АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КОДЕКС

305-статья. Аудио-, аудиовизуалдык продукцияларды, электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын сатуу жана ачык көрсөтүү эрежелерин бузуу

Аудио-, аудиовизуалдык продукцияларын, электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын сатуу эрежелерин бузуу-

жарандарга – эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүүгө чейинки, кызмат адамдарына – элүүдөн жүзгө чейинки өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Көрсөтүүнүн белгиленген убактысын жана көрүүчүлөр категориясын сактабоодо көрүнгөн аудиовизуалдык продукцияларды ачык көрсөтүү эрежелерин бузуу –

жарандарга – эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүүгө чейинки, кызмат адамдарына – элүүдөн жүзгө чейинки өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер администрациялык жаза колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталанып жасалса, –

чыгармалардын же фонограммалардын контрафактылык нускаларын конфискациялоо менен жарандарга – эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүзгө чейинки, кызмат адамдарына – жүз элүүдөн эки жүзгө чейинки өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

25-глава

Интеллектуалдык менчикке шек келтирүүчү

администрациялык укук бузуулар

339-статья. Патент ээсинин өзгөчөлүү укуктарын бузуу

Патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди, өнөр жай үлгүсүн, селекциялык жетишкендикти мыйзамсыз пайдалануу, автордун же арыз берүүчүнүн макулдугусуз ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин, өнөр жай үлгүсүнүн, селекциялык жетишкендиктин маңызын алар жөнүндөгү маалыматтар расмий жарыяланганга чейин жайылтуу –

патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди же өнөр жай үлгүсүн, корголуучу ыкма менен даярдалган продуктуну, иштегенде же пайдаланганда автоматтык түрдө корголуучу ыкма жүзөгө ашырыла турган түзүлүштү, ошондой эле контрафактылык селекциялык жетишкендикти камтыган продуктуну конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүү, кызмат адамдарына – элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салынат.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер администрациялык жаза-чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалса, –

патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди же өнөр жай үлгүсүн, корголуучу ыкма менен даярдалган продуктуларды, иштегенде же пайдаланганда корголуучу ыкма автоматтык түрдө жүзөгө ашырылган түзүлүштү, ошондой эле контрафакттык селекциялык жетишкендикти камтыган продуктуну конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз, кызмат адамдарына – жүздөн эки жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып акы салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүнө ылайык конфискацияланган продуктулар, түзүлүштөр жана контрафактылык селекциялык жетишкендиктер, аларды патент ээсинин өтүнүчү боюнча берилгенден башка учурларда, мыйзамда белгиленген тартипте жок кылынууга тийиш.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

340-статья. Автордук жана чектеш укуктарды бузуу (Статьянын аталышыш КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Чыгармалардын же фонограммалардын нускаларын даярдоо, сатып алуу, сактоо, сатуу, прокатка берүү же коммерциялык максаттарда башкача түрдө мыйзамсыз пайдалануу, төмөндөгү учурларда:

1) эгерде чыгармалардын же фонограммалардын нускалары контрафактылык болуп эсептелсе;

2) эгерде чыгармалардын же фонограммалардын нускаларында аларды даярдоочулар жөнүндө жана аларды өндүргөн жер тууралу жалган маалымат, ошондой эле керектөөчүлөрдү алмаштырууга мүмкүн болгон башка маалымат көрсөтүлсө;

3) эгерде чыгармалардын же фонограммалардын нускаларында автордук же эриш-аркак укуктардын ээси тарабынан коюлган автордук укукту коргоонун белгиси же чектеш укуктарды коргоонун белгиси жок кылынса же өзгөртүлсө, эгерде ал аракеттер жазыктык жазалоо жосунунун белгилерин камтыбаса –

чыгармалардын же фонограммалардын контрафактылык нускаларын конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүү, кызмат адамдарына – элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүнүн 1, 2, 3-пункттарында каралган администрациялык ошол эле аракеттер жаза-чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалса, –

чыгармалардын же фонограммалардын контрафактылык нускаларын конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз, кызмат адамдарына – жүздөн эки жүз администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүнө ылайык, конфискацияланган чыгармалардын же фонограммалардын нускалары, аларды автордук же чектеш укуктардын ээсинин өтүнүчү боюнча бергенден башка учурларда, мыйзамда белгиленген тартипте жок кылынууга тийиш.

