жана бул өтүнмөлөргө, өтүнүч каттарга жана коргоо документтерине байланыштуу кат алышууларды орус тилинде жүргүзүүгө укук берүүнү. 

5-статья. 

Эгерде ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануу башка жактар тарабынан мурда СССРдин автордук күбөлүгүн же күбөлүгүн берүүгө өтүнмө берилген же СССРдин автордук күбөлүгү же күбөлүгү берилген ойлоп табууга же өнөр жай үлгүсүнө улуттук патент берүү жөнүндө өтүнүч кат берилген датага чейин мыйзам чегинде башталган болсо, Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын кайсы болбосун жеке же юридикалык жагы лицензиялык келишимсиз ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануу укугун сактап калат.

Мында авторлорго автордук сый акы төлөп берүү, көрсөтүлгөн ойлоп табуу же өнөр жай үлгүсү пайдаланылган аймактын мамлкетинин укуктук актылары менен белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

6-статья.

Россия Федерациясынын Патенттер жана товардык белгилер боюнча комитети, алынган өтүнмөнүн материалдарынын жашырындуулугун камсыз кылуу менен, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Интеллектуалдык менчик башкы башкармалыгынын тапшырыгы боюнча Кыргыз Республикасынын патенттерин берүүгө өтүнмөлөр боюнча техника деңгээлин аныктоо үчүн маалыматтык издөө жүргүзөт.

Көрсөтүлгөн иштер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Интеллектуалдык менчик башкы башкармалыгынын тиешелүү чыгымдарын каржылоо менен, келишимдик негизде ишке ашырылат. 

7-статья. 

Коргоо документтерин берүүгө өтүнмөлөрдү берүүдө, коргоо документтерин алууда жана аларды күчүндө кармоодо эки мамлекеттин патенттик ишенимдүү өкүлдөрү өз-ара түшүнүшүүнүн негизинде, улуттук өтүнмө ээлеринин гана кызыкчылыктарын көрсөтүү менен, бул мамлекеттердин патенттик ведомстволору менен түздөн-түз иш алып бара алышат. Бир мамлекеттин улуттук өтүнмө ээлерине анын укуктук актыларында аныкталган тартипте, ошондой эле өз-ара түшүнүшүүнүн негизинде, коргоо документтерин алуу жана аларды күчүндө кармоо боюнча экинчи мамлекеттин патенттик ведомствосу менен түздөн-түз иш алып барууга укук берилет. 

8-статья.

Өтүнмө берүү, коргоо документтерин берүү, аларды күчүндө кармоо жана өнөр жай менчигин коргоого байланышкан юридикалык маанилүү башка аракеттерди ишке ашыруу үчүн алымдарды төлөө, ошондой эле издөө жүргүзүү жана башка кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөмдөрдү киргизүү Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын компетенттүү органдары тарабынан белгиленген курс боюнча улуттук өтүнмө ээлери тарабынан алымдарды төлөө жана төлөмдөрдү киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын укуктук актыларында караштырылган валютада жана өлчөмдөрдө жүргүзүлөт. 

9-статья. 

Бир мамлекеттин жеке адамдары жана юридикалык жактары экинчи мамлекеттин аймагында өнөр жай менчигине тийиштүү патенттик фондулардан, китепканалардан, маалымат банктарынан анын өздөрүнүн жеке адамдары жана юридикалык жактары пайдаланышкан шарттарда пайдаланышат. 

10-статья. 

Тараптар өзүлөрүнө өнөр жай менчик объектилерине коргоону камсыз кылуу жөнүндөгү жоболорду экономикалык, өнөр жайлык, илимий жана техникалык кызматташуу тууралуу эки тараптуу макулдашууга киргизүү жөнүндө милдеттенмелерди кабыл алышат. 

11-статья. 

Ушул Макулдашууну ишке ашырууга төмөнкүлөр жоопкер болуп саналышат:

Кыргыз Республикасында – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Интеллектуалдык менчик башкы башкармалыгы

Россия Федерациясында – Россия Федерациясынын Патенттер жана товардык белгилер боюнча комитети.

Патенттик ведомстволордун кызматташуусунун тартиби жана шарттары алардын ортосунда түзүлүүчү атайын макулдашуулар менен аныкталат.  

12-статья. 

Ушул Макулдашууну жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө патенттик ведомстволордун бири бирине жөнөтүлүүчү бардык документтери орус тилинде берилет.  

13-статья..

Бул Макулдашуудан келип чыгуучу же аны аткарууга байланышкан маселелер боюнча кайчы пикирлер келип чыккан учурда Тараптардын өкүлдөрү тиешелүү консультацияларды өткөрүшөт жана ушул кайчы пикирлерди жөнгө салуу боюнча зарыл чараларды көрүшөт.  

14 -статья.

 Бул Макулдашуу Тараптардын өнөр жай менчиктерин коргоо тармагында башка мамлекеттер менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууларга катышуусуна жолтоо болбойт.  

15-статья..

Бул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана беш жылдын ичинде күчүндө болот, эгерде Тараптардын бири экинчи Тарапка бул Макулдашуунун күчүн токтотуу жөнүндө өз ниетин ушул мөөнөттүн бүтүшүнө алты ай калганга чейин кат формасында билдирбесе, анын күчү кийинки беш жылдык мөөнөттөргө өзүнөн өзү узартылып турат.

Бул Макулдашууну колдонууну токтотуу эки Тараптын мамлекеттеринин жеке адамдарына жана юридикалык жактарына берилген же берилүүчү коргоо документтеринин жарактуулугуна таасир этпейт.

Бишкек шаарында 1995-жылдын 13-октябрында ар бири кыргыз жана орус тилдеринде эки түп нускада түзүлдү, мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ.

Кыргыз Республикасынын                                                                Россия Федерациясынын

Өкмөтү үчүн                                                                                             Өкмөтү үчүн

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Дата вступления в силу 24.12.1996)

г.Ташкент

от 24 декабря 1996 года 

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кыргызской Республики

и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве

в области охраны промышленной собственности 

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между двумя государствами, желая развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, признавая, что необходимым условием для развития такого сотрудничества является эффективная и адекватная охрана промышленной собственности, сознавая необходимость создания с этой целью взаимных благоприятных условий для охраны прав авторов и владельцев промышленной собственности, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными международными договорами, участниками которых они являются или будут являться. 

