Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо боюнча методикалык сунуштамалар - КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 05.12.2014-жылдагы № 180 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент) коллегиясынын

1999-жылдын 12-январындагы №1 токтому менен бекитилген 

Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо боюнча

МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР

Ошондой эле төмөнкүнү карагыла:

Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо боюнча убактылуу методикалык көрсөтмөлөр (КРнын Кыргызпатенти тарабынан 1996-жылдын 23-майында бекитилген)

Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо (мындан ары  – ИМО) боюнча ушул методикалык сунуштамалар (мындан ары  – сунуштамалар) Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жана интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иштелип чыккан.

I. Негизги түшүнүктөр 

Бул сунуштамада төмөнкүдөй аныктамалар пайдаланылат:

1.1. Интеллектуалдык менчик баалоо объектиси катарында  – интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларына жана юридикалык жактын аларга теңештирилген жекелештирүү каражаттарына, продукцияларды жекелештирүүгө,  аткарыла турган жумуштарга же тейлөө кызматтарына жеке же юридикалык жактын өзгөчө укугу.

1.2. ИМОнун наркын баалоо – интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларынын жана юридикалык жактын аларга теңештирилген жекелештирүү каражаттарынын, продукцияларды жекелештирүүнүн,  акча төлөнүп аткарыла турган жумуштардын же тейлөө кызматтарынын пайдалуулугун аныктоочу  процесс.

1.3. Материалдык эмес активдер – жеке, буюмдук объектилер болуп эсептелинбеген, бирок нарктык, акчалай баалоого ээ болгон, ишканалар менен уюмдарга тиешелүү баалуулуктар. Бул баалуу кагаздар, патенттер, технологиялык жана техникалык жаңылыктар, долбоорлор жана интеллектуалдык менчиктин башка объектилери, билинбеген баалуулуктар деп аталуучу ижаралык жана башка укуктар.

1.4. ИМОнун рыноктук наркы – акчалай суммасына бирдей болгон эсептик чоңдук, ал боюнча мүлктүн наркы жөнүндө толук маалыматты билген сатуучу аны сатууга макул болмок, ал эми мүлктүн наркы жөнүндө толук маалыматты билген сатып алуучу аны сатып алууга макул болмок.

1.5. ИМОнун амортизациясы (эскириши) ОИС – ИМОнун баланстык наркынын бөлүгүн өндүрүш чыгымдарына же аларды пайдалуу колдонууга белгиленген мөөнөттүн негизинде, уюм аркылуу аныкталган ченемдер боюнча жүгүртүүгө өткөрүү.

1.6. Лицензиялык келишим – укук ээсинин (лицензиар) башка жакка (лицензиат) келишим менен каралган көлөмдө ИМОну пайдаланууга укугун өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу, мында лицензиат лицензиарга келишимде шартталган төлөмдөрдү төлөөнүн жана келишим менен каралган башка аракеттерди жүргүзүүнүн милдеттенмесин өзүнө алат.

1.7. Лицензиялык сый акы –лицензиялык макулдашуунун предмети болуп эсептелинген, ИМОну пайдаланууга  укуктарды бергендиги үчүн төлөмдөр.

Лицензиялык сый акылардын бир нече түрлөрү бар:

– “роялти” – белгиленген убакыт өткөндөн кийин лицензиялык келишим боюнча сатылган прордукциянын көлөмүнөн белгиленген чен менен күндөлүк (мезгилдүү) чегерүүлөр;

– “паушалдык төлөм” – сатылуучу лицензиялык продукциянын (тейлөө кызматы) анык өлчөмдөрүнө карабастан, ИМОну пайдаланууга лицензиялык келишим боюнча укук бергендиги үчүн сый акынын биротоло белгиленген суммасы; паушалдык (жалпы) төлөм бир жолу, ошондой эле созулган мөөнөттө деле төлөнөт.

II. Жалпы жоболор 

2.1. Сунуштамалар ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү, товардык белгилер жана тейлөө белгилери, ноу-хау, илимий иштин натыйжалары (илимий-изилдөө иштер боюнча отчеттор, техникалык документтер ж.у.с.) сыяктуу ИМОнун рынокто көпчүлүк учурда кезигүүчү товарларынын жана тейлөө кызматтарынын наркын баалоо жана бухгалтердик эсепке алуу үчүн пайдаланылат. Сунуштамалар менчиктин жана чарба шарттарынын бардык түрүндөгү чарба жүргүзүү субъектилеринин пайдалануусу үчүн арналган.

2.2. ИМОнун наркын баалоодо колдонулуп жаткан баалар жана тарифтер, ошондой эле мыйзам менен белгиленген пайдага, кошумчаланган наркка, акциздерге салыктын чендери, берилген насыяга банк мекемелери менен эсептешүү эрежелери менен ченемдери жана башка ченемдер пайдаланылат.

2.3. Интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын аныктоочу негизги факторлор болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

– өзгөчө укуктун ээсинин укуктук коргоо объектин түзүүгө (иштеп чыгууга) жумшаган чыгымдары;

– өзгөчө укуктун ээсинин коргоо документтерин күчүндө кармап турууга алымдарды, жыйымдарды жана башка чыгымдарды кошкондо, ИМОну патенттөөгө (каттоого)   жумшаган чыгымдары;

– алардын маркетингине жумшаган чыгымдарды кошкондо, ИМОну пайдаланууну уюштурууга жумшаган чыгымдары;

– ИМОго байланыштуу, тобокелдиктерди камсыздандырууга жумшаган чыгымдары;

– анын наркын баалоо учурунда коргоо документинин күчүнүн мөөнөтү;

– өзгөчө укуктун ээсинин баалоочу ИМО боюнча талаш-тартыштарды, анын ичинде сот тартибинде чечүүгө жумшаган чыгымдары;

– ушул ИМО боюнча күтүлгөн лицензиялык төлөмдөр (лицензиялык төлөмдөрдүн көлөмүн белгилеген шартта);

– өзгөчө укук ээсинин укугу бузулган шартта, компенсациялык (айып) төлөм түрүндө күтүлгөн түшүүлөр;

– объектини пайдалуу пайдалануу мөөнөтү;

– баалануучу объектинин моралдык эскирүү фактору;

– инфляциялык фактору.

2.4. ИМОнун наркын баалоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте катталган колдонулуудагы коргоо документтери (патенттер жана күбөлүктөр), лицензиялык жана автордук келишимдер эске алынат. ИМОну пайдалануу менен ИМОну колдонуу менен даярдалган продуктуну жарандык жүгүртүүгө киргизүү таанылат. ИМО камтылган продуктуну жарандык жүгүртүүгө киргизүү аны буйрутмачыга өткөрүп берүү, лицензияларды сатуу, товардык продукция катарында сатуу, ижара, өндүрүш ичиндеги процессте иштетүүгө киргизүү болуп эсептелинет. Мисалы Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 11-статьясына ылайык өнөр жай менчигинин объектин пайдалануу деп алдын ала патент менен корголгон өнөр жай менчигинин объекттери камтыган продуктуну даярдоо, колдонуу, ташып келүү, сатууга сунуш кылуу, сатуу, чарбалык жүгүртүүгө дагы башкача киргизүү же ушул максатта сактоо, ошондой эле ойлоп табуунун алдын ала патенти менен корголгон ыкманы колдонуу таанылат. ИМОну пайдаланууга байланыштуу, мамилелерди жөнгө салуучу ушул сыяктуу ченемдер интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган.

ИМО төмөнкү датадан тартып пайдаланылган болуп эсептелинет:

– илимий-техникалык продукцияларды өткөрүп берүү-кабыл алуу актысына кол койгон;

– патент органында лицензиялык келишимди каттаган;

– товардык коштомо кагазга кол койгон;

– ижара жөнүндө келишим түзгөн;

– ИМОну өндүрүш ичиндеги процессте иштетүүгө киргизүү жөнүндө актыга кол койгон.

2.5. Өзгөчө укукка бир нече жак бирге ээ болгон учурда, тиешелүү жак үчүн конкреттүү ИМОнун наркын баалоо алардын ортосунда түзүлгөн макулдашууда көрсөтүлгөн шартта жүргүзүлөт. Макулдашуу түзүлбөгөн болсо, ар бир жак лицензия берүүдөн же патентти (күбөлүктү) ыйгарып берүүдөн тышкары, кандай максаттар үчүн болбосун анын наркын баалай алышат.

2.6. Сунуштамалар төмөнкүдөй учурларда ИМОнун наркын аныктоого жалпы эрежелерди жана негизги методикалык жоболорду сунуштайт:

а) келишимдик негизде коммерциялык максатта пайдаланууда:

– ИМОну пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык жана автордук келишимдер;

– патенттерди ыйгарып берүү жөнүндө макулдашуу;

– түзүлүп жаткан ишканалардын уставдык капиталына уюмдаштыруучулардын мүлктүк үлүшү катарында ИМОну киргизүү жөнүндө келишимдер;

– келишимдик негизде инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу;

– илимий-техникалык продукцияларды жаратууга жана илимий-изилдөө натыйжаларын жана конструктордук-тажрыйба иштерин өткөрүп берүүгө контракттар;

– ИМО камтылган иштеп жаткан ишканаларды жана башка мүлктүк комплекстерди өткөрүп берүү жөнүндө келишимдер;

– коштомо лицензиялар катарында ИМОну өткөрүп берүү каралган башка коммерциялык келишимдер.

Аталган келишимдер үчүн ИМОну баалоо киреше жана чыгаша, ошондой эле салыштырып сатуу ыкмасын колдонуу менен аткарылат;

б) бир тараптуу негизде коммерциялык операцияларда б.а.:

– жеке өндүрүштө ИМОну колдонуудан экономикалык натыйжаны (киреше, пайда) аныктоодо;

– ИМОну коммерциялык пайдаланууда мүмкүн болгон варианттарды салыштырып талдоодо жана оптималдуу жолду тандоодо;

– ИМОну пайдаланууну караштырган инвестициялык жана башка долбоорлорду иштеп чыгууда;

– күрөө катарында ИМОну камтыган мүлктү пайдаланууда;

– ИМОну камтыган мүлктү жана мүлктүк укуктарды камсыздандырууда;

– ИМОну пайдаланууда салык салынуучу базаны аныктоодо;

– ИМОго укуктарды белек кылууда;

– укук мураскорлордун укугун мурастоодо;

– патент ээсинин укугу бузулганда чыгымдарын төлөөдө, мисалы Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 16-статьясына ылайык, коргоо документин бузууда күнөөлүү жак алынбаган пайда менен моралдык зыянын компенсациялоону кошкондо, тарткан чыгымын төлөп берүүгө милдеттүү; интеллектуалдык менчик объектисин контрафактылык пайдалануунун бүткүл мөөнөтүнүн ичиндеги чыгашалардын суммасы убакыттын ар кандай учурларында жүргүзүлүүчү жана алынуучу чыгымдардын жана натыйжалардын экономикалык бирдей эмес баалуулугу эске алынып, аныкталат, бул аларды бир эсептик жылга келтирүү менен жыйынтыкталат; ушу сыяктуу ченемдер интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган;

– сый акыларды төлөөгө; мисалы Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын

16-статьясына ылайык, коргоо документин алууга укугу болбогон автор анын коргоо документинин ээси менен түзгөн макулдашуунун негизинде белгиленген шартта жана өлчөмдө төлөнүүчү сый акыны алууга укугу бар; ушундай эле ченем интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган; аталган максаттар үчүн ИМОну баалоо киреше жана чыгаша, ошондой эле салыштырып сатуу ыкмаларын колдонуу менен жүргүзүлөт;

в) төмөнкүдөй учурларда, ишкананын балансындагы мүлктүн курамын эсепке алуу жана аны чагылдыруу максатында жүргүзүлүүчү материалдык эмес актив катарында ИМОну баалоо:

– мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратууда жана менчиктештирүүдө;

– ишканаларды жоюуда жана кайра өзгөртүп түзүүдө;

– ишкананын негизги же кошумча ишмердигинин натыйжасында ИМОну түзүүдө;

– юридикалык же жеке жактардан ИМОну сатып алууда;

– бюридикалык же жеке жактарга акысыз өткөрүп берүүдө;

– материалдык эмес актив катарында бухгалтердик эсепке коюуда; 1995-жылдын 30-январындагы N 18-02/17-343 Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жөнүндө жобого ылайык материалдык эмес активдер пландаштырылган максатта алууга жана алар пайдаланууга жарамдуу болгон абалга чейин жеткирүүгө жумшалган  чыгымдарга сарпталуу суммасынын эсебинде жана отчеттуулугунда чагылдырылат жана өзүнүн баштапкы наркын өндүрүштүн чыгымдарына же аларды пайдалануунун белгиленген мөөнөтүнөн улам, ишканада аныкталган ченемдер боюнча жүгүртүүлөргө бирдей өткөрүшөт. Алардын пайдалуу пайдалануу мөөнөтүн аныктоого мүмкүн болбогон материалдык эмес активдер боюнча эскирүү ченеми он жылга эсептегенде белгиленет (бирок ишкананын ишмердигинин мөөнөтүнөн көп болбогон). Материалдык эмес активдердин эскириши өзүнчө отчеттуулукта эсепке алынат жана чагылдырылат. Ишканалардын чарба ишмердигинде узак мезгилдин ичинде пайдаланылуучу жана киреше алып келүүчү материалдык эмес объектилерге болгон чыгымдарына төмөнкүлөр кирет: жер тилкелерин, жаратылыш ресурстарын пайдаланууга укуктар, патенттер, лицензиялар, ноу-хау, программалык продуктулар, соода маркалары, товардык белгилер, монополдук укуктар жана  артыкчылыктар (ишмердүүлүктүн белгиленбеген түрлөрүнө карата лицензияларды кошкондо), уюштуруу чыгымдары (каттоо, брокердик орун ж.у.с. ) ж.б.

Ошентип, ишканалардын материалдык эмес активдерин түзгөн ИМОну баалоо ИМОну жаратууга, алууга, коргоого жана пайдаланууга байланыштуу чыгымдарга негизделиши керек. ИМОну коммерциялык пайдалануудан айырмаланып, мындай баалоодо жаңылыктарды пайдаланууда илимий-техникалык маанилүүлүгү жана экономикалык натыйжа эске алынбайт.

Аталган максаттар үчүн ИМОну баалоо чыгымдык ыкманы пайдалануу менен жүргүзүлөт.

III. Интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоонун ыкмалары  

Интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоонун колдонулуп жаткан бардык ыкмалары   азыркы убактагы үч белгилүү классикалык ыкмалар аркылуу каралат:

– чыгымдык;

– рыноктук (салыштырма сатуу ыкмасы);

– кирешелик (пайда боюнча). 

3.1. Чыгымдык ыкма 

Чыгымдык ыкмага ылайык активдин наркы кайрадан өндүрүү же активдин кошуп эсептелген эскирүүсүнө негизделген оңдоону кемиткенден кийин, аны алмаштыруу үчүн зарыл болгон чыгымдар боюнча бааланат. Эгер материалдык активдер үчүн өзүнүн эскириши, функционалдуу жана экономикалык эскириши мүнөздүү болсо, анда материалдык эмес активдер үчүн убактылуу (же мөөнөттүү) эскирүү жана моралдык эскирүү мүнөздүү болуп эсептелинет. Моралдык эскирүү өтө прогрессивдүү материалдык эмес активдердин пайда болушуна байланыштуу, мисалы белгилүү бир буюмдардын өндүрүшүндө ошол эле функцияны аткарган патенттер. Патенттердин моралдык жактан эскириши өндүрүштө пайданын төмөндөшү жана активдин өзүнүн кирешесинин төмөндөшү менен коштолот.

Чыгымдык ыкма көпчүлүк учурда келечектеги кирешелерди түзүүгө катышпаган жана азыркы убакта пайда алып келбеген  материалдык эмес активдерди баалоо үчүн колдонулат.

Бизнести баалоодо чыгымдык ыкма баалануучу фирма же ага салыштыруучу башка фирма кудуретсиздикке учураса же узак убакты  бою киреше алып келбеген учурда колдонулат.

Иш жүзүндө материалдык эмес активдерди баалоонун чыгымдык ыкмалары качан ушул активдер социалдык мааниге ээ болсо же ушу сыяктуу программаларга катышса, колдонулат, мында аларды колдонуу чөйрөсү болуп социалдык чөйрө, космос, мамлекеттик жана аймактык маанидеги коопсуздуктун коргонуу жана башка программалары эсептелинет.

Чыгымдык ыкма боюнча аныкталуучу активдин наркы тарыхый аталат, анткени ал барыдан мурда, кийинки бир нече жылдын ичинде ишкананын бухгалтердик отчеттуулугунан алынган анык келтирилген чыгымдарына негизделет.

Чыгымдык ыкма боюнча баалоо төмөнкү формула менен белгиленет:

С=С1+С2+С3+С4, (1)

мында:

С1 – ИМОну жаратууга кетирилген чыгымдар рентабелдүүлүктү эске алуу менен эсептелген, ИИИни толугу менен аткарууга жана техникалык документтерди (мындан ары –ТД) (мисалы эскиздиктен жумушчу долбоорго чейин) бардык баскычтарын иштеп чыгууга анык жумшалган чыгымдардын суммасы болуп эсептелинет; мында ИИИ үчүн кетирилген чыгымдар теориялык изилдөөлөргө, эксперименттерди жүргүзүүгө жана отчетту бекитүүгө жана ушу сыяктуу башка чыгымдарга алдын ала көйгөйлөрдү иштеп чыгууну кошкондо, издөө иштерине болгон чыгымдардан турат; ТДны иштеп чыгууга кетирилген чыгымдар эскиздик, техникалык жана жумушчу долбоорлорду аткарууга, эсептерди аткарууга, сыноолорду жүргүзүүгө, тараптык уюмдардын тейлөө кызматына, автордук көзөмөлдөөнү жүргүзүүгө ж.у.с. болгон чыгымдардан турат; качан технологиялык  жана долбоордук документтердин бир бөлүгү гана аткарылган же ИМОну жаратууга ИИИни гана өткөрүү керек болгон учурда, ИМОнун наркын эсептөө анык аткарылган иштерге жумшалган чыгымдар, товардык белгилер менен өнөр жай үлгүлөрү үчүн – дизайнга жумшалган чыгымдар боюнча жүргүзүлөт; 

С2 – ИМОну укуктук коргоого кетирилген чыгымдар (патентти (күбөлүктү) алууга өтүнмөнүн материалдарын тариздөө), өтүнмө боюнча кат алышуу, өтүнмө берүү, экспертиза өткөрүүгө, коргоо документин алууга жана аны күчүндө кармап туруу ж.у.с.  үчүн алымдарды төлөө);

С2 ноу-хау, ИИИ, ТД сыяктуу ИМО үчүн болбойт;

С3 – маркетингдик изилдөөлөргө жана ушу сыяктуу башка түрлөрүнө кетирилген чыгымдар;

С4 – ИМОну өнөр жайда пайдаланууга даяр болгонго жана коммерциялык сатууга чейин жеткирүүгө кетирилген чыгымдар жана ушу сыяктуу башка чыгымдар.

Келтирилген нарктык баалоолор – бул эсептик жылга келтирилген кандай болбосун баалоолор (чыгымдар, пайда ж.у.с.).

С1, С2, С3, С4 келтирилген чыгымдар катарында бир формула менен белгиленет:

          t

Спр=Санык E КiDi/100, (2)

         t=1

мында:

Скелт. – келтирилген чыгымдар;

Санык. – анык чыгымдар;

Di – i-жылы анык чыгымдардын үлүшү, %;

Ki – эсептик жылга карата келтирилген ар түрдүү убактагы нарктык баалардын коэффициентинин сандык маанилери төмөнкү формула боюнча белгиленет:

эсептик жылдан мурдагы убакыттагы мезгил үчүн

       tp-t

Ki=(1+E) (3)

эсептик жылдан кийинки мезгил үчүн

      tp-t

Ki=1/(1+Е) (4),

мында:

E – ар түрдүү убактагы нарктык бааларды келтирүүнүн ченемдери

(Е=0,1);

tp – эсептик жыл;

t – мында нарктык баалоо эсептик жылга келтирилген жыл (укуктук коргоо объектисин иштеп чыгуунун баштапкы жылы, ИМОго өзгөчө укуктардын күчүнүн баштапкы жылы, лицензиялык келишимдин күчүнүн башталган жылы ж.у.с.).

Келтирилген ар түрдүү убактагы нарктык баалардын коэффициентинин сандык маанилери Ki  1-тиркемеде берилген.

3.2. Рыноктук ыкма (салыштырма сатуу ыкмасы) 

Ыкманын мааниси баалануучу объект менен багытталышы жана пайдалуулугу боюнча салыштырылуучу, материалдык эмес активдер боюнча рыноктук баасы жөнүндө маалыматтарды издөөдөн турат. Рыноктук ыкма тармактык принцип боюнча дүйнөлүк жана ички рыноктордо ИМОну өткөрүп берүүгө түзүлгөн лицензиялык же башка келишимдердин коммерциялык шарттары жөнүндө маалыматтарды чогултууга, талдоого жана системага салууга, ушул негизде маалыматтар базасын түзүүгө байланыштуу, бул ИМОну баалоодо пайдаланылуучу параметрлерди так эсептөөгө мүмкүндүк берет. Андан кийин аларда болгон айырмалуулуктарга оңдоо киргизилет жана окшошунун наркы менен салыштырма наркы аныкталат.

Бул ыкма болуп өткөн ушу сыяктуу бүтүм менен белгиленген бүтүм боюнча материалдык эмес активди баалоону салыштырууну караштырат. Салыштырма бүтүмдүн экөө тең, бүтүмдүн рентабелдүүлүгүнүн эсебинде пайдаланылуучу негизги экономикалык параметрлер боюнча салыштырылат. Адатта бул капиталдын айланымдуулугу жана ойлоп табууну же товардык белгини пайдалануудан түшкөн таза пайда болот.

Ушул ыкманы колдонуунун негизги шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

– ушу сыяктуу арналыштагы жана пайдалуулуктагы материалдык эмес  активдерди сатуу фактылары жөнүндө маалыматтардын болушу;

– ушундай объектилердин алардын наркына айырмаланган өзгөчөлүктөрүнүн таасир беришин баалоону билүү;

– ушу сыяктуу активдер боюнча баасы жана бүтүмдүн шарттары жөнүндө маалыматтарды алуу жана анын аныктыгы.

Бул ыкма ушу сыяктуу активдер менен бүтүмдөр жөнүндө маалыматтар болгондо же эч болбогондо, ушул тармактагы роялтинин чендерин билгенде колдонулат. Бул ыкманын мааниси мында, ишканада пайдаланылуучу интеллектуалдык менчик ага тиешелүү эмес деген болжолдоо илгерилетүүдө. Анда ишкана интеллектуалдык менчик ээлерине сый акы түрүндө төлөй турган пайданын бөлүгүн чындыгында өзүнө калтырышат, анткени бул менчик ушул ишканага тиешелүү, ушул актив менен түзүлгөн,  анын кошумча пайдасы болуп эсептелинет. Ушул пайданын негизинде түзүлгөн акча агымынын наркы баалануучу активдин рыноктук наркын түзөт.

Эл аралык тажрыйбада бул ыкма патенттердин жана технологиялардын наркын баалоо үчүн кеңири колдонулат.

Материалдык эмес активдердин наркын баалоо үчүн рыноктук ыкма өзгөчө өтүмсүз жана ажыратылбаган активдер жөнүндө сөз болгондо, шарттуу гана колдонулушу мүмкүн. Мындай учурда бул бизнестин же конкреттүү инвестициялык программанын алкагында ушул активдердин инвестициялык наркы жөнүндө айтсак туура болот. Интеллектуалдык менчиктин объектилерине өзүнчө укуктар үчүн гана рыноктук ыкманы пайдалануу ылайыктуу жана артыкчылыктуу болот.

Толук баалуу рыноктук ыкмалар сатып алуучунун башкалардын ичинен ушу сыяктуу, жана ушул эле функцияларды аткарган бул активдерди тандоо болгондо гана колдонулса болот. Мында болжол менен бирдей эле арналыштагы жана пайдалуулуктагы бир нече активдерден сатып алуучулар функционалдык касиеттерин, ылайыктуу наркын, кызмат кылуу мөөнөтүнүн узактыгын, активдин коргонуучулук деңгээлин, анын өзгөчөлүктүүлүгүн жана башка мүнөздөмөлөрүн кошкондо, сапаттарынын топтому боюнча аларга жакканын тандап алышат. Булардан  тышкары, материалдык эмес активдердин сатуучусу ал үчүн кызыктуу, алардын ичинен көбүрөөк төлөгөн жана келечекте кызматташууга мүмкүн болгон сатып алуучуларды тандоого мүмкүнчүлүгү болушу керек. Мисалы, мындай адабияттын, искусствонун жогору профессионалдык чыгармаларын чыгарууга, жогору сапаттуу аудио- жана  видеопродукцияларды чыгарууга, программалык продуктуларды нускалоого жана сатууга укуктарды сатууда мүмкүн.

Рыноктук нарк катары интеллектуалдык менчик объектисин баалоо төмөнкү формула менен белгиленет:

С=[(С1+С2+С3)КтэКи+ОгрТ]R, (5)

мында:

р – Роялтинин орточо статистикалык чени, %;

Т – ИМОну пайдалануу мөөнөтү (аны белгилөө мүмкүн болбогон учурда – 10 жылга чейин, бирок ишкананын ишмердик мөөнөтүнөн көп болбогон), жыл;

R – ИМОну өздөштүрүү деңгээлин, патент менен корголушун жана рынокто атаандаш товарлардын болгонун эске алуу менен тобокелдик коэффициенти  0,7-1,0 чегинде эксперттик жол менен аныкталат;

Ктэ – ИМОнун техника-экономикалык маанисинин коэффициенти  (товардык белгилер үчүн – пайдалануу жана эстетикалык өздөштүрүү узактыгынын коэффициенти), анын сандык мааниси 1,0-1,5 чегинде эксперттик жол менен аныкталат;

Кэ – ИМОнун моралдык эскирүү коэффициенти төмөнкү формула менен белгиленет:

ойлоп табуу, пайдалуу модель жана өнөр жай үлгүсү үчүн:

Ки=1-(Та/Тн), (6)

ноу-хау үчүн, НИР, ТД: Ки=1;

товардык белги үчүн:

Ки=1+(Тф/Тн), (7)

мында:

Тн – коргоо документинин, күбөлүктүн күчүнүн номиналдуу мөөнөтү, жыл;

Та – эсептик жылда коргоо документинин күчүнүн анык мөөнөтү, жыл;

Ог – нарк менен берилген пайдалануунун жылдык көлөмү (ИМОну сатуудан) төмөнкү формула менен берилет:

    T

Oг= E ViZiKi, (8)

    t=1

мында:

Zi – бул продукцияга баа көтөрүлгөндө ИМОну пайдаланууда ар бир жылдын аягында сатылуучу продукциянын баасы төмөнкү  формула боюнча аныкталат:

i

Zi=Z(1+G/100) (9),

мында:

Z – продукциянын болжонгон баасы;

G – жылдын аягында баанын көтөрүлүшү, %.

Каралган рыноктук ыкма интеллектуалдык менчик объектинин рыноктук баасын эсептөө үчүн пайдаланылса болот, мисалы лицензияны сатуу максатында, ишкананын уставдык капиталына үлүш салымын киргизүү үчүн ж.б.

Анын рыноктук баасын эсептөөдө интеллектуалдык менчик объектинин жыйынтык нарктык баалоо анын субъектилеринин (тараптардын) ортосунда келишим боюнча оңдолушу мүмкүн. Мындай учурда тобокелдик факторун эске алып, объектинин нарктык баасына бонификация (кошумча) анын эсептик рыноктук наркынын 30%ынан жогору болбошу керек.

3.3. Кирешелик ыкма (пайда боюнча) 

Бул ыкманын методологиясы конкреттүү технологияда пайдаланылуучу материалдык эмес активдин функционалдык касиеттери (физикалык, техника-экономикалык, медициналык жана башка) менен ушул активди чарба ишмердигинде пайдалануудан келечектеги кирешелердин ортосундагы себептик байланыштарды аныктоого негизделет. Ушул ыкманын негизги шарты мында турат, ушул мезгилдеги конкреттүү материалдык эмес активдин экономикалык баалуулугу ушул активден келечекте киреше алууну күтүү менен шартталат.

ИМОну пайдалануудан алынган пайда продуктуну (продукцияны) же аны камтыган ыкманы ишке ашыруунун натыйжасында алынган пайданын жалпы көлөмүнөн анын үлүшүн бөлүп алуу аркылуу аныкталат.

ИМОну пайдалануудан алынган пайданын үлүшү түздөн-түз анын өсүшү же продуктунун (продукциянын) сатылышы же ушул ИМО менен өркүндөтүлгөн (бааны жогорулатуунун, чыгымдарды төмөндөтүүнүн, чыгаруу көлөмүн көбөйтүүнүн ж.б. эсебинен) ыкма боюнча аныкталышы мүмкүн.

Өз өндүрүшүндө интеллектуалдык менчик объектисин пайдалануудан ишкана-коргоо документинин ээси алуучу пайданы (кирешени) эсептөө ИИТКИни жүргүзүүнү, өздөштүрүүнү жана сериялык чыгарууну кошкондо, патенттелген ИМОну колдонуу менен даярдалган продуктуну иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун бардык турмуштук циклин эске алуу менен жүргүзүлөт, мында бирдей болбогон чыгымдар жана убакыттын ар түрдүү учурларында жүргүзүлүүчү жана алынуучу  натыйжалар дагы эске алынатЯ, бул бирдиктүү эсептик жылга келтирүүгө мүмкүндүк берет.

Ошентип пайда боюнча ИМОнун наркын баалоо төмөнкүдөй аныкталат:

Ойлоп табуу, пайдалуу модель, өнөр жай үлгүсү, ноу-хау, ИИИ, ТД үчүн:

   T

С=RKтэ E (Пк-Пн)iViKi, (10)

  t=1

мында:

Пн – ИМОНу пайдаланганга чейин пайданын (кирешенин) жалпы көлөмү;

Пк – ИМОНу пайдалангандан кийин пайданын (кирешенин) жалпы көлөмү;

Vi – i-жылда продукцияны чыгаруунун пландаштырылган көлөмү;

Товардык белги, тейлөө белгиси үчүн:

   T

С=KпRH E ViZi, (11)

   t=1

мында:

R – ИМОну өздөштүрүү деңгээлин, патент менен корголушун жана рынокто атаандаш товарлардын болгонун эске алуу менен тобокелдик коэффициенти  0,7-1,0 чегинде эксперттик жол менен аныкталат;

Ктэ – ИМОнун техника-экономикалык маанисинин коэффициенти  (товардык белгилер үчүн – пайдалануу жана эстетикалык өздөштүрүү узактыгынын коэффициенти), анын сандык мааниси 1,0-1,5 чегинде эксперттик жол менен аныкталат;

Кп – товардык белги менен корголгон продукцияны өндүрүү мүнөзүнүн коэффициенти (2-тиркеме);

Vi – натуралдык белги менен берилген i жылда товардык белги менен маркаланган продукцияны чыгаруунун пландаштырылган көлөмү, даана;

Zi – i жылда товардык белги менен маркаланган бир продукциянын болжолдонгон баасы;

Н – келтирилген пайданын чени  (0,1-0,2). 

3.4. Лицензиялык келишим боюнча алынган интеллектуалдык менчик объектинин наркын эсептөөнүн ыкмасы

Лицензиялык келишимдин нарктык баасы (лицензиянын баасы) лицензиялык төлөмдөрдүн түрүнө байланыштуу болот. Лицензиянын эсептик баасын аныктоо бааны түзүүчү факторлорду талдоонун негизинде лицензияны пайдалануудан лицензиаттан күтүлгөн пайданын өлчөмүн аныктоого жана лицензиарга лицензиялык келишимдин күчүнүн бүткүл мөөнөтүндө сый акы катарында төлөөгө тиешелүү ушул пайданын үлүшүн белгилөөгө алып келет. Эл аралык лицензиялык соодада лицензиянын баасын эсептөөнүн эки ыкмасы пайдаланылат:

– лицензиаттын пайдасынын өлчөмүнүн негизинде;

– роялтинин негизинде. 

3.4.1. Лицензиаттын пайдасынын өлчөмүнүн негизинде лицензиянын баасын эсептөө

Лицензиаттын пайдасынын өлчөмүнө  чыгарылуучу продукциянын көлөмү жана рынокто ушул продукциянын ар бирин сатуудан алынган пайда сыяктуу көрсөткүчтөр таасир берет.

    T1

Сл= E Vi(Пк-Пн)iL/100, (12)

    t=1

мында:

Сл – лицензиянын баасы;

Vi – натуралдык белги менен берилген i жылда лицензия боюнча  продукцияны чыгаруунун пландаштырылган көлөмү, даана;

Пн, Пк – ИМОну пайдаланганга чейин жана андан кийин пайданын (кирешенин) жалпы көлөмү;

L – лицензиат менен лицензиардын ортосунда лицензияны пайдалануудан пайданы бөлүштүрүүнү аныктоочу  коэффициент; ал орточо 10-30%ды түзгөн ушул пайдадагы (пайыз менен) лицензиардын үлүшүн билдирет;

T1 – лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтү. 

3.4.2. Роялтинин негизинде лицензиянын баасын эсептөө

Роялтинин негизи лицензиар менен лицензиат өткөрүлүп берилген лицензиянын негизинде технологияларды колдонуу менен продукцияны чыгаруудан (сатуудан) болушунча көлөмүн көбөйтүп, лицензиянын объектин пайдалангандан пайда (киреше) алгандай тандалат. Бул чыгарылган продукциянын, продукциянын (товардын) бирдигинин наркы, цехтин (өндүрүштүн) бирдиктүү кубаттуулугу ж.у.с. болушу мүмкүн.

Эгер ИМОнун наркын эсептөө роялтинин негизинде жүргүзүлсө, ал эми роялтинин негизине чыгарылган (сатылган) продукциянын наркы алынса, анда лицензиянын баасы төмөнкү формула боюнча аныкталат:

    T1

Сл= E ViZipi/100, (13)

   t=1

мында:

Vi – натуралдык белги менен берилген i жылда лицензия боюнча  продукцияны чыгаруунун пландаштырылган көлөмү, даана;

Zi – i жылда сатылган продукциянын бирдигинин баасы;

pi – i жылда ставка роялтинин чени, %;

Т1 – лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтү. 

Лицензиялык макулдашуулардын тажрыйбасында роялти менен бирге паушалдык төлөмдөр дагы пайдаланылат. Паушалдык төлөмдөр лицензиатка лицензиянын предметине байланыштуу укуктардын толук топтому (сатып алуу-сатуу келишими менен аналогиялуу) өткөндө, башка министрликтин (ведомствонун) ишканасына (уюмуна) лицензия бергенде, өтө деле белгилүү болбогон лицензиатка лицензиянын объектин пайдалануу боюнча лицензиаттын ишмердигин контролдоону жүргүзүүгө мүмкүн болбогон учурларда, колдонуу сунушталат.

Паушалдык төлөмдөр лицензиат лицензиянын объектин пайдаланууда үзгүлтүккө учураганга жана кырсыктарга, ылайыксыз конъюнктурага, атаандаштыктын күчөгөндүгүнө байланыштуу тобокелдиктерден лицензиарды куткарат.

Лицензиат паушалдык төлөмдү пайдаланууда лицензиат кредитордун ордунда, ал эми лицензиар кредит алуучунун ролунда болот. Лицензиар паушалдык төлөмдүн ушундай суммасын алууга умтулат, ал кийин банкта салынган болсо, роялти түрүндө лицензиялык сый акыны төлөп берүүгө барабар чоңдугу жана убакыты боюнча ага пайданы камсыз кылмак. Дисконттоо ыкмасын пайдалануу менен роялти түрүндөгү күндөлүк төлөмдөрдү паушалдык төлөмгө өткөрсө болот жана тескерисинче лицензиялык келишимдин күчүнүн бүткүл мөөнөтүнүн ичинде дагы. Дисконттун чени катары узак мөөнөттүү ссудалар боюнча коммерциялык банктын колдонулуп жаткан чендери, тармак боюнча рентабелдүүлүктүн орточо деңгээли, ушу сыяктуу инвестициялар (же пайыз менен берилген натыйжалуулуктун тармактык ченемдик коэффициент) боюнча пайданын ченеми алынат.

Ошентип, паушалдык төлөмдөр түрүндө төлөөдө лицензияны эсептөө баасынын формуласын төмөнкүдөй жөнөкөй түрүндө берсе болот:

Сп=Слa, (14)

мында:

Сп – паушалдык төлөмдөр түрүндө төлөөдө лицензияны эсептөө баасы;

Сл – роялти түрүндө төлөөдө лицензияны эсептөө баасы (формуланы карагыла (13);

а – роялти түрүндөгү төлөмдөрдөн (дисконттоо) паушалдык төлөмдөргө өтүүнүн коэффициенти, ал төмөнкү формула боюнча эсептелет:

        1

   а= ────────  (15)

          (1+ n) (i даражасы)

         ───

         100

мында:

i – лицензиялык макулдашуунун күчүнө кирген датасынан тартып эсептелүүчү жылдын саны;

n – дисконттун тандалган чени, %. 

1-тиркеме 

Ар түрдүү убактагы нарктык бааларды келтирүүнүн коэффициентинин

САНДЫК МААНИЛЕРИ

Эсептик жылдан мурдагы жылдын саны

Ki

Эсептик жылдан кийинки жылдын саны

Ki

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

6,7274

6,1159

5,5599

5,0544

4,5949

4,1772

3,7975

3,4523

3,1384

2,8531

2,5937

2,1436

2,1436

1,9487

1,7716

1,6105

1,4641

1,3310

1,2100

1,1000

1,0000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

25

30

40

50

0,9091

0,8264

0,7513

0,6830

0,6209

0,5645

0,5132

0,4665

0,4241

0,3855

0,3505

0,3186

0,2897

0,2633

0,2394

0,1486

0,0923

0,0573

0,0221

0,0085

            2-тиркеме 

Товардык белги менен маркаланган продукциялардын өндүрүшүнүн мүнөзүн эске алуучу КОЭФФИЦИЕНТ

Өндүрүш

Кn

жеке

майда сериялуу

сериялык

ири сериялуу

массалык

до 0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

 3-тиркеме 

ИМОнун баасын аныктоонун

МИСАЛДАРЫ

Төмөнкүдөй маалыматтардын негизинде интеллектуалдык менчиктин объектисинин рыноктук наркын аныктоонун ар түрдүү ыкмаларын карап көрөлү:

Объектинин аталышы: ойлоп табуу “Калканга бириктирилген, устундардан турган, сөңгөктөн эшиктин полотносу” 17.12.1996-ж. N ____ өтүнмө боюнча

Иштеп чыгуунун башталышы: 01.01.1995-ж.

Иштеп чыгуунун бүтүшү: 1996-ж. декабры

Иштеп чыгуунун баскычы: тажрыйба үлгүсү даярдалган.

Баасы (эсептөө датасына): 100 ш.б.

Иштеп чыгууга жумшалган чыгымдар: 10000 ш.б. (50% – 1995-ж., 50% – 1996-ж.).

Укуктук коргоого жумшалган чыгымдар: 1000 ш.б. (100% – 1997-ж.).

Маркетингдик изилдөөлөргө жумшалган чыгымдар: 500 у.е. (50% – в 1995 г., 50% – в 1996 г.).

Эсептик жыл: 1997-ж. декабры

1-мисал.

Рыноктук ыкма боюнча ИМОнун келишимдик баасын аныктоо

Баасы төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат (5):

С=[(С1+С2+С3)КтэКи+ОгрТ]R,

Жумшалган чыгымдар  С1, С2, С3 төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат (2):

С1=10000х(0,5х1,3310+0,5х1,2100)=12705 ш.б.

С2=1000х1,0х1,1=1100 ш.б.

С3=500х(0,5х1,2100+0,5х1,1000)=578,5 ш.б.

Ктэ 1,1ге барабар кабыл алабыз.

Ки төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат (6): Ки=1-1/20=0,95.

Роялтинин орточо статистикалык чени 2-3%ды түзөт жана эсептешүү үчүн 2,5% кабыл алынат.

ИМОну пайдалуу пайдалануу мөөнөтү 5 жылга тең кабыл алынат.

Өндүрүштүн жалпы эсептик көлөмү V=7500 бирдик.

Эсептешүү үчүн төмөнкүдөй жылдар боюнча өндүрүш көлөмүн бөлүштүрүү кабыл алынат:

1998 –ж.- V1=500 бирд.

1999-ж. – V2=1000 бирд.

2000 -ж. – V3=1500 бирд.

2001-ж. – V4=2000 бирд.

2002 -ж. – V5=2500 бирд.

ИМОну пайдаланууда 4%га барабар болгон бул продукцияга мүмкүн болгон баалардын жылдык өсүшүндө, ар биржылдын аягында баалар төмөнкүлөрдү түзөт (карагыла ф. (9)):

1998 -ж.- Z1=100 ш.б. х1,04=104 ш.б.

1999 -ж.- Z2=100 ш.б. х(1,04)(2)=108 ш.б.

2000 -ж.- Z3=100 ш.б. х(1,04)(3)=112 ш.б.

2001 -ж.- Z4-100 ш.б. х(1,04)(4)=117 ш.б.

2002 -ж.- Z5-100 ш.б. х(1,04)(5)=112 ш.б.

T

Ог= E ViZiКi=500х104х0,9091+1000х108х0,8264+1500х112х0,7513+2000х

    t=1

x117х0,6830+2500х122х0,6209=611939 у.е. (карагыла.ф. (8)).

R=0,7 болгондо ИМОнун баасы төмөнкүнү түзөт:

С=[(12705+1100+578,5)х1,1х0,95+(0,025х611939)]х0,7=21231 ш.б.

2-мисал.

Киреше ыкмасы боюнча ИМОнун келишимдик баасын аныктоо

Төмөнкү маалыматтардын негизинде, бул ИМОну алуу менен ишкана алган пайдадан ИМОнун наркын аныкталат:

ИМОнун пайда келтирген күчүнүн мөөнөтү: 5 жыл.