(КР 2008-жылдын 20-ноябрындагы N 239, 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

341-статья. Товардык белгини мыйзамсыз пайдалануу

Башканын товардык белгисин, тейлөө белгисин, товардын чыккан жеринин аталышын жана фирмалык аталышын мыйзамсыз пайдалануу, –

товардык белгиси, тейлөө белгиси же товар чыгарылган жердин аталышы жасалмаланган товарларды конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз, кызмат адамдарына – жүздөн эки жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасында катталбаган товардык белгини, тейлөө белгисин жана товар чыгарылган жерге карата эскертүүчү маркировканы мыйзамсыз пайдалануу –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн сексен, кызмат адамдарына сексенден жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул статьянын биринчи бөлүгүнө ылайык конфискацияланган товарлар, алар товардык белгинин ээсинин өтүнүчү боюнча ага берилгенден башка учурларда, мыйзамда белгиленген тартипте жок кылынууга тийиш.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

342-статья. Автордук жана эриш-аркак укуктардын объектилерин пайдаланууга байланыштуу алынган кирешелер жөнүндө зарыл маалыматтарды берүүдөн баш тартуу, ошондой эле кирешелер жөнүндө так эмес маалыматтарды берүү

Автордук жана эриш-аркак укуктардын объектилерин пайдаланууга байланыштуу алынган кирешелер жөнүндө ыйгарым укук берилген органга зарыл маалыматтарды берүүдөн баш тартуу, ошондой эле кирешелер жөнүндө так эмес маалыматтарды берүү, –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан кырк, кызмат адамдарына кырктан сексен өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер административдик жаза-чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалса, –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн кырктан сексен, кызмат адамдарына сексенден жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

343-статья. Автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануу жөнүндө лицензиялык келишимди каттоо боюнча жана тиешелүү үлгүдөгү күбөлүктөрдү алуу боюнча милдеттерди аткарбоо

Автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучулар тарабынан автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануунун тиешелүү ыкмаларына карата лицензиялык келишимдерди каттоо боюнча жана белгиленген тартипке ылайык ыйгарым укук берилген органдан тиешелүү үлгүдөгү күбөлүк алуу боюнча милдеттерин аткарбоо –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан кырк, кызмат адамдарына кырктан сексен өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет администрациялык жаза-чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалса, –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн кырктан сексен, кызмат адамдарына сексенден жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

344-статья. Концерттик жана театралдык оюн-зоокторго келишим түзүүдө белгиленген талаптарды бузуу же аткарбоо

Концерттик жана театралдык оюн-зоок аянтчаларынын ээлеринин чыгармачыл жамааттар жана концерттерди уюштуруучулар менен келишимдерди түзүүдө белгиленген талаптарды бузуусу же аткарбоосу, алардын ыйгарым укук берилген органдарда катталган лицензиялык келишимдери болгон учурда, –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан кырк, кызмат адамдарына кырктан сексен өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттер администрациялык жаза-чарасы колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалса, –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн кырктан сексен, кызмат адамдарына элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

345-статья. Автордун автордук сый акы алууга болгон укугун бузуу

Автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучунун иш жүзүндө аткарылган чыгарма үчүн автордук сый акынын суммасын төлөөдөн баш тартуусу же автордук гонорарды чегерүүнүн мыйзамда белгиленген мөөнөттөрүн бузуусу –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүү, кызмат адамдарына – элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 24-июнундагы N 97 Мыйзамынын редакциясына ылайык)