Статья 2. 

Сотрудничество Сторон будет направлено на:

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты промышленной собственности;

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны промышленной собственности;

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов заявителей Кыргызской Республики в Республике Узбекистан и заявителей Республики Узбекистан в Кыргызской Республике;

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также опытом и специалистами в области охраны промышленной собственности. 

Статья 3. 

В области охраны промышленной собственности физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены законодательством этого другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, используя те же средства правовой защиты на тех же основаниях и том же объеме.

При этом, по вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны будут применять положения Парижской Конвенции об охране промышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 г. 

Статья 4. 

Каждая из Сторон примет необходимые меры, обеспечивающие:

признание действия на своей территории ранее выданных охранных документов СССР на объекты промышленной собственности;

выплату авторам вознаграждения за использование изобретений и промышленных образцов, защищенных авторскими свидетельствами и свидетельствами СССР, в соответствии с правовыми актами того государства в котором имело место указанное использование;

преобразование авторских свидетельств СССР на изобретения и свидетельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты на оставшийся срок действия;

прекращения действия на территории обоих государств национальных охранных документов на объекты промышленной собственности, выданных по охранным документам СССР, по мотивам несоответствия охраняемого объекта условиям охраноспособности, предусмотренным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки на этот объект;

предоставление заявителям обоих государств и их патентным поверенным права оформлять заявки на выдачу национальных охранных документов и ходатайства на преобразование охранных документов СССР в национальные охранные документы. 

Статья 5. 

Стороны признают, что любое физическое или юридическое лицо Кыргызской Республики и Республики Узбекистан сохраняет право использования изобретения или промышленного образца без заключения лицензионного договора, если использование этого изобретения или промышленного образца правомерно началось до даты подачи другими лицами ходатайства о выдаче национального патента на изобретение или промышленный образец, на которое или на который выдано авторское свидетельство или свидетельство СССР.

При этом выплата авторам вознаграждений производится в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого используется или будет использоваться указанное изобретение или промышленный образец. 

Статья 6. 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охранных документов и поддержании их в силе патентные поверенные обоих государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с патентными ведомствами этих государств, представляя при этом интересы только национальных заявителей. Национальным заявителям одного государства в порядке, определенном его правовыми актами, также предоставляется право на основе принципа взаимности вести дела по получению охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с патентным ведомством другого государства.

Заявки на выдачу патента от заявителя одного государства, подаваемые в патентное ведомство другого государства будут приниматься при наличии сведений о национальном приоритете. 

Статья 7. 

Стороны признают обязательным условием при подаче заявки заявителем другой Стороны предоставление документа, подтверждающего соблюдение заявителем требований национального законодательства относительно порядка зарубежного патентования объектов промышленной собственности. 

Статья 8. 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддержание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связанных с охраной и использованием промышленной собственности, а также внесение платежей за оказание других услуг производятся в валюте, размерах и порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и Республики Узбекистан для национальных заявителей Сторон. 

Статья 9. 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторонние соглашения об экономическом, торговом, промышленном, научном и техническом сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов промышленной собственности. 

Статья 10. 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации настоящего Соглашения, предоставляются на русском языке. 

Статья 11. 

Компетентными органами Сторон являются:

для Кыргызской Республики – Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики;

для Республики Узбекистан – Государственное патентное ведомство Государственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике.

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут определяться специальными соглашениями между ними. 

Статья 12. 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из настоящего Соглашения или связанным с его выполнением, представители Сторон будут проводить соответствующие консультации для урегулирования этих разногласий. 

Статья 13. 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области охраны промышленной собственности. 

Статья 14. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Статья 15. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода его действия не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим и юридическим лицам обоих государств по заявкам, поданным в период действия Соглашения. 

Совершено в городе Ташкенте 24 декабря 1996 года, в двух экземплярах, каждый на кыргызском, узбекском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется текст на русском языке. 

За Правительство                                            За Правительство

Кыргызской Республики                                   Республики Узбекистан

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Дата вступления в силу 27.08.1997)

г.Баку

от 23 апреля 1997 года

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кыргызской Республики и

Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве

в области охраны промышленной собственности

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между двумя государствами, желая развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, признавая, что необходимым условием для развития такого сотрудничества является эффективная и адекватная охрана промышленной собственности, сознавая необходимость создания с этой целью взаимных благоприятных условий для охраны прав авторов и владельцев промышленной собственности, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными международными договорами, участниками которых они являются или будут являться. 

Статья 2. 

Сотрудничество Сторон будет направлено на:

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты промышленной собственности;

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны промышленной собственности;

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов заявителей Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике и заявителей Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике;

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также опытом и специалистами в области охраны промышленной собственности. 

Статья 3. 

В области охраны промышленной собственности физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены законодательством этого другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, используя те же средства правовой защиты на тех же основаниях и в том же объеме.

При этом по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны будут применять положения Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 года. 

Статья 4. 

Каждая из Сторон примет необходимые меры, обеспечивающие:

признание действия на своей территории ранее выданных охранных документов СССР на объекты промышленной собственности;

выплату авторам вознаграждения за использование изобретений и промышленных образцов, защищенных авторскими свидетельствами и свидетельствами СССР, в соответствии с правовыми актами того государства в котором имело место указанное использование;

преобразования авторских свидетельств СССР на изобретения и свидетельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты на оставшийся срок действия;

прекращения действия на территории обоих государств национальных охранных документов на объекты промышленной собственности, выданных по охранным документам СССР, по мотивам несоответствия охраняемого объекта условиям охраноспособности, предусмотренным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки на этот объект;

предоставление заявителям обоих государств и их патентным поверенным права оформлять заявки на выдачу национальных охранных документов и ходатайства на преобразование охранных документов СССР в национальные охранные документы, а также вести переписку, связанную с этими заявками и ходатайствами на русском языке. 

Статья 5. 

Стороны признают, что любое физическое или юридическое лицо Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики сохраняет право использования изобретения или промышленного образца без заключения лицензионного договора, если использование этого изобретения или промышленного образца правомерно началось до даты подачи владельцем охранного документа или его законным представителем ходатайства о выдаче национального патента на изобретение или промышленный образец, на который или нам который выдано авторское свидетельство или свидетельство СССР.

