Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын коллегиясынын 2010-жылдын 14-июлундагы № 8 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу

Апелляциялык кеңеш жөнүндө

ЖОБО

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын  21-декабрындагы токтомунун редакциясында)

I. Жалпы жоболор

II. Апелляциялык кеңештин милдеттери

III. Апелляциялык кеңештин иш-милдеттери

IV. Апелляциялык кеңештин укуктары

V. Апелляциялык кеңештин ишин уюштуруу

VI. Корутунду жоболор

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына (мындан ары – Кыргызпатент) караштуу Апелляциялык кеңеш Кыргыз Республикасындагы өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо жөндөмдүүлүктөрү маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча милдеттүү баштапкы орган болуп саналат, ошондой эле ушул Жобо жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен Апеляциялык кеңештин компетенциясына кирген башка ыйгарым укуктарын ишке ашырат.

2. Кыргызпатентке караштуу Апелляциялык кеңеш (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо боюнча Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында түзүлөт.

3. Апелляциялык кеңеш өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо жаатындагы эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

II. Апелляциялык кеңештин милдеттери

4. Апелляциялык кеңештин негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

а) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо жөндөмдүүлүктөрү маселелери боюнча талаш-тартыштарды сотко чейин кароо, каралган арыздар жана каршы болуулар боюнча чечим чыгаруу;

б) өнөр жай менчик объектилерине жана селекциялык жетишкендиктерге коргоо документтеринин ээлеринин, өтүнмө ээлеринин укуктарын, ошондой эле Кыргызпатенттин чечимине каршы болууларды жана өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди каттоого же коргоо документтерин берүүгө каршы болууларды кароодо башка жеке жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарын коргогон мыйзамдар менен камсыз кылуу;

в) Апелляциялык кеңешке берилген арыздарды жана каршы болууларды кароо практикасынын негизинде интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдоо;

г) эл аралык практикада жана Апелляциялык кеңеште аларды кароо практикасын талдоонун негизинде арыздарды жана каршы болууларды кароонун тартибин жакшыртуу;

д) интеллектуалдык менчик жаатында талаш-тартыштарды чечүүнүн маселелери боюнча эл аралык кызматташууга катышуу.

III. Апелляциялык кеңештин иш-милдеттери

5. Апелляциялык кеңеш өзүнө тагылган милдеттерге ылайык төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

– өнөр жай менчик объектилерине өтүнмө боюнча эксперттөөнүн чечимине каршы болууларды, анын ичинде товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала чечимге каршы болууларды карайт;

– селекциялык жетишкендиктерге өтүнмө боюнча эксперттөөнүн чечимине каршы болууларды, анын ичинде жаңылыкка селекциялык жетишкендикке эксперттөө жүргүзүүдө түшкөн каршы болууларды карайт;

– коргоо документтерин берүүгө каршы болууларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында өнөр жай менчик объектилерин каттоого каршы болууларды карайт;

– селекциялык жетишкендиктерге коргоо документтерин берүүгө каршы болууларды карайт;

– Апелляциялык кеңеште каршы болууларды кароонун жашырындуулугун камсыз кылат;

– Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгини, тейлөө белгисин таануу жөнүндө арызды карайт;

– жалпыга белгилүү товардык белгинин жалпыга белгилүү статусун жоготууну таануу жөнүндө арызды карайт;

– арыздарды жана каршы болууларды кароодо чечим чыгарат.

IV. Апелляциялык кеңештин укуктары

6. Апелляциялык кеңеш төмөндөгүлөргө укуктуу:

а) каршы болууну берген жактан, ошондой эле башка кызыкдар жактардан чечим чыгаруу үчүн керектүү кошумча маалыматтарды суроо жана алар менен кат алышуу;

б) Апелляциялык кеңештин талаш-тартыштарды кароо практикасын жалпылаган жыйынтыгын Кыргызпатенттин басылмаларында белгиленген тартипте жарыялоо;

в) өзгөчө учурларда билдирилген талаптар иштин айкындалган кырдаалына жараша чегинен чыгат;