ИМОну пайдаланганга чейин пайда: Пн=10 ш.б./бирд.

ИМОну пайдалангандан кийин пайда: Пк=17 ш.б./бирд.

Өндүрүштүн жалпы эсептик көлөмү: 7500 бирд. (жылдык бөлүштүрүлүшүн 1-мисадан карагыла).

Баасы төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат (10):

       T

С=RКтэ E (Пк-Пн)iViKi

       t=1

ИМОну пайдалуу пайдалануу мөөнөтүнүн ичинде пайданын жалпы келтирилген чоңдугу, эгер  Пi=Пк-Пн=const түзсө:

T

E Пi=7 ш.б.бирд. х(500×0,9091+1000×0,8264+1500х0,7513+2000х0,6830+

t=1

+2500х0,6209)=37283 ш.б.

Ктэ жана R коэффициенттер 1-мисалдагыдай, анда ИМОнун наркы төмөнкүлөрдү түзөт:

С=37283х1,1х0,7=28708 ш.б. 

3-мисал.

Лицензиялык келишим боюнча алынган ИМОнун наркын аныктоо

Лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтү: 5 жыл.

Лицензия боюнча продукциянын пландаштырылган көлөмү:

1-жыл – 100 даана.

2 -жыл – 200 даана.

3-жыл – 300 даана.

4-жыл – 400 даана.

5 -жыл – 500 даана.

Лицензия боюнча продукциянын баасы  (эсептөө жылына): 100 ш.б.

Баалардын эсептик өсүшү: жылына 4%.

Роялтинин чени: 2,5 %.

ИМОнун наркы төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат (13):

Сл=0,025х(100х100х1,04+200х100х(1,04)(2)+300х100x(1,04)(3)

+400×100х(1,04)(4)+500х100x(1,04)(5))=2966 ш.б.  

Адабияттар:

1. Временные методические указания по оценке интеллектуальной собственности от 24 июня 1996 г. – Бишкек, 1996.

2. Леонтьев Б. Методология и параметры оценки нематериальных активов в Российской Федерации. – Москва, 1998.

3. Лынник Н.В., Кукушкин А.Г. Подшибихин Л.И. Интеллектуальная собственность и нематериальные активы. Справочно-методическое пособие (издание 2-ое переработанное и дополненное). – Москва, 1998. – Информационно-издательский центр.

4. Методические указания по оценке стоимости имущества объектов разгосударствления и приватизации в Кыргызской Республике от 23 мая 1997 г. N 74.

5. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – Москва, 1997. – Российское агентство по патентам и товарным знакам.

6. Нормативно-методические материалы. – Минск, 1998. – Государственный патентный комитет Республики Беларусь.

7. Патентный закон Кыргызской Республики. – Бишкек, 1998.

8. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Кыргызской Республике от 30 января 1995 г. N 18-02/17-343.

9. Экономика интеллектуальной собственности. Нормативные акты и документы патентного поверенного. Роспатент. – Москва, 1996.

Белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент)коллегиясынын 2014-жылдын 19 –февралындагы № 25 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 31-январындагы №7 чечими менен

жактырылган

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 19-февралындагы №25 буйругу менен бекитилген

 

Товардык белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросунан келип түшкөн  Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун жана Мадрид макулдашуусуна карата протоколдун жол-жобосу боюнча товардык белгини эл аралык каттоого  өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.

I. Жалпы жоболор

1. Кыскартуулардын тизмеси:

Макулдашуу – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу;

Протокол – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата протокол;

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ИМБДУ- Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму;

Эл аралык бюро – ИМБДУнун Эл аралык бюросу;

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Жалпы нускама – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна жана бул Макулдашууга карата Протоколго жалпы нускама;

Тартип – Товардык белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген  товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Кабарлоо – Кыргыз Республикасында коргоону суроо менен белгини Мадрид макулдашуусунун жана Мадрид макулдашуусуна карата протоколдун жол-жобосу боюнча эл аралык каттоо жөнүндө ИМБДУнун Эл аралык бюросунун кабарлоосу;

Өтүнмө – Макулдашууга же Протоколго ылайык берилген эл аралык каттоого өтүнмө;

Негизги өтүнмө – Келишим түзүүчү тараптын ведомствосунда белгини каттоо жана бул белгини каттоого эл аралык өтүнмө үчүн негиз болуп саналат.

Негизги каттоо – белгини каттоо, Кыргызпатент тарабынан жүргүзүлгөн жана белгини каттоого эл аралык өтүнмө үчүн негиз болуп саналат;

Негизги ведомство – өтүнмө берилген же негизги каттоо жүргүзүлгөн ведомство;

Товардык белги жана тейлөө белгиси – бул бир юридикалык же жеке жактардын тиешелүү товарларын жана тейлөө кызматын башка юридикалык же жеке жактардын окшош тиешелүү товарларынан жана тейлөө кызматынан айырмалоого жөндөмдүү белгилер;

Эксперттик бөлүм – товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү.

II. Кыргызпатентке кабарлоонун келип түшүшү

         2. Кабарлоо Кыргызпатенттин жалпы бөлүмүнө почта аркылуу келип түшөт. Кабарлоону кабыл алууда кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн «Келип түшкөн документтерди каттоо үчүн журналына» жазылат.

         3. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган кабарлоо келип түшкөн күнү экспертиза бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабарлоону экспертиза бөлүмүнүн эл аралык белгилерге экспертиза жүргүзүүчү эксперти кабыл алат.

Кабарлоону кабыл алууда:

          – кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн «Келип түшкөн документтерди каттоо үчүн журналында» колу жана датасы коюлат;

         – кабарлоодо камтылган өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар экспертиза бөлүмүнүн “Товардык белгиге эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналында” белгиленет;

         – Эл аралык бюрого кабарлоону алгандыгы жөнүндө тастыктоо бланкы жөнөтүлөт.

III.  Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү

         4. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза Эл аралык бюро тарабынан Кыргызпатентке кабарлоо жиберген датадан баштап, он эки айдын ичинде жүргүзүлөт. Нускаманын 18(1)(iii) эрежесине ылайык айтылып өткөн дата ошол эле эл аралык каттоо жөнүндө кабарлоо жиберилген дата болуп эсептелинет. Макулдашуунун 5(2)-статьясына жана Протоколдун 5(2) (а)-статьясына ылайык көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Эл аралык бюрого коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө арыз же коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

         5. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын милдети – өтүнмө берилген белгилеменин товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына, б.а. Мыйзамдын 2, 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга туура келишин текшерүү.

         Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын жыйынтыктары боюнча белгиге коргоо берүүгө макулдугу же белгиге коргоо берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

         6. Өтүнмө берилген белгилемени Эрежелердин 6-10 жана 53-60-пункттарынын талаптарына ылайык каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук жана башка негиздер боюнча текшерүүдө:

         Ал белгилеме болуп саналабы, аныкталат:

         – айырмалоочу жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогону (Эрежелердин
6-пунктунун (а) пунктчасы);

         – мамлекеттик гербдер, желектер жана башка мамлекеттик эмблемалар, мамлекеттердин расмий аталыштары, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштары, алардын гербдери, желектери жана башка эмблемалары, расмий контролдук, кепилдик жана сынамык энтамгалары, мөөрлөрү, сыйлыктары жана башка айырмалоо белгилери же алар менен аралашып кетүү деңгээлине чейин окшош белгилер болуп саналган элементтерден турган белгилөөлөр – компетенттүү органдын же алардын ээлеринин уруксатысыз (Эрежелердин 6-пунктунун (б) пунктчасы);

         Макулдашуунун жана Протоколдун 5 bis статьясына ылайык гербдер, гербдин тирөөчтөрү, портреттер, айырмалоочу белгилер, наамдар, фирмалык аталыштар же өтүнмө ээсинин атынан тышкары, жактардын аттары же Кыргызпатент талап кыла турган башка ушу сыяктуу жазуулар сыяктуу өзүнчө элементтердин белгилеринде камтылган пайдалануу мыйзамдуулугун тастыктаган документтер кандай болбосун легалдаштыруудан, ошондой эле Негизги ведомствонун күбөлүндүрүүсүнөн тышкары, кандай болбосун күбөлүндүрүүсүнөн бошотулат.

         – товарлардын белгилүү түрүнүн белгилемеси катары жалпы колдонууга киргендер (Эрежелердин 6-пунктунун (в) пунктчасы);

         – алар үчүн ушундай терминдерди же символдорду белгилер катары сунушталган товарларга карата жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор (Эрежелердин 6-пунктунун (г) пунктчасы);

         – товарлардын түрүнө, сапатына, санына, касиетине, арналышына, баалуулугуна, ошондой эле алардын убакытына жана келип чыккан жерине, чыгарылышына же сатылышына көрсөтүү (Эрежелердин 6-пунктунун (д) пунктчасы).

         Белгилеме же анын элементи төмөнкүдөй болуп саналабы, аныкталат:

         – жалган же керектөөчүнү товарга же аны чыгаруучуга карата адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү (Эрежелердин 7-пунктунун (а) пунктчасы);

         – эгер мындай белгилемелер ошондой эле товардын анык чыгарылган жерин формалдуу көрсөтүп, бирок товар башка аймакта чыгат деген жаңылыш маалыматтуу көрсөтүлгөн жерден келип чыкпаган винолор же күчтүү спирттик ичимдиктер үчүн арналса, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин күчү менен корголуучу винолордун же күчтүү спирттик ичимдиктердин чыгарылган жерин же ага көрсөтмөнү камтыгандар (Эрежелердин 7-пунктунун (б) пунктчасы);

         – коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана жүрүм-турум принциптерине каршы келгендер (Эрежелердин 7-пунктунун (в) пунктчасы).

         7. Эрежелердин талаптарына ылайык бирдейлигин же окшоштугун текшерүүдө:

         – бирдей же окшош белгилемелерге издөө жүргүзүлөт (55-56-пункт);

         – өтүнмө берилген жана белгилемелерге издөө жүргүзүлгөндө табылган окшоштук деңгээли белгиленет:

 • сөз белгилемелердин окшоштугун белгилөө (57-пункт);
 • сүрөт жана көлөм белгилемелердин окшоштугун белгилөө (58-пункт);
 • кошулган белгилемелердин окшоштугун белгилөө (59-пункт);

– алар үчүн аныкталган бирдей же окшош товардык белгилер (белгилемелер)  катталган (билдирилген) товарларга өтүнмө берилген товарлардын бирдейлиги аныкталат (60-пункт).

            8. Өтүнмө берилген белгилеменин ушул Тартиптин 6-10-пункттары боюнча товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына ылайык келишин текшерүүдө маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча издөө жүргүзүлөт:

            – бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата товардык белгилерди каттоого катталган товардык белгилердин жана өтүнмөлөрдүн улуттук маалыматтар базасы;

            – бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата товардык белгилерди каттоого катталган товардык белгилердин жана өтүнмөлөрдүн “ROMARIN” Мадрид системасынын эл аралык маалыматтар базасы;

            – кандай товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата болбосун гербдерди, желектер жана эмблемаларды, мамлекеттердин расмий аталыштарын, эмблемаларды, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштарын камтыган 6 ter статьясы боюнча Мадрид системасынын эл аралык маалыматтар базасы;

            – ишмердүүлүктүн бирдей түрлөрүнө же бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата фирмалык аталыштарды каттоого катталган фирмалык аталыштардын жана өтүнмөлөрдүн улуттук маалыматтар базасы;

            – катталган өнөр жай үлгүлөрүнүн улуттук маалыматтар базасы;

            – Гаага системасы боюнча өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык маалыматтар базасы;

            – кандай товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата болбосун товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын улуттук маалыматтар базасы;

            – кандай товарларга карата болбосун жалпыга белгилүү товардык белгилердин улуттук маалыматтар базасы;

            – дары каражаттарына карата Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо (БСС) маалыматтар базасы;

            – өтүнмө берилген белгилеменин маанисин аныктоо үчүн сөздүктөр, энциклопедиялар жана башка булактар.

Мындан тышкары, өтүнмө берилген белгилеме кайталап чыгарылган белги коюу эмеспи, текшерилет:

– автордук укуктун ээсинин же анын укук мураскорунун макулдугусуз Кыргыз Республикасында белгилүү болгон илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармаларынын, алардан алынган персонаждар же цитаталар, искусство чыгармалары же алардан фрагменттер (Эрежелердин 10-пунктунун (б) пунктчасы);

– белгилүү адамдардын фамилиялары, аттары, жашыруун аттары жана алардын уйкаштары, ошондой эле портреттери менен факсимилелери – өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп эсептелген учурларда – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз(Эрежелердин 10-пунктунун (в) пунктчасы);

            Эгер издөөдө бирдей же окшош товардык белгилер аныкталбаса, андан кийин өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 9-пункту боюнча жүргүзүлөт.

            Башка өтүнмө ээсинин бирдей же окшош товардык белгилери табылган учурда, өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 10-пункту боюнча жүргүзүлөт.

IV. Укук берүү жөнүндө чечим

         9. Өтүнмө берилген белгилеменин Мыйзамдын 2, 4 жана 5-ст. белгиленген талаптарына туура келгенде, өтүнмө ээси көрсөткөн товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесинде көрсөтүлгөн товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн эксперттик бөлүм:

         – ушул тизмеде көрсөтүлгөн бардык товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө чечим кабыл алынат;

         – коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө бланк толтурулат [Regle 18 ter.1];

         – реестри менен аталган кабарлоо Эл аралык  бюрого жөнөтүлөт (Annexe);

         – Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн Оң чечимдер реестрине тиркейт.

Кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– чечим чыгарган улуттук  ведомство;

– тиешелүү  эл аралык каттоонун номери;

– тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

– эл аралык каттоонун объекти катары белгини коргоодо ведомствонун макулдугу;

– чечим чыгарган датасы;

– ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

V. Коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай

 баш тартуу жөнүндө чечим

         10. Эгер өтүнмө берилген белгилемеге өтүнмө алган датадан тартып, он эки айдын ичинде жүргүзүлгөн алдын ала экспертиза бүткөндүн кийин, белгилеме мыйзамдын 2,4 жана 5-статьялары менен каралган талаптардын эң кеминде бирине туура келбегендиги белгиленсе, эксперттик бөлүм:

            – коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим кабыл алынат;

            – коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоонун бланкы толтурулат – [Regle 17.1];

            – каталган кабарлоо тиешелүү реестри менен Эл аралык бюрого жөнөтүлөт;

            – “ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына” тиешелүү жазуу киргизилет.

         Эл аралык бюрого жөнөтүлгөн кабарлоодо Жалпы нускаманын  17(2) Эрежелерине ылайык каршы болууга негизделбеген, баш тартуу учурунда, төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

            – баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук  ведомство;

            – белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

            – улуттук мыйзамдардын тиешелүү негизги жоболоруна таянуу менен бирге каттоодон баш тартуунун себептери;

            – эгер каттоодон баш тартуунун себептери өтүнмөнүн же каттоонун предмети жана эл аралык өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белгиге каршы коюлган болсо, анда өтүнмө берилген күндүн датасы жана номери, артыкчылык датасы (ушундай бар болсо), каттоо датасы жана номери, өтүнмөдө ага тиешелүү бардык товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси менен бирге мурдагы белгинин сүрөтү же мурдагы белгинин каттоосу билдирилет; мында айтылып өткөн тизме өтүнмөнүн же каттоонун тилинде берилет;

         – баш тартылган  товарлар жана тейлөө кызматтары  же баш тартылбаган тейлөө кызматтары – эгер баш тартуу бардык товарларга же тейлөө кызматтарына тиешелүү болбосо;

            – каршылыгын билдирүү мөөнөтү жана каршылыгын билдирүү жергиликтүү патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу бериле тургандыгы көрсөтүлүп, ушул каршылыгын билдирүү жөнөтүлө турган орган;

            – баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган датасы;

            – ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

Ошондой эле, кабарлоодо аты жана ээсинин эл аралык каттоого тиешелүү дареги көрсөтүлөт.

         11. Мыйзамдын 10-статьясынын 7-бөлүгүнө ылайык коргоо берүүдөн баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим өтүнмө ээсине коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, эки ай мөөнөттө жүйөлүү каршы болгондугун билдирүүгө жана/же кошумча материалдарды берүүгө мүмкүндүк берет, алардын негизинде экспертиза өз чечимин өтүнмө ээсинин пайдасына өзгөртө алат. Өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча алдын ала чечимге жооп берүү мөөнөтү өтүнүч көрсөтүлгөн кабарлоо алган датадан тартып, 2 ай өткөнгө чейин келип түшкөн шартта, он эки айга чейин узартылса болот.

         Бул мөөнөт узартылбаса, мындан аркы иш кагаздарын жүргүзүү ушул Эрежелердин 13-пунктундагыдай жүргүзүлөт.

         12. Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын  аймагынан тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же патенттик ишенимдүү өкүлдөр эгер Кыргыз Республикасы анын катышуучусу болгон, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен башка тартип белгиленбесе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу товардык белгини каттоого байланыштуу иштерди жүргүзүшөт.

VI. Биротоло чечим

         13. Эгер өтүнмө ээси коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, 2 айдын ичинде Кыргызпатентке  жүйөлүү каршы болгондугун же көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүчтү Кыргызпатентке бербесе, эксперттик бөлүм:

         – коргоо берүүдөн толук [Regle 18ter.3]   же жарым-жартылай [Regle 18ter.2)ii)]   баш тартуу жөнүндө биротоло чечим кабыл алат;

         – аталган кабарлоону тиешелүү реестри менен Эл аралык бюрого жөнөтөт;

         – “ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына” тиешелүү жазууну киргизет;

         – баш тартуу жөнүндө биротоло чечимдердин файлына Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн көктөйт.

         Коргоо берүүдөн баш тартылган учурда биротоло чечим жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

            – баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук  ведомство;

            – белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

            – тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

            – белгиге коргоо берүүдө ведомствонун баш тартуусу; эгер баш тартуу бардык товарларды жана тейлөө кызматтарын козгобосо, анда  баш тартуу тиешелүү болгон товарлар жана тейлөө кызматтары же баш тартуу тиешелүү болбогондор;

         – чечим чыгарган датасы;

         – ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

         14. Эгер өтүнмө ээси коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатентке  жүйөлүү каршы болгондугун жана/же экспертиза анын негизинде өз чечимин өзгөртө ала турган  кошумча материалдарды берсе, эксперттик бөлүм:

            – коргоо берүү жөнүндө биротоло  чечим кабыл алат;

            – биротоло чечим жөнүндө кабарлоонун бланкын толтурат  [Regle 18ter.2)i)]

            – өтүнмө ээси менен кат алышуу бүткөндөн кийин коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө акыркы чечим же коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат (каршы болууга негизделген баш тартуу);

            – акыркы чечим жөнүндө кабарлоо бланкын толтурат – 4-тиркеме, ал эми белгинин элементтеринин биринин жана кабарлоонун дискламациясында 5-тиркеме;

            – Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            – реестри менен кабарлоону Эл аралык бюрого жөнөтөт;

          – “ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына” тиешелүү жазууну киргизет;

         –  баш тартуу жөнүндө алдын ала чечимди жокко чыгаруучу биротоло чечимдердин файлына Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн көктөйт.

            Коргоо берген учурда биротоло чечим жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

         – чечим чыгарган улуттук  ведомство;

         – белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

         – каршы болгон тараптын тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

         – белгини коргоодо ведомствонун макулдугу;

         – чечим чыгарган датасы;

         – ведомствонун колу же расмий мөөрү.

         Эгер экспертиза өтүнмө ээсинин каршы пикиринде келтирилген жүйөлөрү менен макул болбосо, мындан ары өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 13-пунктундагыдай жүргүзүлөт.

VII. Өтүнмө боюнча чыгарылган чечимге даттануу

         15. Өтүнмө ээси экспертизанын алдын ала же биротоло чечими менен макул болбосо, ал тиешелүү кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикири Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Эрежелердин 16-пункту).

         Апелляциялык кеңештин иши Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №117 токтому менен бекитилген Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды карап чыгуунун эрежелери менен жөнгө салынат.

         Каршы пикирди билдирүүгө белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди билдирүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ тиркелиши керек.

         Апелляциялык кеңеш өтүнмө ээсине экспертизанын чечимин жокко чыгарган чечимди чыгарганда далилдүү чечим жиберет. Апелляциялык кеңеш чыгарган чечимдин негизинде эксперттик бөлүм:

            – кабарлоо бланкын толтурат;

            – Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            – “ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

         16. Апелляциялык кеңеш экспертизанын чечимин күчүндө калтырган чечимди чыгарганда Апелляциялык кеңеш тарабынан өтүнмө ээсине далилдүү чечим жиберет, анда өтүнмө ээси чыгарылган чечимди алган датадан тартып,Мыйзамдын 11-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык 6 айдын ичинде сотко даттана алат.

         Апелляциялык кеңештин чечимин сот жокко чыгарганда, эксперттик бөлүм:

            – кабарлоо бланкын толтурат;

            – Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            – “ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

VIII. Эл аралык каттоону анык эмес деп табуу

         17. Товардык белгини каттоо эгер ал Мыйзамдын 3,4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарын бузуу менен жүргүзүлсө, анын күчүнүн бүткүл мөөнөтүнүн ичинде же Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген негиздер боюнча белгинин каттоо жөнүндө маалыматтарды Эл аралык бюро тарабынан жарыялаган датадан тартып, беш жылдын ичинде толук же жарым-жартылай анык эмес деп табылышы мүмкүн.

         Товардык белгини каттоого каршы пикирди Апелляциялык кеңешке  кайсы жак болбосун бере алат.

         Апелляциялык кеңеш ал түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде карап чыгат.

         Апелляциялык кеңеш эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечимди кабыл алган учурда, ал өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Чечимде өтүнмө ээсине аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттануу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кабарлоо берилет.

         Эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө Апелляциялык кеңештин же соттун чечиминин негизинде (эгер ал чечим чыгарылган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттанбаса) эксперттик бөлүм:

         – кабарлоо бланкын толтурат;

         – Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт.

         Жалпы нускаманын 19(1) эрежелерине ылайык кабарлоодо төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:

         – эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган орган;

         – эл аралык каттоо номери;

         – эл аралык каттоо ээсинин аты;

         – эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечимге мындан ары даттанууга болбой тургандыгын көрсөтүү;

         – эгер эл аралык каттоону анык эмес деп табуу бардык товарларга жана тейлөө кызматтарга тиешелүү болбосо, аларга карата белгинин каттоо анык эмес деп табылгандар же аларга карата каттоо анык эмес деп табылгандар;

         – эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарылган дата жана мүмкүн болушунча, анын күчүнө кирген датасы.

         18. Өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмдө сакталат.

Кыргызпатентке товардык белгини эл аралык каттоого берилген өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент)коллегиясынын 2014-жылдын 19 –февралындагы № 25 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 31-январындагы №7 чечими менен

жактырылган

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 19-февралындагы №25 буйругу менен

бекитилген

 

 Кыргызпатентке товардык белгини эл аралык каттоого берилген өтүнмө боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө боюнча алдын ала экспертиза жүргүзүү жана ИМБДУнун Эл аралык бюросуна жөнөтүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.

Кыскартуулардын тизмеси

Макулдашуу – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу;

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Эл аралык бюро – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросу (ИМБДУ);

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентство;

Нускама – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна нускама, кайра каралып чыккан жана 1998-жылдын 1-январынан баштап колдонулуп келе жатат;

Тартип – Кыргызпатентке белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби;

Эрежелер – Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Өтүнмө – Макулдашууга ылайык эл аралык каттоого берилген өтүнмө;

Негизги өтүнмө – Кыргызпатентке белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө жана эл аралык өтүнмө үчүн бул белгини каттоого негиз болуп эсептелинет;

Негизги каттоо – Кыргызпатент тарабынан белгини каттоо жана аралык өтүнмө үчүн бул белгини каттоого негиз болуп эсептелинет;

Белги (товардык белги) – товардык белги жана тейлөө белгиси;

Эксперттик бөлүм – товардык белгилерди (тейлөө белгилерин) географиялык көрсөтмөлөрдү, фирмалык аталыштарды экспертиза жүргүзүү бөлүмү.

Алымдар жөнүндө жобо – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Алымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агентствосунда (Кыргызпатент) алымдарды эсепке алуунун тартиби;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри. 

1. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

1.1. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу

Өтүнмө Кыргызпатенттин жалпы бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууда:

– өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

– “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазылат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кабыл алынган документтердин барактарынын санын жана келип түшкөн датасын көрсөтүү менен өтүнмөнүн материалдары кабыл алынгандыгы жөнүндө тилкат берилет. Тил катка жалпы бөлүмдүн начальниги кол коëт.

1.2. Өтүнмөнүн материалдарын эксперттик бөлүмгө өткөрүп берүү

Жалпы бөлүмдө катталган өтүнмөнү эксперттик бөлүмгө өткөрүп берүү ал келип түшкөн күнү жүргүзүлөт.

Кабарлоону кабыл алууда:

– ” Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналда” белгиленген кабарлоонун барактарынын санынын туура экендигин текшерүү жүргүзүлөт;

– жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

– өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар эксперттик бөлүмдүн тиешелүү журналында” белгиленет.

2. Өтүнмө берген датасы

Өтүнмө берген датасы болуп Эл аралык бюро ушул берген датадан тартып эсептегенде, эки айдын ичинде өтүнмөнү алган шартта, Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн датасы эсептелинет. Эгер өтүнмөнү Эл аралык бюро көрсөтүлгөн мөөнөттө албаса, өтүнмө берген датасы болуп анын Эл аралык бюрого келип түшкөн датасы эсептелинет.

3. Алымды төлөгөндүгүн текшерүү

Жалпы бөлүмдө катталган өтүнмөнүн материалдары Макулдашууга ылайык өтүнмөнү бергендиги жана алдын ала экспертиза өткөргөндүгү үчүн алымды жана Эрежелердин 13.2-п. талаптарын сактоо менен белгиленген өлчөмдө Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жибергендиги үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документтердин бар экендиги текшерилет. Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын штампы же накталай каражаттар же өздүк эсептен которуу менен алым төлөгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын квитанциясы менен төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү эсептелет (Алымдар жөнүндө жобонун 11-п.).

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти кабыл алууда жалпы бөлүм:

– “Алымдарды төлөгөндүгүн каттоо үчүн журналда” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттайт;

– алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти алымдарды эсепке алуу секторуна өткөрүп берет (Алымдарды эсепке алуунун тартибинин 2-п. 2.1.-п.); 

– жогоруда аталган журналга колун жана датасын коëт.

Алымдарды эсепке алуу сектору алымды төлөгөндүгүнүн борбордоштурулган эсебин, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактоону жүргүзөт жана төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алат жана аталган документти “Алымдарды эсепке алуу секторунун алымдарды төлөгөндүгүн каттоо үчүн журналда” каттайт;

– финансы бөлүмү менен бирге Кыргызпатенттин эсебине акча каражаттарынын түшүүсүн текшерет;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсүн эксперттик бөлүмгө өткөрүп берет.

4. Алдын ала экспертиза 

4.1. Алдын ала экспертизаны өткөрүүнүн мөөнөтү

Алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн датадан тартып, 1 жуманын ичинде жүргүзүлөт.

4.2. Алдын ала экспертизанын мазмуну

Эл аралык өтүнмө боюнча алдын ала экспертизаны өткөрүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр текшерилет:

– өтүнмөнүн комплекттүүлүгү;

– өтүнмөнүн материалдарынын коюлган талаптарга туура келиши;

– белгинин сүрөтүнүн жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесинин негизги каттоодо камтылган сүрөткө жана тизмеге туура келиши;

– өтүнмө ээсинин өтүнмө берүүгө укугу. 

4.3. Өтүнмөнүн комплекттүүлүгүн текшерүү  

Алдын ала экспертизанын бул этабында өтүнмө төмөнкүлөрдү камтыгандыгы текшерилет:

– толтурулган эл аралык өтүнмөнүн бир нускасы (1-тиркеме);

– эгер белги кара-ак болсо, белгинин үч кара-ак сүрөтү (бланктагы сүрөттөн тышкары);

– эгер белги түстүү болсо, белгинин үч түстүү сүрөтү (бланктагы сүрөттөн тышкары);

– белгиге Кыргыз Республикасынын күбөлүгүнүн көчүрмөсү (же эгер өтүнүч белгини Мамреестрге киргизгенге чейин билдирилсе, белгини каттоо жөнүндө чечимди же негизги өтүнмөнүн көчүрмөсү);

– Эл аралык бюронун эсебине валюталык алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

– Макулдашууга ылайык өтүнмөнү бергендиги жана алдын ала экспертиза өткөргөндүгү жана Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жибергендиги үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ;

– эгер эл аралык өтүнмөнүн материалдары өкүл аркылуу берилсе, анын ыйгарым укугун ырастаган ишеним кат.

4.4. Өтүнмөнүн материалдарынын коюлган талаптарга туура келгендигин текшерүү

9(4) Эрежесине жана Нускаманын 9(5)(а) ылайык өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

– өтүнмө ээсинин аты; эгер өтүнмө ээси жеке жак болуп эсептелсе, анда анын фамилиясы же негизги фамилиясы жана аты же кошумча аты же бул жактын аттары көрсөтүлөт; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе – анда ушул юридикалык жактын толук расмий аты көрсөтүлөт; эгер өтүнмө ээсинин аты латындан башка тамгалардан турса, мындай аты  латын тамгалары менен транслитерация аркылуу көрсөтүлөт, мында эл аралык өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелерине ылайык берилиши керек; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

– өтүнмө ээсинин дареги; бул дарек почта аркылуу тез жеткирүүнүн адаттагы талаптарын канааттандыруу үчүн көрсөтүлүшү жана бар болсо, үйдүн номерин кошо, административдик бирдиктер жөнүндө бардык зарыл маалыматтар болушу керек; мындан тышкары, даректи көрсөтүү телефон жана телефакстын номерин, ал эми кат алышуу максаттары үчүн ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн даректен айырмаланган, даректи камтыйт. Ар түрдүү даректери бар эки же бир нече өтүнмө ээлери болсо, кат алышуу үчүн бир гана дарек көрсөтүлөт; мындай дарек көрсөтүлбөсө, кат алышуу үчүн дарек болуп эл аралык өтүнмөдө кайсы өтүнмө ээси биринчи көрсөтүлсө,ошонун дареги эсептелет; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

– бар болсо, өкүлдүн аты жана дареги; мындан тышкары, даректи көрсөтүү телефон жана телефакстын номерин камтышы мүмкүн; эгер өкүлдүн аты латындан башка тамгалардан турса, мындай аты  латын тамгалары менен транслитерация аркылуу көрсөтүлөт, мында эл юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

– эгер өтүнмө ээси Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык, мурда берилген өтүнмөнүн артыкчылыгын пайдалангысы келсе – ушундай өтүнмө берилген ведомствонун аталышын көрсөтүү менен бирге, мурда берилген өтүнмөнүн артыкчылыгын сураган арыз жана бар болсо, ушул өтүнмөнүн номери жана эгер эл аралык өтүнмөдө аталган бардык товарларга жана тейлөө кызматтарына карата артыкчылык суралбаса, аларга карата артыкчылык суралган, товарларды жана тейлөө кызматтарын көрсөтүү;

– расмий бланкта каралган квадраттын өлчөмдөрүнө ылайык келген белгинин сүрөтү; сүрөт негизги каттоодо кара-ак же түстүү болуп эсептелеби, ошого байланыштуу мындай сүрөт кара-ак же түстүү болушу керек;

– эгер өтүнмө ээси белгинин стандарттуу шрифттик аткарылышындагы белги катары каралышын кааласа – белгинин стандарттуу шрифттик аткарылышы жөнүндө арызы;

– эгер өтүнмө ээси ушундай коргоону Макулдашуунун 3(3) статьясына ылайык сурагысы келсе – белгинин айырмалоочу элементи катары түстүү коргоону суроо жөнүндө арыз, ошондой эле аларга коргоо суралган, түстүн же түстөрдүн айкалышынын аталышы жана эгер белгинин сүрөтү кара-ак болсо, түсү менен берилген белгинин сүрөтү;

– “көлөмдүү белгини” көрсөтүү, – эгер негизги каттоо көлөмдүү белгиге тиешелүү болсо;

– “жамааттык белгини” көрсөтүү, – эгер негизги каттоо ушул белгилердин бирине тиешелүү болсо;

– эгер негизги каттоо белгинин сөз менен сыпаттоосун камтыса- белгинин сөз менен сыпаттоо; эгер мындай сыпаттоо эл аралык өтүнмөнүн тилинен айырмаланган тилде түзүлсө, ал эл аралык өтүнмөнүн тилинде берилиши керек;

– эгер белги же белгинин бөлүгү латындан башка тамгалардан же араб же рим цифраларынан башка цифралардан турса, белги же белгинин бөлүгүн латын тамгалары менен транслитерациясын жана араб цифралары менен берилиши керек; латын тамгалары менен транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелерине ылайык келиши керек;

– аларга карата белгинин эл аралык каттоо суралып жаткан товарлардын жана тейлөө кызматтарынын Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтолгон жана аталган Классификациялоонун тартибинде аталышы, мында ар бир топко алардан мурда товарлардын жана тейлөө кызматтарынын ушул тобу тиешелүү болгон класстын номери болушу керек; товарлар жана тейлөө кызматтары аталган классификациялоонун алфавиттик тизмесинде берилген терминдерди пайдаланууга артыкчылык берүү менен так терминдер менен көрсөтүлүшү керек; эл аралык өтүнмө көрсөтүлгөн бир же бир нече Макулдашуучу тараптарга карата товарлар жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөнү камтый алат; ар бир Макулдашуучу тарапка карата тизмени чектөө ар түрдүү болушу мүмкүн;

– төлөөгө тиешелүү бөлгөн алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөмдүн ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен зарыл болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасын дебеттөө жөнүндө нускамасы жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген жактын идентификациясы;

– Макулдашуунун Макулдашуучу катышуучу-мамлекетинин аталышы, анда өтүнмө ээси анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы; ушундай Макулдашуучу мамлекет болбосо- анда өтүнмө ээсинин жашаган орду болгон, Макулдашуунун катышуучу-мамлекети; мындай Макулдашуучу мамлекет болбосо –өтүнмө ээси анын жараны болуп эсептелген, Макулдашуунун Макулдашуучу катышуучу-мамлекетинин аталышы;

– эгер өтүнмө ээсинин дареги анын Ведомствосу келип чыккан ведомствосу болуп эсептелген мамлекетте эмес, башка мамлекетте болсо – мурунку пунктчасында айтылган ишкананын же жашаган ордунун дареги;

– Макулдашууга ылайык көрсөтүлгөн мамлекеттин аталышы;

– негизги каттоонун датасы жана номери.

Эл аралык өтүнмө ошондой эле төмөнкүлөрдү камтышы керек:

– эгер өтүнмө ээси жеке жак болуп эсептелсе, өтүнмө ээси анын жараны болуп эсептелинген, мамлекетти көрсөтүү;

– эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе, юридикалык жактын уюштуруу-укуктук мүнөзү жана мамлекетин, ал эми зарыл учурда, анын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн жак түзүлгөн, ушундай мамлекеттин курамындагы аймактык бирдикти көрсөтүү;

– эгер белги которула турган сөздү же сөздөрдү камтыса, ушул сөздүн же сөздөрдүн француз тилине котормосу;

– эгер өтүнмө ээси белгинин айырмалоочу элементи катары түстү коргоону сураса – ар бир түстү сөз менен баяндап көрсөтүү жана ар бир түскө карата ошол түстө аткарылган белгинин негизги бөлүктөрүн көрсөтүү.

4.5. Негизги каттоодо камтылган белгинин сүрөтүнүн жана сүрөткө жана тизмеге товарлар жана/же тейлөө кызматынын тизмесинин ылайык келишин текшерүү

Өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белгинин сүрөтү жана өтүнмөдө камтылган товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмеси Мамреестрде камтылган белгинин сүрөтүнө жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесине толугу менен ылайык келиши керек.

4.6. Өтүнмө ээсинин өтүнмө берүүгө укугун текшерүү

Макулдашуунун1-статьясынын 3-пунктуна ылайык белгинин эл аралык каттоосун Кыргыз Республикасынын кайсы жараны болбосун, ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган жери (же турган орду) болгон кайсы жеке же юридикалык жак болбосун же анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы сурай алат.

4.7. Кошумча материалдарды суроо

Эгер өтүнмөнү кароодо же тариздөөдө өтүнмө ээси менен өтүнмөнүн мазмунун кошумча макулдашуу талап кылынса, Кыргызпатент кечиктирбестен ага тиешелүү сурам жиберет.

Сурам төмөнкүдөй талаптарды камтый алат:

– сунушталган белгинин сүрөтүн жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесин негизги улуттук каттоодо камтылган сүрөттөр жана тизме менен ылайык келтирүү;

– белгинин сүрөтүнүн көчүрмөлөрүнүн жетишпеген сандарын жиберүү;

– өтүнмө ээсинин юридикалык аталышын тактоо;

– Эл аралык бюронун эсебине белгинин эл аралык каттоо үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

– Макулдашууга ылайык өтүнмө бергендиги жана алдын ала экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымдын жетпеген суммасын жана/же Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын кайра жөнөткөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

– алардын жоктугу Кыргызпатентте алдын ала экспертизанын этабын бүтүрүүгө тоскоолдук кылган, кайсы болбосун башка маалыматтарды жана документтерди берүү.

Сурам тиешелүү журналда белгиленет.

Өтүнмөдө Кыргызпатенттин компетенциясынын чегинен тышкары чыкпаган каталарды же дал келбестиктерди оңдоо болсо жана өтүнмө ээси менен макулдашууну талап кылбаса, Кыргызпатент өзү ушундай каталарды же дал келбестиктерди оңдойт.

 4.8. Кыргызпатенттин арызы

Кыргызпатент өтүнмөдө төмөнкүлөрдү ырастоочу арыз берет:

– Ведомство  алган же Эл аралык бюрого эл аралык өтүнмөнү берүү жөнүндө өтүнмө ээсинин өтүнүчүн алган болуп эсептелген датасын;

– эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн өтүнмө ээси негизги каттоонун ээси болгон–ошол эле жак болуп эсептелинет;

– Нускама (xi) боюнча 4(а)(vii) пунктчаларында айтылган кайсы көрсөтмө болбосун негизги каттоодо дагы камтылат;

– эл аралык каттоого өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белги негизги каттоонун предмети болуп эсептелген белгиге окшош болуп эсептелинет;

– эл аралык өтүнмөдө түстү коргоо суралган учурда, түстү коргоо негизги каттоодогу түстөр үчүн суралат.

4.9. Өтүнмөнү Эл аралык бюрого жөнөтүү

Алдын ала экспертиза бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызпатент өтүнмөнү Эл аралык бюрого жөнөтөт. Жөнөтүү факты тиешелүү журналда белгиленет.   

5. Эл аралык бюронун кабарлоосу боюнча оңдоо

11(4) Эрежесине ылайык, эгер  Эл аралык бюро өтүнмө туура эмес таризделгенин белгилесе, негизинен:

– өтүнмө расмий бланкта берилбесе, өтүнмө машинкада толтурулбаса;

– өтүнмө Нускаманын 15(1)(а) Эрежесинде айтылган бир же бир нече кемчиликтер болсо;

– өтүнмөдө эл аралык өтүнмөнү берүүгө өтүнмө ээсинин укугуна кирген, эрежелер сакталбаса;

– өтүнмөдө Тартиптин 4.8-пунктунда айтылган Кыргызпатенттин арызына тиешелүү эрежелер сакталбаса;

– Эл аралык бюро тарабынан факс боюнча билдирүү алгандан кийин бир айлык мөөнөттүн ичинде белгинин сүрөтүн камтыган барактын түп нускасы (качан Эл аралык бюрого факс менен өтүнмө берилген учурда);

– Кыргызпатент тарабынан өтүнмөгө кол коюлбаса;

Ал бул тууралуу Кыргызпатентке кабарлайт жана ошол эле убакта өтүнмө ээсине маалымдайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо тиешелүү журналда белгиленет. Кыргызпатент Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде көрсөтүлгөн документтерди оңдоосу керек. Жөнөтүлгөн датасы тиешелүү журналда белгиленет.

Эгер белгиленген мөөнөттө кемчиликтер оңдолбосо, эл аралык өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулган болуп эсептелет жана Эл аралык бюро ошол эле убакта бул тууралуу Кыргызпатентке жана өтүнмө ээсине кабарлайт.

12(1) Эрежесине ылайык, эгер Эл аралык бюро эл аралык каттоого өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар жана тейлөө кызматтары класстар боюнча топтолгондугун же эгер көрсөтүлгөн классификациялоо туура эмес экендигин белгилесе, анда ал классификациялоо боюнча өз сунуштарын берет жана бул тууралуу Кыргызпатентке, ошол эле учурда өтүнмө ээсине кабарлайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо датасы тиешелүү журналда белгиленет. Эгер мындай зарылчылык сунушталган классификациялоого жана класстар боюнча бөлүштүрүүгө байланыштуу келип чыкса, Сунуш жөнүндө кабарлоо ошондой эле алымдарды жана төгүмдөрдү төлөөгө тиешелүү суммасын көрсөтөт.

Кыргызпатент сунуш жөнүндө кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде, эл аралык бюрого сунушталган классификациялоо жана класстар боюнча бөлүштүрүү боюнча пикирин билдире алат.

6. Эл аралык каттоодон кийин жасалган көрсөтмө

Нускаманын 24(1) Эрежесине ылайык кайсы Макулдашуучу тарап болбосун эл аралык каттоодон кийин жасалган көрсөтмөнүн предмети боло алат (мындан ары – кийинки көрсөтмө).