При этом выплата авторам вознаграждений производится в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого используется или будет использоваться указанное изобретение или промышленный образец. 

Статья 6. 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охранных документов и поддержании их в силе патентные поверенные обоих государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с патентными ведомствами этих государств, представляя при этом интересы только национальных заявителей. Национальный заявителям одного государства в порядке, определенном его правовыми актами, также предоставляется право на основе принципа взаимности вести дела по получению охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с патентным ведомством другого государства.

Заявки на выдачу патента от заявителя одного государства, подаваемые в патентное ведомство другого государства будут приниматься при наличии сведений, заверенных патентным ведомством, о национальном приоритете. 

Статья 7. 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддержание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связанных с охраной и использованием промышленной собственности, а также внесение платежей за оказание других услуг производятся в валюте и размерах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики. 

Статья 8. 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторонние соглашения об экономическом, промышленном, научном и техническом сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов промышленной собственности. 

Статья 9. 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации настоящего Соглашения представляются на русском языке.

Статья 10. 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются патентные ведомства Сторон:

в Кыргызской Республике – Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент);

в Азербайджанской Республике – Патентно-лицензионное управление Государственного комитета по науке и технике Азербайджанской Республики.

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут определяться специальными соглашениями между ними. 

Статья 11. 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из настоящего Соглашения или связанным с его выполнением, представители Сторон проведут соответствующие консультации и приложат необходимые усилия к достижению урегулирования этих разногласий. 

Статья 12. 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области охраны промышленной собственности. 

Статья 13.

Настоящее Соглашение вступает в силу (*) с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Статья 14. 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода его действия не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим и юридическим лицам обоих государств.

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию Сторон. 

Совершено в г.Баку 23 апреля 1997 г. в двух подлинных экземплярах каждый на Кыргызском, азербайджанском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется текст на русском языке. 

За Правительство                                                           За Правительство

Кыргызской Республики                                                  Азербайджанской Республики 

(*) Вступило в силу 27 августа 1997 года.

Нота от кыргызской стороны – 9 июня 1997 года.

Нота от азербайджанской стороны – 27 августа 1997 года.

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности (Дата вступления в силу 13.11.1998)

г.Бишкек

от 13 ноября 1998 года

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кыргызской Республики и

Правительством Турецкой Республики

о сотрудничестве в области

охраны интеллектуальной собственности

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Турецкой Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между двумя государствами, желая развивать торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, признавая, что необходимым условием для развития такого сотрудничества является эффективная и адекватная охрана интеллектуальной собственности, сознавая необходимость создания с этой целью взаимных благоприятных условий для охраны прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Для целей настоящего Соглашения “интеллектуальная собственность” понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года. 

Статья 2. 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны и использования прав на объекты интеллектуальной собственности на основе взаимной выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными международными договорами, участниками которых они являются или будут являться. 

Статья 3. 

В области охраны интеллектуальной собственности физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены нормативными правовыми актами этого государства его собственным физическим и юридическим лицам, а также теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях и в том же объеме, что и собственные физические и юридические лица.

При этом по вопросам, не урегулированными настоящим Соглашением, Стороны будут применять положения Парижской конвенции об охране промышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 г., и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 г. и измененной 28 сентября 1979 г. 

Статья 4. 

Сотрудничество Сторон будет направлено на:

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты интеллектуальной собственности;

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны интеллектуальной собственности;

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов заявителей Кыргызской Республики в Турецкой Республике и заявителей Турецкой Республики в Кыргызской Республике;

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также опытом и специалистами в области охраны интеллектуальной собственности. 

Статья 5. 

Стороны признают обязательным условием при подаче заявки заявителем другой Стороны предоставление документа, подтверждающего соблюдение заявителем требований национального законодательства относительно порядка зарубежного патентования объектов интеллектуальной собственности.

Заявки на выдачу охранного документа от заявителя одного государства, подаваемые в патентное ведомство другого государства будут приниматься при наличии сведений о национальном приоритете. 

Статья 6. 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддержание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связанных с охраной и использованием промышленной собственности, выплата авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав, также внесение платежей за оказание других услуг производятся в валюте и размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и Турецкой Республики для уплаты пошлин и платежей. 

Статья 7. 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторонние соглашения об экономическом, промышленном, научно-техническом и культурном сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Статья 8. 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации настоящего Соглашения представляются на кыргызском, турецком, русском и английском языках.

Стороны договорились, что рабочими языками общения будут английский и русский языки. 

Статья 9. 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются следующие ведомства Сторон:

в Кыргызской Республике – Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики;

в Турецкой Республике – Патентный институт Турецкой Республики и Генеральная дирекция по авторским правам и кинематографии Министерства культуры Турецкой Республики.

Порядок и условия сотрудничества ведомств будут определяться специальными соглашениями между ними. 

Статья 10. 

Все споры, по вопросам интеллектуальной собственности, которые могут возникнуть в связи с толкованием положений настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров. При не достижении урегулирования они будут передаваться, по взаимному согласию Сторон, на разрешение в Арбитражный суд, который в соответствии с применимыми нормами Международного Права будет выносить обязательное для обоих Сторон решение. 

Статья 11. 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области охраны интеллектуальной собственности. 

Статья 12. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода его действия не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим и юридическим лицам обоих государств.

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию Сторон. 