г) өзүнүн чечими менен атайын таанууларды талап кылган маселелерди тактоо үчүн көз карандысыз эксперттерди дайындоо;

д) алар тарабынан мыйзам бузуулар же алардын ишинде олуттуу жетишпестиктер табылганда кызматкерлерге, Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана анын ведомствого караштуу уюмдарына, ошондой эле патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнө карата жекече чечим чыгаруу;

е) Апелляциялык кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча симпозиумдардын, конференциялардын, кеңешмелердин, семинарлардын ишине ж.б.у.с., ошондой эле эл аралык кызматташууларга катышуу;

7. апелляциялык кеңеш төмөндөгүлөргө милдеттүү:

а) коллегиялуулук принцибине ылайык арыздарды жана каршы болууларды кароону жүзөгө ашырат;

б) каршы болууларга жана арыздарга алып келүүчү факторлорду объективдүү баалоону, сунуш кылынган материалдарды толук жана ар тараптуу изилдөөнү камсыз кылуу;

в) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык негизделген жана далилденген чечимдерди кабыл алуу;

г) зарыл учурларда каршы болууларды жана арыздарды кароонун жашырындуулугунун камсыз кылуу;

д) каршы болууларды жана арыздарды кароодо өтүнмө ээлеринин, коргоо документтеринин ээлеринин, ошондой эле башка жактардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын сактоону жана коргоону камсыз кылуу.

V. Апелляциялык кеңештин ишин уюштуруу

8. Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши Апелляциялык кеңештин төрагасын, анын орун басарын, мүчөлөрүн жана катчысын түзөт.

Апелляциялык кеңештин төрагасы болуп Кыргызпатенттин директору саналат.

9. Апелляциялык кеңештин курамы Кыргызпатенттин директорунун буйругу менен 7 мүчө санында Кыргызпатенттин абдан компетенттүү кызматкерлеринен жана анын ведомствого караштуу уюмдарынан бекитилет. Апелляциялык кеңештин отурумундарында талаштарды ачык жана айкын карап чыгуу максатында, Апелляциялык кеңештин чечим кабыл алуусуна, добуш берүүгө укугу жок коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана байкоочу кеңештин мүчөсү катышууга укугу бар.

Апелляциялык кеңештин катчысы болуп, Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добушка укугу жок, иш кагаздарын жүргүзүү иш-милдетин аткарган туруктуу иштеген кызмат адамы саналат.

Даттанууларды, каршы болууларды же арыздарды кароого катышуучулар менен туушкандыкта, өз ара туугандыкта турган жак, ошондой эле экспертиза жүргүзүүдө талаш болгон чечимди чыгарууга же өнөр жай менчик объектилерине жана селекциялык жетишкендиктерге талаш болгон коргоо документтерин берүү жөнүндө чечимге катышкан жак Апелляциялык кеңештин курамына кире албайт.

10. Апелляциялык кеңештин төрагасы Апелляциялык кеңештин ишмердүүлүгү үчүн жеке жоопкерчилик тартат, каршы болууларды кароо боюнча Апелляциялык кеңештин ишин уюштурат жана жооп берет, отурумду алып барат, анын чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат, ошондой эле Апелляциялык кеңештин орун басарынын, мүчөлөрүнүн жана катчыларынын жоопкерчилик деңгээлин белгилейт.

Апелляциялык кеңештин төрагасы жок болгондо анын иш-милдеттерин Апелляциялык кеңештин төрагасынын орун басары аткарат.

11. Талаш-тартыштарды чечүүдө Апелляциялык кеңештин мүчөлөрү көз карандысыз жана чыгарылган аныктамалардын, чечимдердин мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн камсыз кылуу менен мыйзам негизинде так туура иш алып барат.

VI. Корутунду жоболор

12. Бул Жободо караштырылбаган учурлар үчүн Кыргыз Республикасынын Граждандык процессуалдык кодексинин ченемдери колдонулат.

13. Ушул Жобо күчүнө кире электе берилген арыздар андан кийин каралат жана анын таасирине түшөт.