Кыргызпатент аркылуу Эл аралык бюрого берилүүчү кийинки көрсөтмө бир нускада расмий бланкта берилет.
Нускаманын 24(3) Эрежесине ылайык кийинки көрсөтмө төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

– тиешелүү эл аралык каттоонун номери;

– ээсинин аты жана дареги;

– көрсөтүлгөн Макулдашуучу тарапты;

– кийинки көрсөтмө тиешелүү эл аралык каттоодо саналып өткөн бардык товарларга жана тейлөө кызматтарга кирген фактыны көрсөтүү; эгер кийинки көрсөтмө товарлардын жана тейлөө кызматтарынын айрым бөлүгүнө гана тиешелүү болсо,  же аларга кийинки көрсөтмө кирген, тиешелүү эл аралык каттоодо саналып өткөн бардык товарлар жана тейлөө кызматтары гана;

– төлөөгө тиешелүү болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөө ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен алымдардын жана жыйымдардын зарыл болгон суммасын дебеттөө жөнүндө нускамалары жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген  жакты идентификациялоо;

– Кыргызпатент кийинки көрсөтмө алган датасы;

– Кыргызпатенттин колу.

Кийинки көрсөтмө менен туура таризделген  бланк Эл аралык бюрого жөнөтүлөт. Жөнөтүлгөн бланк жөнүндө тиешелүү журналда белги коюлат.

Нускаманын 24(3) Эрежесине ылайык,  эгер Эл аралык бюро кийинки көрсөтмө коюлган талаптарга туура келбегендигин белгилесе, ал бул тууралуу ээсине жана Кыргызпатентке кабарлайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо тиешелүү журналда белгиленет.

Эгер Эл аралык бюро тарабынан эрежелерди сактабагандыгы жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, үч айдын ичинде сакталбагандыгы оңдолбосо, анда кийинки көрсөтмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулган болуп эсептелет жана Эл аралык бюро бул тууралуу ээсине жана Кыргызпатентке кабарлайт.

7. Эл аралык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү

Эл аралык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү эл аралык каттоонун ээсинин арызынын негизинде жүргүзүлөт, ал Эл аралык бюрого бир нускада тиешелүү расмий бланкта берилет. Арыз Кыргызпатент аркылуу деле берилсе болот.

Эл аралык каттоого өзгөртүүлөр төмөнкүлөргө тиешелүү болушу мүмкүн:

– бардык же айрым, ошондой эле Макулдашуучу тараптардын бардык же айрым көрсөтүлгөн  товарлар жана тейлөө кызматтарына карата эл аралык каттоонун ээсинин өзгөртүүлөрү;

– Макулдашуучу тараптардын бардык же айрым көрсөтүлгөн  товарлар жана тейлөө кызматтарына карата товарлар жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөлөр;

– бардык товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн айрым Макулдашуучу тараптарга карата коргоодон баш тартуу;

– эл аралык каттоонун ээсинин жана дарегинин өзгөртүлүшү;

– бардык көрсөтүлгөндөргө карата эл аралык каттоону жокко чыгаруу.

Нускаманын 25(2) Эрежесине ылайык,  суралуу өзгөртүү менен катар, өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

– тиешелүү эл аралык каттоонун номери;

– эгер өзгөртүү өкүлдүн атына же дарегине тиешеси болбосо, ээсинин аты;

– эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, арызда эл аралык каттоонун жаңы ээси катарында айтылган жеке же юридикалык жактын 9(4)(а)(i) жана (ii) Эрежеге ылайык көрсөтүлгөн аты же дареги;

– эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, – эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелиши үчүн Макулдашуучу тарапты же Макулдашуунун 1(2) жана 2-статьяларына ылайык аларга карата укук мураскору шарттарды аткарып жаткан тараптар;

– эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, эгер укук мураскордун дареги Макулдашуучу тараптын же Макулдашуучу тараптын биринин аймагында болбосо жана эгер укук мураскору ал Макулдашуучу мамлекеттин жараны болуп эсептелингенин көрсөтпөсө – макулдашуучу тарапта же макулдашуучу тараптын биринде ишканасынын дареги же укук мураскорунун жашаган жери, ага карата укук мураскору эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелиши үчүн зарыл болгон шарттарды аткарат;

– бардык товарлар жана тейлөө кызматтарына жана бардык көрсөтүлгөн Макулдашуучу тараптарга тиешелүү болбогон, эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, ээсин өзгөртүү кирген, бардык товарлар жана тейлөө кызматтары, ошондой эле көрсөтүлгөн Макулдашуучу тараптар;

– төлөөгө тиешелүү болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөө ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен алымдардын жана жыйымдардын зарыл болгон суммасын дебеттөө жөнүндө нускамалары жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген  жакты идентификациялоо.

Нускаманын 25(2)(b) Эрежесине ылайык,  эл аралык каттоонун ээсин  өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

– эгер укук мураскору жеке жак болсо, укук мураскору анын жараны болуп эсептелинген, мамлекетти көрсөтүү;

– эгер укук мураскору юридикалык жак болсо, юридикалык жактын жана мамлекеттин уюштуруу-укуктук мүнөзүнө, ал эми зарыл учурда, мамлекеттин ичинде аймактык бирдикке, анын мыйзамы боюнча ушул юридикалык жак уюшулган тиешелүү көрсөтмөлөр.

Эгер Кыргызпатентке берилген арызды карап чыгуунун натыйжасында, суралган өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасында товардык белгини каттоого киргизилбегендиги билинсе, Кыргызпатент товардык белгинин ээсине улуттук каттоого ушундай өзгөртүүлөрдү алдын ала киргизүүнүн зарылчылыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтөт.

Эгер белгини эл аралык каттоо үчүн алымдар жетишсиз өлчөмдө төлөнсө, Кыргызпатент өтүнмө ээсине талап кылынган сумманы төлөө жана тиешелүү документти берүү зарылчылыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтөт.

Текшерүүдөн кийин Кыргызпатент Эл аралык бюрого өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз жөнөтөт. Жөнөтүлгөн кабарлоо жөнүндө тиешелүү журналда белгиленет.

8. Эл аралык өтүнмөлөрдү сактоо

Белгинин эл аралык каттоо жөнүндө Кыргызпатент кабарлоо алган өтүнмөлөр, ушул өтүнмөлөр, коргоо берүүдөн алдын ала баш тартуу, баш тартуудан кийин акыркы чечимдер боюнча сурамдардын көчүрмөлөрү, каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө кабарлоолор келип түшөрү менен архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет. Өткөрүп берүү факты “Эл аралык өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет.

Архивге эксперттер гана мүмкүндүк алышат.

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдерди түзүү, аларды каттоо, пайдаланылган чыгармалардын эсебин алуу, автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн Тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы №265 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы №11 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы №265 буйругу менен бекитилген

  Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдерди түзүү, аларды каттоо, пайдаланылган чыгармалардын эсебин алуу, автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

Тартиби 

1. Бул Тартип “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2002-жылдын 22-июлундагы №448 токтому менен бекитилген “Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө” жобого ылайык иштелип чыккан. Бул Тартип автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдерди түзүү, аларды каттоо, пайдаланылган чыгармалардын эсебин алуу, автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү боюнча Кыргызпатенттин  түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин аракеттеринин ырааттуулугун жөнгө салат (мындан ары – Тартип). 

1-глава. Жалпы жоболор

2. Бул тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Кыскартуулардын тизмеси:

Мыйзам – “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2002-жылдын 22-июлундагы №448 токтому менен бекитилген “Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө” жобо;

Регламент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы №135 буйругу менен бекитилген Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыларды бөлүштүрүүнүн регламенти;

Лицензиялык келишим – Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен түзүлгөн лицензиялык келишим (көңүл ачуу жайлары,  коомдук тамактануу ишканалары, адистештирилген соода ишканалары, телерадиокомпаниялар, театрлар, филармония, фонограмма чыгаруучулар; мезгилдүү коомдук тамактануу ишканалары жана көңүл ачуу жайлары үчүн);

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгы – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгы;

Пайдалануучу – автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучу кандай болбосун жеке жана юридикалык жактар;

Инспектирлөө бөлүмү – Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмү;

Автордук укук объектилер сектору– Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын автордук укук объектилер сектору;

Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмү – Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмү;

Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү.

2-глава. Лицензиялык келишимдерди каттоо боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

3. Кыргызпатенттин ишин жүргүзүүнүн алкагында Мыйзамдын 47-статьясына ылайык инспектор:

–   пайдалануучуну   “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен тааныштырат, бул тууралуу таанышуу барагы түзүлөт (1-тиркеме);                                                                 

– тааныштырган датадан тартып, беш жумушчу күндүн ичинде инспектор автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы жөнүндө акт түзөт (2-тиркеме);                                                                 

– инспектор автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы жөнүндө актыга кол койгондон баш тарткан учурда, инспектор документке кол койгондон баш тарткандыгы жөнүндө акт түзөт (3-тиркеме);                                                                 

– катты алган учурдан тартып беш жумушчу күндүн ичинде лицензиялык келишимди түзүүнүн зарылчылыгы жөнүндө Кыргызпатенттин көзөмөлдөөчү жетекчисинин колун койдуруп, кат жиберет;

– пайдалануучу лицензиялык келишимди түзүүдөн баш тарткан учурда, инспектор ушул Тартиптин IV бөлүмүнүн жоболоруна ылайык материалдарды даярдайт жана мындан ары сотто карап чыгуу үчүн интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

4. Лицензиялык келишимди түзүү

Лицензиялык келишим инспектирлөө бөлүмүнүн инспекторлору тарабынан эки нускада түзүлөт, алардын бири контролдук болуп саналат.

Түштүк региондорду көзөмөлдөгөн инспектор түзгөн лицензиялык келишим коштомо каты менен Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө почта аркылуу жиберилет.

Коштомо катка Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана кириш номери менен келип түшкөн күнү белгиленет. Катталгандан кийин коштомо кат менен лицензиялык келишим “Лицензиялык келишимдерди каттоо журналында” кабыл алуучунун колу жана кабыл алынган датасы коюлуп, Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгына өткөрүлүп берилет.

5. Лицензиялык келишимдин мазмунун текшерүү

Лицензиялык келишимдин мазмунун текшерүү:

– инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы;

– Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги тарабынан жүргүзүлөт;

Лицензиялык келишимдин мазмунун текшерүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

– мамлекеттик каттоого ылайык келгендиги жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү;

– соода аянты жөнүндө документтин көчүрмөсү (соода аянттары үчүн);

– коюлуучу орундардын саны, ишканалардын жайгашкан орду, тамак-аштын орточо наркы, караокени пайдалануу, музыкасы соода аянтында коюлган музыкалык чыгарманы пайдалануу ыкмасы жөнүндө маалымкат;

– финансылык шарты, эсептешүү тартиби жана анда Жобого ылайык өлчөмү, пайызы же белгиленген коюму эскертип айтылган документтерди берүү;

– тараптардын даректери жана маалымдаректери;

– тараптардын колу.

Юридикалык жактар үчүн кызмат ордун көрсөтүү менен анын жетекчисинин колу мөөр менен ырасталышы керек.

Лицензиялык келишим түзгөн жеке жактардын Ф.А.А. көрсөтүлөт.

Лицензиялык келишимди  тариздөөдө жетишпестиктер аныкталган учурда, кийинкиси толуктап иштеп чыгууга инспекторго кайрылат.

Текшерилген лицензиялык келишимдин контролдук нускасына:

– бөлүмдүн инспектору;

– инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы;

– Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги кол коет.

6. Лицензиялык келишимди  каттоого өткөрүп берүү

Инспектирлөө бөлүмү лицензиялык келишимди укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнө каттоого өткөрүп берет (эки нускада). Өткөрүп берүү факты инспектирлөө бөлүмүнүн “Пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдер үчүн журналында” белгиленет.

7.Лицензиялык келишимди каттоого кабыл алуу

Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн кызматкери инспектирлөө бөлүмүнөн лицензиялык келишимди (эки нускада) кабыл алат, мында:

– ушул Тартиптин 4-пунктунда көрсөтүлгөн визаны текшерет;

– инспектирлөө бөлүмүнүн “Пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдер үчүн журналында” датасын жана алгандыгы жөнүндө колун коет.

Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү колдору коюлбаган лицензиялык келишимдерди каттоого кабыл албайт.

Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүндө “Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдер үчүн журналында” белгиленет.

8. Лицензиялык келишимди каттоо

Лицензиялык келишим укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнө ал келип түшкөн датадан тартып, беш жумушчу күндүн ичинде каттоодон өткөрүлөт.

Лицензиялык келишимге төмөнкүлөрдү камтыган каттоо номери ыйгарылат:

– келишимдин түрү;

– номери;

– каттоо жылы;

Мисалы: А.2020/14, мында:

А – автордук укук боюнча лицензиялык келишим,

2020/ – лицензиялык келишимдин каттоо номери,

14 – 2014-жыл.

Катталган лицензиялык келишимдин контролдук нускасына укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысынын, интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысынын, лицензиялык келишимдин каттоочу укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн кызматкеринин визасы коюлат жана мөөрдү коюу менен Кыргызпатенттин көзөмөлдөөчү жетекчиси колун коет.

9. Катталган лицензиялык келишимди өткөрүп берүү

Катталган лицензиялык келишимдин контролдук нускасы укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүндө калат. Лицензиялык келишимдин экинчи нускасы инспектирлөө бөлүмүнө өткөрүп берилет. Өткөрүп берүү факты укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн “Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимдер үчүн журналында” белгиленет.

10. Лицензиялык келишимди пайдалануучуга өткөрүп берүү

Лицензиялык келишимди пайдалануучуга өткөрүп берүү кабыл алуу-өткөрүп берүү акты боюнча инспектирлөө бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт (5-тиркеме). Лицензиялык келишимдин нускасы жана кабыл алуу-өткөрүп берүү акты бөлүмдө калат.

11. Лицензиялык келишимдин күчүнө кириши

Лицензиялык келишим лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн датадан тартып, күчүнө кирет.

12. Күчүнө кирген Лицензиялык келишимдер боюнча тандалган контролдук текшерүүлөрдү жүргүзүү

Кварталына бир жолудан кем эмес Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзгөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулар боюнча келишимдин шарттарынын чындыкка дал келүүсүнө тандалган контролдук текшерүүлөр жүргүзүлөт. Мындай текшерүүлөр кварталына 13төн (он үчтөн) аз эмес пайдалануучуга жүргүзүлөт.

Текшерүү жүргүзүү үчүн Кыргызпатенттин төмөнкү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн: Инновация жана стратегиялык өнүгүү Башкармалыгынын, Укук башкармалыгынын жана Бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн кызматкерлеринин ичинен 3 (үч) адамдан турган комиссия түзүлөт.

Комиссия жыл башында мөөнөтү 1 (бир) календардык жылга түзүлөт.

Текшерүү келишимдин шарттары чындыкка дал келүүсү текшерилген пайдалануучунун объектиси турган жери боюнча баруу жолу менен жүргүзүлөт. Текшерүүнү жыйынтыгы боюнча келишимдин шарттарынын чындыкка дал келүүсүнө же дал келбөөсүнө акт түзүлөт. Актыга комиссиянын мүчөлөрү кол коет жана текшерүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат чечим кабыл алуу үчүн Кыргызпатенттин жетекчилигине билдирилет.

Текшерүү Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну милдеттүү түрдө тартуу менен жүргүзүлөт. Ошондой эле макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин Коомдук Кеңешинин мүчөлөрү жана/же жарандык коомдун өкүлдөрү тартылат. 

3-глава. Пайдаланылган чыгармалардын эсебин алуу, автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

тартиби 

13. Пайдалануучулар инспектирлөө бөлүмүнүн инспекторлоруна төмөнкүлөрдү беришет:

– театрлар, концерттерди уюштуруучулар жана эл алдында аткарууларды пайдалануучулар –  билдирме-программаларды жана эсептешүү барагын;

– телерадиокомпаниялар – пайдаланылган чыгармалар жана эсептешүү барагын.

14. Түштүк региондорду көзөмөлдөөчү инспектор ай сайын ушул Тартиптин талаптарына ылайык даярдалган отчеттук документтерди инспектирлөө бөлүмүнүн башчысына текшерүүгө берет.

15. Инспектор отчеттук документтерде төмөнкүдөй маалыматтардын бар экендигин текшерет:

Билдирме- программада:

– чыгарма аткарылган аянтчанын аты жана жайгашкан орду;

– аткаруучулар жамаатынын аталышы;

– иш-чараны уюштуруучунун Ф.А.А.;

– аткаруу жанры, чыгарманын аталышы;

– чыгарманын музыкасынын жана текстинин авторлорунун Ф.А.А. жана жарандыгы;

– аткаруулардын саны;

– билдирме-программа түзүүчүнүн чечмеленген Ф.А.А. жана колу;

– дүң жыйымдын суммасы;

– автордук сый акынын коюму;

– сый акынын суммасы.

Эсептешүү барагында:

– эсептешүү барагы берилген мезгил;

– төлөөчүнүн уюмунун аталышы;

– иш-чара өткөрүү орду жана датасы (концерт, спектакль ж.б.)

– дүң жыйымдын суммасы;

– кошуп эсептөө пайызы;

– автордук сый акынын суммасы;

– автордун Ф.А.А.;

– сахна аянтчасынын Ф.А.А. чечмелөө менен жетекчисинин жана бухгалтеринин колу;

– төлөөчүнүн мөөрү;

– инспектордун Ф.А.А.;

– эсептешүү барагы түзүлгөн  дата.

Телерадиокомпаниялардын отчету эсептешүү барагы менен пайдаланылган чыгармалар жөнүндө отчетунан турат.

 Төлөөчү тарабынан эсептешүү барагында төмөнкүлөр толтурулат:

– отчет берилүүчү мезгил;

– төлөөчүнүн аталышы жана банктагы маалыматтары;

– анык эсептешүү баракты төлөө мөөнөтү;

– төлөнүүчү сумма.

Пайдаланылган чыгармалар жөнүндө отчетто төлөөчү төмөнкүлөрдү толтурат:

– пайдаланылган музыкалык чыгармалардын аталышы;

– авторлордун Ф.А.А.;

– аткаруучунун Ф.А.А. (же чыгармачылык жамааттын аталышы);

– отчеттук мезгилдеги аткаруулардын саны;

– жетекчи менен бухгалтери Ф.А.А. чечмелениши менен колу;

– төлөөчүнүн уюмунун мөөрү.

Электрондук документтин форматы Microsoft Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 форматы менен ылайык келүүсү керек.

16. Кыргызпатенттин отчеттук документтерди толтурушу

Инспектор Кыргызпатент үчүн коюлган графаларды толтурат жана Регламенттин талаптарына ылайык концерттик иш-чаралардын билдирме-программаларында ар бир авторго пай коет.

17. Маалымат базалары боюнча издөө

Пайдаланылган чыгармалар жана алардын авторлору жөнүндө маалыматтардын тактыгын текшерүү үчүн автордук укук объектилер кызматкерлери тарабынан “Авторлор жана чыгармалардын маалымат базалары” боюнча издөө жүргүзүлөт.

18. Отчеттук документтерде көрсөтүлгөн маалыматтардын тактыгын текшерүү

Отчет берүүдөн баш тартканда же отчеттордо көрсөтүлгөн пайдаланылган чыгармалардын маалыматтарынын аныктыгын текшерүү зарыл болсо, инспектор төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

– кийин CD,DVD дисктерге жазуу менен аудио-видео аппаратураларга концерттик иш-чараларды жаздыруу;

– концерттик иш-чараларда анык аткарылган чыгармалар менен билдирме-программада көрсөтүлгөн маалыматтарды текшерүү.

19. Отчеттук документтерди өткөрүп берүү

Отчеттун туура толтурулгандыгын жана анда көрсөтүлгөн маалыматтардын анык экендигин:

– инспектор;

– инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы;

– автордук укук объектилер секторунун башчысы;

– Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги;

– бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн кызматкери тастыкташат жана кол коюшат.

Инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору ай сайын бухгалтердик эсеп бөлүмүнө автордук сый акыларды бөлүштүрүү жана кошуп эсептөө үчүн визалары коюлган концерттик иш-чаралардын билдирме-программаларын жана эсептешүү барагын өткөрүп берет, ошондой эле бухгалтердик эсеп бөлүмүнө көзөмөлдөөчү объектилер боюнча жыйынтык отчетту түзөт жана өткөрүп берет.

Жыйынтык отчетко:

– инспектор;

– инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы;

– бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн кызматкери;

– башкы бухгалтер кол коет.

Пайдаланылган чыгармалар жөнүндө телерадиокомпаниялардын отчету жылдык жыйынтык отчетторду түзүү үчүн автордук укук объектилер секторуна өткөрүлүп берилет.

20. Автордук сый акыны бөлүштүрүү, кошуп эсептөө жана төлөп берүү

Бухгалтердик эсеп бөлүмү:

– ушул Тартиптин 17-пунктуна ылайык инспектирлөө бөлүмүнөн театрлардын, филармониялардын концерттик иш-чаралардын билдирме-программаларын жана эсептешүү барактарын кабыл алат;

– автордук укук объектилер сектору иштеп чыккан телерадиокомпаниялардын жылдык жыйынтык отчетторун кабыл алат;

– Регламенттин талаптарына ылайык автордук сый акыларды бөлүштүрөт жана кошуп эсептейт;

– чогултулган автордук сый акылардын суммасын төлөп берет жана бөлүштүрөт.

21. Чет өлкөлүк жана улуттук авторлорго жылына бир жолу автордук сый акы төлөнөт.

Автордун суроо-талабы боюнча бухгалтердик эсеп бөлүмү анын пайдаланылган чыгармалары тууралуу маалыматтарды берет.

22. Автордук сый акыларды чогултуу механизмин жеңилдетүү максатында инспектирлөө бөлүмүнүн инспекторуна алар автордук сый акынын суммаларын төлөөдө төлөөчүлөргө берүү үчүн катар номери жана мөөрү менен кириштөө-кассалык ордерлердин бланктары отчет берүүгө берилет. Ордерлердин кириштөө бөлүгү Кыргызпатенттин кассасына сумманы төгүүдө бухгалтердик эсеп бөлүмүнө өткөрүп берилет. 

4-глава. Сот органдарына доо арыздарын берүү үчүн зарыл болгон материалдар 

23. Пайдалануучу лицензиялык келишимди түзүүдөн баш тарткан учурда, инспектирлөө бөлүмү автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна пайдалануучулар менен лицензиялык келишимди түзүүгө мажбурлоо жөнүндө сотко доо арызды берүү үчүн зарыл болгон төмөнкү материалдарды даярдайт жана интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнө өткөрүп берет:

– пайдалануучу кол койгон, интеллектуалдык менчик жаатындагы колдонулуп жаткан мыйзамдар менен таанышуу барагы;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу жөнүндө тиешелүү түрдө таризделген акты;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануунун контролдук жазмасынын тиешелүү түрдө таризделген акты (4-тиркеме);

– пайдалануучу автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу жөнүндө актыга кол коюудан баш тарткан учурда, кол коюудан баш тартуунун тиешелүү түрдө таризделген акты;

– пайдалануучуга мөөнөтүн көрсөтүү менен лицензиялык келишимди түзүү сунушу менен почта кабарлоосу аркылуу жиберилген каттардын көчүрмөлөрү;

– юридикалык жактын мамлекеттик каттоо же жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү;

– юридикалык дареги, банктагы маалыматтары (юридикалык жактар үчүн);

– лицензиялык келишимдин долбоору (7-тиркеме);

– мүмкүн болсо, материалдык сактагычта автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгын тастыктаган, видео, аудио жазууларды көрсөтүү (CD диск ж.у.с.);

24. Пайдалануучу лицензиялык келишимдин шарттарын аткарбаган учурда, инспектирлөө бөлүмү автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны төлөтүп алуу жөнүндө сотко доо арызды берүү үчүн зарыл болгон төмөнкү материалдарды даярдайт жана интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнө өткөрүп берет:

– лицензиялык келишимдин көчүрмөсү;

– пайдалануучуга автордук сый акыны төлөп берүү боюнча келишимдин шарттарын өз ыктыяры менен аткаруу сунушу менен почта кабарлоосу аркылуу жиберилген каттардын көчүрмөлөрү;

– негизги бересе менен туумду эсептешүү;

– юридикалык жактын мамлекеттик каттоо же жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү;

– юридикалык дареги, банктагы маалыматтары (юридикалык жактар үчүн);

– лицензиялык келишимдин долбоору.

– автордук сый акыны төлөөдөн баш тарткандыгын же лицензиялык келишимдин башка пункттарын аткарбагандыгын тастыктаган акт же башка документтер. 

1-тиркеме

2-тиркеме

3-тиркеме

4-тиркеме 

5-тиркеме

6-тиркеме

7-тиркеме

Ойлоп табууну экспертизалоо маселелери боюнча СУНУШ - КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын буйругу менен бекитилген 2017-жылдын 27-декабырда № 264

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен  жактырылган

2017-жылдын 26-декабырда № 9

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын  буйругу менен бекитилген

2017-жылдын 27-декабырда № 264

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)         

Ойлоп табууну экспертизалоо маселелери боюнча

СУНУШ

Киришүү  

I-бөлүк. Өтүнмө ээси тарабынан берилген ойлоп табуунун формулаларынын белгиленген талаптарга дал келишин текшерүү 

 1. Жалпы жоболор
 2. Формуланын түзүлүшүн текшерүү
 3. Ойлоп табуунун формуласынын мазмунун текшерүү
 4. Ойлоп табуунун формуласын, ал тарабынан ойлоп табуунун маани-маңызын жана сыпаттамага негизделгендигин туюнтуусу жагынан текшерүү
 5.  Ойлоп табуунун формуласында киргизилген белгилердин бирдейлешүүсүн текшерүү
 6. Ойлоп табуунун формуласын, натыйжасынын өзгөчөлүгүн алуу үчүн ага киргизилген белгилердин зарылдык көз карашынан текшерүү
 7. Ойлоп табуунун белгилеринин мүнөздөмөлөрү үчүн атаандаш түшүнүктөрдү пайдалануунун тууралыгын текшерүү
 8. Формуланын көз карандысыз пункту ойлоп табуунун бирине кириши керектигине ылайык талаптардын аткарылышын текшерүү

II бөлүк. Ойлоп табуунун “өнөр жайда колдонуучулук” патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишин текшерүү

1. Ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулук талаптарына дал келиши үчүн аткаруу зарыл болгон шарттар

2. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун дайындалыш көрсөтмөсүн текшерүү

3. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун иш жүзүнө ашырыла тургандыгын текшерүү

4. Ойлоп табууну жүзөгө ашырууда өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн дайындалышынын ишке ашырылышын текшерүүнүн өзгөчөлүгү 

III бөлүк. Ойлоп табуунун “жаңылык” патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишин текшерүү

1. “Жаңылык” патентке жөндөмдүүлүк шартын ченемдик белгилөө

2. Жаңылыгын текшерүүнүн жалпы принциптери 

IV бөлүк. Ойлоп табуунун “ойлоп табуучулук деңгээл” патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишин текшерүү

1. “Ойлоп табуучулук деңгээл” патентке жөндөмдүүлүк шарты

2. Ойлоп табуучулук деңгээлин текшерүүнүн принциптери

3. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлинин шартына дал келишин баалоонун мисалдары

Киришүү 

Ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизалоо боюнча сунуш (мындан ары сунуш) “Патенттик мыйзам” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрында № 685 токтому менен бекитилген Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесинин аракетинин шарттарында өткөрүлгөн ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизалоо процессин методикалык камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.

Бул сунуш Кыргызпатенттин тутумундагы компетенциясына, ойлоп табууларга укуктук коргоо көрсөтүү маселелери кирген кызматкерлерине (мындан ары – эксперт) арналган.

Сунушту ойлоп табуунун авторлору, өтүнмө ээлери, патент изилдөөчүлөр, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизалоого байланыштуу Кыргызпатент менен иш жүргүзүүдө башка өкүлдөр дагы пайдаланышы мүмкүн.

Сунуш Мыйзамды жана Эрежени колдонуу менен экспертизалоонун бирдей үлгүдөгү практикасын камсыз кылууга арналган.

Бул документтин жоболору сунуш берүүчү мүнөздү алып жүрөт. 

I бөлүк

Өтүнмө ээси тарабынан берилген ойлоп табуунун формулаларынын белгиленген тартипке дал келишин текшерүү 

1. Жалпы жоболор 

Ойлоп табуунун формуласы патент тарабынан берилүүчү укуктук коргоонун көлөмүн белгилөөгө арналган. Мыйзамдын 24-статьясынын 6, 7-бөлүгү өтүнмө берилген ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүк шарттарына дал келишин текшерүү өтүнмө ээси тарабынан сунушталган формулаларга жараша жүргүзүлөрүн белгилейт. Бул жагынан алганда ойлоп табуунун формуласы Эреженин 4.3.1 – 4.3.12 пункттарынын белгиленген талаптарына дал келиши керек.

Ойлоп табуунун формуласынын Эреженин талаптарына дал келишин текшерүү сыпаттамада ойлоп табууну ачуучу маалыматтарды, ошондой эле техника деңгээлинде камтылган маалыматтарды жана бул тармакта эксперттин жалпы билимин эсепке алуу менен жүргүзүлөт.

Эреженин 18.2 пунктуна ылайык өтүнмөгө формалдуу экспертиза жүргүзүүдө өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөнүн документтерине коюлган талаптардын сакталышы, анын ичинде ойлоп табуунун формуласы текшерилет.

Эреженин 19.2 пунктуна ылайык өтүнмөгө алдын ала экспертиза жүргүзүүдө өтүнмө ээси тарабынан берилген ойлоп табуунун формуласынын өтүнмөнүн документтерине коюлган талаптарга дал келиши, анын ичинде ойлоп табуунун формуласы текшерилет.

Ойлоп табуунун формуласына коюлган, Эреженин талаптарынын башка бузуулары өтүнмө ээсине сурамды жөнөтүү үчүн негиз боло алат. Ошентип, ойлоп табуунун формуласын текшерүүдө эксперт Эреженин 4.3. пунктунда камтылган формулага карата бардык талаптарды эске алуусу керек, аны сактабоо өтүнмө берилген ойлоп табуунун маани-маңызын анализдебей ишке ашырылышына алып келиши мүмкүн. Эреженин 19.13-пунктунда ойлоп табуунун формуласына коюлган ушундай талаптардын тизмеси келтирилген, ал бузууларды оңдоо өтүнмөнүн документтери келип түшкөн күндөн тартып эки айлык мөөнөттө тиешелүү сурамды өтүнмө ээсине жөнөтүүнүн негизи болот. Бирок бул алдын ала экспертиза жүргүзүүдө талаптардын бул тизмесиндеги камтылгандарга гана көңүл бурулат дегенди билдирбейт.  

2. Формуланын түзүлүшүн текшерүү 

Эреженин 4.3.5. пунктунда камтылгандарда, формула пункту чектегич жана айырмалагыч бөлүктөргө бөлүү менен, ошондой эле андай бөлүүсү жок түзүлүшү мүмкүн.

Эгерде ойлоп табуу жеке химиялык кошундуга, микроорганизмдин штаммына, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларынын катарына кирсе, же окшоштугу жок ойлоп табууга кирет, же болбосо ал белгилүү дайындалыш боюнча колдонулган түрдө мүнөздөлүп, формуласы айырмаланган белгилерди бөлүп көрсөтүүсүз түзүлөт. Калган учурларда өтүнмө ээси жогоруда көрсөтүлгөн формулалардын түзүлүшүнөн кайсынысын болбосун тандап алууга укуктуу.

Ойлоп табуунун формуласы, өтүнмө берилген ойлоп табуунун окшоштугу бар болгондо белгилердин жыйындысы бөлүктөргө бөлүнбөй жазылышы мүмкүн. Ошентип, эгерде сыпаттаманын “техниканын деңгээли” бөлүгүндө өтүнмө ээси тарабынан ага белгилүү окшоштук көрсөтүлүп, ал эми ойлоп табуунун формуласы айырмалоочу белгилери бөлүп көрсөтүлүүсүз түзүлсө, Эрежеде формулага коюлган талаптарды бузуулар жок болот.

Ойлоп табуунун формуласынын пункту бир сүйлөм түрүндө берилет. Ошентип, мисалы, формуланын көз карандысыз пунктунда бир нече сүйлөм бар болсо, көрсөтүлгөн талапты бузуу катары кароого болот.

Ошол эле убакта пунктуациянын эрежеси боюнча, бир сүйлөмдүн чегинде анын бөлүктөрүн бири-биринен үтүрлүү чекит менен бөлүүгө жол берилет. Ошондуктан өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табуунун формуласынын пунктун мындай баяндоо үчүн тоскоол болбошу керек.

Өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табуу пунктка көз карандысыз көп тогоолу формулада мүнөздөлгөн учурда жазылгандардын акыркысынын тууралыгы текшерилет.

Мында чектегич бөлүктүн көз каранды пункту, эреже катары, көз карандысыз пунктта жана формуланын башка пунктунун шилтемесинде келтирилгендерге салыштырмалуу, кыскача баяндалат, ойлоп табуунун дайындалышын чагылдырган тектик түшүнүктү гана камтый тургандыгын эске алуу керек, мисалы:

“1. Беттелген материалды кесүү үчүн кайчы … камтып,

“2. 1-п. боюнча кайчы … менен айырмаланып,”

Эгерде формуланын көз карандысыз пункту, маселен, “… үчүн кайчы” деген сөздөр, ал эми ага баш ийген көз каранды пункту – “… п. боюнча түзүлүш” деген сөздөр менен башталса, өтүнмө ээсине терминологиянын бирдиктүүлүгү талаптарынан келип чыккан формуланын түрдүү пункттарында көрсөтүлгөн тектик түшүнүктөрдү дал келтирүүнү сунуштоо керек.

Ошол эле учурда, эгерде формалдуу экспертиза жүргүзүүдө өтүнмөнүн материалдарын тариздөөгө карата башка бузуулар табылбаса, өтүнмө ээсине жогоруда көрсөтүлгөн шылтоо боюнча гана сурам жөнөтүү максатка ылайыктуу эмес.

Өтүнмө ээси тарабынан көп тогоолуу формулалардын түзүлүшүнө коюлган талаптардын сакталышын текшерүү менен, көз каранды пункттардын баш ийүүчүлүгүн өтүнмө ээси кандай белгиленгендигине маани берүү керек.  

Эреженин 4.3.7 пунктунун (2) пунктчасына ылайык формуланын бир нече пункттарына (көптүк көз карандылык) көз каранды пункттун баш ийүүсүндө, аларда шилтеме альтернативаларды пайдалануу менен көрсөтүлөт, мисалы:

“4. 1-п. же 3-п боюнча түзүлүш” же

“4. 1-3 п.п. ичинен бири (ар бири) боюнча түзүлүш”.

Көптүк көз карандылыгы менен формуланын пункту көптүк көз карандылыгы менен формуланын башка пункттары үчүн негиз катары кызмат кылбай турганын эстен чыгарбоо керек.

Мисалы:

“1. Алуу ыкмасы…

2. … 1-п. боюнча ыкма

3. … 2-п. боюнча ыкма

4. … 2 же 3 п.п. боюнча ыкма

5. … 1 же 4 п.п. боюнча ыкма”

Келтирилген формулада төртүнчү көз каранды пункт көптүк көз каранды пункт болуп саналат, анткени ал түздөн-түз бир нече – экинчи жана үчүнчү пункттарга баш ийет. Мындай көз каранды пункттарды формулага киргизүү Эреженин талаптарына карама-каршы келбейт. Көптүк көз каранды пункттарга формулада каралган бешинчи пункт дагы кирет, бирок бул пункт түздөн-түз баш ийген пункттардын ичинен төртүнчү болуп эсептелет, ал дагы көптүк көз каранды пункттардан болуп саналат. Көп тогоолуу формулалардын түзүлүшүнүн так ушундай өзгөчөлүгү көптүк көз карандылыгы менен пунктта (каралган мисалда – төртүнчү пункт) көптүк көз карандылыгы менен башка пункт үчүн (бешинчи пункт үчүн) жол берилгис болуп саналат.

Эгерде ойлоп табуу тобуна кирген формулада баш ийүүчүлүк бир нече көз каранды пункттарга дароо көрсөтүлгөн көз каранды пункт бар болсо, көз каранды пункттарды топтоштуруу тартибине кирген Эреженин 4.3.4. пункттарынын акыркы абзацтарынын талаптарында бузулуулар болот, ал жөнүндө өтүнмө ээсине билдирилет.

Бир нече көз каранды пункттарды камтыган формулаларды текшерүүдө формулаларда мындай пункттарды баяндоонун иреттүүлүгүнө кайсы-бир талаптар Эрежеде камтылбагандыгын эске алуу зарыл. 

3. Ойлоп табуунун формуласынын мазмунун текшерүү 

Формуланын жазылышынын тууралыгын текшерүүдө баарыдан мурда, формулада укуктук коргоо суралган ойлоп табуунун объектисине карата көрсөтмө камтылганын белгилөө керек. Формулада кайсы объект мүнөздөлгөнүн белгилөө үчүн анда объектинин (түзүлүш, ыкма, буюм ж.б.у.с.) тигил же бул түрүнө түздөн-түз жеке көрсөтүүнүн бар болушу милдеттүү эмес. Ойлоп табуунун конкреттүү объектисине таандыктыгы жөнүндө формуланын маани-маңызы боюнча текшерүү жетиштүү. Эгерде формулада “Оруу-жыюу машиналары” же “Нымдуулукту өлчөө үчүн прибор” мүнөздөлсө, анда сөз түзүлүш жөнүндө жүрүп жаткандыгы түшүнүктүү.

Эгерде формула, мисалы төмөндөгүдөй түрдө: “Токойдун өртүн өчүрүү үчүн өзүнөн күлмайданы же суюктукту көрсөткөн жалынды басуучу курам менен толтурулган сыйымдуулукту алып жүрүүчү вертолет колдонулат” деп берилсе, кайсы объектке укуктук коргоо суралганын белгилөө мүмкүн эмес болуп көрүнөт.

Өтүнмө берилген ойлоп табуунун кайсы конкреттүү объектиге таандыктыгын табуу мүмкүн болбогон учурда, өтүнмө ээси укуктук коргоо суралган объектини аныктоого мүмкүндүк түзүүчү ойлоп табуунун мүнөздөмөсүн берүүсү керек.

Өтүнмө берилген ойлоп табуу кайсы объектиге тиешелүү экендигин белгилөө менен формулада тийиштүү түрдүн белгилери камтылганын аныктоо керек. Иш жүзүндө өтүнмө ээси ойлоп табуунун тиешелүү объектисинин белгилеринин ордуна формулага техниканын объектисинин пайдалануу көрсөткүчтөрү жана анын керектөө өзгөчөлүктөрү же мисалы, “Транспорттук каражат, мунусу менен айырмаланат (мүнөздөлөт), ал бензинди аз коротуу менен алыскы аралыкка жүктөрдү үзгүлтүксүз ташууну камсыз кылат” деген ойлоп табууну жүзөгө ашырууда жана/же пайдаланууда орду бар натыйжалар жана кубулуштар жөнүндө маалыматтарды гана камтыган учурлар белгилүү.

Эгерде формуланын ушундай өзгөчөлүгү табылса, өтүнмө ээсине Эреженин 19.19 пунктунун 1-пунктчасынын 5-абзацына ылайык формулага ойлоп табуу объектилеринин белгилерин киргизүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт. Мында өтүнмө ээсине Эреженин 4.2.5. пункттарынын кайсы пунктчаларын колдонмо кылып алуусу керектигин көрсөтүү максатка ылайыктуу.

Формула жогоруда белгиленген 3.2. пункттагы жетишпестиктерди камтыбаган жана ойлоп табуунун белгилерин камтыган учурда алар өздөрүнүн мүнөздөрү боюнча укуктук коргоо суралган ойлоп табуунун объектилерине дал келишин белгилөө керек.

Эгерде өтүнмө берилген ойлоп табуу түзүлүшкө (ойлоп табуунун объектиси катары) тиешелүү болсо, анын мүнөздөмөсү үчүн Эреженин 4.2.5. пункттарынын (2) пунктчасында көрсөтүлгөн белгилердин пайдаланганын текшерүү керек. Мында түзүлүштүн конструктивдүү аткарылыш мүнөздөмөсүндө, анын кыймылдуулугун (таяныч элементи кайтма-алга умтулма жылып жүрүү мүмкүндүгү менен орнотулган), белгилүү функцияларды (пластина тулкунун капталындагы тешикти жарым-жартылай жабуу мүмкүндүгү менен орнотулган) ишке ашыруу мүмкүндүгүн көрсөтүүгө Эреже боюнча жол бериле тургандыгын эске алуу керек.

Укуктук коргоо ыкмага суралган учурда формулада Эреженин 4.2.5 пунктунун (3) пунктчасында саналган белгилер камтылышы керек.

Ыкманын мүнөздөмөсү үчүн жол берилген белгилердин ичинен бирөө, эгерде ал ыкманын аракетин (аракеттерин) ишке ашыруу шарттарына кирсе, түзүлүштү пайдаланууга көрсөтмө болуп санала тургандыгын эске алуу керек. Ошону менен бирге “ыкмага формулада” түзүлүштү ачуунун тереңдиги өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжаны алуу үчүн керектиги менен аныкталат. Кээ бир учурларда жалпы түшүнүктө берилген түзүлүштүн дайындалышына көрсөтүү гана жетиштүү (баштапкы материал шар сыяктуу тетиктен турган тегирменде майдаланат). Башка учурларда анын аракеттерин жүзөгө ашыруу үчүн ыкмага колдонулуучу түзүлүштү конструктивдүү аткаруу маанилүү болушу мүмкүн (полотнонун катмары өңүр сыяктуу аткарылган жана узунунан кеткен тешиги бар, узундугу 1/5 ийненин узундугун түзгөн ийненин жардамы менен тигилет).

Затка кирген ойлоп табуунун формуласына талдоо жүргүзүү менен 4.2.5 пункттун (4), (5), (6) пунктчаларынын, ошондой эле Эреженин 4.3.10 пунктунун мазмунун эске алуу керек. Мында композицияны мүнөздөгөн ойлоп табуунун формуласы алардын сандык мазмунуна тиешелүү, анын ингредиенттеринин жана белгилеринин курамына киргендерден сырткары, түрлөрүнөн дагы калып калбоосу керек. Бирок Эреже менен мындай белгилердин анчалык маанилүү болбогондугу анык болгондо, бул талаптан баш тартууга жол берилет.