Совершено в г.Бишкек 13 ноября 1998 г. в четырех подлинных экземплярах каждый на кыргызском, турецком, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

За Правительство                                                За Правительство

Кыргызской Республики                                       Турецкой Республики

Эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарына карата укуктарды өз ара коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы МАКУЛДАШУУ ( Дата вступления в силу 28.02.2006)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 23-январындагы

N 35 токтому менен бекитилген 

Москва шаары

2005-жылдын 5-сентябры

Эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун

жүрүшүндө интеллектуалдык ишмердүүлүктүн

пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарына

карата укуктарды өз ара коргоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

менен Россия Федерациясынын

Өкмөтүнүн ортосундагы

МАКУЛДАШУУ 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2007-жылдын 27-августундагы N 377 токтомунун

редакциясына ылайык) 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Россия Федерациясынын Өкмөтү, мындан ары Тараптар деп аталып,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда аскердик-техникалык кызматташуу жөнүндө 1999-жылдын 25-августундагы Макулдашууну, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы кызматташуусу жөнүндө 1995-жылдын 13-октябрындагы Макулдашууну жана Тараптардын мамлекеттери катышуучусу болуп саналган башка эл аралык келишимдерди жетекчиликке алышып,

аскердик-техникалык кызматташуу чөйрөсүндөгү интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына карата укуктарды коргоонун маанилүүлүгүн сезип,

тең укуктуулуктун жана өз ара пайда көрүү принциптерине негизденип,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты: 

1-статья 

Бул Макулдашуунун максаттары үчүн төмөндөгүдөй түшүнүктөр колдонулат:

“аскердик-техникалык кызматташуу” – аскердик багыттагы продукцияны ташып келүү жана ташып чыгуу менен, анын ичинде аны камдап берүү же сатып алуу, ошондой эле аны иштеп чыгуу жана өндүрүүгө байланышкан эл аралык мамилелер жаатындагы ишмердүүлүк;

“интеллектуалдык менчик” – муну 1967-жылы 14-июлда Стокгольмдо кол коюлган, жана 1979-жылы 2-октябрда өзгөрүүлөр киргизилгем, Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун түзүүчү Конвенциянын 2-статьясында көрсөтүлгөн мааниде түшүнүү керек;

“маалымат” – аларды берүүнүн формасына карабастан, эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө түзүлгөн келишимдердин (контракттардын) чоо жайына тиешелүү маселелер, фактылар, окуялар, көрүнүштөр жана процесстер жөнүндө, алардын аткарылышы жана/же алынган жыйынтыктар жөнүндө маалыматтар;

“жашыруун маалымат” – анын үчүнчү жактарга белгисиздигине байланыштуу коммерциялык жактан чыныгы баалуу же баалуу боло ала турган, аны мыйзамдуу негизде эркин алууга болбой турган жана анын ээси тарабынан анын жашыруундугун камсыз кылуу үчүн чара көрүлүүчү маалымат;

“аскердик арналыштагы продукция” – согуштук курал, аскердик техника, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жумуштары, кызмат көрсөтүүлөрү, жыйынтыктары, анын ичинде аларга (интеллектуалдык менчикке) карата өзгөчө укуктар жана аскердик-техникалык кызматташуууга таандык маалымат;

“интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктары” – техникалык жана илимий-техникалык документацияда болгон, материалдык алып жүрүүчүлөрдө чагылдырылган, ошондой эле тажрыйбалык үлгүлөрдө, буюмдун макеттеринде болгон илимий, конструктордук, техникалык жана технологиялык чечимдер;

“интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылуучу жыйынтыктары” аларга карата укуктар Тараптардын биринин мамлекетине же ушул мамлекеттен аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларына таандык болгон, эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө түзүлгөн келишимдерди (контракттарды) аткаруу үчүн зарыл болгон интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктары;

“интеллектуалдык ишмердүүлүктөн алынган жыйынтыктар” – эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө жаратылган интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктары;

“аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары” Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык аскердик арналыштагы продукцияга карата сырткы соода ишмердүүлүгүн ишке ашырууга укук алган Тараптардын мамлекеттеринин ишканалары, бирикмелери жана уюмдары. 

2-статья 

Бул Макулдашуунун максаты эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө пайдаланылуучу жана алынган интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына карата укуктарды коргоону Кыргыз Республикасынын аймагында – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Россия Федерациясынын аймагында – Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык камсыз кылуу үчүн Тараптардын шарт түзүүсү болуп саналат.

3-статья 

Бул Макулдашууну жүзөгө ашыруу боюнча Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары төмөндөгүлөр болуп саналат:

Кыргызстан тарабынан – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы;

Россия тарабынан – Россия Федерациясынын Юстиция министрлиги.

Тараптар өздөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарын өзгөрткөндүгү жөнүндө бири-бирине элчилик каналдар боюнча өз убагында кабарлап турушат.

Тараптар жана Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларынын ушул Макулдашуунун жоболорун толуктоо боюнча ишмердүүлүгүн контролдоону Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарында аныкталган тартипте ишке ашырышат.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 27-августундагы N 377 токтомунун редакциясына ылайык) 

4-статья 

Эки тараптуу аскердик-техникалык кызматташуунун жүрүшүндө интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына карата укуктарды коргоону камсыз кылуу боюнча кызматташтык төмөнкүдөй жолдор менен ишке ашырылат:

интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылуучу жана алынган жыйынтыктарына карата укуктарды коргоого байланышкан маселелер боюнча макулдашылат;

интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууларды болтурбоо боюнча иш-чаралар ишке ашырылат;

интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын пайдалануунун тартибин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар бир Тараптан экинчи Тарапка анын суроо-талабы боюнча берилет;

интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына карата укуктарды коргоо маселелери боюнча тажрыйба алмашылат;

Тараптардын эл аралык кызматташуу тажрыйбасы жана интеллектуалдык менчикти коргоонун өзгөчөлүктөрүн аныктоочу башка эл аралык келишимдерге катышуусу жөнүндө маалыматтар алмашылат;

кызматташуунун Тараптар макулдашкан башка формалары жүзөгө ашырылат. 

5-статья 

Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарына карата укуктар аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары тарабынан түзүлүүчү келишимдерде (контракттарда) аныкталган шарттарда бөлүштүрүлөт. 

6-статья 

Аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары келишимдерди (контракттарды) түзүүдө төмөндөгүлөрдү аныкташат:

келишимдерди (контракттарды) аткарууда түзүлүшү, берилиши же пайдаланылышы алдын ала негиздүү айкын болгон интеллектуалдык менчик объектилерин;

интеллектуаддык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жыйынтыктарын кошуу менен ар бир катышуучунун салымын;

интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарын укуктук коргоону камсыз кылуу боюнча катышуучулардын милдеттенмелерин;

Тараптардын мамлекеттеринин аймактарында, ошондой эле үчүнчү мамлекеттердин аймактарында интеллектуалдык ишмердүүлүктөн алынган жыйынтыктарды пайдалануунун түрлөрүн жана көлөмүн;

ар бир катышуучунун жашыруун маалыматты пайдаланууга карата укуктарын жана жашыруун маалыматты коргоо боюнча милдеттерин;

интеллектуалдык ишмердүүлүктөн алынган жыйынтыктар жөнүндө маалыматтарды берүүнүн, алмашуунун жана/же жарыялоонун тартибин жана шарттарын;

Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарында караштырылган башка шарттарын. 

7-статья 

Эгерде аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларынын бири келишимдерди (контракттарды) аткарууда интеллектуалдык ишмердүүлүктөн жыйынтыктар алынып, бирок аларга карата укуктар Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарында корголбойт деп эсептеген учурда, аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары аларды коргоо маселелери боюнча кечиктирбестен консультацияларды өткөрүшөт. 

8-статья 

Келишимдерди (контракттарды) түзүүдө аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына карата укуктарды коргоо менен байланышкан маселелерди Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары менен макулдашышат. 

9-статья 

Аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары келишимдерде (контракттарда) интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарын колдонуу алар укук коргоо менен камсыз болгондо гана ишке ашырыла тургандыгын караштырышат. 

10-статья 

Аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары экинчи Тараптын мамлекетине же ушул мамлекеттен аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларына таандык болгон интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыган пайдалануу менен даярдалган аскердик арналыштагы продукцияны экинчи Тараптын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз өндүрүп чыгарышпайт жана үчүнчү мамлекеттерге өз мамлекетинин аймаганан экспорттошпойт.

Бул Макулдашуунун күч-аракети ага кол коюлганга чейин интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгын пайдалануу менен даярдалган аскердик арналыштагы продукцияга карата колдонулбайт. 

11-статья 

Аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары келишимдерди (контракттарды) жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө алынган интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын патенттөөнүн же ал жөнүндө маалыматты жашыруундук режиминде сактоонун максатка ылайыктуулугун Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары менен макулдашып аныкташат.

Аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары патенттик өтүнмөлөрдү берүүдө төмөнкү эрежелерди жетекчиликке алышат:

Кыргыз Республикасында жаратылган ойлоп табууларга патент алуу боюнча өтүнмөлөр Кыргыз Республикасынын патенттик ведомствосуна берилет;

Россия Федерациясында жаратылган ойлоп табууларга патент алуу боюнча өтүнмөлөр аткаруу бийлигинин федералдык органдарына берилет, ыйгарым укуктуулар мындай өтүнмөлөрдү Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык карап чыгышат. 

12-статья 

Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктарын, анын ичинде аларга карата өзгөчө укуктарды катышуучулардын бири-бирине өткөрүп берүүсү Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына жана алардын эл аралык милдеттенмелерине ылайык ишке ашырылат.

Муну менен бирге интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылуучу жана алынган жыйынтыктарын, анын ичинде аларга карата өзгөчө укуктарды Тараптардын биринин же аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларынын үчүнчү тарапка берүүсүнө экинчи Тараптын мамлекетинин жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жол берилбейт. 

13-статья 

Келишимдерди (контракттарды) аткаруунун жүрүшүндө интеллектуалдык ишмердүүлүктүн пайдаланылган жана алынган жыйынтыктары жөнүндө маалымат аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучуларынын бири тарабынан жашыруун деп таанылса, ал экинчи катышуучу тарабынан ушундай деп таанылат.

Мындай маалымат аскердик-техникалык кызматташуунун катышуучулары тарабынан түзүлүүчү келишимдерде (контракттарда) так көрсөтүлөт, муну мемен бирге аларда жашыруундук режимин камсыз кылуу боюнча иш жүзүндө көрүлүүчү чаралар жана өз ара милдеттенмелер аныкталат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыры жана Россия Федерациясынын мамлекеттик жашыруун сыры болуп эсептелген маалыматтарды бири-бирине өз ара берүүнүн жана өз ара коргоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы жашыруун маалыматтарды өз ара коргоо жөнүндө 2003-жылдын 19-сентябрындагы Макулдашуу менен аныкталат. 

14-статья 

Бул Макулдашууга өзүнчө протокол менен таризделүүчү өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн, алар ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

15-статья 

Бул Макулдашууну колдонууга же чечмелөөгө байланыштуу талаш чыккан учурларда Тараптардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү консультацияларды же сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. 

16-статья 

Бул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн керектүү мамлекеттик ички жол-жоболорду Тараптар аткаргандыгы жөнүндө акыркы кат жүзүндөгү кабар алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

Бул Макулдашуу беш жылдык мөөнөткө түзүлөт жана эгерде Тараптардын бири Макулдашууну кезектеги колдонуунун мөөнөтү бүткөнгө алты ай калганга чейин аны колдонууну токтотуу жөнүндө өзүнүн пикирин экинчи Тарапка элчилик каналдар боюнча кат жүзүндө кабарлабаса ал кезектеги беш жылдык мөөнөткө өзүнөн-өзү узартылып турат.

Бул Макулдашууну колдонууну токтотуу, эгерде Тараптар башкача макулдашпаса, бул Макулдашуунун 10 жана 13-статьяларында караштырылган милдеттенмелерди аткарууга таасир тийгизбейт.

Макулдашуу Москва шаарында 2005-жылдын 5-сентябрында кыргыз жана орус тилдеринде ар бири эки нускада түзүлдү, алардагы тексттердин бардыгы тең бирдей күчкө ээ.

Кыргыз Республикасынын                                              Россия Федерациясынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ ( Дата вступления в силу 08.11.2006)

Пекин шаары

2006-жылдын 9-июну 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда интеллектуалдык

менчикти коргоо жаатында кызматташуу жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтү, мындан ары Тараптар деп аталуучулар,

эки мамлекеттин ортосундагы мурунтан түзүлгөн достук мамилелерди эске алып,

соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтыкты өнүктүрүүнү каалап,

кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн зарыл шарт катары интеллектуалдык менчикти үзүрдүү жана өз ара коргоо болоорун билип,

авторлордун жана интеллектуалдык менчик ээлеринин укуктары үчүн ылайыктуу өз ара шарттарды түзүү зарыл экендигин түшүнүп,

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты: 

1-статья. 