Өтүнмө берилген ойлоп табуу кайсы ойлоп табуунун объектисине киргенине карабастан, формуланын мазмунун текшерүүдө төмөндөгү жагдайларды эске алуу керек.

Эреженин 4.2.5 пунктунда келтирилген белгилердин тизмесинин ар биринен мурда “Мүнөздөмө (объектинин түрү келтирилет) үчүн, анын ичинде, төмөндөгүдөй белгилер колдонулат” деген жазуу берилет.

Демек, ойлоп табуунун кайсы болбосун объектисине мүнөздөмө үчүн пайдаланылган, Эрежеде келтирилген белгилердин тизмеси толук болуп саналбайт. Ушул жагдайдын күчүндө башка тизмелерде эске алынган тизмелердин же белгилердин ичинен бирине дагы кирбеген, бир тизмеден, белгиден түздөн-түз алынган белгиден башка ойлоп табуунун формуласында бар болгонго жол берилет деп эсептелет (б.а. өтүнмө берилген ойлоп табуунун объектисине караганда башкага кирген).

Ошентип, түзүлүштүн формуласында түзүлүш арналган продуктыны алуу мүнөздөмөсүн камтылышы керек (өтүнмө берилген түзүлүштүн өзүнүн белгилеринен тышкары), мисалы, пластмасса капкактарды калыпка салуу үчүн түзүлүш капкактын конструктивдүү өзгөчөлүктөрүнө тартуу менен мүнөздөлөт, же башка түзүлүштүн мүнөздөмөсүндө корголуучу түзүлүштү иштетүүдө гана өз ара аракет жүзөгө ашырылат, мисалы, кескичти кармап туруучу, кескичтин конструктивдүү өзгөчөлүктөрү менен мүнөздөлөт. Түзүлүштүн формуласында белги катары түзүлүш ишке кире турган параметрлердин чөйрөсү менен бул түзүлүштүн параметрлеринин өз ара байланыштары көрсөтүлүшү мүмкүн (нефть түтүктөрүнүн ички беттерин тазалоо үчүн кыргычтын формуласында белги катары нефтинин жабышкактык көрсөткүчү менен кыргычтын материалынын серпилгичтик көрсөткүчүнүн өз ара байланышы камтылат).

Түзүлүштүн формуласында жогоруда көрсөтүлгөн себептердин күчүндө бул түзүлүштүн белгилеринен сырткары, өзүнүн мүнөзү боюнча материалдык объектинин үстүндөгү аракет болуп саналган, ошол себептүү ойлоп табуунун объектиси катары ыкмага “таандык” болгон белгилер камтылышы мүмкүн. “Полотнону иштеп чыгуу үчүн түзүлүш ысытуучуну жана тартып чыгаруучу үбөлүктү камтып, мунусу менен айырмаланат, тартып чыгаруучу үбөлүк кесилген түрүндө аткарылган, ал эми полотнону ысытканда анын антистатикалык иштеп чыгуус жүзөгө ашырылат”.

Алдын ала экспертизалоонун талаптарынын позициясынан формуланын мазмунуна талдоо жүргүзүүдө эксперт Эрежеде белгинин берилиш формасына карата кандайдыр-бир атайын чектөө камтылбагандыгы жөнүндө унутпашы керек. Ал сөз жүзүндө же математикалык багынычтуулук түрүндө болушу мүмкүн.

Эгерде сөз “сандык белгилер” жөнүндө жүрсө, анда ал айрым маани түрүндө сыяктуу, мазмундардын аралыгы түрүндө дагы берилиши мүмкүн.

Белгилердин мындай берилиши үчүн тоскоолдук жок, анда иш жүзүндө көбүнчө “милдеттердин коюлушуна” жаңылыш мамиле жасалат. Мисалы, “жапкыч иштелип чыгарылуучу буюмдун бир тарапка гана өтүүсүн камсыз кылуу үчүн ушундай аткарылган”.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжаны алуу үчүн (түзүлүштүн башка белгилеринин жыйындысында) жапкычтын так ушундай аткарылыш өзгөчөлүгү жетиштүү болсо жана белгинин мындай мүнөздөмөсү үчүн толук белгиленген материалдык эквивалент бар болсо, экспертиза тарабынан эч кандай талап болбошу керек.

Эрежеде (4.3.1 пунктунун (5) пунктчасы) адис тарабынан мындай шилтемесиз белгинин маанилик мазмунун түшүнүү мүмкүн эмес болгон учурда, белгинин мүнөздөмөсүн өтүнмөнүн чиймесине же сыпаттамага шилтемеге алмаштырууга жол берилет.

Мисалы, түзүлүштүн конструктивдүү элементи татаал геометриялык формага ээ, аны математикалык же сөз жүзүндө сыпаттап берүү өтө эле кыйын. Мындай кырдаалда ойлоп табуунун формуласында мындай белгинин мүнөздөмөсү ошону менен катары, төмөндөгүдөй түрдө көрүнөт: “пластина, чиймеде (1-фиг.) тартылгандай формага ээ (же аткарылган)”. Мындай кырдаалда белгинин маанилик мазмунун түшүнүү үчүн чиймени тартуу түшүнүктүү, демек, бул бөлүктүн эч болбогондо акыркысы графикалык материалдарга коюлуучу талаптарды сактоо менен аткарылышы керек.

Ойлоп табуунун формуласынын мазмунун текшерүүдө маалыматтын булагына шилтеме менен белгинин мүнөздөмөсүн алмаштыруу учурларын табуу керек (мембрана АКШнын №   патентине сыпаттамасында ачылган материалдан жасалган”). Формулада белгилердин көрсөтүүнүн мындай формасына жол берилбегендиги Эреженин 4.3.1 пунктунун (5) пунктчасында көрсөтүлгөн.

Эгерде формулада белги жалпы кабыл алынган термин менен мүнөздөлбөсө (маселен, өтүнмө ээсинин өзү тарабынан биринчи “киргизилген”), техниканын деңгээлинин негизинде мындай белгинин маанилик мазмунун түшүнүү мүмкүн эмес болсо, өтүнмө ээсине формулага түзөтүү киргизүү сунушталат (өтүнмөнүн алгачкы документтеринин негизинде).

Эгерде ойлоп табуунун формуласында альтернативдүү белгилер камтылса, ал эми сыпаттамада өтүнмө ээси тарабынан мындай альтернативдүү белгилер ар түрдүү техникалык натыйжаларды камсыз кылары (ойлоп табуунун формуласынын башка белгилеринин жыйындысында) көрсөтүлсө, анда Эреженин 4.3.1 пунктунун (6) пунктчасынын талаптарын бузууга орун берилген болот.

Мисалы, ойлоп табуунун формуласы төмөндөгүдөй редакцияда берилсе: “Шариктүү калемсап тулкуну жана жазуучу учуна кийгизгичи менен өзөктү камтып, мунусу менен айырмаланат, тулку тунук же өтмө тешик менен аткарылган”.

Сыпаттамада тулкуну тунук аткарууда өзөктүн толтурулгандыгын визуалдык контролдоо мүмкүндүгү камсыз кылынарлыгы, ал эми тулкуну өтмө тешик менен аткарууда тулкунун ички жана тышкы басымын теңдөөгө жетишилип, ал пастанын бир калыпта агышын камсыз кыла тургандыгы жөнүндө түз көрсөтмөнү камтыйт. Эгерде мындай маалымат сыпаттамада камтылбаса, анда эксперт бузуу орду бар экендигин өз алдынча табууга аракеттенүүсүнүн кереги жок. Ойлоп табуунун формуласын Эрежеде коюлган талаптарга дал келишин текшерүүдө, эксперт анын көз каранды эмес пункту бир ойлоп табууга кире тургандыгын белгилейт (Эреженин 4.3.6 пунктунун (2) пунктчасы). Мисалы, эгерде ойлоп табуунун көз каранды пункту “Полотнону иштеп чыгуу ыкмасы жана полотнону иштеп чыгуу түзүлүшү” деген сөздөр менен башталса, анда бул талкууланып жаткан талапты бузууну күбөлөндүрөт.

Эгерде ойлоп табуу көз каранды пункттары бар көп тогоолуу формулада мүнөздөлсө, көз каранды пункттардын мазмуну, көз каранды пункту баш ийген ошол пункттун кандайдыр-бир белгисин же белгилерин алып салууга же алмаштырууга алып келбей тургандыгы белгиленет. Мисалы, көз каранды эмес пунктта конструктивдүү элементтин серпилгичтиги көрсөтүлсө, ал эми көз каранды пунктта ошол эле элементке карата ал катуу бекитилгендиги айтылган.

Эгерде көрсөтүлгөн мүнөздөгү бузуу табылса, анда Эреженин 19.13 пунктунун (7) пунктчасына ылайык өтүнмө ээсине ойлоп табуунун формуласына тиешелүү түзөтүүнү киргизүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Мында өтүнмө ээси өзү тарабынан түзүлгөн формула тиешелүү болгон ойлоп табуу, ар башка көз каранды эмес пункттарда берилиши (берилген өтүнмөнүн алкагында) мүмкүн экендигин билдириши керек. 

4. Ойлоп табуунун формуласын, ал тарабынан ойлоп табуунун маани-маңызын жана сыпаттамага негизденгендигин туюнтуу жагынан текшерүү 

Мыйзамдын 18-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык ойлоп табуунун формуласы ойлоп табуунун маани-маңызын туюнтууга жана толугу менен анын сыпаттамасына негизделүүсү керек.

Ошол өтүнмө ээси тарабынан берилген формула ойлоп табуунун маани-маңызын туюнтканын белгилөөдө төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алуу керек.

Эреженин 4.2.5 пунктунун (1) пунктчасына ылайык ойлоп табуунун маани-маңызы техникалык чечим катары ойлоп табуу менен техникалык натыйжаны камсыз кылууга жетишүү үчүн жеткиликтүү маанилүү белгилердин жыйындысында туюнтулат жана эгерде формула белгилердин мындай жыйындысын камтыса, анда ал ойлоп табуунун маани-маңызын туюнтуучу катары таанылат.

Келтирилгендерден ойлоп табуунун формуласынын көрсөтүлгөн талаптарга дал келишин текшерүү үчүн өтүнмөнүн материалдарын талдоонун негизинде кайсы белгилер маанилүүгө тийиштүү экендигин жана алар талдануучу формулага киргизилгенин белгилөө керек. Эгерде белгилер техникалык натыйжасы менен себеп-натыйжа байланышында турса, алар маанилүү деп эсептелет. Ошентип, белгинин маанилүүлүк көрсөткүчү болуп, ойлоп табуу багытталган жетишкендикке техникалык натыйжа саналат.

Демек, өтүнмө берилген ойлоп табуунун маанилүү белгилеринин жыйындысын табуу жолундагы биринчи кадам көрсөтүлгөн техникалык натыйжаны табууга байланышкан. Бул үчүн биринчи кезекте, сыпаттаманын “Ойлоп табуунун маани-маңызы” бөлүмү талданат, анткени Эрежеге ылайык сыпаттаманын так ушул бөлүмүндө  техникалык натыйжа көрсөтүлөт, чечимге жөнөтүлгөн өтүнмө берилген ойлоп табуунун милдети ачылат.

Техникалык проблеманы чечүүгө жаткан тандоо өтүнмө ээсинин артыкчылыктуу укугу болуп саналарын белгилөө керек жана ошол себептүү өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжанын мүнөзү эксперт тарабынан кескин баалоого жатпайт.

Ушуга байланыштуу өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжага жетүү менен ойлоп табууну пайдаланууда кандай конкреттүү пайда алынары жөнүндө суроо берилбеши керек.

Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген арналыштын техникалык каражаттары бар арсеналды кеңейтүүгө байланышкан проблеманы чечүү керектигин эске алуу керек.

Мындай учурда техникалык натыйжа бул арналышты ишке ашыруу менен тыянакталат, ошону менен бирге өтүнмө ээсинин алдында бул каражатка кандайдыр-бир техникалык нарк берүү жөнүндө маселе турбашы керек. Техникалык натыйжа белгиленген арналышты ишке ашырууда гана тыянакталган учурда ошол же башка белгинин маанилүүлүгү жөнүндө маселени чечүүдө бул белги ушул арналышты ишке ашыруу үчүн чындыгында эле керектүү экендигин аныктоо керек.

Өтүнмө ээси тарабынан чечилүүчү проблемаларды табуу жана мыкты түшүнүү, демек, ойлоп табуу багытталган жетишкендикке техникалык натыйжа үчүн өтүнмө ээси тарабынан сыпаттаманын “Техниканын деңгээли” бөлүмүндө келтирилген жана талап кылынган техникалык натыйжаны алууга тоскоолдук кылган себептерди талдоого тиешелүү маалыматтар абдан пайдалуу болушу мүмкүн.

Өтүнмө берилген ойлоп табуу багытталган жетишкендиктин техникалык натыйжасын табуу менен, ал белгилердин кандай жыйындысынын натыйжасы болуп саналганын белгилөө зарыл. Бул үчүн өтүнмө берилген ойлоп табуу тиешелүү болгон ошол техникалык тармактын билими керек. Башкача болгон учурда ойлоп табуунун белгилери менен техникалык натыйжанын ортосундагы себеп-натыйжа байланыштарын табуу мүмкүн эмес.

Өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжаны шарттаган белгилердин жыйындысы аныкталгандан кийин, ойлоп табуунун талдоо формуласында бул жыйындыдагы бардык белгилердин камтылганы аныкталат.

Эксперт тарабынан кайсы-бир белгинин маанилүүгө тиешелүүлүгү аныкталган, ал ойлоп табуунун көз каранды эмес пункттунда жок болгон, сыпаттамада же көз каранды пунктта гана эске алынган учурда өтүнмө ээсине аны көз каранды эмес пунктка киргизүү сунушталат, мында эксперттин сунушу өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжага жетүүгө белгинин таасирин тастыктаган тиешелүү далилдер менен коштолот (Эреженин 19.13 пунктунун (2) пунктчасы).

Формуланы текшерүүдө бул этапта ойлоп табуунун кайсы-бир белгиси өтүнмө ээси тарабынан андай тастыктоонун көрсөткүчтөрү келтирилбестен, маанилүү деп аталган кырдаал пайда болушу мүмкүн. Бул жагдай өзүнөн-өзү өтүнмө ээси менен сүйлөшүүгө киришүү үчүн жеткиликтүү негиз болуп саналбайт. Эгерде экспертте каралып жаткан белгинин техникалык натыйжага таасирин четке каккан, эч болбогондо аны күмөнгө калтырган техникалык мүнөздө кандайдыр-бир аргументтери бар болсо, анда бул маселени өтүнмө ээси менен талкуулоо толук акталган болот, ошону менен бирге эксперттин позициясын тастыктоочу маалымат булактарын тартуу орундуу болот.

Эгерде эксперт талдануучу белгинин маанилүүлүгүн баалай албаса (мисалы, тематиканын “байыркылыгынан” же техниканын конкреттүү тармагында иштеген мыйзам ченемдүүлүктөрдүн жеткиликсиз изилденгенинен) жана өз алдынча, атайын адабият боюнча маселени бир кыйла терең изилдөө аракети экспертке кандайдыр-бир пикир түзүүгө жардам бербесе, анда өтүнмө ээсинин тастыктоосуна макул болушу жана көрсөтүлгөн белгини маанилүү катары карашы керек.

Өтүнмө ээси тарабынан берилген ойлоп табуунун формуласы бир нече жолу маанилүү эмес белгилерди камтыганын практика көрсөтүп келет. Бул жагдайды табууда эксперт төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алат.

Эгерде ойлоп табуунун формуласы техникалык натыйжаны алуу үчүн жетиштүү маанилүү белгилердин жыйындысын, андай жыйындыдан сырткары, маанилүү эмес белгилерди камтыса, анда мындай формула ойлоп табуунун маани-маңызын туюнтат, маанилүү белгилердин көрсөтүлгөн жыйындысы маани-маңызын туюнтууга “жооп бергендиги” үчүн анык болуп саналат деген тыянак чыгарууга болот. 

Эрежеде маанилүү эмес белгилердин формулада камтылышына тыюу салуучу атайын ченемдер жок. Демек, каралып жаткан кырдаалда формула талаптардын бул бөлүгүндө ага коюлуучу бузууларсыз түзүлгөн, ошол себептүү өтүнмө ээсине формулада маанилүү эмес белгилердин болушуна байланыштуу доо болбошу керек.

Ошол эле мезгилде формулада маанилүү эмес белгинин болушу, эреже катары, патент ээсинин кызыкчылыктарына дал келбейт (эгерде мындай белгини формулага киргизүү конъюнктуралык түшүнүүнү чакырбаса жана өтүнмө ээси тарабынан түшүнүп туруп жасалбаса). Өтүнмө ээсинин кызыкчылыктары жөнүндө кам көрүү менен (келечектеги патент ээси катары) эксперт бул жагдайга жана маанилүү эмес белгилер ойлоп табуунун формуласында сакталган учурда келип чыгуучу укуктук коргоонун көлөмүнө карата зыяндарга анын көңүлүн бурушу керек.

Өтүнмө ээси тарабынан Мыйзамдан келип чыгуучу формула сыпаттамага толугу менен негизделиши керектиги менен тыянакталган экинчи талаптын сакталуусун текшерүүдө, сыпаттамада ушундай формула менен мүнөздөлгөн ойлоп табуунун ачылганы, ошондой эле сыпаттама менен ойлоп табуунун берилген формуласы менен аныкталган укуктук коргоонун көлөмүнүн тастыкталганы белгилениши керек.

Сыпаттамада ойлоп табуу, биринчи кезекте, формулада жана сыпаттамада камтылган түшүнүктөрдүн терминологиялык жактан дал келүүсүнө орун болгон учурда ачылган деп таанылат.

Мындай кырдаал бир кыйла жөнөкөйгө кирет жана эреже катары маселелерди пайда кылбайт.

Өтүнмө ээси тарабынан маанилери боюнча дал келген, бирок терминологиялык жактан ар түрдүү түшүнүктөр сыпаттамада жана формулада пайдаланылса каралып жаткан талаптарды бузуу катары таанылбайт. Ошентип, өтүнмө ээси тарабынан үзүлмө айлантууну берүү үчүн механизмдин сыпаттамасында “мальтия крести” түшүнүгү колдонулуп, ал эми формулада ал “мальтия механизми” деп аталат, же ойлоп табуунун формуласында “керме чыгырык” деп көрсөтүлүп, сыпаттамада “леникс” (чанда колдонулуучу, эскирген аталыш) деп аталат.

Формулада көрсөтүлгөн түшүнүк сыпаттамада эске алынбай, бирок толугу менен анын мазмунунда ачылган кырдаалдар жок эмес. Мында техниканын тиешелүү тармагынын адисине пайдаланылган формуладагы түшүнүккө так ушундай мазмундун дал келери түшүнүктүү (зарылчылыгына жараша бул маалымат булактары менен тастыкталышы мүмкүн).

Мисалы, формулада “коаксиалдуу жайгашкан түтүктөр” түшүнүгү киргизилген, ал эми сыпаттамада түшүнүк пайдаланылбастан, “коаксиалдуу” деп көрсөтүлгөн, анда түтүктүн бири экинчисине ушундай түрдө жайгашкан, алардын октору дал келүүдө.

Көрсөтүлгөн учурларда формуланын сыпаттамага негизделгендик талабы бузулган катары көрүнгөнү менен, бирок бул бузуу чынында формалдуулукка тиешелүү, ошондуктан бул жагдайды өз алдынча предмет катары карап, өтүнмө ээси менен талкуулоонун кереги жок.

Эгерде ойлоп табуунун формуласына киргизилген түшүнүк сыпаттамада анын так формуларивкасында жок болсо жана мындай түшүнүктөрдүн мазмуну ачылбаса каралып жаткан талап бузулган деп эсептелет.

Талкууланып жаткан талаптардын алкагында өтүнмө ээси тарабынан пайдаланылган белгинин мүнөздөмөсүн жалпылоо баскычын колдонуунун укуктуулугу текшерилет.

Эксперт тарабынан төмөндөгү кырдаал өзгөчө көңүл бурууну талап кылат.

Ойлоп табуунун формуласында жалпы түшүнүк пайдаланылган, ал эми сыпаттамада ошол түшүнүк менен мүнөздөлгөн белгилерди жеке ишке ашырууда жеке формаларды пайдалануу менен ойлоп табууну жүзөгө ашыруунун бир катар мисалдары камтылган. Ошону менен бирге бардык көрсөтүлгөн жеке формалар жалпы түшүнүк менен камтылат, бирок аны толук бүтүрө албайт.

Мисалы ойлоп табуунун формуласында обочолонтуу материалынын курамына текстиль буласы кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Сыпаттамада полиамиддик жана полиэфирдик текстиль буласын пайдалануу менен ойлоп табууну ишке ашыруунун мисалдары келтирилген. Мындай учурда өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжада ойлоп табуунун башка белгилери менен бирге жетүү үчүн “текстиль буласы” белгисинин жеткиликтүүлүгүн тастыктоочу маалыматтар сыпаттамада бар экендигин белгилөө керек. Көрсөтүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасы жөнүндө сылык-сыпаа тыянакты ойлоп табуу кирген техниканын жаатындагы адистер гана чыгара алышат.

Техникалык натыйжага жетишүү мүмкүндүгүндөгү кырдаал эксперименттин натыйжалары менен гана тастыкталбайт. Мындай учурда сыпаттамада ойлоп табууну жүзөгө ашыруу мисалдары барбы, ошону менен бирге керектүү маалыматтар келтирилгенби, алар мындай техникалык натыйжаларга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө тыянак чыгаруу үчүн, берилген мисалдарда камтылган жеке учурларда гана эмес, жетиштүүбү, ошолорду текшерүү зарыл. 

5. Ойлоп табуунун формуласында киргизилген белгилердин бирдейлешүүсүн текшерүү 

Эксперт өтүнмө ээси тарабынан Мыйзамда камтылган талаптардын сакталышын текшерүүдөн сырткары, Эрежеде камтылган ойлоп табуунун формуласына коюлган башка талаптардын сакталышын белгилейт. Мындай талаптарга, белгилерди бирдейлештирүү талаптарына, б.а. белгилердин маанилик мазмунунун техникалык деңгээлинин негизинде адистин түшүнүү мүмкүндүгүнө байланышкан, Эреженин 4.3.1 пунктунун (4) пунктчасынын талаптары кирет.

Өтүнмөнүн материалдарынан (б.а. маалыматтардын кайсы-бир булактарында артыкчылык датасына чейин пайдаланылган) гана белгилүү болгон терминдерде мүнөздөлгөн белгилердин тиешелүү көрсөтүлгөн талаптары таанылышы мүмкүн эмес.

“Атайын конструкциянын билгизгичи”, “организмге өзгөчө таасир этүүчү дары-дармек” сыяктуу түшүнүктөр, белгиленген маанилик мазмунга ээ эмес (бирок, эгерде ал төмөндөгү түрдө “аспап нымдуулук билгизгичине жана атайын ал үчүн арналган таяныч элементине ээ” деген жазууну камтыса, каралып жаткан талаптардын көз карашынан формуланы кескин баалоого болбойт).

Белгинин формуласында техниканын деңгээлинин негизинде адис тарабынан түшүнүксүз болгон маанилик мазмун табылганда, эксперт сурамда булар жөнүндө өтүнмө ээсине билдирет. Мында сурамдын талкууланып жаткан маселеге тиешелүү бөлүгүнүн мазмуну конкреттүү кырдаалга жараша болот. Эгерде белги сыпаттамада талап кылынган баскычта ачылса, өтүнмө ээси алгачкы сыпаттаманын негизинде формулага оңдоолорду киргизүү жолу менен формулада табылган жетишпестиктерди калыбына келтире алат, сурамда анын көңүлүн ушул жагдайга буруу керек. Мындай учурда белгилерге оңдоо киргизүү мүнөзүнө байланышкан эксперттин конкреттүү сунуштары пайдалуу болот.

Формулада көрсөтүлгөн белги талкууланып жаткан дал келбегендиги табылган, алгачкы сыпаттамасында ачылбаган жана өтүнмө ээси өтүнмөнүн алгачкы материалдарынан четке чыкпастан бул белгилердин мүнөздөмөсүн тактай албаган учурда, анда бул жагдай сурамда чагылдырылышы керек.

Эгерде өтүнмө ээси белгилерде камтылган көрсөтүлгөн өзгөчөлүгү (ал сыпаттамада ачылдыбы же жокпу, ага карабастан) менен ойлоп табуунун формуласынын редакциясын сактоо сөзүнөн кайтпаса, ал кийинки кароого кабыл алынат, бирок белгинин ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө каралып жаткан талаптарга дал келбөө аракети түшүнүгү эске алынбайт.

Эгерде белгинин мүнөздөмөсү, маселен, “атайын конструкциянын температура билгизгичи” түрүндө болсо, анда ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүү үчүн “температура билгизгичи” мүнөздөмөсү эске алынат.

Эксперт адис тарабынан белгинин маанилик мазмунун түшүнүүнүн принципиалдуу мүмкүндүгүн гана белгилей тургандыгын баса белгилөө керек. Бул, эгерде белги, ал көрсөтүлгөн талапка дал келе тургандай мүнөздөлсө, бирок өтүнмө ээси тарабынан эскирип калган же техниканын конкреттүү тармагында сейрек колдонулган терминология пайдаланылса, өтүнмө ээсине доо талаптар болбошу керектигин билдирет. Ушундай учурда дагы өтүнмө ээсине ойлоп табуунун формуласынын бир кыйла ийгиликтүү редакциясын тандоо сунуш кылынышы керек, бирок мындай сунуштун өтүнмө ээси тарабынан кабыл алынбоосу, ал үчүн зыяндуулук алып келбеши керек.

Өтүнмө ээси ойлоп табуунун формуласында мүнөздөмөсү толук аныкталбагандай (“материалдын температурасы 160 градуска жакын Цельсияны көтөрөт”, “рычагды айландыруу огу валдын таянычына жакын жайгашкан”) көрүнгөн белгилерди, же патент ээлеринин укуктарын ишке ашыруунун бардык чөйрөлөрүндө мүмкүн болбогон “табуу” белгилерди пайдаланышы мүмкүн.

Акыркыга укуктук коргоо суралган объектиге карата “сырткы” деп аталуучу белгилер кирет (мисалы, ал алуу үчүн арналган продуктынын көрсөткүчтөрү, же пайдаланууда гана ал өз ара аракеттенген башка түзүлүштүн көрсөткүчтөрү менен мүнөздөлүүчү түзүлүш). Мындай учурларда эксперт өтүнмө ээсине ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүгүнүн ушундай мүнөздөлөшүн тааныган учурда өтүнмө ээси аны пайдалануу фактысын белгилөөдө кыйынчылыктарга кабылыш мүмкүн экендигин кабарлашы керек. Бирок мындай учурларда эксперт формуланы оңдоого мажбур кылууга укугу жок.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан белгинин мүнөздөмөсүнө жеке ысмы же атайын аталышы киргизилсе (мисалы, “Вишневский мазы”, “Уатта жөндөөчүсү”), анда ал, эгерде мында Эреженин 4.3.1 пунктунун (4) пунктчасынын талаптары бузулбаса, ушундай түрдө сакталышы мүмкүн.

Ойлоп табуунун формуласында жеке ысмын же атайын аталыштарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу мындай пайдалануунун талкууланып жаткан талаптарга түздөн-түз байланышпаган, бир өзгөчөлүгүнө көңүл буруу керек.

Каражат – жакын окшоштук ошондой эле ат же атайын аталыш менен белгилүү болгон учурдан башка, алардын арналыштарын чагылдырган тектик түшүнүктөрдүн курамындагы ойлоп табуулардын формуласында жеке ысмы же атайын аталышы көрсөтүлбөйт. Акыркы учурда, бирок, өтүнмө берилген каражат жакын окшоштуктан айырмасы бар болгонуна карабастан, адистерде белгилүү ысымды же атайын аталышты эске салууга ассоциацияланган, анын негизги өзгөчөлүктөрү кетиргенчелик анын салыштырмалуу өзгөрбөгөнүнө ынануу керек.

Жогоруда айтылгандарга кошумча Эреженин 4.3.1 пунктунун (4) пунктчасынын талаптарына ылайык көз караштан ойлоп табуунун формуласын текшерүүдө, бул талап адистер тарабынан белгилердин формуласында камтылган маанилик мазмунду түшүнүүгө багытталганына көңүл буруу керек. Ушуга байланыштуу белгилерди мүнөздөө үчүн пайдаланылган түшүнүктөрдүн укук ченемдүүлүктөрүнө күмөн саноо пайда болгон учур жок эмес, ал түшүнүктөр илимий-техникалык адабияттарда илимий эмес деп киргизилген, ага карабастан, техниканын деңгээлине кирген булактарда аларды пайдаланууга орун берилет.

Ошентип, эгерде ойлоп табуунун формуласына “астралдык тело” деген белги киргизилсе, анда өтүнмө ээсине өтүнмө берилген ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейинки адабиятта анын кеңири пайдаланылгандыгын далилдөө кыйынга турбайт. Бирок “Азыркы түшүнүктөрдүн жана терминдердин кыскача сөздүгүндө” (М., “Республика” басмасы, 2000, 45-б.) “астралдык тело” термининин ачык илимий-техникалык тармакка жатпаган диний ырым-жырым жаатындагы түшүнүктөрү киргизилген, ошондуктан бул белги Эреженин 4.3.1 пунктунун (4) пунктчасынын талаптарына ылайык тааныла албайт. 

6. Ойлоп табуунун формуласын, натыйжасынын өзгөчөлүгүн алуу үчүн ага киргизилген белгилердин зарылдык көз карашынан текшерүү 

Эреженин 19.13 пунктунун (2) пунктчасына ылайык ойлоп табуунун формуласын текшерүү техникалык натыйжаны алуу үчүн керектүү белгилерди аныктоону камтыйт.

Көпчүлүк учурларда натыйжанын техникалык өзгөчөлүгү тигил же бул белгилерди (башка белгилер менен жыйындысында) алуу үчүн “жоопкерчиликтүү” экендиги күмөн келтирбейт.

Күмөн саноо пайда болгон учурда, натыйжалардын өзгөчөлүктөрүн баалоонун багыты Эреженин 4.2.5 пунктунун (1) пунктчасында камтылган жетишилген натыйжа техникалык деп эсептелбеген кырдаалдардын тизмесине кызмат кылат.

Анын ичинде, эгерде ал анын катышуучуларынын ортосундагы келишимдин же белгиленген эрежелердин негизинде ишмердүүлүктүн тигил же бул түрлөрүн жүзөгө ашырууда белгиленген тартипти сактоонун натыйжасында гана жетишилген болсо, натыйжа техникалык өзгөчөлүктөрү бар деп эсептелбейт. Мындай кырдаалдардын мисалы катары транспорттук каражаттардын айдоочулары белгиленген үлгүдө светофордун жарыктык сигналдарынын комбинацияларына реакция кылууларына ылайык жол кыймылын башкаруунун ыкмасына тиешелүү сунуштар болушу күтүлөт.

Алынган натыйжа, ал тигил же бул маалыматты алууда гана тыянак чыгарылган жана математикалык ыкмаларды, электрондук эсептегич машиналар үчүн программаларды колдонуунун же андагы алгоритмдерди пайдалануунун натыйжасында гана жетишилген болсо, техникалык деп эсептелбейт. Мисалы, мындай натыйжа болуп, мурда алынган геологиялык сүрөткө тартып алуулардын маалыматтарын иштеп чыгуунун бир кыйла жакшыртылган математикалык алгоритмди пайдалануунун натыйжасында пайдалуу кендердин чыккан жерлеринин чегараларын тагыраак аныктоо саналат. Мында жогоруда келтирилген эки шарттын тең сакталышына жана алардын түшүндүрмөлөрүндө “гана” деген сөздүн бар болушуна көңүл буруу керек. Эгерде, мисалы, кен чыккан жердин чегарасын тагыраак аныктоо үчүн геологиялык сүрөткө тартып алуу процессинин өзүн өзгөртүү талап кылынса, анда кырдаалды жогоруда аталганга киргизүүгө болбойт.

Мындан сырткары, натыйжа кызыктыргычтыгын жана көрүнүшүн жогорулатууда гана турган учурда ал техникалык деп эсептелбейт. Мисал катары компьютердин жардамы менен оюндарды өткөрүүнүн ыкмасын атоого болот, анда көрсөтүлгөн түрдүн натыйжасы оюндун сюжетинин өзгөчөлүктөрүнүн натыйжасында гана жетишилет.

Андан ары эгерде ал кайсы-бир алып жүрүүчүдө тигил же бул формада берилген маалыматтардын маанилик мазмунунун өзгөчөлүктөрү менен гана шартталса, алынган натыйжа, техникалыкка кирбейт. Мындай кырдаал, эгерде жеңил атлетика жарыштарын өткөрүүдө, жеңил атлетиканын кезектеги түрү жөнүндө көрүүчүлөргө маалымдоо үчүн көрсөтмө пиктограммалардын жарыктык таблолоруна жарыялоо сунушталса, орун алышы мүмкүн.

Эреженин 4.2.5 пунктунун (1) пунктчасы өтүнмө берилген ойлоп табуу маалымат алып жүрүүчүгө, анын ичинде машинада окулуучу же ушундай алып жүрүүчүнү алуу ыкмасына кирген учурларды камтыйт.

Эгерде техникалык натыйжа маалымат алып жүрүүчүдө жазылгандарда камтылган тапшырмаларды ишке ашыруунун натыйжасында гана пайда болсо, анда ал бул ойлоп табууну жайылтуучу каражаттарга, б.а. маалымат алып жүрүүчүгө же аны алуунун ыкмасына кирет деп эсептелбейт.

Бирок, маалыматты машинада окулуучу алып жүрүүчүгө карата мындай корутунду чыгаруу дайыма эле туура боло бербейт. Эгерде машинада окулуучу алып жүрүүчү (анын ичинде алмаштырма) эсептегич машина үчүн программаларды алып жүрүүчүдө жазылган башкаруунун астында техникалык каражаттардын иштөөсүнө түздөн-түз катышууга арналса жана мындай башкарууда техникалык натыйжа алуу камсыз кылынса, анда бул натыйжа алып жүрүүчүнүн өзүнө тиешелүү болот. Программанын башкаруусу астында иштеген техникалык каражат катары айтылып өткөндөр эсептегич машина, программалык башкаруусу менен станок ж.б.у.с. болушу мүмкүн.

Ошентип, мисалы, маалыматты машинада окулуучу алып жүрүүчүнү алмаштырма – ийкемдүү диск – анда “кысылган” түрдө ал дискке аларды жазууну камтыган жана файлдарды дискке көчүрүүдө автоматтык түрдө иштеп баштаган компьютердик программалар жазылган түрдө мүнөздөлүшү мүмкүн. Бул дискке жазылган маалыматтын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Диск көрсөтүлгөн түрдө иштеген, анда жазылган программанын натыйжасында техникалык өзгөчөлүккө – анын өзүнө таандык кеңейтилген “сыйымдуулугуна” ээ болот. Мындай натыйжа техникалык өзгөчөлүккө ээ болору айкын жана айтылып өткөн түрдө мүнөздөлгөн жана аталган өзгөчөлүккө ээ болгон өтүнүлгөн алып жүрүүчүнүн (дисктин) өзүнө тиешелүү.

Мисал, кайсы жерде карама-каршы тыянак жасалышы мүмкүн, өтүнмө берилген алмаштырма машинада окулуучу алып жүрүүчүгө – компьютердин катуу дискине инсталляциялоого арналган жогоруда айтылып өткөн программа түрүнө окшош жазылган оптикалык дискке тиешелүү. Жогоруда окшош деп аталган техникалык натыйжа, программаны инсталляциялоодон кийин, компьютердин катуу дискине карата анын иштөөсүндө жетишилет.

Бирок өтүнмө берилген алып жүрүүчү – оптикалык диск көрсөтүлгөн түрдө анда жазылган программа менен мындай натыйжаны алууга ортоктош болбойт жана компьютерге таптакыр катышпайт. Бул программаны алып жүрүүчүгө жазылган белгиленген артыкчылыктарга карабастан, бул учурда алып жүрүүчү анда жазылган программалардын кандай жол менен болсо да пайда болгон пайдалуу өзгөчөлүктөрүн даярдоодо же пайдаланууда каражат болуп саналбайт. Ал өзү үчүн маалыматтарды жазуу жана сактоо жана анын окулушуна жол берүү үчүн каражат болуу – кадимки ишин аткаруу менен бул программанын артыкчылыктарына “тиешеси жок”.

Мүмкүн, программаны алып жүрүүчүдө жазылгандарды пайдалануунун натыйжасында алынгандар техникалык натыйжа болуп санала тургандыгы жөнүндө, алып жүрүүчүнүн өзүн өтүнмө берилген ойлоп табууну жайылтуучу каражат катары маселени чечүү толугу менен программанын өзгөчөлүгүнө жараша болот, ал эми акыркысы алгоритм программасынын негизинде белгиленген натыйжа болуп саналат.

Эреженин 4.2.5 пунктунун (1) пунктчасында камтылган натыйжа жетишилген кырдаалдардын тизмеси техникалык болуп эсептелет, болжолдуу жана коротулбаган болуп саналат. Ошондуктан, Эреженин 19.13 пунктунда жазылган ойлоп табуунун формуласын текшерүүдө натыйжаны алуу үчүн, бирок техникалык натыйжа болуп саналбаган керектүү белгилерди табуу жөнүндө унутпоо керек.

Ошентип, мисалы, таасирлердин, искусство чыгармалары тарабынан чыгарылган, ырым-жырымдар, ырым-жырым аракеттери ж.б.у.с. менен гана шартталган: “кайтарма каражаттар” же “дарексиз жоголгон адамды, ал адам мурда пайдаланган буюмдун реципиентин көрсөтүү жолу менен өлдү деп таануу ыкмасы” сыяктуу тиешелүү багыттагы натыйжалар техникалык натыйжа катары тааныла албайт.

Жогоруда каралган 6.1. жана 6.3 бөлүмдөрүндөгү түрлөрдүн ойлоп табуунун формуласындагы белгилерде бар экендиги табылганда өтүнмө ээсине анда ошондой белгилерди жок кылуу үчүн формуланы оңдоону жүзөгө ашыруу сунушталат. Ошону менен бирге өтүнмө ээсине мындай белгилер Эреженин 19.17 пунктуна ылайык ойлоп табууну ойлоп табуу деңгээлине дал келишин текшерүүдө эске алынбай тургандыгын, ал эми патент берүү учурунда аларды ойлоп табуунун формуласында сактоо укуктук коргоонун көлөмүн тарыта тургандыгын түшүндүрүү керек.

Техникалык болуп саналбаган, натыйжаны алуу үчүн гана керек болгон белгилердин спецификалык түрлөрү болуп, түзүлүштө сөз жүзүндө, сүрөт же кураштырылган белгилердин өзгөчөлүгү бар, ойлоп табуунун же түзүлүштүн объектиси болуп саналган, ойлоп табууда пайдаланылган, ыкмага тийиштүү болгон белгилер саналат. Мисалы, түзүлүштө толугу менен же анын элементинде кайра окулган текст, же бир катар сүрөттөрдүн сыпаттамасы (анын ичинде көлөмдүү), же болбосо текстин же сүрөттүн өзгөчөлүгүнө көрсөтмө [“маалымат берүүчү мазмундагы текст (юмордук же башка)”, “жаныбардын сүрөтү”] түрүндө жазуусу бар экендигин чагылдыруучу белгилерди колдонуу менен мүнөздөлгөн түзүлүшкө же түзүлүштү даярдоо ыкмасына өтүнмө берилет.

Ойлоп табуунун формуласынан мындай белгилер табылганда өтүнмө ээсине формуланы оңдоо сунушунан тышкары, жогоруда айтылып өткөн белгилердин дал келүү мүмкүндүгүнө, же алардын товардык белгилер (тейлөө белгилери), же товар чыгарылган жерлердин аталыштары менен аралашып кетүү баскычына чейин окшоштугуна көңүлүн кошумча буруу керек. Ушундай белгилер же аталыштар арналыш түзүлүшү же кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү түрлөрү жагынан бирдей товарлар үчүн башка жактар тарабынан алиге чейин катталган же келечекте каттала тургандарга тиешелүү болушу күтүлөт. Ойлоп табууну пайдалануу учурунда бул патент ээси менен товардык белгинин (тейлөө белгисинин) ээсинин укуктарынын кагылышына, же катталган товар чыгарылган жерлердин аталыштарынын карама-каршы укукта колдонууга алып келет.

Ошону менен бирге техникалык болуп саналбаган, кайсы болбосун “сүрөт” мүнөзүндөгү белгилерди билип туруп, натыйжаны алуу үчүн гана керектүү деп эсептөө ката болуп саналат. Дайыма тиешелүү белгинин функциясын “техникалык натыйжа” түшүнүгүнүн жалпы маанисинде жогоруда келтирилген Эреженин 4.2.5 пунктунун (1) пунктчасына шилтемени эске алуу менен жетишилген натыйжага анын таасир этүүсү көз карашынан кылдат талдоо керек.

Ошентип, мисалы, телекөрсөтүүнүн сыноо таблицасы белгиленген калыңдык линиялары менен аткарылып, анын талаалары графикалык элементтери менен белгиленген конфигурацияда жана түстө болуп, ошол же башка зоналарда жайгашып, ал берүүнүн сапатын жана сүрөттөрдүн берилишин, анын каталарынын мүнөзүн жана себептерин бир кыйла толук жана объективдүү баалоого мүмкүндүк бере тургандай мүнөздөлүшү мүмкүн.