Бул Макулдашуунун максаттары үчүн “интеллектуалдык менчик” 1967-жылы 14-июлда Стокгольмдо кол коюлган, Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл Дүйнөлүк уюмун түзүүчү Конвенциянын 2-статьясында көрсөтүлгөн маанисинде түшүндүрүлөт. 

2-статья. 

Тараптар, катышуучулары өзүлөрү болгон, интеллектуалдык менчик жөнүндө эл аралык келишимдерге жана Тараптардын мамлекетинин интеллектуалдык менчик жөнүндө улуттук мыйзамдарына ылайык, өз ара пайда жана теңдиктин негизинде интеллектуалдык менчиктин объектилерине укуктарды коргоо жана пайдалануу жаатындагы кызматташууну жүргүзөт жана өнүктүрөт. 

3-статья. 

Бул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган маселелер боюнча, Тараптар 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайта каралып чыккан өнөр жай менчигин коргоо жөнүндө Париж конвенциясынын жана 1971-жылдын 24-июлунда Парижде кайта каралып чыккан жана 1979-жылы 2-октябрда өзгөртүлгөн адабияттык жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын жоболорун колдонушат. 

4-статья.

 Тараптардын кызматташуусу:

1) интеллектуалдык менчиктин укуктарын жана анын практикалык маселелерин коргоо жаатындагы карым-катнаштарга, изилдөөлөргө жана пикир алмашууга;

2) интеллектуалдык менчикти коргоого тийиштүү Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдары боюнча маалымат алмашууга;

3) экономика, соода, илим, техника жана маданият чөйрөсүндөгү кызматташууну ишке ашырууда интеллектуалдык менчикти коргоого байланыштуу маселелерди макулдашууга, ошондой эле Тараптардын мамлекеттеринин тийиштүү ведомстволорунун ортосунда макулдашууларды түзүүгө;

4) биргелешкен семинарларды, конференцияларды жана жумушчулардын кезигүүсүн уюштурууга;

5) адистердин, эксперттердин такшалмаларын жүргүзүүгө жана алардын квалификациясын жогорулатууга багытталган; 

5-статья. 

Башка Тарапка өтүнүүчү документтерин берүүсүндө, алар интеллектуалдык менчикти коргоо чөйрөсүндөгү Тараптардын мамлекетинин улуттук мыйзамдарына ылайык келиши керек. 

6-статья. 

Өтүнмө берүүгө, коргоо документтерин берүүгө, аларды күчүндө кармап турууга жана өнөр жай менчигин коргоого жана пайдаланууга байланыштуу башка маанилүү юридикалык аракеттерди жүргүзгөнгө, автордук укукту жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сыйакыларды төлөө, ошондой эле башка тейлөө кызматтарын көрсөтүү үчүн төлөмдөрдү төлөөдө алымдарды төлөө алымдарды жана төлөмдөрдү төлөө үчүн Тараптардын мамлекеттеринин ченемдик укуктук актылары менен каралган өлчөмдө жана валюта түрүндө жүргүзүлөт. 

7-статья. 

Ушул Макулдашууну ишке ашырууга жоопкерчиликтүү болгон Тараптардын компетенттүү органдары төмөнкүлөр болот:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги;

Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнөн – Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик ведомство, Өнөр жай жана коммерция боюнча мамлекеттик администрация, Автордук укук боюнча улуттук ведомство.

Ведомстволордун кызматташуусунун тартиби жана шарттары алардын ортосундагы атайын макулдашуулар менен аныкталат. 

8-статья. 

Бул Макулдашуунун жоболорун талкуулоодо келип чыккан бардык талаш-тартыштар Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. 

9-статья. 

Ушул Макулдашуу Тараптардын интеллектуалдык менчик жаатында башка мамлекеттер менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуусуна катышуусуна тоскоолдук кылбайт. 

10-статья. 

Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча бул Макулдашууга өзүнчө протоколдорго таризделүүчү жана анын ажырагыс бөлүгү болуучу өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет. 

11-статья. 

Бул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаргандыгы тууралуу жазуу түрүндө акыркы билдирүүсүн алган күндөн баштап күчүнө кирет.

Ушул Макулдашуу беш жылга колдонулат, эгер Тараптардын бири анын колдонулушунун кезектеги мөөнөтү өткөнгө чейин, алты айдан кем эмес убакыттын ичинде башка Тарапка ушул Макулдашуунун колдонулушун токтотууга өзүнүн ниеттенгендигин жазуу жүзүндө билдирбесе, кийинки беш жылдык мөөнөткө өзүнөн өзү узартылат.

Бул Макулдашуунун колдонушун токтотуу эки мамлекеттин жеке адамдарына жана юридикалык жактарына берилген же бериле турган коргоо документтеринин колдонулушуна таасирин тийгизбейт. 

2006-жылдын 9-июнунда Пекин шаарында түзүлдү, эки түпнускадан турат, ар бири кыргыз, кытай жана орус тилдеринде, бардык тексттер бирдей күчкө ээ.

Бул Макулдашуунун жоболорун талкуулоодо каршы келүүчүлүк келип чыккан кезде, тараптар орус тилиндеги текстти колдонмо кылып алышат.

Кыргыз Республикасынын                                              Кытай Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Беларусь Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы кызматташтык жөнүндө МАКУЛДАШУУ (Дата вступления в силу 22.09.2007 )

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2007-жылдын 17-августундагы N 338 токтому

менен бекитилген 

Минск шаары

2006-жылдын 27-ноябры 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Беларусь Республикасынын

Өкмөтүнүн ортосундагы өнөр жай менчигин коргоо тармагындагы

кызматташтык жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Мындан ары Тараптар деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Беларусь Республикасынын Өкмөтү,

эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн тарыхый достук мамилелерди эске алышып,

соода-экономикалык жана илимий-техникалык кызматташууну өнүктүрүүнү каалашып,

мындай кызматташууну өнүктүрүүнүн зарыл шарты өнөр жай менчигин натыйжалуу жана тийиштүү түрдө коргоо болуп эсептелерин моюнга алышып,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты: 

1-статья. 

Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн “өнөр жай менчиги” түшүнүгүн Өнөр жай менчигин коргоо боюнча 1883-жылдын 20-мартындагы, Стокгольмдо 1967-жылы 14-июлда кайтадан каралып чыккан, 1979-жылы 28-сентябрда өзгөртүүлөр киргизилген Париж конвенциясынын (мындан ары – Париж конвенциясы) 1-статьясында көрсөтүлгөн мааниде түшүнүү керек. 