Буюмдарды автоматтык түрдө сорттоо үчүн түзүлүш сырткы көрүнүшү боюнча сорттолуучу буюмдардын үлгүлөрдүн сүрөттөрүн алып жүрүүчүнү камтышы мүмкүн. Мындай учурда үлгүлөрдүн сүрөттөрү сорттолууга жаткан буюмдардын сүрөттөрү менен түзүлүштө болгон алып жүрүүчүгө дал келиши маанилүү. Мында түзүлүштүн иштешине байкоо жүргүзгөн адамдын ой жүгүртүүсү менен аларды кандай кабыл алары мааниге ээ эмес.

Келтирилген эки мисалда тең талкууланып жаткан белгилер техникалык эмес мүнөздөгү натыйжаны алуу үчүн гана керек деп тастыктоого жарабайт. 

7. Ойлоп табуунун белгилеринин мүнөздөмөлөрү үчүн

атаандаш түшүнүктөрдү пайдалануунун

тууралыгын текшерүү 

Эреженин 4.3.1 пунктунун (6) пунктчасында формуланын белгиси атаандаш түшүнүк түрүндө берилиши мүмкүн экендиги белгилүү.

Атаандаш түшүнүктөрдү пайдалануу бир эле техникалык натыйжаны алууну камсыз кылуучу (ойлоп табуунун башка белгилери менен жыйындысында) белгилерди ишке ашыруунун бир нече ар түрдүү формаларын мүнөздөөнүн зарылдыгы болгон, бирок мындай формаларды камтыган жалпы түшүнүк жок же аны пайдалануу мүмкүн эмес учурда жол берилет.

Мисалы, формуланын көз каранды эмес пункту төмөндөгүдөй редакцияда берилген: “Аба чоргосу борбордук жана чет жакадагы алып келүүчү каналдарды камтып, мунусу менен айырмаланат: айланып агып өтүүчү форманын же цилиндрлик тереңдик менен агынга бурулган жагынан аткарылган анын кыстармасы бар”.Эгерде атаандаш түшүнүктөр өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн шарттарды (бир эле техникалык натыйжаны алуу) эсепке албоо менен пайдаланылса, Эреженин 4.3.6 пунктунун (2) пунктчасынын талаптары бузулганын тастыктоо үчүн негиз келип чыгат.

Ойлоп табуунун сыпаттамасынан (өтүнмөнүн материалдарына тиешелүү талдоо жүргүзүүдө эксперт ушуга ишениши керек) чоргодо айланып агып өтүүчү кыстарманын бар болушу шакек түрүндөгү формадагы агынды киргизүүдө жыйынтыкталган техникалык натыйжага жетүү камсыз кылынат, ал эми цилиндрлик тереңдик менен кыстарманын бар болушу агымга каршы түзүлүү менен жыйынтыкталган техникалык натыйжаны камсыз кылат, ал борбордук жана чет жакадагы каналдар аркылуу алып келинүүчү агымдарды активдүү аралаштыруу үчүн зарыл экендигин билүү керек.

Көрсөтүлгөн мүнөздүн бузулушу табылганда өтүнмө ээсине бул жөнүндө билдирилет жана ойлоп табуунун формуласын оңдоо сунушталат. Мында техникалык натыйжалардын формулада камтылган ар түрдүү атаандаш киргизилген белгилердин жыйындыларынын “иштөөлөрүнө” дал келбөөсү, Эреженин 3.3 пунктуна ылайык варианттарга ушундай жыйынды менен мүнөздөлгөн ойлоп табууну киргизүүнү мүмкүн эмес кыла тургандыгына өтүнмө ээсинин көңүлүн максаттуу буруу керек. Мындай маалымат өтүнмө ээсине, эгерде ал формуланы оңдоодо бул ойлоп табууну топ түрүндө берүүгө аракеттенген учурда, пайдалуу сезилет.

Берилген өтүнмөнүн алкагында өтүнмө ээси, же “атаандаштардын ичинен” бирөөсүн алып салуу менен, же болбосо бул атаандаштар үчүн жалпы техникалык натыйжа бар экендигин көрсөтүү менен кырдаалды оңдой алат.

Иш жүзүндө белги формулада үч (жана андан көп) атаандаш түшүнүк аркылуу мүнөздөлгөн, ал эми жогоруда көрсөтүлгөн шарттардын бузулуусу менен алардын ичинен айрымдары гана пайдаланылган кырдаалдарга мүмкүндүк болгон. Бул жагдай жөнүндө өтүнмө ээсине дагы кырдаалды толук талдоо менен билдирүү керек.

Кайсы бир учурларда формулада камтылган бардык “атаандаштар” бир эле техникалык натыйжаны алууну камсыз кылган, бирок алардын ар бири (же бөлүгү) дагы өзүнүн кошумча (кошо жүрүүчү) техникалык натыйжасын алууну камсыз кылган учурлар жок эмес. Бул атаандаш белгилерге коюлуучу талаптарды өтүнмө ээси тарабынан сактабоону таануу үчүн тосмо катары каралбашы керек. 

8. Формуланын көз каранды эмес пункту ойлоп табуунун бирине кириши керектигине ылайык талаптардын

аткарылышын текшерүү 

Өтүнмө ээси тарабынан берилген ойлоп табуунун формуласын бир көз каранды эмес пункту менен текшерүүдө эксперт ал Эреженин 4.3.6 пунктунун (1) пунктчасында жазылгандай, ойлоп табуунун бирөөсүнө тийиштүү экендигин белгилөөсү керек.

Формуланын көз каранды эмес пункту өтүнмө ээси тарабынан анда, ойлоп табуунун ар түрдүү объектилерине тиешелүү, ойлоп табуунун мүнөздөмөсү камтылгандай түрдө түзүлгөндөй сезилиши мүмкүн.

Формуланын көз каранды эмес пункту, эгерде ал каражаттардын жыйындысынын мүнөздөмөсүн камтыса, алардын ар бири жалпы арналыштын көрсөтүлгөн жыйындысын ишке ашыруусуз, жеке арналыштарга ээ болсо, бир ойлоп табууга тийиштүү болбойт.

“Кыргычты жана суу чачкычты камтыган топтом мунусу менен айырмаланат: кыргыч курчутулган болоттон жасалган, ал эми суу чачкычтын ар түрдүү диаметрдеги тешиктери менен башчасы бар”.

Формулада көрсөтүлгөн каражаттардын ар бири (кыргыч жана чачкыч) өздөрүнүн конкреттүү арналыштарына ээ, ишке ашыруу үчүн башка каражаттардын катышуусу талап кылынбайт, ошону менен бирге формулада бул каражаттардын жалпы арналыштарына кандайдыр-бир көрсөтмө жок.

Эгерде сыпаттамада бул каражаттар үчүн жалпы арналыштардын түз же кыйыр ачылышы жок болсо, анда өтүнмө ээси каралып жаткан бузууларды жоюу үчүн формуланы оңдой албайт, ал эми бул арналышты чагылдыруучу жаңы тектик түшүнүктү формулага киргизүү жөнүндө сунуш менен кошумча материалдар өтүнмө берилген ойлоп табуунун маани-маңызын өзгөртүүчү катары таанылышы керек.

Эгерде сыпаттамада көрсөтмө камтылса, мисалы, өтүнмө берилген буюмдардын топтому муздун үстүн тазалоого арналган болсо, мында суу чачкыч менен кыргыч өз алдынча (каражаттарды тандоо муз тоңуу мүнөзүнө жараша жүзөгө ашырылат) же, мисалы, алгач иштетилип жаткан муздун бетине ысык сууну чачуу үчүн чачкыч, андан кийин музду механикалык жактан алып салуу үчүн кыргыч чогуу пайдаланылышы мүмкүн болгондо, каралып жаткан кырдаал оңдолушу мүмкүн.

Мындай шартта формула, арналыштын мүнөздөмөсүн, мисалы, төмөндөгүдөй түрдө: “Муздун үстүн алып салуу үчүн топтом (буюмдардын)” жазуу жолу менен оңдолушу (алгачкы сыпаттаманын негизинде) мүмкүн.

Эгерде формуланын көз каранды эмес пункту бир ойлоп табууга тиешелүү болбосо, өтүнмө ээсине бул жөнүндө билдирилет жана аны көрсөтүлгөн бузуу жоюлгандай түрдө оңдоо сунушталат. Эгерде экспертке “кемчил” формулада мүнөздөлгөн ойлоп табуулардан ойлоп табуулардын тобун түзүү ачык белгилүү болсо, анда бул жактагы өзүнүн пикирин өтүнмө ээсине максаттуу айтышы керек.

Ойлоп табуу бир көз каранды эмес пункту менен көп тогоолуу формулада мүнөздөлгөн учурда мындай формула бир ойлоп табууга тиешелүү боло алабы, ошону аныктоо керек.

Көз каранды эмес пунктта атаандаш түшүнүк аркылуу берилген белгилер камтылып, ал эми ага багынычтуу көз каранды пунктта атаандаштардын бири гана камтылган белгилердин жыйындысы өнүккөндө, кырдаалдын бул талабы бузулду деп эсептөөгө болбойт.

“1. Полимер пленкасын иштеп чыгуу ыкмасы антистатикалык жабууну төшөөнү камтып, мунусу менен айырмаланат: антистатикалык жабууну төшөөнүн алдында пленка ысытууга же узунунан кеткен созууга кабылат.

2. 1-п. боюнча пленканы иштеп чыгуу ыкмасы, мунусу менен айырмаланат: пленка 205-250 град. Цельсия температурада ысытууга кабылат. 

II бөлүк 

Ойлоп табуунун “өнөр жайда колдонуучулук” патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишин текшерүү 

1. Ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулук талаптарына дал келиши үчүн аткаруу зарыл болгон шарттар 

Мыйзамдын 5-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык: “Эгерде ал өнөр жайында, айыл чарбасында, саламаттык сактоодо жана эл чарбасынын башка тармактарында пайдаланылышы мүмкүн болсо, ойлоп табуу өнөр жайда колдонуучу болуп саналат”.

Эреженин 19.15 пунктунун (2) пунктчасына ылайык ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулугун таануу үчүн төмөндөгү шарттардын жыйындысын аткаруу керек:

– өтүнмөнүн материалдарында өтүнмө берилген ойлоп табуунун арналышын көрсөтмөсүнүн бар болушу;

– ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейин жалпы элге түшүнүктүү болгон булактарда же өтүнмөнүн материалдарында сыпатталган ыкмалардын жана каражаттардын жардамы менен ойлоп табууну жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү. 

2. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун дайындалыш көрсөтмөсүн текшерүү 

Дайындалыш көрсөтмөсүн текшерүүдө төмөндөгүдөй маселелер пайда болушу мүмкүн:

– өтүнмө берилген ойлоп табуунун ишмердүүлүктүн кайсы-бир тармагында жалпы жонунан пайдаланылышы каралганбы, б.а. өтүнмө ээси тарабынан анын арналышы көрсөтүлгөнбү;

– мындай арналыштын каражатына реалдуу керектөө барбы.

Ошентип, мисалы, жаңы химиялык зат анын арналышын көрсөтүүсүз пайдачыл өзгөчөлүктөрү өнөр жайда колдонуучулукка тийиштүү боло албайт. Бул затты пайдачыл максаттарда пайдалануунун мүмкүн болгон чөйрөсүн белгилөөнүн натыйжасында, ал жөнүндө маалыматтар жалпы элге түшүнүктүү болуп калганда, анын ичинде жаңы арналыш боюнча колдонууга ойлоп табуунун формасына өтүнмө берилгенде патентке жөндөмдүү ойлоп табуу болушу мүмкүн.

Өнөр жайда колдонуучулук шарттарына дал келбестиги жөнүндө окшош тыянакты арналышы белгисиз жаңы химиялык затты алуу ыкмасына карата жасоого болот.

Экинчи маселеге карата, анда өтүнмө берилген арналыш каражаттарына факт жүзүндө керектөөнүн бар экендигин баалоону экспертизалоого жатпайт.

Ошондуктан, мисалы, жаңы паровоздордун курулушу талап кылынбай, ал эми мурда курулгандары иштетүүдөн чыгарылып жатканга негизденүү менен, өтүнмө берилген жакшыртылган паровоздун өнөр жайда колдонуучулугун таануунун мүмкүн эместиги жөнүндө пикир ката болор эле.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн арналыш башкача, ал турсун, экзотикалуу болуп саналса дагы, өнөр жайда колдонуучулугуна шек санабоо керек. Башкача каражатты сунуштаган ойлоп табуучу, бирок ал тарабынан көрсөтүлгөн арналыш, анын канааттануусу үчүн каражатты түзүү менен бир эле мезгилде жаңы керектөөнү тапканына демилгелениши керек.

Андан сырткары, мисалы тепкич-шатыча – араба, китеп текчеси – балык кармоо үчүн жашик сыяктуу белгилүү болуп калган башкача айкалыштары менен каражаттарды түзүүгө багытталган ойлоп табууну өнөр жайда колдонуучулугуна киргизүүгө негиз жок. 

3. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун иш жүзүнө ашырыла тургандыгын текшерүү 

23. Ойлоп табуунун жүзөгө ашырыла тургандыгынын шарттары Мыйзамдын 5-статьясынын 6-бөлүгүндө келтирилген өнөр жайда колдонуучулугун аныктоодон түздөн-түз келип чыгат. Ал сыпаттама, ойлоп табууну аны жүзөгө ашыруу үчүн жеткиликтүү толуктук менен ачуусу керек болгондугуна ылайык, Мыйзамдын 18-статьясынын 2-бөлүгүндө (2-пункту) камтылган ойлоп табуунун сыпаттамасына талаптар менен кошумча күчөтүлөт.

Бул баалоонун негизги принциби – белгилердин ар бири анын материалдык эквивалентин алган сыяктуу, ачык болушу керек. Бул, мындай ачыктык формуладан түздөн-түз келип чыгуусу керек дегенди түшүндүрбөйт. Бул талап сыпаттамага коюлуучу талап болуп саналат.

Ойлоп табуунун формуласы ар түрдүү аткаруу формасын кучагына алган, термин түрүндөгү өзгөчөлүктү, функционалдык жалпылаштырылган деңгээлде түзүлгөн белгилерди камтышы мүмкүн. Сыпаттама ушундай белгинин артында тиешелүү материалдык каражаттар турарлыгын же тура тургандыгын тастыкташы керек. Ушундай тастыктоолордун ар түрдүү варианттарын төмөндө каралышы күтүлөт. Аларды өтүнмө берилген ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулугунун, өтүнмөнүн материалдарында түздөн-түз камтылган маалыматтардын гана эмес, бирок мурда болуп өткөн ойлоп табуунун артыкчылык датасына бардык билимдердин негизинде ойлоп табууну өзүндө жайылтуучу материалдык каражаттарды түзүү мүмкүндүгүн орнотуу менен дал келгендигин баалоодо экинчи шартты текшерүү менен тыянак чыгарылган мамиле бириктирет.

Алгылыктуу каражат өтүнмөнүн өзүндө сыпатталган учурлар дагы болот. Эгерде ошону менен бирге белгинин материалдык эквиваленти болуп саналган мындай каражат, жарыяланган  булактардан белгилүү болсо, анда бул учур мурдагысы менен дал келет. Адатта ал алгылыктуу түрдө артыкчылык датасына чейин жарыяланган булактарда  сыпатталбаса, каражат өтүнмөнүн өзүндө сыпатталат. Биринчи жолу аба жаздыгындагы кемеге өтүнмө берилди жана аны түзүү үчүн каражат белгисиз деп болжолдойлу. Өтүнмө ээси өзү мындай каражатты иштеп чыкты, бирок кемени бүтүндөй мүнөздөөчү ойлоп табуунун формуласынын көз каранды эмес пунктуна анын белгилерин киргизүүнү максатка ылайыктуу эмес деп эсептейт, анткени ал ойлоп табуунун көлөмүн өтө эле чектейт: кеме үчүн, аны кантип түзүүнүн өзү эмес, бүтүндөй аба жаздыгынын бар экендиги маанилүү. Алгачкы берилген сыпаттамада аба жаздыгын түзүү үчүн каражаттын конструкциясын мүнөздөө менен өтүнмө ээси ойлоп табуунун жүзөгө ашуучулугун тастыктайт.Алгылыктуу каражат артыкчылык датасына чейин жарыяланган ушундай булактардан белгилүү болгон учур, бир кыйла даана. Өтүнмөгө же алгылыктуу каражат сыпатталган ойлоп табуунун ар бир белгиси үчүн булакка (же бир нече булакка) шилтеме болушу керек, же белгилер ушунчалык тез-тез колдонулуучу терминдер менен берилип, мындай шилтеменин зарылчылыгы жок болушу керек (мисалы, сөз “күчөткүч” белгиси жөнүндө жүрөт, ал эми тексттин контекстинен эле, электр сигналдарынын күчөткүчү, конструкциялоо үчүн тандалып алынган типтери жана параметрлери жөнүндө айтылат).

Кийинки болуп, алгылыктуу каражат белгисиз болгон, бирок ал каражат ага коюлган талаптар боюнча алынышынын жардамы менен эрежелер жана ыкмалар белгилүү болгон класска кирген учур саналат.

Эгерде мындай шарт аткарылса, анда өтүнмөнүн өзүндө алгылыктуу каражат жөнүндө маалыматтын жоктугу, ойлоп табуунун сыпаттамасынын кемчили болуп саналганы менен, ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулугун таануунун себеби боло албайт. Көбүнчө бул өтүнмөдө логикалык, эсептөө жана башка ушундай алардын блокторун функционалдык жактан жалпылоонун деңгээлинде берүүдө орун алат, ал ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейин белгилүү болгон ыкмалардын жардамы менен синтезделиши мүмкүн. 

4. Ойлоп табууну жүзөгө ашырууда өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн дайындалышынын ишке ашырылышын текшерүүнүн өзгөчөлүгү 

Өтүнмө берилген ойлоп табууну жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү жөнүндө жакшы тыянак анын өнөр жайда колдонуучулугун таануу үчүн жетишсиз. Бул каражат өтүнмөдө көрсөтүлгөн арналышты ишке ашырууга жөндөмдүү болушу керек. Бул көз караштан анын түзүүчүлөрүнүн өнөр жайда колдонуучулук талаптарына дал келишин баалоо түзүлүштүн иштей албаганын, ыкманын талап кылынган агымынын мүмкүн эместигин шарттаган техникалык каталары жокпу, ушуларды текшерүүгө багытталган. 

Өтнүмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн өтүнмө берилген каражаттын арналышын ишке ашыруу мүмкүндүгүн текшерүүдө терс тыянак чыгаруунун себеби, ойлоп табуунун мүнөздөмөсүнүн толук эместиги, б.а. ойлоп табуунун тиешелүү мүнөздөмөсүндө материалдык каражат түрүндө ойлоп табууну жүзөгө ашыруу үчүн маалыматтар өтүнмөдө жетиштүү камтылганына карабастан, арналышты ишке ашыруу үчүн керектүү айрым белгилердин жоктугу болушу мүмкүн.

Ал тарабынан келтирилген далилдерди баалоодо өтүнмө ээсине коюлган талаптардын мүнөзү жөнүндө маселени өз алдынча талкуулоо керек. Бул маселе өнөр жайда колдонуучулук сыяктуу, тигил же бул белгилердин маанилүүлүгүн аныктоочу өтүнмө ээси тарабынан каралган өзгөчөлүктөрдүн тууралыгын баалоого байланышкан патентке жөндөмдүүлүктүн башка шарттарын текшерүү үчүн дагы жалпы болуп саналат.

Акырында келтирилген маалыматтардын тууралыгы үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсинде жатканына карабастан, белгилүү маалыматтын негизинде мүмкүн болгон баскычта аларды текшерүү үчүн жоопкерчилик эксперттен алып салынбайт. Бул, эгерде өтүнмөдө болгондор өтүнмө ээсине жөнөтүлгөн сурамда көрсөтүлүшү керек болгон, алардын белгилүү маалыматтарга карама-каршылыгын табууну түшүндүрбөсө, эксперт өтүнмө ээсинен кошумча далилдерди талап кылышы керек экендигин билдирет. Ошону менен бирге эксперт, эгерде ал жарыяланган булактарга шилтеме менен өзүнүн күмөн саноолорун жана ал тарабынан ошол булактарды пайдалануу менен түзүлүштүн иштешине, ыкманын агымына ж.б.у.с. жүргүзүлгөн талдоону далилдей албаса мындай далилдерди талап кылууга укугу жок. Мындай далилсиз күмөн саноолор өтүнмө ээсинин пайдасына чечилет.

Мисалы, жаныбарлардын тоютунун белгиленген затын кошууга байланышкан, боелгон терини жана жүндү алуунун ыкмасы сунушталсын. Бул сунуш канчалык күмөндүү болуп көрүнгөнү менен, эгерде эксперт белгилүү билимдерге негизденип каршы далилдерди келтире албаса, өтүнмө ээсинин далилдерин талашууга негиз жок (мисалы, жүндү боео генетикалык факторлор менен аныкталат жана тиричилик шартына таасир этүү жолукпагандыгы жөнүндө).

Башка шарттуу мисалды карап көрөлү. Ага ферромагниттик каптоо сыйпоо менен бир эле пленканы көп жолу пайдалануу каралган магниттик жазуу ыкмасы биринчи жолу сунушталып жатат дейли.

Пленканы экинчи жолу пайдалануунун алдында магнитин кетирүү керек, бирок өтүнмөдө бул үчүн каражат сыпатталган эмес. Магниттик жазуунун пленка-алып жүрүүчүсүнүн магнитин алып салуу үчүн белгилүү каражат жок (мисалдын шарттары ушундай). Өтүнмө ээси сурамга жооп берүүдө каражаттын кошумча материалында ал тарабынан биринчи жаңы сыпаттама өнөр жайда колдонуучулугун баалоодо эске алынбай тургандыгын биле туруп, магнитин алып салуунун белгилүү ыкмасы – магнити алып салына турган предметти Кюри чекити деп аталганга – магниттик өзгөчөлүк жоголуп кеткен температурага чейин ысытууну көрсөткөн. Эксперт, эгерде өтүнмөдө сыпатталган магниттик жазуунун пленка-алып жүрүүчүсүн тиешелүү Кюри чекитинин температурасына чейин ысытууда ферромагниттик каптоо бузула тургандыгын, магнитин алып салуунун бул ыкмасынын колдонбоочулугун негиздей албаса, өтүнмө ээсинин ушундай далилдерин кабыл алууга милдеттүү.

Жогоруда келтирилгендерди, эгерде эксперт, түздөн-түз өтүнмө берилген ойлоп табуунун мүнөзүнөн келип, жаратылыштын жалпы кабыл алынган фундаменталдык мыйзамына карама-каршылык катары, анын жүзөгө ашуусунун мүмкүн эместигин же өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн (мисалы, анын ички бөлүктөрүнүн өз ара орун алмашуусу аркылуу таянычсыз кыймылдаткычты камсыз кылуу үчүн каражат, түбөлүк кыймылдаткыч), арналышты ишке ашыруунун мүмкүн эместигин белгилесе, ал дагы өтүнмө берилген объектинин иштешине эң эле кылдат талдоо жүргүзүшү керек деп түшүнбөө керек. Мындай учурларда эксперт жогоруда эске алынып өткөн фундаменталдуу жалпыга таанылган мыйзамдарга таянуу менен өтүнмө берилген ойлоп табууда өнөр жайда колдонуучулугунун жок экендигин констатациялашы керек. Мындай кырдаалда кийинки талаш-тартышта өтүнмө ээси өзүнүн тууралыгын, эмне үчүн тиешелүү жалпыга таанылган фундаменталдык мыйзамды анын жокко чыгаруусу керек болгонун далилдөөгө, же өтүнмө берилген ойлоп табууну пайдалануу шарттарына бул мыйзамдын шайкеш келбегендигин далилдөөгө милдеттүү. Эгерде өтүнмө ээси тарабынан мындай жокко чыгаруу же далилдер берилбесе, эксперт өтүнмө берилген объектиде жана башка ушундай документтерде текшерүү актылары түрүндөгү далилдерди эске албоого укуктуу.

III бөлүк

Ойлоп табуунун “жаңылык” патентке жөндөмдүүлүк шарттына дал келишин текшерүү 

1. “Жаңылык” патентке жөндөмдүүлүк шартын

ченемдик белгилөө 

Мыйзамдын 5-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык ойлоп табуу, эгерде ал техниканын деңгээлинде белгилүү болбосо, жаңы болуп саналат.

Техниканын деңгээли ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейин дүйнө жүзүндө жалпы элге түшүнүктүү болгон кайсы болбосун маалыматтарды камтыйт.

Эреженин 20.6 пунктуна ылайык, эгерде алар кайсы болбосун адам өзү тааныша ала турган маалымат булактарында камтылса, же ага анын мазмуну жөнүндө мыйзамдуу жол менен билдирилсе, маалымат жалпы элге түшүнүктүү деп эсептелет.

Эгерде маалыматтар булагы жалпы элге түшүнүктүү талабына жооп берсе, ал жалпы элге түшүнүктүү болуп калган дата, каралып жаткан ойлоп табуунун артыкчылык датасынан бир кыйла мурда болуп саналабы, ошол текшерилет. Көрсөтүлгөн маселени чечүү үчүн маалыматтар булагынын түрлөрүнө жараша кайсы датаны эске алуу керектигин аныкталган Эреженин 20.6 пунктунун (2) пунктчасынын жоболорун жетекчиликке алуу керек.

Мыйзамдын 5-статьясынын 7-бөлүгүнө ылайык жаңылыгын текшерүүдө, эгерде ошол ойлоп табууга өтүнмө Кыргызпатентке маалыматты ачуу датасынан тартып он эки айдан кеч эмес берилсе, бул маалыматты алардан түздөн-түз же кыйыр түрүндө алган автор, өтүнмө ээси, же кайсы болбосун жак тарабынан ачылган, ойлоп табууга кирген, жалпы элге түшүнүктүү маалыматты камтыган булактар техниканын деңгээлине кирбейт.

Келтирилгендерден улам, каралып жаткан ойлоп табуунун жаңылыгын баалоодо аны ачуунун көрсөтүлгөн мөөнөтүндө жүргүзүлгөндөр эсепке алынбайт, мисалы:

– өтүнмө боюнча берилген патентке ойлоп табуунун жарыяланган сыпаттамасындагы өтүнмө ээлеринин жана/же авторлордун курамы менен каралып жаткан ойлоп табуунун өтүнмө ээлеринин жана/же авторлорунун курамы менен анча-мынча болсо да дал келиши;

– жарыяланган басылманын макаласындагы авторлордун курамынын каралып жаткан ойлоп табуунун авторлорунун курамына анча-мынча болсо да дал келиши;

– эгерде ал жөнүндө маалыматтарда, каралып жаткан ойлоп табууда өтүнмө ээлери (өтүнмө ээлеринин бири) жана/же авторлор (же авторлордун ичинен бир нече адамдар) тарабынан коюлган болсо, экспонатка, көргөзмөгө жайгаштыруу;

Эгерде өтүнмө берилген ойлоп табууну ачууда табылган жалпы элге түшүнүктүү маалыматты өтүнмө ээси (же өтүнмө ээлеринин ичинен бирөөсү) жана/же автор (же авторлордун ичинен бирөөсү) тарабынан ачылган деп эсептөөгө болбойт, көрсөтүлгөн маалыматтар ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүк шарттарына, анын ичинде жаңылык шарттарына дал келбөө мүмкүндүгү жөнүндө тыянакты өзүнө тартат.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан өтүнмө ээсинен жана/же ойлоп табуунун авторунан алынган маалыматтын техникалык деңгээлине эксперт тарабынан киргизилген далилдерди келтирсе, б.а. жогорудагы келтирилген жободо көрсөтүлгөн шарттар сакталса, анда кийин мындай маалымат каралып жаткан өтүнмөгө карата техникалык деңгээлине киргизилбеши керек.

Жеңилдик күчүнүн он эки айлык мезгили, ойлоп табуунун артыкчылык датасынан эмес, өтүнмөнү Кыргызпатентке берген датадан мурда болуп өтөрүн баса белгилөө керек. Ошондуктан, өтүнмө боюнча артыкчылык аны берген датадан эмес, бир кыйла мурдараак суралган учурда, маалыматты ачуу артыкчылык датасына чейин он эки айдан азыраак, бирок өтүнмө берилген датага чейин он эки айдан көбүрөөк болгондо, ойлоп табуу жөнүндө маалыматты ачуу боюнча он эки айлык жеңилдикти берүүнү мүмкүн эмес болуп калат. 

2. Жаңылыгын текшерүүнүн жалпы принциптери 

Өтүнмө берилген ойлоп табуунун жаңылыгын текшерүү бул ойлоп табуу өнөр жайда колдонуучулук шарттарына дал келе тургандыгы жөнүндө тыянакты экспертизадан алгандан кийин жүргүзүлөт (Эреженин 19.15 пунктунун (4) пунктчасы).

Эгерде техниканын деңгээлинде белгилерге таандык каражат өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласындагы, арналыштын мүнөздөмөсүн кошуп, бардык белгилерде бирдей экендиги табылса, ойлоп табуу техниканын деңгээлинде белгилүү жана жаңылык шарттарына дал келет деп таанылат.

Белгилердин окшоштугу жөнүндө маселени чечүүдө белгинин мазмунуна талдоо жүргүзүү керек. Мында аны берилиш формасы мааниге ээ эмес. Мисалы, эгерде түзүлүштүн белгиси анын кайсы-бир элементинин геометриялык формасы болуп саналса, анда ошол эле форма сөз жүзүндө, математикалык же графикалык багынычтуулукта берилиши мүмкүн. Графикалык сүрөт (чиймеде) жана сөз жүзүндө, же химиялык байланыштар менен сыпаттоо, символдор менен берүү жана химиялык номенклатура боюнча атоо ж.б.у.с. дагы түзүлүшкө кирет.

Таанымал каражаттын бардык белгилери, өтүнмө берилген ойлоп табуунун формуласында камтылган белгилердин окшоштугу маалыматтын бир булагында камтылышы керек. Жогоруда келтирилген түшүндүрмө, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласында (арналыш мүнөздөмөсү кошуп) камтылган бардык белгилерде окшош белгилер таандык каражаттын таанымалдыгын гана талап кылат, бирок каражат таанымал болгон булакта, өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табуунун формуласында алар кандай камтылса, белгилердин бардыгы ошол түрдө бар болбойт. Ошондуктан, эгерде конкреттүү учурда өтүнмө берилген ойлоп табуунун формуласынын көз каранды эмес пунктундагы белгилердин бардыгы табылган булакта баяндалган таанымал каражатка таандык экендиги далилденсе, анда анын мүнөздөмөсүнүн толуктугуна карабастан, түздөн-түз бул булакка Эреженин 18.16 пунктунун ченемдерин, ойлоп табуунун жаңылыгын тануу үчүн колдонуу ката болбойт.

Кырдаалдын биринчи тобунда өтүнмө берилген каражаттын таанымалдан ал табылган булакта кандай баяндалганы түрүндө айырмалоо, “автоматтык түрдө” ишке ашырылган таанымал каражатты жүзөгө ашырууда белгилер тарабынан жок кылынат. 

Ошентип, төмөндө кырдаалдын биринчи тобуна кирген мисалдарды кароочу бардыгы үчүн жалпы болуп саналган тең маанилүүлүк түшүнүгү, таанымал объектини кароо менен мүнөздөлөт, ал каралып жаткан объектинин жаңылыгын танууга мүмкүндүк берет.

1-мисал.

Жарнаманы алып жүрүүчү өз алдынча жарнама барактарынан туруп, коймо түрүндө жана тик бурчтуу жарнама кыстармалары менен жасалып, мунусу менен айырмаланат: ар бир жарнама кыстармалары өзү чапталма негизинде алынма болуп жасалган жана узундугу 10 см, туурасы 4 см жана аянты 40 кв.см.

Техниканын деңгээлинен бардык белгилер боюнча сунушталганга дал келген, форманы жана жарнама кыстармасынын сызык геометриялык өлчөмдөрүн камтыган, бирок анын аянтын мүнөздөгөн белгиси жок, жарнама алып жүрүүчү сыпатталган маалымат булагы табылды.

Мындай учурда акыркы белги жарнама кыстармаларынын формаларынын жана сызык өлчөмдөрүнүн натыйжасы болуп саналат деген тыянак чыгарса болот. Алар таанымал жана өтүнмө берилген түзүлүш үчүн бирдей. Демек, көрсөтүлгөн белги таанымалга дагы өтүнмө берилген түзүлүшкө дагы объективдүү таандык. Бул белги таанымал объектинин мүнөздөмөсүнө киргизилбегендигине карабастан, бул объект жана өтүнмө берилген объект бирдей.

Ошондуктан, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласында, арналыштын мүнөздөмөсүн кошуп, камтылган бардык белгилерде бирдей белги таандык каражат табылганын констатациялоо жана ушунун негизинде Эреженин 19.16 пунктун шилтеме кылып, өтүнмө берилген ойлоп табуунун  жаңылыгын тануу керек. 

2-мисал 

А, Б, В, Г жана Д элементтерин камтыган ысыкка чыдамдуу эритме сунушталган, мунусу менен айырмаланат: ал кошумча төмөндөгү курамда Е жана Ж элементтерин камтыйт % (масс.) менен:

А – 0,30-0,38

Б – 5,60-5,98

В – 23,0-25,8

Г – 26,0-26,8

Е – 0,03төн көп эмес

Ж – 0,05тен көп эмес

Д – калганы, 

мында (А + Б) : В элементтеринин катышы 0,277ден көп болушу керек.

Маани-маңызы боюнча экспертизалоо жүргүзүү процессинде анын сандык жана сапаттык курамын мүнөздөгөн белгилери боюнча сунушталган эритиндиге толугу менен дал келүүчү ысыкка чыдамдуу эритинди сыпатталган маалымат булагы табылды. Бирок көрсөтүлгөн, (А + Б) : В 0,277ден көп эмес ингредиенттеринин катышын мүнөздөгөн белги бул булакта жок.

Өтүнмөнүн материалдарын жана таанымал эритинди жөнүндө маалыматтарды камтыган табылган маалымат булагын талдоо, бул белги алардын А, Б жана В (А жана Бны максималдуу камтууда жана Вны минималдык камтууда А жана Бнын суммасы Вга так 0,277ге тең) элементтеринин сандык камтылышын мүнөздөгөн таанымал жана өтүнмө берилген эритиндинин белгилери үчүн бирдей натыйжа болуп саналат деген тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан, бул белги таанымалга дагы өтүнмө берилген эритиндиге дагы объективдүү таандык. Таанымал эритиндинин мүнөздөмөсүндө анын жоктугуна карабастан, бул эритиндиде ал “автоматтык түрдө”, эки эритиндинин сандык жана сапаттык курамы үчүн жалпы белгиленген кандайдыр-бир кошумча шарттарды аткаруунун зарылдыгы жок ишке ашырылат.

Келтирилген (А + Б) : В <= 0,277 жөнөкөй катышын ушул түрдөн келип чыккан, таанымал эритиндинин ингредиенттери камтыган чегине жеткен маанилерди жана эркин тандалып алынган көз карандылыкты эсептөөчү, бир катар ингредиенттерди жана константтарды камтыган чегине жеткен маанилерди камтыган функционалдык көз карандылыкты  кайсы болбосун башкага жеңил (эркин) алмаштырууга болот.

Техниканын деңгээлин изилдөөдө өтүнмө берилген ойлоп табуу “эми – кенен” принцибине байланыштуу белгилүү чечим табылган учурда жогоруда баяндалган мисалга аралашууга болбойт.

Эгерде мисалы, 0,20 <= (А + Б) : В <= 0,25 белгиси менен эритинди сунушталса, анда ошону менен бирге сандык диапазон бир кыйла кууш көрсөтүлгөн, бул жогоруда көрсөтүлгөн чегине жеткен А, Б и В эркин катышында мүмкүн. Эгерде мында өтүнмөдө бул эритинди мисалы, авиациялык кыймылдаткычтын барасынын күрөгүн жасоого арналганы көрсөтүлсө, анда өтүнмө берилген ойлоп табуунун формуласы ысыкка чыдамдуу эритиндинин арналышын түшүндүрүүнү тиешелүү конкреттештирүү жолу менен такталышы мүмкүн жана ойлоп табуу жаңы деп таанылышы мүмкүн болот (ошондой шарт болсо да, техниканын деңгээли таанымал ысыкка чыдамдуу эритиндини пайдалануунун ушундай тармагы жөнүндө маалыматты камтыбайт).

Мындай учурда талкууланып жаткан белги А, Б жана В курам бөлүктөрүнүн катышын тандоодо кошумча чектөөнүн бар болгондугун түшүндүрмөк: алардын ар бири мурдагыдай эле көрсөтүлгөн чектерде тандалат, бирок алардын катыштары ар түрдүү эмес, жогоруда келтирилген кошумча шарттарды канааттандырат.

3-мисал. 

Бул мисал ойлоп табуунун формуласына формулада камтылган бир же бир нече башка белгилер аркылуу бул элементтин бүтүрүүчү мүнөздөмөсүнө кошумча (шайман даярдалуучу материал, түзүлүш түйүнү, ыкманын режими же операциясы, буюмдун курамы ж.б.у.с.) элементтин “ашыкча” мүнөздөмөсү киргизилген учурга кирет.

Электрдик схемада өткөргүч жез, никель жана марганецти төмөндөгү курамда камтыган эритиндиден жасалган % (масс) менен:

Жез 58-60

Никель 32-40

Марганец 1-2,

мында чоюуга анын бекемдиги (40-72) 105 Н/м чегинде болот.

Бул мисалдын шарттарында чоюуга карата бекемдик толугу менен эритиндинин сандык жана сапаттык курамы менен аныкталары жана техниканын деңгээлинен (мүмкүн тиешелүү маалымдамалар боюнча аныкталган) бул эритинди үчүн белгилүү экендиги болжолдонот. Ошондуктан, эгерде окшош электр схемасы сыпатталган жана өткөргүч сандык жана сапаттык курамы жагынан окшош аткарылган маалымат булагы табылган, бул маалымат булагында ушундай эритиндиден жасалган өткөргүчтүн чоюлууга бекемдиги жөнүндө маалымат жок болгон учурда, өтүнмө берилген түзүлүштүн “жаңылык” патентке жөндөмдүүлүк шарттарына дал келбестиги жөнүндө тыянак үчүн тоскоолдук болуп саналбашы керек.  Мындай маалыматтардын бул булакта бар болгонуна карабастан, өтүнмө берилген түзүлүштүн бардык белгилери таанымал каражатка объективдүү таандык. 

4-мисал. 

Жогоруда келтирилгенге окшош мамиле бул элементтин мүнөздөмөсү же мурда таптакыр таанымал эмес өзгөчөлүк үчүн адатта колдонулбаган бул элементтин сапатына же кандайдыр-бир өзгөчөлүгүнө кирген, өтүнмө берилген каражаттын элементинин бир катар мүнөздөмөлөрү формулада камтылган, бирок анын белгиленген конструкциясынын, курамынын же белгилүү физикалык-химиялык өзгөчөлүктөрүнүн күчүндө ага объективдүү таандык болгон учурда колдонулушу мүмкүн.

Мисалы, электр обочолонткуч материалынын жаюуга туруктуулугун алуу ыкмасы сунушталган, ал коюп коймодо негизи жана толтургучу полимердик материалдан турган электр обочолонткуч катмарланган композицияны каптоону камтып, мунусу менен айырмаланат: көрсөтүлгөн композиция X масс.ч. санында СКТН-3 типтеги суюк каучуктан турат, ГКЖ-94 тибиндеги суюктук кинематикалык жабышкактык менен, Y масс.ч. санында, 250-420 температурада 600-1000 кв.м/сек. түзөт, Z масс.ч. санында пресстөө үчүн порошок жана катыргыч.

Белгиленген температурада “ГКЖ-4 тибиндеги суюктуктун” ингредиентинин кинематикалык жабышкактыгынан башка өтүнмө берилген ыкманын бардык белгилерин камтыган жарылып кетпөөгө туруктуу электр обочолонткуч материалды алуу ыкмасы белгилүү экендиги аныкталган. Кинематикалык жабышкактыктын келтирилген мааниси көрсөтүлгөн температуранын аралыгында конкреттүү заттын – ГКЖ-94 тибиндеги суюктуктун физикалык өзгөчөлүгү болуп саналат жана каралып жаткан белгини ишке ашыруу үчүн ыкманы жүзөгө ашырууда так ушул затты ыкмада колдонуудан башка эч нерсе талап кылынбай кала тургандыгын болжолдоо керек.

Эгерде бул чындыгында ушундай болсо, анда көрсөтүлгөн ингредиенттин каралып жаткан мүнөздөмөлөрү бар болгон маалымат булактарында баяндалбаганына карабастан (а мүмкүн ага салыштырып караганда эч качан аныкталбаган чыгар), ал көрсөтүлгөн затка объективдүү таандык. Мындай учурда өтүнмө берилген ойлоп табууну жаңы деп таанууга болбойт. Бирок мындай тыянак өтүнмөнүн документтерин дагы, ойлоп табуунун белгилери менен техникалык натыйжанын ортосундагы байланышты тактоо экспертизасынын суроосун камтыган сурамга жооп иретинде өтүнмө ээси тарабынан берилген кошумча материалдарга дагы терең талдоо жүргүзүү менен болушу керек. Мисалы, ойлоп табуунун сыпаттамасында же өтүнмө ээсинин жообунда кааланган техникалык натыйжага жетүү механизминде температуранын аталган диапазонунда көрсөтүлгөн кинематикалык жабышкактыктын бар экендиги маанилүү болгон жана өтүнмө ээси тарабынан белгиленген ГКЖ-94 суюктугу так ушундай кинематикалык жабышкактыкка ээ экендиги жөнүндө маалыматтар өтүнмө ээсинин түшүндүрмөсүндө камтылышы мүмкүн. 

5-мисал. 

Ойлоп табуунун формуласында каражаттын терминологиялык аталышы аркылуу жана ошол эле мезгилде – бул каражаттын функциялары менен ажырагыс байланышы бар анын сапаты жана өзгөчөлүгү аркылуу мүнөздөлгөн белги катышкан учурлар болот.

Мисалы, ойлоп табуунун формуласында “айландыруу учурун өткөрүп берүү үчүн вал”  белгиси камтылган, ал эми маалымат булагында валды камтыган түзүлүштөрдүн белгилеринин бардык жыйындылары баяндалган; бирок вал айландыруу учурун өткөрүп берүү үчүн арналганы жөнүндө көрсөтмө жок. Бирок, анын аныктамасына ылайык так айландыруу учурун өткөрүп берүүгө арналган. Ойлоп табуунун формуласында буга көрсөтмө “ашыкча” болуп саналат жана сунушталып жаткан ойлоп табууда жаңылыктын жоктугу жөнүндө тыянак үчүн ойлоп табуунун формуласындагы бардык башка белгилерди камтыган маалымат булагында мындай көрсөтмөнүн катышышы талап кылынбайт.

Экинчи тобунун кырдаалдарында ойлоп табуунун формуласындагы өтүнмө берилген каражаттын мүнөздөмөсү менен табылган булакта каражаттын бир эле өзгөчөлүгүн ар түрдүү камтыган бир же бир нече белгилерден сырткары, анын мүнөздөмөсү дал келет.

Ошентип, ойлоп табуунун формуласында кандайдыр-бир физикалык чоңдуктун маанисине кирген белги катышышы мүмкүн, ал эми бар болгон маалымат булагында белгилердин ошол эле жыйындысы бирден-бир айырмачылыгы менен келтирилген: башка физикалык чоңдуктун маанисинде колдонулган; ошону менен бирге эки физикалык чоңдук белгилүү көз карандылыкта бири-бири менен байланышкан жана алардын маанилери бири-бирине дал келет. 

6-мисал. 

Учуучу аппараттын жабдуулары сунушталган, ал жарыктын булагын жана аны менен байланышкан оптикалык тунук элементти камтып, мунусу менен айырмаланат: ал жарыкты чыпкалоочу менен жабдылган, участок 30-80%ды түзгөн, 630-950 нм толкунунун узундугунун диапазонунда шоолалануу жутуу коэффициенти менен материалдан жасалган.

Белгилүү маалымат булагында өтүнмө берилген түзүлүштөгү белгилердин ошол эле жыйындысы баяндалган, андан сырткары, жарыкты чыпкалоочу участканын аткарылышына тиешелүү белги башкача баяндалган, мына мындай: “жарык чыпкалоочу участок 20-70%ды түзгөн, 630-950 нм толкунунун узундугунун диапазонунда шоолалануу сийирүү коэффициенти менен материалдан жасалган”.

Эгерде белгилердин толук дал келиши позициясынан маалымат булагында келтирилгенден караштырсак, анда бул булак өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласында камтылган бардык белгилер үчүн бирдей белгилерди камтыбайт. “Участок 30-80%ды түзгөн, 630-950 нм толкунунун узундугунун диапазонунда шоолалануу жутуу коэффициенти менен материалдан аткарылган” белгиси жок. Бирок анын ордуна техниканын деңгээлинен белгилүү болгон, жутуу коэффициентинин суммасы 100%ды түзгөн сиңирүү коэффициентинин чоңдугу аркылуу берилген белги бар. Ошондуктан, “30-80%ды жутуу коэффициенти” белгиси табылган булакта жок болгону менен, таанымал түзүлүшкө таандык жана демек, өтүнмө берилген түзүлүш жаңы эмес.

Башка мисал менен маалымат булагында бул чоңдуктардын саналган маанилери бири-бирине дал келгенде ойлоп табуунун формуласында (термелүү мезгили, жыштык; электр каршылык жана өткөрүүчүлүк ж.б.у.с.) эскертилип өткөн тигиге каршы физикалык мүнөздөмө пайдаланылышы мүмкүн. Өтүнмө берилген каражат, ал ойлоп табуунун формуласында мүнөздөлгөндөй түрдө, табылган маалымат булагында баяндалган таанымал каражаттын белгилерине гана таандык болсо, белгилер ойлоп табуунун формуласы менен маалымат булагында ар түрдүү берилсе дагы, өтүнмө берилген каражаттын жаңылыгы жөнүндө сөз болууга мүмкүн эмес.

IV бөлүк 

Ойлоп табуунун “ойлоп табуучулук деңгээл” патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишин текшерүү 

1. “Ойлоп табуучулук деңгээл” патентке

жөндөмдүүлүк шарты 

Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык ойлоп табуу, эгерде ал ачык түрдө техниканын деңгээлинде болбосо, ойлоп табуу деңгээлине ээ болот.

Техника деңгээли ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейин дүйнө жүзүндө жалпы элге түшүнүктүү болгон кайсы болбосун маалыматтарды камтыйт.

Техника деңгээлин аныктоодо жалпыга түшүнүктүү деп, же кайсы болбосун адам өзүнчө тааныша ала турган, же анын мазмуну жөнүндө ага мыйзамдуу жол менен билдирилген маалымат булагында камтылган маалыматтар эсептелет.

Техниканын деңгээлин маалымат булактарына киргизүүнү аныктоочу болуп саналган дата, Эреженин 20.6 пунктунун (2) пунктчасында ар түрдүү булактар үчүн көрсөтүлгөн.

Ойлоп табуу деңгээлин техниканын деңгээлинде текшерүүдө, эгерде бул ойлоп табууга өтүнмө маалыматты ачуу датасына чейин он эки айдын кеч эмес Кыргызпатентке берилген болсо, автор, өтүнмө ээси же башка бул маалыматты алардан түз же кыйыр түрүндө алган кайсы болбосун адам тарабынан ачылган ойлоп табууга кирген жалпы элге түшүнүктүү маалыматты камтыган маалыматтар камтылбайт.

Техниканын деңгээлине бир кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ өтүнмөнүн өзүнүн кириши, Мыйзамда ойлоп табуунун жаңылыгына карата гана караштырылганы, ошондуктан, бул жобо ойлоп табуу деңгээлин текшерүүдө колдонулбай тургандыгын эске алуу керек. 

2. Ойлоп табуу деңгээлин текшерүүнүн принциптери 

Эреженин 20.10 пунктунун (2) пунктчасында ойлоп табууну патентке жөндөмдүүлүк шартына дал келишине текшерүүнүн бир жолу катары, ойлоп табуу деңгээлин текшерүүнүн алгоритми берилет.

Көрсөтүлгөн шарттарды сактоону текшерүү төмөндөгүлөрдү камтыйт:

– бир кыйла жакын аналогдорду (прототип) аныктоо;

– формуланын көз каранды эмес пунктунда мүнөздөлгөн өтүнмө берилген ойлоп табуунун белгилеринин, андан бир кыйла жакын аналогдон (айырмалануучу белгилерин) айырмалангандыгын табуу;

– техниканын деңгээлинин чечиминен (б.а. аналогдор гана эмес) каралып жаткан ойлоп табуунун айырмалоочу белгилери менен дал келүүчү белгилер бар экендигин табуу жана өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжага айырмалоочу белгилердин таасирин белгилүүлүгүн аныктоо үчүн бул чечимдерге талдоо жүргүзүү.

Өтүнмө берилген ойлоп табуунун белгилерин прототиптеринен айырмалоочуга таандык белгилүү чечимдерди издөөдө айырмалоочу белгилердин мүнөздөлөрүнө жараша ар түрдүү мамилелер колдонулат.

Эгерде мисалы сандык белгилер; геометриялык формасын сыпаттоочу белгилер, электрдик, кинематикалык ж.б. байланыштардын болушу; өз ара жайгашуу; убакытка карай ырааттуулугу; өзгөчөлүк сыяктуу айырмалоочу белгилер функционалдык өз алдынча эмес болуп саналса, анда мындай белгилерди издөө, алар кирген функционалдык өз алдынча белгилерден ажыратылбастан жүргүзүлүшү керек (тиешелүү функционалдык өз алдынча белги прототипке же андан айырмалоочуга жалпы болуп саналабы, ошого жараша). Ошондуктан биринчи кезекте функционалдык өз алдынча белгилердин өздөрү жөнүндө маалыматтарды, андан кийин техникалык натыйжага көрсөтүлгөн типтин функционалдык өз алдынча эмес белгилеринин таасирин табуу мүмкүн болгон техниканын бул тармагында бар болгон, алардын көз каранды, мыйзам ченемдүү иштөөсүнүн принциптери жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат булагына кайрылышат.Эгерде бул белгилер түйүн, түзүлүштүн шайманы (блок, жүргүзгүч, фреза,  ж.б.у.с), композициянын ингредиенти (пластификатор, топтгуч, химиялык кошунду, белгиленген курамдын эритиндиси, эритүүчү, үстүнкү-активдүү зат ж.б.у.с), ыкманы пайдалануу (бүлөө, дирилдөө, кургатуу ж.б.у.с.), зат, материал, пайдаланып жаткан ыкмага ылайыкталуу сыяктуу функционалдык өз алдынча болуп саналса, анда техниканын деңгээлин талдоо процессинде бул функционалдык өз алдынча белгилер таандык болгон чечимдерди издөө жүргүзүлөт.

Өтүнмө берилген ойлоп табуунун айырмалоочу белгилери болуп саналган белгилер жөнүндө маалымат техниканын деңгээлинде табылган кырдаалдар бир кыйла көп жайылган. Эгерде бул маалыматтардын ичинен ойлоп табууга өтүнмөдө көрсөтүлгөн техникалык натыйжаларга жетүүгө бул белгилердин таасири табылса, акыркы ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына жооп бербейт.

Эгерде айырмалоочу белгилер бир нече болуп, алардын ар бири өзүнүн техникалык натыйжаларына жетүүгө өтүнмө берилген ойлоп табууга таасир этсе, ойлоп табуу деңгээлин тануу үчүн ар түрдүү булактардан бул белгилердин ар бири (жана анын тиешелүү техникалык натыйжага таасири) жөнүндө маалымат табууга болот.

Окшоштук мамиле айырмалоочу белгилер ошол эле бир техникалык натыйжага жетүүдө, бирок бири-биринен өз-өзүнчө таасир эткен учурда колдонулат.

Эгерде бир нече айырмалоочу белги техникалык натыйжага жетүү мүмкүндүгүн шарттаса, жыйындысынан гана, айырмалоочу белгилердин бардык жыйындысына таандык чечимдерди жана техникалык натыйжага анын таасири жөнүндө маалыматтарды табуу керек.

Эгерде табылган маалыматта техникалык натыйжада ойлоп табууну камсыз кылуу жөнүндө маалымат жок болсо, же андан сындай натыйжага жетүүгө өтүнмө берилген ойлоп табуунун айырмалоочу белгилеринин таасири табылбаса, ойлоп табуу ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына жооп берет.

Мисалы. Сүрөт галереясынын залы үчүн коргоо сигнализациясынын комплексине өтүнмө берилген, ал бир кыйла баалуу сүрөткө тийгенде иштеп кетүүчү билгизгичти жана курамына  корголуучу сүрөттөрдүн ар бирине көз салуу мүмкүндүгү менен аткарылган телекамера кирген телекөрсөтүү системасын камтыйт жана ага видеомагнитофон туташтырылган. Комплекс мунусу менен айырмаланат: телекөрсөтүү системасы ошол сүрөткө телекамеранын автоматтык көз салуу мүмкүндүгү менен аткарылган, билгизгич иштешет, ошону менен бирге телекамера сезгич инфра-кызыл (көрүнбөгөн) нур менен жасалган. Мындан сырткары, комплекстин айырмачылыгы болуп, анын курамында телекамерага туташтырылган видеомагнитофондун болушу саналат.

Комплексте өтүнмө берилгендин прототиби болуп саналган телекамеранын көз салуусун башкаруу сүрөттөрдүн жайгашуусу ага белгилүүлүгү эске алынган жана кайсы билгизгич иштеп кеткенине  карата, телеэкрандагы сүрөттөрдү анын көзөмөлдөөсү боюнча, имараттын нөөмөтчүлүгүндө пультта отурган дистанциялык оператор тарабынан жүзөгө ашырылган (тиешелүү маалымат мнемосхемада чагылдырылат).

Техникалык натыйжа бул сүрөттү белгилөө мүмкүндүгүндө дагы турат.Өтүнмө ээси тарабынан каралган техникалык натыйжа, бул процесстен операторду алып салуу менен жана аны автоматташтыруунун натыйжасында, телекамеранын көз салуусунун тездигин жана тактыгын жогорулатууда, ошондой эле коркунуч туулганда табигый же жасалма жарыктандыруунун болушуна карабастан, анын ичинде ал жарыктандыруусуз таралган учурда, түнкү көрүү аспабын колдонуу менен уурдоого коркунуч туулган сүрөттүн сапатын жакшыртууда турат.

Мындай учурда айырмачылыктардын бири функционалдык өз алдынча белгиге – телекамеранын автоматтык көз салуусу менен аткарылган телекөрсөтүү системасына кирет, анда оптикалык ок кайсы билгизгич иштеп кеткенине жараша мурда тандап алынган багыттардын бирөөсүнө орнотулган.

Телекөрсөтүү системасынын сындай жөндөмдүүлүгүн (өзгөчөлүгүн) мүнөздөгөн белги функционалдык өз алдынча болуп саналбайт. Мындан сырткары, телекөрсөтүү системасы тиешелүү кирүүсү менен билгизгичтин чыгуусуна туташтырылган (мындай туташтыруунун болушу – функционалдык өз алдынча болуп саналбайт).

Кийинки айырмачылык функционалдык өз алдынча белгиге – телекөрсөтүү системасынын бөлүгү болуп саналган телекамерага тиешелүү. Ал анын сезгич инфра-кызыл нурларында аткарылышында турат, б.а. телекамера ээ болгон өзгөчөлүккө тиешелүү.

Дагы бир айырмачылык комплекске видеомагнитофондун (функционалдык өз алдынча белги) кошулушунда жана анын телекамерага туташтырылышында турат (функционалдык өз алдынча болуп саналбаган белги).

Комплек-прототиптегиге караганда башкача аткарылууга ээ, биринчи функционалдык өз алдынча белгиге – телекөрсөтүү системасына карата издөөнүн натыйжасында банктын коргоо сигнализациясынын комплексинде колдонулуучу ушундай эле системанын бар экендиги аныкталды, анда ар бир имаратта, имаратта турган тигил же бул сейфке, алардын кайсынысын ачууга аракет жасалганына жараша, автоматтык түрдө көз салган телекамерасы менен телекөрсөтүү системасы бар. Ушул эле булакта билгизгичтин (бул учурда сүрөткө эмес, ал эми сейфке тийүүдөн иштеп кеткен) чыгуусуна тиешелүү кирүү боюнча телекөрсөтүү системасынын байланышы бар экендиги мүнөздөлгөн функционалдык өз алдынча болуп саналбаган белги табылды. Ошентип, аталган айырмачылык белгилери үчүн алардын өздөрүнө таанымалдуулук жана алардын техникалык натыйжага жетүүгө таасиринин таанымалдуулугу табылды.

Акырында, аны телекамерага (функционалдык өз алдынча болуп саналбаган) туташтыруу менен мүнөздөлгөн белгинин айкалышында функционалдык өз алдынча белги (магнитофону бар) дагы, телекамеранын көрүү көлөмүндө турган объектилердин сүрөттөрүн белгилөө мүмкүндүгүн камсыз кылуучу белгилердин сындай жыйындысы жөнүндө маалыматтар менен бирге табылды.Экинчи функционалдык өз алдынча белгиге комплекс-прототипте башкача аткарылуу бар – телекамерага карата издөөдө сезгич инфра-кызыл нурлары менен, спектрдин диапазонунда көрүүдө табигый же жасалма жарыктандыруусу жок шарттарда объектинин сүрөтүн алууну камсыз кылган телекамеранын таанымалдыгы белгиленди. Ошентип, бул айырмалуу белги үчүн техникалык натыйжага жетүүгө таасирдин таанымалдыгы менен айкалышкан таанымалдык белгиленди.

Өтүнмө берилген ойлоп табууда каралгандан сырткары, техникалык натыйжанын кандайдыр-бир башка түрүнө көрсөтмөнүн жок болгондуктан, ойлоп табуу деңгээли жок деп таанылат: ал кааланган натыйжаны алуу үчүн каражаттын техникалык деңгээлинен таанымалдар, алардын жардамы менен ушундай эле натыйжаны алуу мүмкүндүгү таанымал болгон ыкмалар пайдаланылгандыктан, ал ачык түрдө техниканын деңгээлинен болот.

Техникалык натыйжаны баалоодо натыйжанын прототиби менен салыштыруунун боюнча башканын сапатын гана эмес, прототипке таандык натыйжанын сандык өлчөмүнүн өзгөрүшүн дагы эске алуу керек. Мындан сырткары, техниканын деңгээлинен табылган натыйжаны талдоого жетишүүдө айырмалоочу белгилердин таасиринин таанымалдыгы, эгерде анда бул техниканын деңгээлине караганда таасир этүүнүн чоң баскычын камсыз кылса, ойлоп табууда болгон ойлоп табуу деңгээлине таанууга тоскоолдук кылбайт.

Мисалы, анаэробдук бактерияларды өстүрүү үчүн азыктандыруучу чөйрө сунушталган, ал азоттун, хлордуу натрийди камтып, мунусу менен айырмаланат: ал кошумча глюкозаны жана тиомочевинаны, ал эми азоттун булагы катары – коллаген менен пептондун курамбөлүктөрдүн төмөндөгү курамында камтыйт, суунун г/л:

коллаген 8,7 – 11,7

пептон 12,0 – 15,0

хлордуу натрий 0,4 – 0,5

глюкоза 0,3 – 0,4

тиомочевина 1,3 – 2,6

Ойлоп табуу бактериялардын өсүүсүн тездетүүдөн туруп, техникалык натыйжага жетишүүгө багытталган.

Глюкоза менен тиомочевина азыктануу чөйрөсүндө углероддун булагы катары кызмат кылат, ал эми коллаген менен пептон – азоттун булактары.

Анаэробдук бактерияларды өстүрүү үчүн азыктануу чөйрөсүндө өсүүсүн өбөлгөлөөчү – атайын кошумчалардын катышышы дагы сөзсүз керек.

Өсүүнү өбөлгөлөөчү таанымал кошумчаларды камтыбаган, ал эми өзүнүн курамында өсүүнүн өбөлгөлөөчүсү эмес, чөйрөнүн салттуу курамбөлүктөрү катары таанымал, анаэробдук бактерияларды өстүрүү үчүн таптакыр керектүү болбогон азоттун жана углероддун булактарын гана камтыган, сунушталган чөйрө ойлоп табуу деңгээлине жооп берүүчү таанылышы керек, анткени техниканын деңгээлинен жогоруда көрсөтүлгөн курамбөлүктөрдүн таасири техникалык натыйжага – бактериялардын өсүүсүн тездетүүгө (өбөлгөлөө) жетүүдө табылган жок.

39. Эрежеде белгиленген (20.10 пунктунун (2) пунктчасы) ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлин текшерүү алгоритми ушундай текшерүүнүн принциптеринен бирөөсүн гана өзүнөн көрсөтөт. Экпертизалоонун практикасында жогоруда сыпатталган алгоритмди пайдалануунун ордуна төмөндө келтирилген эрежелер пайдаланылган кырдаалдар кездешет.

40. Эреженин 19.17 пунктунун (4) пунктчасына ылайык төмөнкү учурларда ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлинин шарттарына дал келбестиги таанылат.

(1) Техникалык натыйжага жетүү үчүн таанымал эрежелер боюнча ага кошулган кандайдыр-бир таанымал бөлүк (бөлүктөр) менен таанымал каражатты кошумчалоого негизделген, ага карата так ушундай толуктоолордун таасири белгиленген ойлоп табуу.

Мисалы, газдын көлөмүн өлчөө үчүн таанымал аспап газдын анализатору менен жабдылган, ал аспапка туташтырылган, ошону менен бирге, функционалдык мүмкүндүгүн кеңейтүүнүн натыйжасына гана жетишилген, анткени ар түрдүү газдын аралашмасынын көлөмүн өлчөөдө ошол аралашманын курамын белгилөөгө гана болот.

Бул анализатордун өз алдынча иштеген аспап катары же башка түзүлүштөрдө ушундайча иштеген катары таанымал болуусунда техникалык натыйжа таанымал аспапты таанымал техникалык деңгээлдин бөлүгүнө дал кошумча катары шарттуу сыяктуу бааланат.

Башка мисал: ысытуучу элементти даярдоо үчүн таанымал композиция графит жана бетонит менен толукталган, ал элементтерге электр өткөргүчтүктү жана бекемдикти берүүдө турган техникалык натыйжага жетишүүгө мүмкүндүк түзөт. Таанымал маалыматтарда графит электр өткөргүч, ал эми бетонит болсо, бекем калыпка салуучу байланыштыруучу аралашманын өзгөчөлүгүнө ээ экендиги жөнүндө бар, алынган натыйжа анын графит менен бетониттин кошумча ингредиенттеринин композициялык өзгөчөлүгүнө шарттуу таасири сыяктуу бааланат.

(2) Техникалык натыйжага жетүү үчүн таанымал каражаттын башка таанымал бөлүгүн кандайдыр-бир бөлүккө (бөлүктөргө) алмаштырууга негизделген ойлоп табуу, ага карата так ушундай алмаштыруунун таасири белгиленген.Бирок, эгерде биринчи учурда, функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдөн сырткары, мисалы, ал жөнүндө көрсөтүлгөн маалыматта, бул анализатордун тактыгына салыштыруу боюнча газдын курамын өлчөөнүн тактыгын жогорулатуу болуп өтсө, ал эми экинчисинде – көрсөтүлгөн маалыматтарга салыштыруу боюнча электр өткөрүүчүлүгүнүн жана/же бекемдигинин мүнөздөмөсүн сандык чоңойтуу болуп өткөн, анда мындай ойлоп табуу ойлоп табуу деңгээлине дал келет.

Мисалы, жүгөрүнүн отоо чөптөрүнө каршы таанымал композициянын ордуна гербицидди – натрийдин трихлорацетатын колдонот, 2-хлор-4,6бис (этиламино) – симм. – триазин жана композициянын селекциялуулугунун жогорку баскычына жетишет.

2-хлор-4,6-бис (этиламино) – симм. – триазин жүгөрүнүн отоо чөптөрүнө карата активдүү гербицид болуп саналат жана иш жүзүндө жүгөрүнүн өзү үчүн коркунучсуз, ал отоо чөптөргө карата композициянын селекциялуулугунун жогорку баскычын шарттайт.

Бирок, эгерде мындай алмаштырууда техникалык натыйжа сан жагынан өссө жана мындай алмаштыруунун таасири таанымал техникалык натыйжанын сан жагынан өсүүсүнө белгилүү болбосо, ойлоп табуу ойлоп табуу деңгээлине дал келет.

Мисалы, кездеме, була материалдары үчүн курам сунушталган, ал металл эритиндисинин таасиринен жылуулук обочолонтуу үчүн артыкчылыктуу пайдаланылган буюмдарды даярдоого арналып, толтургучту, отко чыдамдуу топуракты жана магнийдин бир алмаштыргыч фосфатын фосфаттык байланыштыргычын камтып, мунусу менен айырмаланат: ал толтургуч катары туруктуу циркониянын диоксиди төмөнкү курамдарынын катышында камтыйт, масс. % менен:

туруктуу циркониянын диоксиди 31 – 52,

отко чыдамдуу топурак 3 – 7,

магнийдин бир алмаштыргыч фосфаты – калганы.

Ойлоп табуу менен жетишилген натыйжа – чоюндун жана болоттун эритиндилерине жогорку температурада бекемдикти жана туруктуулукту көбөйтүү. 

Бул курамда толтургуч – циркониянын моноклиддүү диоксиди – циркониянын туруктуу диоксидине алмаштырылган, бул температуранын кеңири диапазонунда кубдук түзүмдүн  стабилдүүлүгүнүн өзгөчөлүгүнө ээ (циркониянын моноклиддүү диоксиди бир кыйла төмөнкү температуранын аралыгында түзүмдүк алмашууга өтөт). Мындан сырткары, сиңирүү температурасында фосфаттын катышуусунда циркониянын туруктуу диоксиди аз-аздап эрий баштайт, эркин оксиддерге айланат, ал фосфаттык байламталар менен өз ара аракеттенип, татаал байланышкан курамга айланат, адгезиондук жөндөмдүүлүккө ээ болот, ал жогорку температурадагы бекемдикке жана материалдын эрүүсүнө материалдын туруктуулугун олуттуу жогорулатууну шарттайт.

Керамиканы иштетүү процессинде температура өзгөргөндө жарылуулардын пайда болуусунун алдын алуу жана фазалык кубулууларды алып салуу үчүн циркониянын диоксиди турукташтырары белгилүү, бирок, жогорку температурада жана фосфаттын катышуусунда ал адгезиялык чыдамдуу байламтаны түзөрү табылган эмес.

Ошентип, циркониянын туруктуу диоксидинин курамынын айырмалоочу белгилеринин таасири – жогорку температурада бекемдик жана чоюндун жана болоттун эритиндисине туруктуулук техникалык натыйжасына жетүүдө – техниканын деңгээли таанымал эмес, бул өтүнмө берилген ойлоп табуунун ойлоп табуучулук шарттарына дал келерин таанууга мүмкүндүк түзөт.

Мисалы, таанымал композициядан жардыргыч эритүүчүнү алып салышты – керосин – коопсуздукка жетүү үчүн аны пайдалануу арзандатуу болот, ошону менен бирге композициянын өзгөчөлүгү өзгөргөн эмес.(3) Каражаттын (элементтин, аракеттин), бир мезгилде анын бар болгон функциясына шартталгандарды алып салуу менен, кандайдыр-бир бөлүгүн алып салууга жана мында ушундай натыйжаны (жөнөкөйлөтүү, массаны, габаритти, материал сыйымдуулугун азайтуу, чыдамдуулугун жогорулатуу, процесстин созулгандыгын кыскартты ж.б.).

Башка мисал: таанымал электр схемасынан сумматорду алып салышты, маалыматтарды суммалоодо зарылчылык төнөдөгөндүктөн, чыгууга өз алдынча параметрлер жөнүндө маалыматтарды алуу керек. Бул учурда схеманы жеңилдетүү жүрөт.

Андан ары: таанымал ыкмадан акыркы продуктыны тазалоо ыкмасын алып салышты, анткени тазаланбаган продукт техниканын белгиленген тармагында колдонууга жөндөмдүү, натыйжада ыкма арзан болуп, анын узактыгы кыскарган.

Объектинин бөлүгүн, анын функциясын алып салуу менен бир эле мезгилде алып салуунун бардык сыпатталган учурлары мындай натыйжаны алып салуу үчүн кадимки жетишүүгө жана эреже катары, колдонуунун мүмкүн болгон тармагында кичирейтүүгө алып келет.

Ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына дал келбегендиги сыяктуу мындай сунуштарды квалификациялоодо, эреже катары, маалымат булактарынан прототипти сыпаттоочудан сырткары, башкаларды талдоонун зарылчылыгы жок, анткени прототип жөнүндө маалыматтардан, адатта, алып салынган бөлүктүн функциясы ачык, ал эми өтүнмө берилген сунуштун сыпаттамасынан, бул бөлүк объектилердин алар колдонула турган тармакта иштөөсү үчүн керектүү болуп саналбай тургандыгы табылат.

Эгерде кайсы-бир элементин алып салганда, анын функциясы алып салынбай, объектинин башка элементине (элементтерине) өтсө, ал эми объектинин өзү, андан бул элементтин алып салганга чейин кандай болсо ошондой эле, ошол эле мыкты көрсөткүчтөр менен жана ошол эле чөйрөдө иштесе, мындай ойлоп табуу ойлоп табуу деңгээлине дал келет, эгерде объектинин калган элементтерде таанымал маалыматтар жок болсо, анда алып салынган элементтин функциясын пайда кылууга алардын кайсы-бири жөндөмдүү дегенге болбойт.

Мисалы, таанымал ийлөө курамынан ушундай курам үчүн керектүү үстүнкү-активдүү затты алып салышты, ал курчап турган чөйрөнү зыянсыздандырууну азайтууга жана анын бардык ийлөө курамдарын мурдагы деңгээлде сактоодо курамды арзандатууга алып келди. Эгерде курамга кирген конкреттүү ийлөө заттары жана анын башка курамдары анын функцияларын жана үстүнкү-активдүү заттарын шарттаган өзгөчөлүктөргө ээ болгондугу жөнүндө маалымат табылбаса, бул сунуштун ойлоп табуунун деңгээлинин шарттарына дал келүүчүлүгү таанылат, анткени ийлөө заты катары анын бардык өзгөчөлүктөрүн жана мүнөздөмөлөрүн сактоонун натыйжасына жетүүгө курамдын калган курамбөлүктөрүнүн таасири белгисиз.

(4) Техникалык натыйжаны күчөтүү үчүн аракеттердин, так ушундай аракеттердин элементтеринин чөйрөсүндө бар болууга шартталган, бир типтүү элементтеринин санын көбөйтүүгө негизделген ойлоп табуу.

Мисалы, таанымал түзүлүштүн тетиктеринин туташуусунун бекемдүүлүгүн күчөтүү үчүн штырлардын саны бир тетикке жана тешиктердин саны экинчиге көбөйтүлгөн; таанымал ыкмада продуктынын тазалык баскычын көбөйтүү үчүн аны алуу үчүн тазалоонун бир эле ыкмасын бир нече жолу жүргүзөт.

Ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына дал келбеген мындай сунуштарды квалификациялоодо прототип гана талдоого кабылат, андан элементтин функциясы жана аракети, алардын техникалык натыйжага таасири ачыкталат жана өтүнмө берилген сунуш – ал натыйжа элементтердин же аракеттердин санын көбөйтүүнүн натыйжасында гана алынгандыгынан улам белгилүү болот.

Мисалы, керамикалык буюмдарды жасоонун таанымал формасы трепелден (гипстин ордуна) жасалууда жана жетишилген натыйжа – форманын салмагынын азайышы, анын бекемдигинин жогорулашы жана тешиктүү формадан нымдын тез кургоосунун эсебинен буюмдун сыныктарынын сапаты жакшырды.(5) Материалдын таанымал өзгөчөлүктөрү менен шартталган техникалык натыйжага жетүү үчүн таанымал материалдан таанымал каражатты же анын бөлүгүн (бөлүктөрүн) аткарууга негизделген ойлоп табуу.

Трепел гипске караганда абдан жеңил болуп саналары белгилүү, аралары тешиктүү (гипс монолиттүү болуп саналат), өзүнүн курамы боюнча дагы бекем (75-90% аморфтук кремнезем), жана түзүлүшү (цементтелген майда бөлүктөрү) гипс сыяктуу морт. Тешиктүү материалдар суюктук жана газ үчүн жогорку өткөргүчтүгү менен мүнөздөлөт. Трепелдин бул таанымал өзгөчөлүгү көрсөтүлгөн натыйжага жетүүгө таасир этэт, ошондуктан, гипсти трепелге алмаштыруу боюнча  мындай сунуш көрсөтүлгөн мүнөздүн мыкты өзгөчөлүгүнө ээ материал катары ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына дал келбей тургандыгында таанылат.

(6) Тандоо жана ортосундагы байланыш белгилүү эрежелердин жана сунуштардын негизинде жүзөгө ашырылган таанымал бөлүктөрдөн турган каражаттарды түзүүгө негизделген жана ошону менен бирге техникалык натыйжага жетүү бул каражаттын таанымал бөлүктөрү жана алардын ортосундагы байланыштар менен гана шартталган ойлоп табуу.

Мисалы, көбөйтүү операцияларын аткаруу үчүн окшош эсептегич түзүлүш сунушталган (чыгуу шыкалуусун алуу, шыкалууну түзүлүштүн эки чыгуусунда пропорционалдуу жүргүзүү). Түзүлүш бул эки квадраторлордун элементтеринин чыгуусуна туташтырылган чыгуу шыкалуусун суммалоо жана эсептөө үчүн элементтерди (элементтер, чыгуу шыкалуусунун квадратына пропорционалдуу чыгуусундагы шыкалуу), жана эскертилип өткөн квадраторлордун чыгуусуна туташтырылган жана тиешелүү шыкалуулардын ар түрдүүлүгүн түзгөн эсептөө үчүн экинчи элементти камтыйт. Бул эсептөө элементинин чыгуусу бардык түзүлүштөрдүн чыгуусу болуп саналат. Техникалык натыйжа катары көбөйтүү операциясын аткаруу – бул арналыштын каражаттарынын арсеналын кеңейтүү чыгат.

Элементтери бириктирилген, математикалык туюнтмаларга ылайык түзүлүш тарабынан кайра өндүрүлгөн тигил же бул оңой операцияларды аткарган, окшош эсептөө түзүлүшүнүн схемасын куруу принциби белгилүү, Ошентип, сунушталган түзүлүштө анын бөлүктөрүн тандоо жана алардын ортосундагы байланыш таанымал эрежелердин, сунуштардын негизинде жүзөгө ашырылган белгиленди. Мында аталган техникалык натыйжа (көбөйтүү операциясын аткаруу б.а. чыгуу шыкалуусун алуу, пропорционалдуу жүргүзүү) элементтердин так өзгөчөлүгү жана алардын ортосундагы байланыштар менен шартталат. Ошондуктан, каралган “негативдүү” эрежеге ылайык каралуучу өтүнмө берилген түзүлүш ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына дал келбейт.

Эреженин 19.17 пунктунун (6) пунктчасы жөнөкөй сезилгенинен улам өтүнмө берилген ойлоп табууну, эгерде мындай ачуу техниканын деңгээлинен эмес, өтүнмөнүн материалдарына гана белгилүү болсо, анын жөнөкөйлүгүнөн жана техникалык натыйжага жетүү механизми өтүнмөнүн материалдарында ачылуусунан эле, өтүнмө берилген ойлоп табууну ойлоп табуу деңгээлине дал келбейт деп кароого болбой тургандыгын баса белгилейт.

Мисалы, эгерде баш ооруну дарылоо үчүн каражатка өтүнмө берилген, ал таанымал болгон ингредиенттен айырмаланат, тамырларды кеңейтүү аракеттерине ээ жана өтүнмө ээси аны оорутпаган эффектин өтө тез түшүшү оорутпаган ингредиентти тамырларды кеңейтүү менен керектүү жерге “жеткирүүнү” тездетүү менен шартталат, мында дары-дармектердин аракетин тездетүүнүн мындай ыкмасынын белгилүүлүгүн тастыктоосуз ойлоп табуу деңгээлинин жоктугу жөнүндө тыянак чыгаруу туура эмес болот. 

3. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлинин шартына дал келишин баалоонун мисалдары 

Полдивинилхлорид негизинде полимердик композиция сунушталган, ал пластификаторду, стабилизаторду жана толтургучту камтып, мунусу менен айырмаланат: ал толтургуч катары аэросилди төмөндөгү ингредиенттердин катышында камтыйт (мас. % менен): пластификатор 38,0-40,0, стабилизатор 0,7-0,8, аэросил 1,5-4,0, поливинилхлорид – калганы .

Ойлоп табуу менен нормалдуу жана температурасы жогору суу менен байланыш болгондон кийин бул композициядан буюм тунуктугун жоготуусун азайтуучу натыйжага жетишилет.

Техниканын деңгээлинде аэросил полимердик композицияда толтургуч катары пайдаланылары жөнүндө маалымат табылды, аны 0,8-2,0 мас. % (поливинилхлорид – 45ке жакын мас. %) санында поливинилхлорид негизиндеги тунук полимердик композицияда пайдалануу, ошону менен бирге 25 град. температурада сууда жана 1 саат аралыгында кайнатылган сууда кармап тургандан кийин таанымал композициядан буюмдун тунуктугун азайтуу деңгээли дагы белгилүү.

Ошентип, ойлоп табуунун – аэросилдин айырмалоочу белгисинин таасири алынган санда жетишилген натыйжа белгилүү жана демек, сунуш ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына туура келбейт.

Суюктук толтурулган, электроддун жардамы менен ток өткөргүч суюктук резистивдүү ысытуу ыкмасы сунушталган, ал мунусу менен айырмаланат: суюктук анда бөлүктөрү ээрибеген катуу толтурулган катмарда ысытылат, мисалы, кварцтык кум.

Ойлоп табуу менен электроддорду кебээрден тазалоо жана жарылуу коркунуч процессинин азайтуу натыйжасына жетишилет. Экинчи натыйжа ысытылуучу суюктуктук көлөмү менен электроддун ортосундагы көлөм ал болгондуктан, ал катуу бөлүктөр менен кысылуусу менен шартталат. Бул иш жүзүндө бул суюктукту көз ирмемдик ысытууну дана электродду тез өчүрүү мүмкүндүгүн жөнгө салат.

Эгерде ысытылган суюктукка катуу ээрибеген бөлүктөрдү салса, анда суюктуктун тузу ысытууда андан бөлүнүп чыгуу менен, бүт үстүнкү бетке эмес (сыйымдуулук, электрод), негизинен катуу бөлүктөргө тундурулат. Бул кубулушта ыкма кебээрдин ушундайлардын бетине, бул учурда электроддорго жабышуусунун алдын алуу негизделген.

Өтүнмө берилген ыкманын айырмалоочу белгилеринин мындай маалыматынын бар болгондо – техникалык натыйжага ысытылган суюктуктун катуу бөлүктөрүн толтуруу – электроддорду кебээрден тазалоо – техниканын деңгээлинен белгилүү.

Бирок катуу бөлүктөрдүн катмарынын ысытылган суюктукта болушу электроддордун ортосундагы суюктуктарды иш жүзүндө көз ирмемде ысытууга алып келиниши жөнүндө маалымат табылбаганда, бул техникалык натыйжага көрсөтүлгөн айырмалоочу белгилердин таасирин техниканын деңгээлинде белгилүү эместигин билдирет. Демек, ыкма ойлоп табуу деңгээлинин шарттарына дал келет.

Ойлоп табуунун ойлоп табуучулугун текшерүү биле туруп белгиленген алгоритмди (прототипти тандоонун биринчи кадамы катары болжолдонуучу) же ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээли жөнүндө оң же терс тыянак чыгаруу үчүн негиз катары кызмат кылуучу тиешелүү кырдаалдардын тизмелерин тартуусуз таянышы мүмкүн. Мындай мамиле, анын ичинде өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табуунун формуласында мындай арналышты ишке ашыруу ыкмасынын кандайдыр-бир спецификасын алып жүрбөгөн арналыштын абдан конкреттештирилген мүнөздөмөсүн келтирилгенде жарактуу көрүнүшү мүмкүн. Арналыштын мындай мүнөздөмөлөрүнө, мисалы, төмөнкү? “Пластмасса капкактарын картон тараларына таңгактоо ыкмасы”, “Журналдык үстөлдөрдү топтоо ыкмасы”, “Кичи кадамдары менен сайлары бар болтторду сорттоо үчүн түзүлүш” сыяктуулар кирет.

Көрсөтүлгөн учурларда, эгерде аны берүү керек болсо, патенттин ишенимдүүлүгүн кепилдөө үчүн өтүнмө берилген ойлоп табуунун “ойлоп табуучулук шарттарына” дал келишин текшерүү үчүн тоскоолдук болбой турган (мындай учурларда бул формалдуу мүнөздүн белгиленген баскычындагы тоскоолдук), тез-тез бул мүмкүн эмес болуучу окшоштукту (б.а. мындай арналыштагы каражат) таануу керек.

Далилдөөнүн конкреттүү системасы ойлоп табуунун мүнөзүнө жараша адис катары эксперттин талданып жаткан ойлоп табуу кирген ошол техникалык проблемада кабарлануусунун деңгээлине жараша, эксперттин аналитикалык мүмкүндүктөрүнө жараша, анын далилдердин логикалык түйүнүн түзө алышына жараша ж.б.у.с. эксперт тарабынан аныкталат.

Мисалы. Аларды тизип коюу зонасында жалпак картон даярдамаларын жүктөөнүн ыкмасына өтүнмө берилген, ал мунусу менен мүнөздөлөт: даярдаманы тасма ташыгычка жайгаштырат жана аба агынынын даярдамсына берүү жолу менен аларды ташыгычтын тасмасына зордоп кысуу жүзөгө ашырылат.

Ойлоп табуу багытталган жетишкендикке техникалык натыйжа ташыгычтын тасмасына жараша картон даярдамаларын жылмышуусун четке кагууда турат.

Ойлоп табуунун сыпаттамасында өтүнмө ээси өтүнмө берилген ойлоп табуунун окшошу жок деп көрсөткөн (ал эми эксперт маалыматтык издөө жүргүзүүдө ишенген), б.а. ошол арналыштын (“аларды тизүү жалпак зонасында картон даярдамаларын жүктөө”)

Бул жерде ойлоп табуу деңгээлин текшерүүнүн кандай жолу болушу мүмкүн?

Мүмкүн, биринчи кезекте, ташуучу материалдардын жылмышууларын четке кагуу проблемалары мурда пайда болгонбу, эгер пайда болсо, анда ал кантип чечилгенин белгилөө керек.

Техника деңгээлин талдоо, металл табактарын аларды жүктөө тасмасына жайгаштыруу жана алардын жылмышып кетпөөсүн болтурбоо үчүн табактарды тасмага зордоп кысуу жолу менен ташуу ыкмасы белгилүү экендигин көрсөттү. Кысууну ташылуучу металл табактарына магнит талаасынын таасири этүүсүнүн жолу менен жүзөгө ашырышкан.

Ташылуучу предметтерди кысуунун таанымал ыкмасы картон даярдамаларына колдонууга болбой тургандыгытүшүнүктүү. Ошондуктан бул маселе боюнча техниканын деңгээлинен эмне белгилүү экендигин белгилөө керек.

Картондун жалпак даярдамаларына белги салуунун, даярдамаларды айланып турган үстөлдүн үстүнө жайгаштыруу жана үстөлдүн астында жайгашкан перфоратордун жардамы менен анын бетине белги салуу ыкмасы белгилүү экендиги табылды. Ошону менен бирге картон даярдамасы, анын жылмышып кетпөөсүн болтурбоо максатында, ага аба агынын берүү жолу менен айланып турган үстөлдүн үстүнө кысылат.

Ошентип, өтүнмө берилген ыкмада пайдаланылган үстүнө картондун жалпак даярдамасыг кысууну камсыз кылган ыкма дагы таанымал болду.