2-статья. 

Тараптар өнөр жай менчигин коргоо тармагында кызматташууну ушул Макулдашууга жана алар катышуучусу болгон же келечекте катышуучусу боло турган башка эл аралык келишимдерге ылайык өз ара пайдалуулуктун жана тең укуктуулуктун негизинде ишке ашырышат жана өнүктүрүшөт.

Тараптардын кызматташуусу:

өнөр жай менчик объектилерине карата укуктарды коргоого жана пайдаланууга байланышкан маселелерди жөнгө салууга;

өнөр жай менчигин коргоо тармагында Тараптардын мамлекеттеринин улуттук мыйзамдарын шайкеш келтирүүгө;

өнөр жай менчигин коргоо тармагында маалыматтарды, ченемдик жана башка документтерди, ошондой эле тажрыйба жана адистерди алмашууга;

кызматташуунун эки Тарап өз ара макулдашкан башка формаларына багытталат. 

3-статья. 

Өнөр жай менчигин коргоо тармагында бир Тараптын мамлекетинин жеке адамдары жана юридикалык жактары экинчи Тараптын мамлекетинин аймагында ушул Тараптын мамлекетинин мыйзамдарында өзүнүн жеке адамдарына жана юридикалык жактарына азыркы учурда берилген же бериле турган ушул эле укуктар менен артыкчылыктардан укуктук коргоонун ошол эле каражаттарын ошол эле негизде жана ошол эле көлөмдө пайдаланышат.

Мында ушул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган маселелер боюнча Тараптар Париж конвенциясынын жоболорун колдонушат. 

4-статья. 

Тараптар, эгерде ойлоп табууга автордук күбөлүк же СССРдин күбөлүгү берилип, бирок ушул ойлоп табууга улуттук патент алуу боюнча башка адамдар өтүнүч берген күнгө чейин эле ушул ойлоп табууну пайдалануу укуктуу түрдө башталса, Кыргыз Республикасынын же Беларусь Республикасынын ар кандай жеке адамдары же юридикалык жактары ушул ойлоп табууну лицензиялык келишим түзбөстөн эле пайдаланууга укуктуу экендигин моюнга алышат.

Ушуну менен бирге аталган ойлоп табуу кайсы Тараптын мамлекетинин аймагында пайдаланылса авторлорго сыйакы төлөө ошол мамлекеттин ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

5-статья. 

Бир Тараптын мамлекетинин жеке адамдары жана юридикалык жактары экинчи Тараптын мамлекетинин аймагында өнөр жай менчигине тийиштүү патенттик фондулардан, китепканалардан, маалымат банктарынан анын өздөрүнүн жеке адамдары жана юридикалык жактары пайдаланышкан шарттарда пайдаланышат. 

6-статья. 

Бул Макулдашууну жүзөгө ашырууга төмөнкүлөр жоопкер болуп саналышат:

Кыргыз Республикасында – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик;

Беларусь Республикасында – Беларусь Республикасынын Илим жана технологиялар боюнча мамлекеттик комитети.

Бул Макулдашууну жүзөгө ашыруу боюнча жоопкер мамлекеттик органдардын кызматташуусунун тартиби жана шарттары алардын ортосунда түзүлүүчү атайын макулдашуулар менен аныкталат. 

7-статья. 

Ушул Макулдашууну жүзөгө ашыруу үчүн Тараптардын жоопкер мамлекеттик органдарынын ортосунда бул Макулдашууга ылайык жүргүзүлүүчү кат алмашуулар орус тилинде жүргүзүлөт. 

8-статья. 

Бул Макулдашуудан келип чыгуучу же аны аткарууга байланышкан маселелер боюнча кайчы пикирлер келип чыккан учурда Тараптардын өкүлдөрү тиешелүү консультацияларды өткөрүшөт жана ушул кайчы пикирлерди жөнгө салуу боюнча зарыл чараларды көрүшөт. 

9-статья. 

Бул Макулдашуу Тараптардын өнөр жай менчиктерин коргоо тармагында башка мамлекеттер менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууларга катышуусуна жолтоо болбойт. 

10-статья. 

Бул Макулдашууга Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналган өзүнчө Протокол менен таризделчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

Протоколдун жоболору ушул Макулдашуунун 11-статьясына ылайык күчүнө кирет. 

11-статья. 

Бул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду Тараптар аткаргандыгы жөнүндө дипломатиялык каналдар боюнча кат жүзүндө акыркы кабар берилген күндөн тартып 30 күндөн кийин күчүнө кирет.

Бул Макулдашуу беш жылдык мөөнөткө түзүлөт. Эгерде Тараптардын бири экинчи Тарапка бул Макулдашууну колдонууну токтотуу жөнүндө өз ниетин ушул мөөнөттүн бүтүшүнө алты ай калганга чейин кат формасында дипломатиялык каналдар боюнча билдирбесе, анын күчү кийинки беш жылдык мөөнөттөргө өзүнөн өзү узартылып турат.

Бул Макулдашууну колдонууну токтотуу эки Тараптын мамлекеттеринин жеке адамдарына жана юридикалык жактарына берилген же берилүүчү коргоо документтеринин жарактуулугуна таасир этпейт.

Минск шаарында 2006-жылдын 27-ноябрында ар бири кыргыз, беларус жана орус тилдеринде эки нускада түзүлдү, мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ.

Бул Макулдашуунун жоболорун чечмелөөдө кайчы пикир пайда болгон учурда орус тилиндеги текстке артыкчылык берилет.

Кыргыз Республикасынын                               Беларусь Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                         Өкмөтү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун ортосундагы Өз ара түшүнүү жөнүндө МЕМОРАНДУМ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун ортосундагы Өз ара түшүнүү жөнүндө

МЕМОРАНДУМ

Мындан ары “Тараптар” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму (мындан ары – БИМУ),

Кыргыз Республикасы БИМУнун мүчө-мамлекети жана БИМУ башкаруучу ар кандай көп тараптуу келишимдер менен конвенциялардын катышуучусу болуп саналарын эске алып,

интеллектуалдык менчик жаатындагы эки тарашуу кызматташтыктын маанилүүлүгүн баса белгилеп,

улуттук экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн келечекте интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды натыйжалуу коргоо жана пайдалануу үчүн шарттарды өнүктүрүүгө ниеттенгендигин эске алып,

БИМУнун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө интеллектуалдык менчиктин улуттук системасын мындан ары өнүктүрүүгө карата өз максаттарына жетишүүсүнө көмөктөшүүгө даяр экендигин өз убагында белгилеп,

Өз ара түшүнүү жөнүндө ушул меморандумга (мындан ары – Меморандум) кол коюуну чечишти:

I. Максаты

1. Ушул Меморандумдун максаты Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүндө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү жана аны өнүктүрүү болуп саналат.

Тараптар ушул Меморандумга жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, башка эл аралык келишимдерге ылайык өз ара пайда көрүүнүн жана теңдиктин негизинде интеллектуалдык менчик жаатындагы кызматташтыкты жүзөгө ашырат жана өнүктүрөт.

Тараптардын кызматташтыгы төмөнкүлөргө багытталат:

– интеллектуалдык системаны жана инновациялык ишти өркүндөтүү аркылуу экономиканы өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

– интеллектуалдык менчик жаатындагы улуттук стратегияны иштеп чыгууга жана ишке ашырууга көмөктөшүү;

– инновациялык ишти өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин оптималдуу пайдалануу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

– алдыңкы технологияларды берүү механизми аркылуу экономиканы модернизациялоого көмөктөшүү;

– коомго интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө маалымат берүүнү жогорулатуу;

– интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу системасын түзүү;

– ойлоп табуучулук жана инновациялык ишти колдоо аркылуу интеллектуалдык чыгармачылыкка дем берүү, колдоо жана жигердендирүү, ошондой эле жаштарды илимий-техникалык чыгармачылык чөйрөсүнө жигердүү тартуу жана жогорку кесиптик билим берүү программасына интеллектуалдык менчик боюнча курсту киргизүү;

– бизнес жана инвесторлор үчүн тиешелүү кайтарымды жогорулатууга көмөктөшүүчү интеллектуалдык менчик объектилерин натыйжалуу пайдалануу;

– илимий-изилдөө борборлорунан рынокко технологияларды берүүгө, ата мекендик экономиканы модернизациялоо үчүн чет өлкөлүк алдыңкы технологиялардын импорттоого жана керектөөчүлөргө жаңы продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө көмөктөшүүчү бир катар чараларды ишке ашыруу;

– интеллектуалдык менчик жаатындагы илимий чөйрөнү жана бизнес-коомчулукту, мамлекеттик мекемелердин кадрларын кесиптик даярдоону кошо алганда, анын ичинде БИМУнун Академиясынын кесиптик өнүктүрүү программаларынын жана интеллектуалдык менчик менен байланышкан башка программалардын алкагында, интеллектуалдык менчиктин активдерин башкаруу жаатында алардын потенциалын жогорулатуу максатында интеллектуалдык менчик жаатындагы адам ресурстарын өнүктүрүү;

– университеттер жана илимий-изилдөө уюмдары тарабынан интеллектуалдык менчик жаатындагы институттук саясатты иштеп чыгууга, ошондой эле изилдөө борборлорунан өнөр жайга жана бизнеске технологиялар трансферин жөнөкөйлөтүү боюнча чараларды иштеп чыгууга дем берүү;

– мындан ары Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборлор тармагын өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

– интеллектуалдык менчик системасын пайдалануу үчүн университеттердин жана илимий-изилдөө мекемелеринин, чарбакер субъекттердин, чакан жана орто ишканалардын потенциалын чыңдоо;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын потенциалын жана административдик куралдарын чыңдоо;

– интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү.

II. Иш-чаралар

2. Тараптар ушул Меморандумдун максаттарына жетишүү үчүн интеллектуалдык менчик жаатындагы бир катар багыттар боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырышат. Кандайдыр бир биргелешкен долбоор Тараптардын өз ара макулдугу боюнча кабыл алынат жана Тараптар кабылышы мүмкүн болгон, бюджеттик жана кадрдык чектөөлөрдү эске алуу менен аткарылат.

III. Катышуучу мекемелер

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ар бир конкреттүү учурда ушул Меморандумдун алкагында жүзөгө ашырылуучу иш-чараларга тартылуучу тиешелүү органдарды, мекемелерди, уюмдарды же адамдарды аныктайт.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан координатор катары чыгат.

IV. Меморандумга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

5. Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Меморандумга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар ушул Меморандумдун ажырагыс бөлүгү болуп саналган, өзүнчө Протоколдор менен таризделет.

V. Талаш-тартыштарды жөнгө салуу

6. Бул Меморандум боюнча ар кандай пикир келишпестиктер Тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынат.

VI. Меморандумдун күчүнө кириши, колдонулуу мөөнөтү жана токтотулушу

7. Ушул Меморандум ага кол коюлган датадан тартып күчүнө кирет. Ушул Меморандум беш жыл мөөнөткө түзүлөт. Анын колдонулушу эгер Тараптардын бири дагы ушул Меморандумдун колдонулушун токтотууга өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө аталган мөөнөт өткөнгө чейин кеминде алты ай мурда экинчи Тарапка жазуу жүзүндө дипломатиялык каналдар боюнча кабарлабаса, кийинки беш жылдык мөөнөткө өзүнөн өзү узартылат.

8. Эгер Тараптардын бири ушул Меморандумдун колдонулушун токтотууну чечсе, анда ушул Меморандумду ишке ашыруунун алкагында долбоорлордун же иш-чаралардын натыйжасында мурда күчүнө кирген милдеттенмелер Тараптардын башка келишимдери болбосо, козголбошу керек.

9. Женева шаарында 2017-жылдын “9” октябрында,  ар бири кыргыз, орус жана англис тилдеринде, эки түп нускада түзүлдү, бардык тексттер бирдей күчкө ээ. Чечмелөөдө кайчы пикирлер пайда болгон учурда, англис тилиндеги текст артыкчылыктуу күчкө ээ болот.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үчүн

 

Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму үчүн

________________                                           _____________________

 

Досалы Эсеналиев

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы

 

 

 

 

Фрэнсис Гарри

 

Башкы директору