Өтүнмө берилген ыкманын жалпы схемасы дагы, б.а. техниканын деңгээлинен аларды тасма ташыгычка жайгаштыруу жолу менен тери жалпак даярдамаларын жылмышуу зонасында ташуу ыкмасы табылганы белгилүү болду.

Техниканын деңгээлинен табылган маалыматтар, таанымал ыкма менен адис, картондун так өзүнөн жасалган жалпак даярдамаларды жылмышуу зонасында ташуу боюнча арналыштарды ишке ашыруу жана ошону менен бирге таанымал ыкма менен ташуучу тасмага карата алардын жылмышуусун болтурбоо проблемасын чечүү үчүн жеткиликтүү.

Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11 чечими менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

 

 

Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

1-бап. Жалпы жоболор 

 1. Ушул  Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам –  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Патент мыйзамы»;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 1998-жылдын 12-июнундагы №346 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эрежелери;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013 жылдын 11 июлдагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

Өтүнмө – патент алуу жөнүндө арызды, пайдалуу моделдин баяндамасын, пайдалуу моделдин формуласын, чиймелерди, рефератты, алым төлөгөндүгү жөнүндө документти камтыган документтердин топтому;

Арыз – Пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патентин алууга арыз;

ЭПК – эл аралык патенттик классификациялоо;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестри;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Эксперттик бөлүм жана мамлекеттик реестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздөгү маалымат берет:

 түздөн-түз Кыргызпатентте;

– телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

– электрондук түрдө маалымдоо;

– Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

– Кыргызпатент даярдап чыгаруучу маалымат китепчелеринде, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

– Кыргызпатенттин расмий сайтында.

Кабыл алуу атайын ушул максаттар үчүн үн жазуу видеобайкоо камералары менен жабдылган атайын бөлүнгөн жайларда жүргүзүлөт. 

2-бап.  Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

 4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс боюнча (кийин анын түпнускасын берүү менен), өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган сактагычта (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

– өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

– арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

– “Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазуу киргизилет;

– арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

– кириш номер;

– келип түшкөн датасы.

 Мисалы: 

Кириш № 217    

Келип түшкөн датасы  14.01.2012    

Арыздын бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

 5. Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген пайдалуу моделдин аталышын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы, документтердин барактарынын саны, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

 6. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмөнүн кошумча материалдарын кабыл алууда:

– өтүнмөнүн номери;

– өтүнмө ээсинин колунун болушу текшерилет.

7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмөгө формалдуу экспертиза менен алдын ала экспертиза жүргүзүү менен өтүнмө бергендиги үчүн Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет.

Өтүнмө ээсинен алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында “Алымдарды төлөгөндүгүн каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 – алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөргөндүн Ф.А.А.;

– негиз;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналында” каттагандан кийин, документте анын кириш номери коюлат жана жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колу менен кабыл алган датасы коюлуп, финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

 8. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшкөндүгүнүн эсебин жүргүзөт, алымдарды  төлөгөндүгү жөнүндө документтерди сактайт жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иштерди жүргүзөт.

9. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмө эксперттик бөлүмгө бир  күндүн ичинде өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

– “Пайдалуу моделге өтүнмөнү каттоо журналында” белгиленген санга өткөрүлүп берилүүчү документтердин туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

– жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

– өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Пайдалуу моделге өтүнмөлөр келип түшкөн журналында” белгиленет.

10. Пайдалуу моделге өтүнмө боюнча Кыргызпатент формалдуу жана алдын ала экспертиза жүргүзөт. 

3-бап. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын өткөрүү 

11. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өткөрүлөт.

Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси керектүү документтердин курамын текшерүүдө төмөнкүлөрдүн болушун текшерет:

– Эрежелердин 4.1-пунктуна ылайык таризделген, мамлекеттик же расмий тилдеги арыздын;

– пайдалуу моделдин мамлекеттик же расмий тилинде сыпаттамасынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– мамлекеттик же расмий тилдеринде пайдалуу моделдин формуласынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– пайдалуу моделдин маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

– мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин;

– жеңилдикке укугун тастыктаган документтин көчүрмөлөрүн тиркөө менен алымды төлөө боюнча жеңилдикти берүү жөнүндө өтүнүч каттын (эгер болсо, (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмдүн 8-пунктунун (б) пунктчасы):

– Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун күбөлүгүнүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага теңештирилген жактар;

– пенсия күбөлүгүнүн;

– врачтык-эмгек эксперттик комиссиянын маалымкатынын;

– окуу мекемеси же илимий мекеме берген документтин;

– жеңилдетилген тарифке коммерциялык эмес уюмдун укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 4-пункту);

– жумушчулардын санын көрсөтүү менен, жеңилдетилген тарифке чакан ишкананын укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 5-пункту) (мисалы: социалдык фонддон же салык инспекциясынан же б. маалымкаттар);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн, өкүлдүн ыйгарым укугун ырастаган чет өлкөлүк өтүнмө ээси, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси берген ишеним каттын же ишеним каттын көчүрмөсүнүн же кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын көчүрмөсүнүн (болжолдуу формалары 2а жана 2б тиркемелеринде келтирилген);

– конвенциялык артыкчылык суралса, биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, төрт айдан кечиктирбестен берилет. Эгер биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, бардык ушул өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет.

Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө сунуш өтүнмө берилгенде (арыздын тиешелүү графасында белгиленет) же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн (Эрежелердин 3.5-пунктунун (3) пунктчасы).

12. Документтерди тариздөөнүн тууралыгы Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык текшерилет:

– пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө арыз (4.1-пункт);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн (3.5-пункттун (2) пунктчасы), өкүлдүн (8-пункт) ишеним каты;

– репродукция үчүн жарамдуулук (7.1-пункт);

– пайдаланылуучу материал (7.2-пункту);

– өзүнчө барактар, барактардын өлчөмү (7.3-пункт);

– барактарды номерлөө (7.4-пункт);

– текстти жазуу (7.5-пункт);

– химиялык  формулалар (7.6-пункт);

– математикалык формулалар жана символдор (7.7-пункт);

– графикалык материалдар (7.8-пункт);

– библиографиялык маалыматтар (7.9-пункт).

13. Пайдалуу модель катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге билдирилген чечимдин туура келишин текшерүү Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарга ылайык жүргүзүлөт.

 14. Кыргызпатентке өтүнмө берген датасы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

– өтүнмө ээсин көрсөтүү менен арыз;

– пайдалуу моделдин сыпаттамасы же өтүнмө берилген пайдалуу моделдин бардык маанилүү белгилерин камтыган сыпаттаманын бөлүгү же айтылган сыпаттаманын элементи катары чийме же Мыйзамдын 21-статьянын 3, 6, 7, 8, 10-бөлүктөрүндө каралган кайсы болбосун түрүнүн мурда берилген шилтемеси.

Берген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 14.01.2012    

Бир эле убакта өтүнмөнүн каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “эки” саны – пайдалуу моделдин шарттуу белгисин билдирет.

Каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

 (21) Каттоо №  20120001.2

 15. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын процессинде өтүнмө тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптардын бузулгандыгы менен берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган жетишсиздиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде жок же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен Эрежелердин 16.3-пунктуна ылайык сурам жөнөтүлөт (ПМ-Ф1 формасы).

Артыкчылык датасын белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болгон учурда, сурам кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же Эрежелердин 14-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен аларды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-Ф2 (П2) формасы). Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат жана өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча өткөрүлгөн мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирилбестен калыбына келтирилет (Мыйзамдын 25-ст. 3-б.), бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-3 формасы).

16. Өтүнмөгө экспертиза өткөрүүнүн жүрүшүндө ал боюнча чечим кабыл алганга чейин өтүнмө ээси өз демилгеси же экспертизанын сурамы боюнча пайдалуу моделдин маани-маңызын өзгөртпөстөн өтүнмөнүн материалдарын оңдоого же тактоого укуктуу.

Өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөбөстөн өтүнмөнүн материалдарын тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгер өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо өтүнмө берген датадан тартып, эки айдан кийин жүргүзүлсө, аларга белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо Эрежелердин 10-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

17. Эгер өтүнмөнү бергенден кийин, өтүнмө ээси патент алууга өз укугун башка жакка кайра ыйгарып берсе, Кыргызпатентке Эрежелердин 4.1-пунктунун (3) пунктчасында каралган башка жакка укугун кайра ыйгарып берүүнүн, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ал тууралуу маалыматтардын көрсөтмөсүн камтыган арыз берилет.

Арызга өтүнмөгө патент алууга укугун кайра ыйгарып берген өтүнмө ээси жана Эрежелердин 4.1-пунктунун (15) жана (16) пунктчаларында каралган тартипте ушул укукту алган көрсөтүлгөн жак кол коет. Арызга алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (Эрежелердин 11-пункту).

 18. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын натыйжасында ал пайдалуу модель катары корголуучу объектилерге кирбеген чечимге берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ПМ-Ф3 формасы), ал эксперттик бөлүмдүн “Пайдалуу моделге өтүнмөлөр боюнча баш тартуу жөнүндө чечимдерди журналда” белгиленет.

Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдире алат (Эрежелердин 16.5-пункту).

19. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана билдирилген сунуш пайдалуу модель катары корголуучу объектилерге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берген күнүн көрсөтүү менен . өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ПМ-Ф4 формасы).

Өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтары Пайдалуу моделдердин МБсына киргизилет. 

4-бап.  Алдын ала экспертиза өткөрүү 

20. Пайдалуу моделге формалдуу экспертизанын оң натыйжасында формалдуу экспертиза бүткөн датадан тартып, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 1-бөлүгү).

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча жана тиешелүү алымды төлөгөн шартта тездетилген алдын ала экспертиза жүргүзүлүшү мүмкүн (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 2-бөлүгү).

21. Эрежелердин төмөнкүдөй пункттары менен каралган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна талаптардын сакталышы текшерилет:

– пайдалуу моделдин сыпаттамасынын (4.2-4.9-пункт);

– пайдалуу моделдин формуласынын (4.10 – 4.16-пункт);

– чиймелеринин (4.17-пункт);

– рефератынын (4.18-пункт);

– уруксат берилбеген элементтеринин (5-пункт);

– терминологиялардын жана белгилемелеринин (6-пункт).

 22. Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өтүнмө ээси жүргүзгөн пайдалуу моделдин классификациялоосунун туура экендиги текшерилет. Эгер өтүнмө ээси тарабынан ЭПК классификациялык индекси туура эмес тандалса же ал жок болсо, анда пайдалуу моделдин классификациялоосун экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт (Эрежелердин 17.3-пункту).

23. Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө эгер өтүнмө боюнча мурдагы артыкчылыгы суралбаса, Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт. Артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” деген графада коюлат.

Мисалы:

 (22) Берген датасы 14.01.2012    

Артыкчылык        14.01.2012  

24. Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча пайдалуу моделдин суралган артыкчылыгын белгилөө өтүнмө ээсинин төмөнкүдөй белгилөө шарттарын сактоосунда жүргүзүлөт:

– өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты (17.5-пункт);

– конвенциялык артыкчылыкты (17.6-пункт);

– мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча артыкчылыкты (16.4.3-пункт);

– мурда берген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты (17.7-пункт);

– бөлүнгөн өтүнмө боюнча артыкчылыкты (17.9-пункт);

– бир нече артыкчылыктарды (17.10-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган тиешелүү бланктардын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген  (ПМ-П3, ПМ-П4, ПМ-П5 формалары):

– өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

     (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

                 

Артыкчылык белгиленген:

                                                                   

(22) 2012-жылдын 14-январында өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 20__ -ж.”___” _________________                           

кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча                 

 (62) 20__ -ж.”___” _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

– кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча :

 (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

                                                                   

Артыкчылык белгиленген:

                                                                     

(22) 2012-жылдын 14-январында өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 2012-жылдын 5-мартындагы кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча

(62) 20__ -ж.”___” _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

– баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча:

      (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

     

     (22) 20__ -ж. ______________”____” өтүнмө берилген дата боюнча 

     (23) 20__ -ж. ______________”____” кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча 

     (62) 2011-жылдын 16-майындагы № 20110051.2 баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

 

  – конвенциялык артыкчылык суралган дата боюнча:

     (21) Өтүнмө № 20120001.2                (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

 

                    Артыкчылык белгиленген:

                                                                    

(22) 20__ -ж. ______________”____” өтүнмө берилген дата боюнча 

(23) 20__ -ж. ______________”____” кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча 

(62) 20__ -ж. ______________”____” №_________ баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

              2011128781/28                 2011-ж. 13-декабры                   RU         

Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарын сактоону текшерүү Эрежелердин 17.11-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

 25. Сунушталган формуланы түзүүнүн тууралыгы Эрежелердин  4.10-4.16 жана 17.13- пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет.

 26. Билдирилген пайдалуу моделдин патентке жарамдуулугун текшерүүдө анын жаңылыктуулук жана өнөр жайда колдонулуучулук шарттарына ылайык келиши аныкталат.

 27. Билдирилген пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун текшерүү маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча жүргүзүлөт:

– өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдары;

– Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталгандар;

– артыкчылыктын мурдагы датасы менен кайра пайдалуу моделдерге жана ойлоп табууларга сурап алынбаган өтүнмөлөр;

– жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле Кыргызпатентте кайрадан каттоодон өткөрүлгөн, пайдалуу моделдерге СССРдин автордук күбөлүктөрү же патенттерин алууга өтүнмөлөр теңештирилет.

Текшерүү Эрежелердин 4.6, 17.15 жана 17.23 -пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

28. Өтүнмө берилген пайдалуу моделдин өнөр жайда колдонулуучулук шартына ылайык келишин текшерүү Эрежелердин 4.9 жана 17.16 -пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

 29. Эгер өтүнмө берилген пайдалуу модель көп звенолуу формула менен мүнөздөлсө, патентке жарамдуулугун текшерүү Эрежелердин 17.17-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

30. Өтүнмө ээси жана үчүнчү жактар техника деңгээлин аныктоо үчүн пайдалуу моделге өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө өтүнүүгө укуктуу, аны менен салыштырылып пайдалуу моделдин патентке жарамдуулугун баалоо жүргүзүлөт.

Жүргүзүлгөн маалыматтык издөө боюнча издөө жөнүндө отчет түзүлөт (ОТ, ПМ-00 формасы).

 31. Маалыматтык издөө төмөнкүдөй маалымат булактары боюнча жүргүзүлөт:

– Кыргыз Республикасынын тиешелүү Мамлекеттик реестрлеринде катталган ойлоп табуулардын жана пайдалуу моделдердин маалымат базасы:

– артыкчылыктын мындан мурдагы датасы менен ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге кайра сурап алынбаган өтүнмөлөрдүн базасы;

– ойлоп табууларга жарыяланган евразия өтүнмөлөрүнүн жана патенттеринин базасы.

Маалыматтык издөө Эрежелердин 17.14 жана 17.15-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

 32. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө ээсине кошумча материалдарга, анын ичинде пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласына сурам жөнөтүлөт (ПМ-П1 формасы), аларсыз экспертиза жүргүзүүгө болбойт. Сурам кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

 Сурам боюнча кошумча материалдар сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде сурам боюнча кошумча материалдар берилиши керек жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет.

Кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 17.20-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттү бузуу менен берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 14-пунктуна ылайык узартылбаса (ПМ-2 формасы)), өтүнмө кайра сурап алынган болуп саналат, бул тууралуу өтүнмө ээсине кабарланат (ПМ-Ф2 (П2)формасы)). Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер жүргүзүлбөйт (экспертиза, патент берүү ж.у.с. жүргүзүлбөйт).

 Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээси тарабынан мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирбестен, өтүнүч кат боюнча калыбына келтирилет (Мыйзамдын 25-ст. 3-б.), бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-3 формасы).

33. Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат (ПМ-П3 (ПМ-П5 тездетилген экспертизада) формасы). Чечимде өтүнмө ээсине алдын ала эксперизанын оң натыйжасы жөнүндө жана пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарланат (Эрежелердин 17.21-пункт).

 Төмөндө чечимдин бланктарын толтуруунун варианттары келтирилген, анда өтүнмө ээси(ээлери), автору(лору) жана ээси(ээлери) (ПМ-Ф3, ПМ-Ф4, ПМ-П3, ПМ-П4, ПМ-П5 формалары)жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн,

мисалы:

– эгер өтүнмө ээси, автор, ээси, ар түрдүү жактар болгон учурда, (71), (72), (73) коддору көрсөтүлөт:

(71) Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Э.К.                                     

(72) Автору(лору): Сыдыков М.Б.                                         

(73) Патент ээси(ээлери): Аманов М.Н.                               

– эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болсо, бир гана код көрсөтүлөт (75):

     (75) Пайдалуу моделдин автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналат: Керимов Э.К.                          

     (73) Патент ээси(ээлери): Аманов М.Н.                                

– эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болгон учурда, бир гана код көрсөтүлөт (76):

     (76) Пайдалуу моделдин автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналат:   Аманов М.Н.                                                         

34. Эгер алдын ала экспертизанын натыйжасында өтүнмө берилген сунуш Мыйзам менен белгиленген патентке жарамдуулук критерийлерине ылайык келбесе, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат (ПМ-П4 формасы).

 35. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө формалдуу же алдын ала экспертизанын чечими менен  макул болбогон учурда, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирет. Каршы пикир аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 14-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү). 

5-бап. Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү 

 36. Пайдалуу моделге өтүнмө Мыйзамдын 26-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык тиешелүү өтүнүч кат берүү аркылуу ойлоп табууга өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзсө болот. Өтүнүч кат келип түшкөндө ал өтүнмө боюнча патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин берилгенби жана өтүнүч катка белгиленген өлчөмдөгү тиешелүү алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелгенби, аныкталат.

Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч каттын болжолдуу формасы 3-тиркемеде көрсөтүлгөн.

Эгер өтүнүч кат көрсөтүлгөн мөөнөттү сактоо менен жана аны менен бирге белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилсе, өтүнмө ээсине боло турган кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө билдирилет (ПМ-Ф5 формасы).

Кайра өзгөртүп түзүү болбой калган өтүнмө пайдалуу моделге өтүнмө бойдон калат (Эрежелердин 18-пункту). 

6-бап.Пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдарын каттоо жана жарыялоо 

37. Пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм чечимди эки нускада даярдайт, аны “Пайдалуу моделге берилген өтүнмөлөрдүн журналында” белгилейт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет, анда ар нускасына маалымдаректерин-чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен мөөр коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине, экинчиси эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарынан эксперттик бөлүм файл түзөт.

Файл төмөнкүдөй документтерди камтыйт:

– арыз;

– пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимдин экинчи нускасы;

– пайдалуу моделдин сыпаттамасы;

– пайдалуу моделдин рефераты;

– формуланын кыргыз тилге котормосу;

– сүрөттүү материал;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөлөрү;

– өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн өтүнүч каттар.

Эксперттик бөлүм ар жума сайын өтүнмөнүн материалдарын -файлды “Өтүнмөнүн материалдарынын эсебин алуу журналында” өткөрүп берген фактысын белгилөө менен мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. 

 38. Мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат.

Патент берүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, Мыйзамдын 28-статьясына ылайык патентти каттагандыгы жана бергендиги үчүн алым төлөнгөн шартта, мамреестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине киргизет.

39. Пайдалуу моделди каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алымды төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып, үч айдын ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. Бөтөнчө учурларда Кыргызпатенттин чечими боюнча алымды төлөөнүн көрсөтүлгөн үч айлык мөөнөтү Алымдар жөнүндө жобого ылайык алымды эки эсе өлчөмдө төлөгөн шартта, үч айлык мөөнөт өткөн датадан тартып, кошумча дагы алты айга узартылышы мүмкүн.

 40. Эгер мыйзамдар менен белгиленген алымдарды төлөөнүн шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү төмөнкүдөй маалыматтарды киргизет:

– Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Пайдалуу моделдердин мамреестринде пайдалуу моделди каттоону жүргүзөт;

– алынган документтердин топтомдорун ЭПКнын колдонулуп жаткан редакциясындагы бөлүмдөр боюнча бөлүштүрүүгө ылайык патентке номер ыйгарат;

– реестр барактарын ачат;

– документтердин топтомдорун жана реестр баракчаларын Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына өткөрүп берет.

41. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин топтомун кабыл алат:

документтердин топтомун кабыл алат:

– пайдалуу моделдин реестр баракчасы;

– пайдалуу моделдин рефераты;

– пайдалуу моделдин сыпаттамасы;

– формуланын на кыргыз тилине котормосу;

– сүрөттүү материал.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында”  кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

–  жарыялоо үчүн материалдарды калыпка келтирет;

–   текстти редакциялайт;

– формуланын расмий тексти мамлекеттик тилдеги текстине дал келбесе, мамлекеттик тилге которот;

– эксперттер менен макулдашат;

– Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берет;

– расмий бюллетендин макетин Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин, өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет  жана жарыяланган материалдарды электрондук түрүндө Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн маалыматтык технологиялар бөлүмүнө өткөрүп берет. 

7-бап. Патент берүү 

42. Пайдалуу моделди  каттоо жөнүндө маалыматтарды  расмий бюллетенге жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди даярдайт, алар 2 нускада түзүлүп,  документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү документтеринин бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат.  Патентти ээсине берүүнү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына колун койдуруу менен жүзөгө ашырат же почта аркылуу жиберет, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коюп, бул тууралуу тиешелүү жазууну киргизет.

43. Пайдалуу моделге патент Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, беш жылдын ичинде күчүндө болот. Пайдалуу моделге патенттин күчү патент ээсинин өтүнүчү боюнча, үч жылдан ашык эмес жылга Кыргызпатент тарабынан узартылат.

Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат патенттин күчүнүн бешинчи жылынын акыркы эки айынын ичинде берилет.

 44. Өз алдынча таризделген патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу мамреестрлер бөлүмүнө берилет. Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катка төмөнкүлөр тиркелет:

– пайдалуу моделге патенттин түпнускасы;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер өтүнүч кат патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

45. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти Кыргызпатенттин казыналык жеке эсебине акча каражаттарынын түшүшүн тастыктоо үчүн экономика жана финансы-экономикалык секторуна, калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

46. Финансы-экономикалык сектору алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн талаптарына ылайык Мамреестрге каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизет. Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу боюнча документтер өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 47. Мамреестрге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоолорду киргизүү датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же Эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири жок болгон учурда, пайдалуу моделдин ээсине тиешелүү сурам жиберилет.

Эгер талаптар сакталбаса, патенттин күчүнүн мөөнөтү узартылбайт, ошондой эле пайдалуу моделдин ээси сурам алган датадан тартып, эки ай өткөнгө чейин же кайсы мөөнөт кечирээк өткөндүгүнө байланыштуу каттоо күчү токтотулгандан кийин алты айда жетишпеген же оңдолбогон материалдарды бербесе, патенттин каттоо күчүнүн мөөнөтү узартылбайт.

Пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана патенттин кошумча барагында чагылдырылып, өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 48. Пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 49. Пайдалуу моделди каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

 50. Пайдалуу моделди каттоого өзгөртүүлөр пайдалуу моделдин ээсинин арызынын негизинде киргизилет.

Эркин таризделген каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– пайдалуу моделге патенттин түпнускасы;

– белгиленген алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат.

51. Пайдалуу моделди каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат. 

8-бап. Пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

52. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлгөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси  тарабынан “Пайдалуу моделге өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлгөн мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары экспертиза бөлүмүнүн башкы адисинин кызматтык каты боюнча эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

53. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси  тарабынан “Пайдалуу моделге өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге Кыргызпатентке караштуу Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Өтүнмө ээси каршы пикирин билдирген учурда, өтүнмөнүн материалдары архивден Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими жокко чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда, өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

 Өтүнмө ээсинин доо арызы сотко келип түшкөн учурда, архивден өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

Сот экспертизанын чечимин жокко чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

 Сот экспертизанын чечимин калтырган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого кайтарылып берилет.

 54.  Өтүнмө ээси каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алым төлөбөгөн учурда, мамреестрлер бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленген өтүнмөнүн материалдарын архивге ай сайын өткөрүп берет.

 55. Патентти күчүндө кармап туруу үчүн алым төлөбөгөн учурда, алымды төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан тартып, он сегиз айдын ичинде патенттин күчү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

 Эгер баш тартуу үчүнчү жактардын кызыкчылыгын бузбаса, патент ээси анын күчүн токтотуу жөнүндө арыз берген учурда, патенттик күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү аталган арыздын негизинде Мамреестрге патенттин күчүн токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет. Арыз өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 Анын күчүнүн мөөнөтү өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу, патенттин күчү токтотулган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

56. Патентти анык эмес деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңешке үчүнчү жак тарабынан каршы пикир берилген учурда, Мыйзамдын 31-статьясына ылайык, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш патентти анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

 Сотко доо арыз берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин соттогу өкүлүнө берилет.

Сот патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

 Сот патенттин күчүн анык деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

57. Патент ээсинин демилгеси боюнча пайдалуу моделге патентке алар жөнүндө маалыматтарга байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилген учурда, мамреестрлер бөлүмү тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн текшерип, Мамреестрге өзгөртүү киргизет жана патентке карата кошумча баракчасында аларды чагылдырат. Кошумча баракчанын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

58. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазышат. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналында” тиешелүү жазууларды киргизет.

Архивариус өтүнмөнү берүүдө “Архивден иштерди берүү журналына” белгилейт. Берүү алдында архивариус тиешелүү документтердин болушун текшерет.

59. Төмөнкүдөй жактарга архивге мүмкүндүк берилет:

– Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

– Апелляциялык кеңештин катчысына;

– соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

– мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин директорунун же директордун орун басарынын атына жазылган, тиешелүү башкармалыктын начальниги тарабынан кол коюлган кызматтык кат болсо, берилет.

60. Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

 

  

Ойлоп табууга патент берүүгө

өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-глава. Жалпы жоболор 

2. Бул Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам –  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Патент мыйзамы»;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 1998-жылдын 12-июнундагы № 346 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эрежелери;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013 жылдын 11 июлдагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

ӨМФИ –  Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча федералдык кызматтын Өнөр жай менчик федералдык институту

ЭПК – эл аралык патенттик классификациялоо;

Өтүнмө – патент алуу жөнүндө арызды, пайдалуу моделдин баяндамасын, пайдалуу моделдин формуласын, чиймелерди, рефератты, алым төлөгөндүгү жөнүндө документти камтыган документтердин топтому;

Арыз – Ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патентин алууга арыз;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестри;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3 Эксперттик бөлүм жана мамреестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздө маалымат берет:

– Кыргызпатентке түздөн-түз;

– телефон байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

– электрондук маалымдоолордо;

– Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

– Кыргызпатент тарабынан даярдалган маалыматтык брошюраларында, буклеттеридне, маалыматтык барактарында;

– Кыргызпатенттин расмий сайтында

Кабыл алуу үндү жазып алуу менен видеокөзөмөлдүк камералар менен жабдылган ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жайларда жүзөгө ашырылат. 

2-глава. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс (кийин анын түпнускасын берүү менен), машина окуй турган алып жүргүч менен электрондук түрүндө (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Кагаз жүзүндөгү өтүнмөнү кабыл алууда:

– өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

– арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

– “Ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазуу киргизилет;

– арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

– кириш номер;

– келип түшкөн датасы.

Мисалы:

Кириш № 2685

Келип түшкөн датасы  19.04. 2012

Арыздын бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген ойлоп табуунун аталышын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы, документтердин барактарынын саны, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмөнүн кошумча материалдарын кабыл алууда:

– өтүнмөнүн номери;

– өтүнмө ээсинин колунун болушу текшерилет.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмөгө формалдуу экспертиза менен алдын ала экспертиза жүргүзүү менен өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган квитанция же Кыргызпатенттин эсебине алым түшкөндүгү жөнүндө көчүрмө эсептелинет.

Өтүнмө ээсинен алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында:

– алымдарды төлөгөндүгүн каттоо журналында алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 – алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөргөндүн Ф.А.А.;

– документтин негизи;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти алымдарды каттоо журналында каттагандан кийин, документте анын кириш номери коюлат жана жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колу менен кабыл алган датасы коюлуп, финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

7. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшкөндүгүнүн эсебин жүргүзөт, алымдарды  төлөгөндүгү жөнүндө документтерди сактайт жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иштерди жүргүзөт.

8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган ойлоп табууга өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисине мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтар камтылгандыгына текшерүү үчүн берилет, андан кийин өтүнмө эксперттик бөлүмгө бир  күндүн ичинде өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

– “Ойлоп табууларга өтүнмөнү каттоо журналында” белгиленген санга өткөрүлүп берилүүчү документтердин туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

– жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

– өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Ойлоп табууларга өтүнмөлөр келип түшкөн журналында” белгиленет.

9. Мыйзамдын 23-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмөнү берүү менен  бир убакта же аны берген датадан тартып, отуз айдын ичинде өтүнмө ээси маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү менен же маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат бериши керек (1-тиркемеде болжолдуу формасы келтирилген).

Өтүнүч кат “Патент берүү жөнүндө өтүнүч каттар келип түшкөн журналында” кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан белгиленет жана эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эгер өтүнүч кат белгиленген мөөнөттө берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2(П2,НТ2) формасы). Өтүнүч кат берүү мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.

10. Ойлоп табууга өтүнмө боюнча Кыргызпатент формалдуу, алдын ала экспертиза жана маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзөт.  

3-глава. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын өткөрүү

11. Формалдуу экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өткөрүлөт.

Төмөнкүлөрдүн болушу текшерилет:

– Эрежелердин 4.1-пунктуна ылайык таризделген, мамлекеттик же расмий тилдеги арыздын;

– ойлоп табуунун мамлекеттик же расмий тилинде сыпаттамасынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– мамлекеттик же расмий тилдеринде ойлоп табуунун формуласынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– ойлоп табуунун маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

– мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

– мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин;

– жеңилдикке укугун тастыктаган документтин көчүрмөлөрүн тиркөө менен алымды төлөө боюнча жеңилдикти берүү жөнүндө өтүнүч каттын (эгер болсо, (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмдүн 8-пунктунун (б) пунктчасы):

– Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун күбөлүгүнүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага теңештирилген жактар;

– пенсия күбөлүгүнүн;

– врачтык-эмгек эксперттик комиссиянын маалымкатынын;

– окуу мекемеси же илимий мекеме берген документтин;

– жеңилдетилген тарифке коммерциялык эмес уюмдун укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 4-пункту);

– жумушчулардын санын көрсөтүү менен, жеңилдетилген тарифке чакан ишкананын укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 5-пункту) (мисалы: социалдык фонддон же салык инспекциясынан же б. маалымкаттар);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн, өкүлдүн ыйгарым укугун ырастаган чет өлкөлүк өтүнмө ээси, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси берген ишеним каттын же ишеним каттын көчүрмөсүнүн же кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын көчүрмөсүнүн (болжолдуу формалары 2а жана 2б тиркемелеринде келтирилген);

– конвенциялык артыкчылык суралса, биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, төрт айдан кечиктирбестен берилет. Эгер биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, бардык ушул өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет.

Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө сунуш өтүнмө берилгенде (арыздын тиешелүү графасында белгиленет) же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн (Эрежелердин 3.5-пунктунун (3) пунктчасы).

12. Документтерди тариздөөнүн тууралыгы Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык текшерилет:

– пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө арыз (4.1-пункт);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн (3.5-пункттун (2) пунктчасы), өкүлдүн (8-пункт) ишеним каты;

– репродукция үчүн жарамдуулук (7.1-пункт);

– пайдаланылуучу материал (7.2-пункту);

– өзүнчө барактар, барактардын өлчөмү (7.3-пункт);

– барактарды номерлөө (7.4-пункт);

– текстти жазуу (7.5-пункт);

– химиялык  формулалар (7.6-пункт);

– математикалык формулалар жана символдор (7.7-пункт);

– графикалык материалдар (7.8-пункт);

– библиографиялык маалыматтар (7.9-пункт).

13. Ойлоп табуунун объектилерине билдирилген чечимдин туура келишин текшерүү Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарына ылайык жүргүзүлөт.

14. Кыргызпатентке өтүнмө берген датасы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

– өтүнмө ээсин көрсөтүү менен арыз;

– ойлоп табуунун сыпаттамасы же өтүнмө берилген ойлоп табуунун бардык маанилүү белгилерин камтыган сыпаттаманын бөлүгү же айтылган сыпаттаманын элементи катары чийме же Мыйзамдын 21-статьянын 3, 6, 7, 8, 10-бөлүктөрүндө каралган кайсы болбосун түрүнүн мурда берилген шилтемеси.

Берген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 19.04.2012

Бир эле убакта өтүнмөнүн каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “бир” саны – ойлоп табуунун шарттуу белгисин билдирет.

Каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Каттоо № 20120042.1

15. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын процессинде өтүнмө тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптардын бузулгандыгы менен берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган жетишсиздиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде жок же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен Эрежелердин 18.3-пунктуна ылайык сурам жөнөтүлөт (ОТ-Ф1 формасы).

Артыкчылык датасын белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болгон учурда, сурам кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

16. Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же Эрежелердин 15-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен аларды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2 (П2) формасы). Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат жана өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өткөрүлүп берилет (Эрежелердин 18.3-пункту). В этом случае делопроизводство по заявке прекращается и материалы заявки передаются главным специалистом экспертного отделав архив Кыргызпатента (пункт 18.3 Правил).

Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча Эрежелердин 16-пунктуна ылайык өткөрүлгөн мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирилбестен калыбына келтирилет. Бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-3 формасы).

Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү Кыргызпатент тарабынан өткөрүлгөн мөөнөт калыбына келтирилген учурда улантылышы мүмкүн (Эрежелердин 16-пункту).

17. Өтүнмөгө экспертиза өткөрүүнүн жүрүшүндө ал боюнча чечим кабыл алганга чейин өтүнмө ээси өз демилгеси же экспертизанын сурамы боюнча ойлоп табуунун маани-маңызын өзгөртпөстөн өтүнмөнүн материалдарын оңдоого же тактоого укуктуу.

Өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөбөстөн өтүнмөнүн материалдарын тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгер өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо өтүнмө берген датадан тартып, эки айдан кийин жүргүзүлсө, аларга белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо Эрежелердин 10-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

18. Эгер өтүнмөнү бергенден кийин, өтүнмө ээси патент алууга өз укугун башка жакка кайра ыйгарып берсе, Кыргызпатентке Эрежелердин 4.1-пунктунун (3) пунктчасында каралган башка жакка укугун кайра ыйгарып берүүнүн, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ал тууралуу маалыматтардын көрсөтмөсүн камтыган арыз берилет.

Арызга өтүнмөгө патент алууга укугун кайра ыйгарып берген өтүнмө ээси жана Эрежелердин 4.1-пунктунун (15) жана (16) пунктчаларында каралган тартипте ушул укукту алган көрсөтүлгөн жак кол коет. Арызга алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (Эрежелердин 11-пункту).

19.Ойлоп табуулардын жашырын экендигин белгилөө жана жашырын ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү карап чыгуу Жашырын ойлоп табууга патент алууга өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн нускамасы менен белгиленет.

20. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын натыйжасында ал ойлоп табуу катары корголуучу объектилерге кирбеген чечимге берилгени аныкталса (Мыйзамдын 5-статьясынын 8-бөлүгү), өтүнмө ээсине патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ОТ-Ф4 формасы), ал эксперттик бөлүмдүн “Ойлоп табууга өтүнмөлөр боюнча баш тартуу жөнүндө чечимдерди журналда” белгиленет.

21. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдире алат (Эрежелердин 18.5-пункту).

Каршы пикир ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек.

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбосо, аны алган күндөн тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү).

22. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана билдирилген сунуш ойлоп табуу катары корголуучу объектилерге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берген күнүн көрсөтүү менен . өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ОТ-Ф5 формасы).

Өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтары Ойлоп табуулардын МБсына киргизилет.  

4-глава. Өтүнмөгө алдын ала экспертиза өткөрүү

23. Формалдуу экспертизанын оң натыйжасында формалдуу экспертиза бүткөн датадан тартып, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт.

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча жана тиешелүү алымды төлөгөн шартта тездетилген алдын ала экспертиза жүргүзүлүшү мүмкүн (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 2-бөлүгү).

24. Эрежелердин төмөнкүдөй пункттары менен каралган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна талаптардын сакталышы текшерилет:

– ойлоп табуунун сыпаттамасынын (4.2-пункт);

– ойлоп табуунун формуласынын (4.3-пункт);

– чиймелеринин жана башка материалдарынын (4.4-пункт);

– рефератынын (4.5-пункт);

– уруксат берилбеген элементтеринин (5-пункт);

– терминологиялардын жана белгилемелеринин (6-пункт).

25. Өтүнмө ээси жүргүзгөн ойлоп табуунун классификациялоосунун туура экендиги текшерилет. Эгер өтүнмө ээси тарабынан ЭПК классификациялык индекси туура эмес тандалса же ал жок болсо, анда пайдалуу моделдин классификациялоосун экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт (Эрежелердин 19.3-пункту).

26. Ойлоп табуунун артыкчылыгын белгилөө эгер өтүнмө боюнча мурдагы артыкчылыгы суралбаса, Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт.

 Артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” деген графада коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 19.04.2012

Артыкчылык 19.04.2012

27. Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча ойлоп табуунун суралган артыкчылыгын белгилөө өтүнмө ээсинин төмөнкүдөй белгилөө шарттарын сактоосунда жүргүзүлөт:

– конвенциялык артыкчылыкты (19.6-пункт);

– мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча артыкчылыкты (19.7-пункт);

– ошол эле өтүнмө ээсинин мурда берген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты (19.8-пункт);

– бөлүнгөн өтүнмө боюнча артыкчылыкты (19.9-пункт);

– бир нече артыкчылыктарды (19.10-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган тиешелүү бланктардын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген  (ОТ-П3, ОТ-П4, ОТ-П5, ОТ-П6, ОТ-НТ3, ОТ-НТ4 формалары):

– өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

 (21) Өтүнмө № 20120042.1                                 (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

(22) 2012-жылдын 19-апрелинде өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 20__ -ж.”___” _________________                           

кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча                 

 (62) 20__ -ж.”___” _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

  (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

– кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча :

(21) Өтүнмө № 20120042.1                                (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 (22) 20__ -ж.”___” _________________                           

өтүнмө берген дата боюнча

(23) 2012-жылдын 15-июнундагы кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча

(62) 20__ -ж.”___” _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

  (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

– баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча:

(21) Өтүнмө № 20120042.1                              (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

(22) 20__ -ж.”___” _________________    өтүнмө берген дата боюнча                         

(23) 20__ -ж.”___” _________________    кошумча материалдар келип түшкөн  дата боюнча                         

(62) 2012-жылдын 6-январындагы № 20120002.1 баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча          

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

– конвенциялык артыкчылык сураган дата боюнча:

(21) Өтүнмө № 20120042.1                               (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 (22) 20__ -ж.”___” _________________    өтүнмө берген дата боюнча                         

(23) 20__ -ж.”___” _________________    кошумча материалдар келип түшкөн  дата боюнча                         

(62) 20__ -ж.”___” _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча по дате поступления

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

      2011128781/28                   2011-ж. 12-майы                         RU

Ойлоп табуунун артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарын сактоону текшерүү Эрежелердин 19.11-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

28. Ойлоп табуунун бирдиктүүлүгүн талаптарын сактоо ойлоп табуунун бир нече көз карандысыз пункттары бар баштапкы формуласына карата же ал өзгөрсө – өтүнмө ээси сунуш кылган бир нече көз карандысыз пункттары бар белгиленген тартипте формуласынын акыркысына карата текшерилет.

Проверка проводится в соответствии с требованиями пунктов 3.3 и 19.12 Правил.

29. Сунушталган формуланы түзүүнүн тууралыгы Эрежелердин  4.3 жана 19.13- пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет.

30. Экспертизанын жүрүшүндө (алдын ала, ошондой эле маани-маңызы боюнча) анын ичинде ойлоп табуунун өзгөртүлгөн формуласы менен, кошумча материалдарга сурам жөнөтүлөт (ОТ-П1 (НТ1), аларсыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн эмес. Сурам кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

Сурам боюнча кошумча материалдар сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде сурам боюнча кошумча материалдар берилиши керек жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет.

Сурамда келтирилген кайсы-бир суроосуна экспертизанын пикири техникалык же укуктук мүнөздөгү далилдер менен бекемделет. Зарыл учурда маалымат булактарына, Мыйзамдын жоболоруна, Эрежелерге жана башка ченемдик укуктук документтерге далил кылып алышат.

Сурам өтүнмө ээсине өтүнмөнү карап чыгуу үчүн канча зарыл болсо, ошончо жолу жөнөтүлөт (Эрежелердин 19.19-пункту).

Экспертизанын сурамы же өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча берилген кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 21-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен  берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаса (ОТ-2 формасы)), өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2 (П2, НТ2 формасы)). Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер  мындан ары жүргүзүлбөйт (экспертиза, патент берүү ж.у.с. жүргүзүлбөйт).

 Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээси тарабынан мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирбестен, өтүнүч кат боюнча калыбына келтирилет, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-3 формасы).

31. Алдын ала экспертизанын баскычында өткөрүлүүчү өтүнмө берилген ойлоп табуунун патентке жарамдуулугун текшерүүдө анын өнөр жайда колдонуучулугуна, жаңылыктуулугуна жана ойлоп табуучулук деңгээлге (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 1-бөлүгү) ылайык келиши аныкталат.

32. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулук шартына ылайык келишин текшерүү Эрежелердин 4.2 жана 19.15-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

33. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун жаңылыктуулугун текшерүү төмөнкүдөй булактар боюнча жүргүзүлөт:

– өтүнмө ээси формалдуу экспертиза бүткөн учурда берген өтүнмөнүн материалдары;

– Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталгандар;

– жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери;

– артыкчылыктын мурдагы датасы менен пайдалуу моделдерге жана ойлоп табууларга сурап кайра алынбаган өтүнмөлөр.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө, ошондой эле Кыргызпатентте кайра каттоодон өткөн Ойлоп табууларга СССРдин автордук күбөлүктөрүн же патенттерин алууга өтүнмөлөр дагы теңештирилет.

Текшерүү Эрежелердин 4.2.4, 19.16 жана 22-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

34. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлин текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

– өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдары боюнча эң жакын окшошун  табууну;

– өтүнмө берилген ойлоп табуунун эң жакын окшошунан айырмаланган белгилерин табууну (айырмаланган белгилерин);

– ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин артыкчылык датасына чейин берилген фонд, ошондой эле каралып жаткан ойлоп табуунун айырмаланган белгилери менен дал келген белгилери бар жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери боюнча чечимдерди аныктоо.

Текшерүү Эрежелердин 4.2.5 жана 19.7-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

35. Маалыматтык издөө маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча жүргүзүлөт:

– Кыргыз Республикасынын тиешелүү Мамлекеттик реестрлеринде катталган ойлоп табуулардын жана пайдалуу моделдердин маалымат базасы;

– мындан мурдагы артыкчылык датасы менен ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге кайра сурап алынбаган өтүнмөлөрдүн маалымат базасы;

– ойлоп табууларга жарыяланган евразия өтүнмөлөрүнүн жана патенттердин маалымат базасы.

Жүргүзүлгөн маалыматтык издөө боюнча издөө жөнүндө отчет түзүлөт (ОТ формасы; ПМ-00).

Маалыматтык издөө Эрежелердин 19.16-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

36. Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча, маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болсо,  өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим чыгарылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча, маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат болсо же аталган өтүнүч кат же  маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болбосо, өтүнмө ээсине алдын ала экспертизанын оң натыйжасы жөнүндө кабарлоо жиберилет (ОТ-П4 формасы). Чечимде жана кабарлоодо өтүнмө ээси ойлоп табуунун артыкчылыгын аныктоо жөнүндө кабарланат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү

Төмөндө чечимдин бланктарын толтуруунун варианттары келтирилген, анда өтүнмө ээси(ээлери), автору(лору) жана ээси(ээлери) (ОТ-Ф4, ОТ -П3, ОТ-П4, ОТ-П5, ОТ-П6, ОТ-НТ3, ОТ-НТ4 формалары)жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн, мисалы:

– – эгер өтүнмө ээси, автор, ээси, ар түрдүү жактар болсо, (71), (72), (73) коддору көрсөтүлөт:

 (71) Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Э.К.

(72) Автору(лору): Сыдыков М.Б.

(73) Патент ээси(ээлери):  Аманов М.Н.

– в случае, если автор и заявитель одно и то же лицо, указывается один код (75)

(75) Автор(ы) изобретений, который(е) является также заявителем: Керимов Э.К.

(73) Владелец(ы) патента: Аманов М.Н.

– эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болсо, бир гана код көрсөтүлөт (76):

 (76) Ойлоп табуунун автору(лору)- ошол эле өтүнмө ээси(ээлери) жана патент ээси(ээлери):                │

Аманов М.Н.

37. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун Мыйзамдын 23-2-статьянын 1-бөлүгү менен белгиленген патентке жарамдуулук критерийлеринин эң кеминде бирине ылайык келбесе, тиешелүү негиздемелерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат (ОТ-П5 формасы).

Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгаруу негиздерди баяндоодо милдеттүү шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: далилдөөдө логикалуулук, ырааттуулук менен баяндоо, жыйынтыкты аргументтөө. Негизделген жүйөлөрдү жана далилдерди четке чыгаруучу жыйынтыктарды баса белгилеген категориялуулук жана далилдөөнүн апелляцияланбагандыгына мүмкүндүк берилбейт.

38. Өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдире алат.

Каршы пикир аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 14-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү).

39. Өтүнмө берген датадан тартып, он сегиз айдын ичинде же эгер артыкчылык суралса, артыкчылык датасынан тартып, Кыргызпатент качан өтүнмө кайра сурап алынган же патент берүү же патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган учурлардан тышкары, расмий бюллетенде өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялайт.  

5-глава. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү 

 40. Маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүүнүн шарттары Эрежелердин 20-пунктунда келтирилген.

Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты болсо, Кыргызпатент өтүнүч кат берген датадан тартып, он сегиз айдын ичинде өтүнмөгө маани-маңызы боюнча экспертиза өткөрөт. Өтүнүч кат өтүнмө менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген датадан тартып, отуз айдын ичинде берилиши мүмкүн (Мыйзамдын 23-статьясынын 2-бөлүгү). Эгер өтүнүч кат үчүнчү жактардан келип түшсө, өтүнмө ээси бул тууралуу кабарланат. Өтүнүч кат менен бирге маани-маңызы боюнча экспертиза өткөргөндүгү үчүн алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берилет.

41. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертизанын жүрүшүндө Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына өтүнмө берилген ойлоп табуунун ылайык келиши текшерилет:

– өнөр жайда колдонулуучулугу (20.3- пункт);

– жаңылыктуулук (20.9- пункт);

– ойлоп табуучулук деңгээли (20.10-пункт).

Текшерүү өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөнүн баштапкы материалдарында же өтүнмөнү карап чыгууда эске алынган кошумча материалдарда сунушталган формулада мүнөздөлгөн патент суроонун көлөмүндө жүргүзүлөт.

42. Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси ойлоп табуунун патентке жарамдуулугуна баалоо жүргүзгөнүнө салыштырмалуу техника деңгээлин аныктоо үчүн маалыматтык издөө жүргүзөт. Маалыматтык издөө өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча жүргүзүлөт.

Маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүүдө маалыматтык издөө Өнөр жай менчик федералдык институту (ӨМФИ) менен келишимдин негизинде өткөрүлөт. Өзгөчө учурларда, зарыл болгондо, ойлоп табууга өтүнмө боюнча экспертиза өткөрүү суралышы мүмкүн.

Маалыматтык издөө же ӨМФИ менен келишимдин негизинде экспертиза өткөрүүдө эксперттик бөлүм ойлоп табуунун аталышын, өтүнмө ээсинин өлкөсүн көрсөтүү менен ӨМФИге заказ жөнөтөт.

Заказды алуу боюнча ӨМФИ Кыргызпатентке маалыматтык издөө жана (же) экспертиза өткөргөндүгү үчүн төлөмдүн суммасын көрсөтүү менен төлөм тапшырыгын жөнөтөт.

Кыргызпатентте төлөөнүн ырааттуулугун жана тууралыгын текшерүү Алымдарды эсепке алуунун тартибинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Андан кийин ӨМФИге төлөм документи менен бирге өтүнмөнүн материалдарынын эки нускасы жөнөтүлөт.

ӨМФИнин издөө жыйынтыгы боюнча түзүлгөн келишимдин шарттарына байланыштуу, Кыргызпатентке издөө жөнүндө отчет жана (же) экспертизанын корутундусун берет.

43. Эгер экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси маани-маңызы боюнча өтүнмөгө илимий-техникалык экспертизанын натыйжасында, өтүнмө берилген ойлоп табуу өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоонун көлөмү Мыйзамдын 5-статьясы менен белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келсе, өтүнмө ээси сунуштаган жана аны менен макулдашылган ойлоп табуунун формуласы менен патент берүү жөнүндө(ОТ-НТ3 формасы) чечим чыгарылат (Эрежелердин 20.12-пункту).

44. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоонун көлөмү Мыйзамдын 5-статьясы менен белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келбегендиги аныкталса, тиешелүү негиздерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө (ОТ-НТ4 формасы) чечим чыгарылат. (Эрежелердин 20.13-пункту).

 45. Өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, үч ай мөөнөттө патент берүү жөнүндө баш тартуу жөнүндө чечимге каршы пикирин Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине бере алат. Каршы пикир тиешелүү алым төлөгөн шартта аны алган датадан тартып, төрт ай мөөнөттө Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 24-статьясынын 8-бөлүгү).

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, ал аны алган күндөн тартып, алты ай мөөнөттө сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 24-статьясынын 9-бөлүгү).  

6-глава. Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү

46. Мыйзамдын 26-статьясына ылайык өтүнмө ээси ойлоп табууга өтүнмөнү патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан кечиктирбестен, ойлоп табууга өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга чейин тиешелүү арыз берүү аркылуу пайдалуу моделге өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзүүгө укуктуу.

Ушундай кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө арыз келип түшкөндө, Эрежелердин 9-пунктуна ылайык анын таризделишинин тууралыгы текшерилет, ошондой эле ал ойлоп табууга өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга чейин берилгенби жана арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө тиешелүү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилдиби, аныкталат.

 Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч каттын болжолдуу формасы 3-тиркемеде келтирилген.

Кайра өзгөртүп түзүлбөй калган өтүнмө ойлоп табууга өтүнмө боюнча калат (Эрежелердин 23-пункту). 

7-глава. Регистрация, публикация материалов заявки изобретения 

 47. Ойлоп табууга патент берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм эки нускада чечим даярдайт, аны эксперттик бөлүмдүн тиешелүү журналында каттайт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү журналында белгилейт, анын ар бир нускасында чыгыш номери жана датасы-маалымдаректерин көрсөтүү менен мөөр коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине, ал эми экинчиси эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнүн материалдарынан эксперттик бөлүм файл түзөт.

Файл төмөнкүдөй документтерди камтыйт:

– арыз;

– ойлоп табуунун сыпаттамасы;

– ойлоп табуунун рефераты;

– патент берүү жөнүндө чечимдин экинчи нускасы;

– сүрөттүү материал;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөлөрү;

– өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн өтүнүч каттар.

Эксперттик бөлүм ар жума сайын өтүнмөнүн материалдарын -файлды “Өтүнмөнүн материалдарынын эсебин алуу журналында” өткөрүп берген фактысын белгилөө менен мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. 

48. Мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат.

Патент берүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, Мыйзамдын 28-статьясына ылайык патентти каттагандыгы жана бергендиги үчүн алым төлөнгөн шартта, мамреестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрине киргизет.

49. Ойлоп табууну каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табууга  патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алымды төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып, үч айдын ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. Бөтөнчө учурларда Кыргызпатенттин чечими боюнча алымды төлөөнүн көрсөтүлгөн үч айлык мөөнөтү Алымдар жөнүндө жобого ылайык алымды эки эсе өлчөмдө төлөгөн шартта, үч айлык мөөнөт өткөн датадан тартып, кошумча дагы алты айга узартылышы мүмкүн.

50. Эгер мыйзамдар менен белгиленген алымдарды төлөөнүн шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү төмөнкүдөй маалыматтарды киргизет:

– Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Ойлоп табуулардын мамреестринде ойлоп табууну каттоону жүргүзөт;

– алынган документтердин топтомдорун ЭПКнын колдонулуп жаткан редакциясындагы бөлүмдөр боюнча бөлүштүрүүнү жүргүзөт;

-патентке номер ыйгарат;

– реестр барактарын ачат;

– документтердин топтомдорун жана реестр баракчаларын Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына өткөрүп берет.

51. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин топтомун кабыл алат:

– ойлоп табуунун реестр баракчасы;

– ойлоп табуунун рефераты;

– ойлоп табуунун сыпаттамасы;

– сүрөттүү материал.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында”  кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

–  жарыялоо үчүн материалдарды калыпка келтирет;

–   текстти редакциялайт;

– формуланын расмий тексти мамлекеттик тилдеги текстине дал келбесе, мамлекеттик тилге которот;

– эксперттер менен макулдашат;

– Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берет;

– расмий бюллетендин макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин, өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет  жана жарыяланган материалдарды электрондук түрүндө Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн маалыматтык технологиялар бөлүмүнө өткөрүп берет. 

8-глава. Патент берүү 

52. Ойлоп табууну каттоо жөнүндө маалыматтар расмий бюллетенге жарыялангандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди даярдайт, алар эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Патент берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу аркылуу жүргүзүлөт, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колун коюу менен бул тууралуу тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Берилген патентке патент ээсинин талабы боюнча анык жана техникалык каталарды оңдоолор киргизилет (Мыйзамдын 28-статьясы).

53. Ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү 1-тиркеменин 2-пунктундагы Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык, өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде мамреестрлер  бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

54. Ойлоп табуунун ээсинин арызынын негизинде ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөр.

Өз алдынча тариздеген каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– ойлоп табууга патенттин түпнускасы;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер өтүнүч кат патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

55. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти Кыргызпатенттин казыналык өздүк эсебине акча каражаттарынын түшүшүн тастыктоо үчүн экономика жана финансы-экономикалык секторуна, калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

56. Финансы-экономикалык сектору алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

57. Мамреестрлер бөлүмү 1-тиркемедеги Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык, Мамреестрге ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтарды киргизет.

Мамреестрге ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы ушул Тартиптин 52-пунктундагы саналып көрсөтүлгөн документтердин келип түшкөн датасы боюнча же эгер ал бир убакта тапшырылбаса, алардын ичинен акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

58. Ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазууну киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.  

9-глава. Ойлоп табууга өтүнмөнүн материалдарын сактоо

59. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмөлөрдү сактоо.

Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлгөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан ойлоп табууга өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлгөн мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилген учурда, экспертиза бөлүмүнүн башкы адисинин кызматтык каты боюнча өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

60. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү же өткөрбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат берилбегендигине байланыштуу, кайра сурап алынды деп таанылган өтүнмө аны ушундай деп таануу жөнүндө кабарлоону өтүнмө ээсине жөнөткөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Ойлоп табууга өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивдин узак мөөнөттүү сактоосуна өткөрүп берилет.

61. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Ойлоп табууга өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге Кыргызпатентке караштуу Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Өтүнмө ээси каршы пикирин билдирген учурда, өтүнмөнүн материалдары архивден Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан ойлоп табууга патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечими жокко чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары кайрадан кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда, өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет, андан кийин архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээсинин доо арызы сотко келип түшкөн учурда, архивден өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

 Сот экспертизанын чечимин жокко чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары кайрадан кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Сот экспертизанын чечимин калтырган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого кайтарылып берилет.

62. Өтүнмө ээси каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алым төлөбөгөн учурда, мамреестрлер бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленген өтүнмөнүн материалдарын архивге  ай сайын өткөрүп берет.

 63. Патентти күчүндө кармап туруу үчүн алым төлөбөгөн учурда, алымды төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан тартып, он сегиз айдын ичинде патенттин күчү токтотулат, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

Эгер баш тартуу үчүнчү жактардын кызыкчылыгын бузбаса, патент ээси анын күчүн токтотуу жөнүндө арыз берген учурда, патенттик күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү аталган арыздын негизинде Мамреестрге патенттин күчүн токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет. Арыз өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 Анын күчүнүн мөөнөтү өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу, патенттин күчү токтотулган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

 64. Патентти анык эмес деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңешке үчүнчү жак тарабынан каршы пикир берилген учурда, Мыйзамдын 31-статьясына ылайык, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш патентти анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет. Сотко доо арыз берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин соттогу өкүлүнө берилет. Сот патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет. Сот патенттин күчүн анык деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

 65. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазышат. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууларды киргизет.

Архивариус өтүнмөнү берүүдө “Архивден иштерди берүү журналында” белгилейт. Берүү алдында архивариус тиешелүү документтердин болушун текшерет.

66. Төмөнкүдөй жактарга архивге мүмкүндүк берилет:

– Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

– Апелляциялык кеңештин катчысына;

– соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

– мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин директорунун же директордун орун басарынын атына жазылган, тиешелүү башкармалыктын начальниги тарабынан кол коюлган кызматтык кат болсо, берилет.

67. Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет. 

Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабырдагы № 264 буйругу менен

бекитилген

 Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

1-бап. Жалпы жоболор

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

     Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

     Мыйзам – «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

     Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого  өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

     Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобо;

     Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Товардык белгилердин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

     Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби;

     Товардык белги – Товардык белги жана тейлөө белгиси;

     Арыз – Өтүнмө ээсин, ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен товардык белги катары белгилемени каттоо жөнүндө арыз;

     Өтүнмө – арызды, билдирилген белгилемени, товарлардын тизмесин камтыган документтердин топтому;

     Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри;

     Мамреестрлер бөлүмү – Отдел государственных реестров;

     Экспертиза бөлүмү- товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

     ТТКЭК – Товарлардын жана тейлөө кызматынын эл аралык классификациялоосу;

     Архив – Кыргызпатенттин архиви.

3. Эксперттик бөлүм жана мамреестрлер бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            – түздөн түз Кыргызпатентте;

            – телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            – электрондук маалымдоо;

            – Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            – Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            – Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат.

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын ишенимдүү өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же болбосо почта, же факс (кийин анын оригиналы берилет) аркылуу, же электрондук түрүндө өтүнмөлөрдү электрондук берүү порталы аркылуу жөнөтүлөт, ошондой эле машина окуучу алып жүрүүчүсүндө (бир эле учурда кагаз жүзүндөгүсүн берүү менен), же берүүнүн башка каражаттары аркылуу берилет.

            Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

           – өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санынын эсеби жүргүзүлөт

            – берилген документтердин арызда келтирилген тизмеге туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

– «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналына» жазуу киргизилет;

            – арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

            – кириш номер;

            – келип түшкөн датасы.

Мисалы:

Кириш № 127

Келип түшкөн датасы  14.06.2013

            Өтүнмөнүн бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

            5. Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берилет (Эрежелердин 38-п.). Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

            6. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары жалпы бөлүмдө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте Кыргызпатенттин мөөрү, анын катар номери жана келип түшкөн датасы коюлат.

Кошумча материалдарда төмөнкүлөрдүн болуусу текшерилет:

            – өтүнмөнүн номери;

            – өтүнмө ээсинин кол тамгасы;

            – берилген материалдардын тизмеси.

            7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендигине, өтүнмөгө алдын ала экспертиза, өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүлгөндүгүнө текшерилет.

            Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөнгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү же алымды накталай каражат же өздүк эсептен которуу менен төлөнгөн банктын дүмүрчөгү эсептелет.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Алымдарды каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

            – төлөөчүнүн маалымдаректери;

            -алымдын арналышы;

            – алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документке Кыргызпатенттин мөөрү коюлат, катар номери ыйгарылат жана анын келип түшкөн датасы коюлат. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

8. Финансы – экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүнүн эсебин жүргүзөт, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактайт жана Алымдар менен жыйымдардын эсебин алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

            9. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары  эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну алдын ала экспертизаны өткөргөндүгү үчүн жооп берүүчү эксперт жүргүзөт.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

– «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленген санга өткөрүлүп берилген документтердин туура келишине текшерүү жүргүзүлөт;

– жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

– өтүнмөнүн маалыматтары эксперттик бөлүмдүн «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленет.

10. Товардык белгиге өтүнмө боюнча Кыргызпатент алдын ала экспертиза жана билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзөт.

3-бап. Алдын ала экспертиза жүргүзүү 

11. Мыйзамдын 9-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

12. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө эксперттөө бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкүдөй документтердин болушун жана белгиленген талаптарга туура келишин текшеришет:

– арыздын;

– өтүнмө ээсинин толук аталышынын же атынын, анын дарегинын көрсөтүлүшүн (Эрежелердин 17, 19, 20-пункттары);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн же бар болсо, башка өкүлүнүн аты жана дареги (Эрежелердин 21, 29-пункттары). Эгер арыздын бланкында 74 код менен графада эки же андан көп патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн маалыматтары келтирилсе, анда биринчи өтүнмө берген адам көрсөтүлөт, кат алышуу үчүн көрсөтүлгөн дарек ушул патенттик ишенимдүү өкүлдүн дареги болуп эсептелет;

– өтүнмөдө аны каттоо суралган белгинин сүрөтү (Эрежелердин 22-пункту);

– аларды каттоо суралган товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмеси  (Эрежелердин 25-пункту); Эгер тизме 57 код менен берилген графада азайбаса, анда ал Өтүнмөгө тиркеме катары өзүнчө баракта (барактарда) толугу менен берилет, ал эми графада алардын өсүү тартибинде билдирилген класстардын номери коюлат.

– билдирилген белгилеменин сыпаттамасы (Эрежелердин 23, 24-пункту);

– өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза, билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгү үчүн документти;

– эгер өтүнмө жамааттык белгини каттоо үчүн берилсе, жамааттык белгинин уставы (Эрежелердин 13-пунктунун (б) пунктчасы). Жамааттык белги жөнүндө уставга жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар ишканалардын жана уюмдардын бардык жетекчилер кол коюшу керек, мында колдору тиешелүү мөөрлөр менен бекемделиши керек. Чет өлкөлүк юридикалык жактар үчүн мөөр менен күбөлөндүрүлүшү милдеттүү түрдө эмес:

– патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл аркылуу берилген өтүнмөгө Эрежелерге ылайык таризделген, өтүнмө ээси берген ишеним кат тиркелет (Эрежелердин 13-пунктунун (в) пунктчасы);

– конвенциялык артыкчылык суралганда, биринчи өтүнмөнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, үч айдан кем болбогон мөөнөттө берилет (Эрежелердин 13-пунктунун (г) пунктчасы);

– эгер ал суралса, көргөзмөлүк артыкчылык суроонун укуктуулугун тастыктаган документти, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, үч айдан кем болбогон мөөнөттө берилет (Эрежелердин 13-пунктунун (д) пунктчасы);

– мамлекеттик эмес же расмий эмес тилде берилген өтүнмөгө тиркелген докумменттердин котормосу (эрежелердин 14-пункту). Котормонун тууралыгы өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн  колу менен күбөлөндүрүлөт.

13. Кыргызпатентке өтүнмө берүүнүн датасы төмөнкүлөрдү камтыган өтүнмөнүн материалдары келип түшкөн датасы боюнча аныкталат:

– өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен арыз;

– билдирилген белгилеме;

– алар үчүн ТТКЭК класстары боюнча топтолгон товардык белгини каттоо суралган товарлардын тизмеси.

Эгер аталган документтер бир убакта берилбесе, анда берген датасы берилген өтүнмө материалдарынын акыркысы келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

Берилген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында белгиленет.

Мисалы:

(22) Өтүнмө берген датасы 14.06.2013

            Берген датасын белгилөө менен бир эле убакта өтүнмөнүн мамлекеттик каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин үч саны – товардык белгинин шарттуу белгисин билдирет.

Мамлекеттик каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Мам. каттоо №

20130339.3

Мамлекеттик каттоо номери ыйгарылгандан кийин, эксперт товардык белгилер боюнча маалыматтар базасында өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтарына текшерүү, редакциялоо жүргүзөт.

14. Эгер алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө анын документтерине карата коюлган талаптар бузулгандыгы менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине Эрежелердин 41-пунктуна ылайык кошумча материалдарды суроо жөнөтүлөт (ТБ-1 формасы), ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет, кириш катар номери, жооп келген датасы  коюлат. Өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча, жүйөлүү себептер болсо жана тиешелүү алым төлгөн шартта, Кыргызпатент Эрежелердин 35-пунктунун шарттарын сактаганда көрсөтүлгөн мөөнөттү дагы алты айга чейин узарта алат.

Эгер өтүнмө ээси берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, ага кайтадан сурам жиберилет (Эрежелердин 41-пунктунун 13- абзацы).

Алдын ала экспертизанын сурамына жооп болбосо, өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөт бузулганда жана ушул мөөнөттө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып, төрт айдын ичинде (Эрежелердин 41-пунктунун он төртүнчү абзацы) кабарлоо жиберилет (ТБ-2 формалары). Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси өтүнмөнү кароонун кайсы баскычында болбосун өтүнмөнү кайра сурап алууга укуктуу. Мындай учурда өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт (ТБ-2а формасы).

15. Өтүнмө ээси өз ыктыяры менен тиешелүү жазуу түрүндөгү арызды берүү аркылуу, ага чечим кабыл алганга чейин (Эрежелердин 31-пункту) өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү мезгилинде (алдын ала экспертизада кандай болсо, ошондой элн билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзүүдө) өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

Арызга өтүнмөнүн материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмө ээси Эрежелердин талаптарына ылайык төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

– билдирилген белгилемеге маани-маңызын өзгөртпөгөн өзгөртүүлөр (31-пункттун алтынчы абзацы);

– өтүнмө ээсинин аталышына өзгөртүүнү (31-пункттун жетинчи абзацы);

– өтүнмөгө укукту ыйгарып берген учурда, өтүнмө ээсинин өзгөртүүсү (31-пункттун сегизинчи абзацы);

Өтүнмө ээси ошондой эле төмөнкүлөргө укуктуу:

– баштапкы өтүнмөдө аты аталган товарларды бөлүштүрүү аркылуу өтүнмөнү бөлүү (31-пункттун он бешинчи абзацы);

– жамааттык белгини каттоого өтүнмөнү товардык белгини каттоого өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзүү (31-пункттун он алтынчы абзацы).

Ошондой эле товарлардын тизмесин тактоого жана оңдоого мүмкүндүк берилет. Эгер алар аны кеңейтүүгө алып келбесе, баштапкы тизмеге киргизилбеген жаңы товарлардын тизмеси менен толуктоого болот.

Өтүнмө ээси берген кошумча материалдар Эрежелердин 62-пунктуна ылайык каралат.

Арызга өтүнмөнүн материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (ТБ-2б формасы).

16. Өтүнмөнүн материалдары белгиленген талаптарына ылайык келгенде, ошондой эле суралган маалыматтарды жана документтерди өз убагында берген учурда, өтүнмө ээсине Эрежелердин 42-пунктуна ылайык өтүнмөнү берген датасын көрсөтүү менен өтүнмөнү (ТБ-3 формасы) кароого кабыл алуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдары “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн экспертизасы журналында” белгилөө менен экспертизага өткөрүлүп берилет.

17. Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим (ТБ-4 формасы) Эрежелердин 43-пунктунда каралган негиздер болгондо гана чыгарылат. Бул негиздер өтүнмө ээсине жөнөтүлгөн чечимде келтирилиши керек.

18. Өтүнмө ээси алдын ала экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралат.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 11-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрү).

4-бап. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү 

19. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он эки айдын ичинде алдын ала экспертиза бүткөндө жүргүзүлөт (Мыйзамдын 10-статьясыынын 1-бөлүгү).

Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын жүрүшүндө белгилеменин товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына, б.а. Мыйзамдын 2-статьясынын 1-бөлүгүндө жана 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга туура келиши текшерилет.

20. Өтүнмөнүн материалдарынын жана ага тиркелген материалдардын алардын мазмунуна жана таризделишине коюлган талаптарга ылайык келиши текшерилет:

– билдирилген белгилеме жана анын сыпаттамасы (Эрежелердин 22-пункту);

– товарлардын жана тейлөө кызматынын тизмеси (Эрежелердин 25-пункту);

– – тиркелген документтердин тизмеси  (Эрежелердин 26-пункту);

– кошумча маалыматтар  (Эрежелердин 27-пункту);

Мыйзамдын 6-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнмө бир товардык белгиге тиешелүү болушу керек.

21. Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр белгиленет:

– ТТКЭКнын тигил же бул классынын конкреттүү товары же тейлөө кызматы менен товарды же тейлөө кызматын белгилөө үчүн өтүнмө ээси пайдалануучу терминди бир орундуу идентификациялоо мүмкүндүгү;

– өтүнмө ээсинин ТТКЭКнын класстары боюнча товарларды же тейлөө кызматын туура топтоо жүргүзүүсү.

Өтүнмө ээси берген товарлардын же тейлөө кызматынын тизмесинин редакциясына оңддо зарыл болгондо, экспертиза өтүнмө ээсинен тиешелүү тактоолорду суроого укуктуу (Эрежелердин 47-пункту).

22. Товардык белгиге артыкчылыкты белгилөө эгер ал Мыйзамдын 7-статьясынын 2,3 жана 5-бөлүктөрүнө ылайык суралбаса, Кыргызпатенке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт.

Мындай учурда артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” графасында көрсөтүлөт.

Мисалы:

(22) Берген датасы 14.06.2013

Артыкчылык       14.06.2013

Товардык белгинин артыкчылыгын Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча белгилөө өтүнмө ээсинин Эрежелерде көрсөтүлгөн белгилөө шарттарын сактаганда жүргүзүлөт:

– конвенциялык артыкчылыкты (50-пункт);

– көргөзмөлүк артыкчылыкты (51-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган чечимдердин тиешелүү бланктарынын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген (ТБ-5, ТБ-5П, ТБ-6 формалары):

– өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

(21) Өтүнмө № 20130339.3

(22) Өтүнмө берген датасы 14.06.2013

(23) Артыкчылыктын башка даталары

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:

 

– конвенциялык артыкчылыкты белгилеген учурда:

(21) Өтүнмө № 20130333.3

(22) Өтүнмө берген датасы 12.06.2013

(23) Артыкчылыктын башка даталары

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:

 

85801238               12.12.2012                   US

– көргөзмөлүк артыкчылык белгиленген учурда:

(21) Өтүнмө № 20120330.3

(22) Өтүнмө берген датасы 21.08.2012

(23) Артыкчылыктын башка даталары

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:

 

08.04. 2012                     KG

23. Каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздер боюнча билдирилген белгилемени текшерүү Эрежелердин 54-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

24. Окшоштукка жана бирдейликке текшерүүдө Эрежелердин талаптарына ылайык төмөнкүдөй аракеттер жүргүзүлөт:

– окшош же бирдей белгилемелерге издөө жүргүзүлөт (56-пункт);

– өтүнмө берилген жана издөө жүргүзүүдө табылган белгилемелердин окшоштук деңгээли белгиленет:

– сөз белгилемелердин окшоштугун аныктоо (57-пункт);

– сүрөттүү жана көлөмдүү белгилемелердин окшоштугун аныктоо (58-пункт);

– кошулган белгилемелердин окшоштугун аныктоо (59-пункт);

– алар үчүн табылган окшош же бирдей товардык белгилер (белгилемелер) катталган товарларга билдирилген товарлардын жана тейлөө кызматынын бир түрдүүлүгү аныкталат.

Билдирилген белгилеме төмөнкүлөрдү кайта чыгарбайбы, текшерилет:

– бир түрдүү товарларга товардык белгиге өтүнмөнүн артыкчылык датасына чейин ушул аталыштарга укук алган Кыргыз Республикасынын аймагында белгилүү фирмалык аталыштар (же алардын бөлүгү) (Эрежелердин 10-пунктунун (а) пунктчасы);

– автордук укук ээсинин же анын укук мураскорунун макулдугусуз Кыргыз Республикасында илим, адабият жана искусствонун белгилүү чыгармаларынын аталыштары, алардан алынган персонаждарже цитаталар, искусство чыгармалары же алардын фрагменттери (Эрежелердин 10-пунктунун (а) пунктчасы);

– өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп калган учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз белгилүү адамдардын фамилиялары, аттары, (жашырын аттары) жана алардан таралгандар жана алардын портреттери менен факсимелелери (Эрежелердин 10-пунктунун (в) пунктчасы);

– эгер өнөр жай үлгүсү каттоого өтүнмө берилген товардык белги менен салыштырмалуу андан мурда артыкчылыкка ээ болсо, Кыргыз Республикасында аларга укуктар башка жактарга тиешелүү болгон өнөр жай үлгүлөрү (Эрежелердин 10-пунктунун (г) пунктчасы);

25. Эксперттөө бөлүмүнүн башкы адиси экспертиза жүргүзүүнүн кайсы баскычында болбосун өтүнмө ээсинен аларсыз өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбой турган материалдарды суроого укуктуу (Эрежелердин 61-пункту).

Сурам үчүн негиз болуп, төмөнкү жагдайлар эсептелет:

1)      өтүнүлгөн белгинин сыпаттамасын тактоо зарылдыгы;

2)     Эрежелердин 13-26-пункттарында көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди берүү зарылдыгы;

3)     жиктөөнүн же товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин тактоо зарылдыгы;

4)     өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесинин жиктелишин тактоонун натыйжасында төлөнгөн алымдардын суммасы ТКЭЖ класстарынын санына туура келбей тургандыгы табылган учурда кошумча алым төлөө зарылдыгы. Мында өтүнмө ээсине белгиленген мөөнөттө кошумча алым төлөнгөндүгү жөнүндө, же өзүнүн талаптарын чектөөдөн баш тартуу жөнүндө документ берилбеген учурда, бул класстарга тиешеси жок товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү тизмеден алып салуу менен, өтүнүлгөн белгилемеге экспертиза алар үчүн алым төлөнгөн өтүнмөдө көрсөтүлгөн класстарга карата жүргүзүлө тургандыгы тууралуу кабарланат.

5)     товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы же бир бөлүгү үчүн, каттоого мурда өтүнүлгөн товардык белгилердин же белгилемелердин табылышы менен шартталган маселелерди чечүү зарылдыгы.

башкача мүнөздөгү маселелер, ошондой эле өтүнмөнү карап чыгууда келип чыккан, мисалы, артыкчылыкты белгилөөгө байланышкан эскертүүлөр жана сунуштар жогоруда көрсөтүлгөн негиздерде жиберилүүчү сурамга киргизилиши мүмкүн.

Сурамда келтирилген кандайдыр бир маселе боюнча экспертизанын пикири, атап айтканда Мыйзамдын, Эрежелердин жана башка ченемдик укуктук актылардын жоболоруна шилтеме берүү менен аргументтелүүгө тийиш.

Кошумча материалдарды суроо (ТБ-1 формасы) кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жоопто коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат.

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Эрежелердин 35-пункту).

Кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 62-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө берилген белгилемеге корголбогон элементтер киргизилсе, өтүнмө ээсине мындай элементтерди коргоодон чыгаруу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ТБ-У формасы).

26. Издөө жөнүндө отчетко каралган маалымат булактары, ошондой эле мындан ары салыштырып талдоо үчүн тандалган объектилер жөнүндө маалыматтар киргизилет (ТБ-7 формасы).

27. Өтүнмө берилген белгилеме Мыйзамдын 2-статьянын 1-бөлүгү жана 4 жана 5-статьялары менен белгиленген талаптарга ылайык келгенде, ушул тизмеде көрсөтүлгөн бардык товарлар жана тейлөө кызматы үчүн товардык белгинин каттоо жөнүндө чечим чыгарылат (тейлөө белгиси) (ТБ-5 формасы) (Эрежелердин 63-пунктунун 1-абзацы).

Чечимде өтүнмө ээсине чечимди алган датадан тартып, эки ай мөөнөттө товардык белгини каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берүү зарыл экендиги жөнүндө билдирилет.

Эгер өтүнмө берилген белгилеме билдирилген товарлар жана тейлөө кызматынын бөлүгү үчүн гана жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келсе, анда товарлар жана тейлөө кызматынын ушул бөлүгүнө карата гана товардык белгини каттоо жөнүндө чечим чыгарылат (Эрежелердин 63-пунктунун экинчи абзацы).

Өтүнмөнүн материалдары товардык белгилер  боюнча маалымат базасына киргизилет.

28. Мыйзамдын 10-статьясына ылайык, өтүнүлгөн белгилеме ушул Мыйзамдын  2-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга ылайык келбеген учурда, экспертизанын жүрүшүндө товарлардын жана тейлөө кызматынын бардык тизмесине (тейлөө белгилери) же товарлардын жана тейлөө кызматынын бөлүгүнө карата товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө  алдын ала чечим чыгарылышы мүмкүн (ТБ-5П формасы).

Каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим өтүнмө ээсине алдын ала чечимди алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө жүйөлүү каршы пикир жана/же кошумча материалдарды берүүгө мүмкүндүк берилет, алардын негизинде экспертиза өз чечимин өтүнмө ээсинин пайдасына өзгөртө алмак. Жоопту берүү мөөнөтү Эрежелердин 35-пунктундагы шарттарды сактаганда он эки айдан кем болбогон убакытка узартылса болот.

Эгер Мыйзамдын 10-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык билдирилген белгилемеге экспертизанын натыйжасында товарлардын жана тейлөө кызматынын бардык тизмеси үчүн Эрежелердин 6-10-пункттарда каралган талаптардын эң кеминде бирине белгилеме ылайык келбегендиги аныкталса, өтүнмө ээсине товардык белгинин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ТБ-6 формасы).

29. Өтүнмө ээси билдирилген белгилемеге алдын ала экспертизанын же экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, бир айдын ичинде экспертизанын чечиминде көрсөтүлгөн материалдардын көчүрмөлөрүн суроого жана чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Эрежелердин 65-пункту). Каршы пикирди караган учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Каршы пикирдин атайын формасы Эрежелер менен белгиленбейт, бирок ал товардык белгиге өтүнмөнүн каттоо номерин, каршы пикирин билдирген жеке жактын фамилиясын, атын, атасынын атын же юридикалык жактын аталышын жана кат алышуу үчүн даректи камтышы керек.

Каршы пикирге белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөн документ тиркелиши керек.

Апелляциялык кеңештин жүйөлүү чечими өтүнмө ээсинин дарегине жөнөтүлөт жана жөнөтүлгөн датадан тартып, күчүнө кирет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечимин жокко чыгарууда чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары каттоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда,  өтүнмөнүн материалдары архивге өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 11-статьясы).

5-бап. Товардык белги жөнүндө маалыматтарды каттоо

жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо

30. Товардык белгини каттоо жөнүндө чечим чыгарууда эксперттик бөлүм чечимдин бланкын үч нускада толтурат, аны “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” чечим чыгарылган фактын белгилейт, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө чечимди өткөрүп берет, анда ар бир нускасына маалымдаректери-чыгыш номери жана датасы көрсөтүлүп, Кыргызпатенттин мөөрү коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экөө эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эксперттик бөлүм өтүнмөнүн материалдарын “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” белгилеп, мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

31. Товардык белгилерди каттоо Мамреестрлер жөнүндө жободо белгиленген тартипке ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү эксперттик бөлүмдөн өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат жана “Товардык белгилерди каттоо жана күбөлүктөрдү берүү журналында” кабыл алуу факты белгиленет.

32. Финансы-экономикалык сектору Алымдардын жана жэыйымдардын эсепке алуу тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

Товардык белгини каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өтүнмө ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө товардык белгини каттоо жөнүндө чечим алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алым төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки ай мөөнөт өткөн датадан тартып, үч айдын ичинде берет.

33. Мыйзам менен белгиленген алымды төлөгөн шарттарды сактоодо, мамреестрлер бөлүмү ай сайын:

– товардык белгиге каттоо номерин ыйгарат жана Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык товардык белгини Мамреестрге киргизет;

– Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгына кагаз бетинде жана электрондук түрүндө документтердин топтомун жана реестр баракчаларын өткөрүп берет.

34. Каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе, мамреестрлер бөлүмү 2 ай өткөндөн кийин өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтөт (ОГ-1 формасы), 3 ай өткөндөн кийин кабарлоого жооп болбосо, ТЧЖАга каттоо, жарыялоо жүргүзүлбөйт жана күбөлүк берилбейт, өтүнмө архивге өткөрүлүп берилбейт.

35. Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган, документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт:

– кагаз бетинде жана электрондук түрүндө реестр барагы;

– бир сүрөт.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында” кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

– жарыялоо үчүн материалдарды калыпка салуу;

– текстти редакциялоо/оңдоо;

– расмий бюллетендин түпнуска-макетин полиграфия бөлүмүнө өткөрүп берет.

Полиграфия бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетенди нускалайт.

Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы аны жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды маалыматтык технологиялар секторуна электрондук түрүндө берет.

6-бап. Күбөлүк берүү 

36. Расмий бюллетенде товардык белгини каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү күбөлүктөрдү даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктөрдү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат.

37. Товардык белгини каттоо Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он жылга чейин күчүндө болот.

Эркин түрүндө таризделген көбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– товардык белгиге күбөлүктүн түпнускасы;

– төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилсе, күбөлүктүн ээсинин патенттик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты.

38. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин эсебине акчалай каражаттардын келип түшкөндүгүн тастыктоо үчүн финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 6-пункттун 2-главасынын 4-тиркемесинде Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге каттоонун күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымат киргизет.

Мамреестрге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоонун датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, товардык белгинин ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Ээсинин өтүнүч каты боюнча товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн ага кошумча алымды төлөгөн шартта, каттоо күчүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин алты айлык мөөнөт берилет.

Эгер жогоруда көрсөтүлгөн талаптар сакталбаса, товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартылбайт.

Товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

39. Товардык белгини каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге товардык белгини каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

40. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү мамреестрлер бөлүмү тарабынан товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде 4-тиркеме, 2-глава боюнча Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык жүргүзүлөт. Жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам жөнөтүлгөндө, документтерди кароонун мөөнөтү ылайыгына карата узартылат.

41. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилген товардык белгинин ээсинин арызынын негизинде киргизилет. Арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Эркин түрүндө таризделген товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– товардык белгиге күбөлүктүн түпнускасы;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

Товардык белгинин ээсинин аталышын, фамилиясын, атын же атасынын атын өзгөртүү жөнүндө арызга ушул өзгөртүүлөрдү тастыктаган документ тиркелет.

Товарлардын тизмесин (эксперттик бөлүм менен макулдашылган) кыскартуу жөнүндө арызга товарлардын өзгөртүлгөн тизмеси тиркелет.

Катталган товардык белгинин айрым элементтерин өзгөртүү жөнүндө (эксперттик бөлүм менен макулдашылган) арызга билдирилген белгилеменин сүрөтүнүн 25 нускасы, эгер товардык белги катары көлөмдүү белгилеме билдирилсе- көлөмдүү белгилеменин сүрөтү жана бардык зарыл болгон проекциялардын сүрөтү тиркелет.

42. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 2 главанын 4-тиркемесиндеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизет. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө документтер өтүнмөгө салынып коюлат.

Мамреестрге товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы эгер алар бир убакта берилбесе, ушул Тартиптин 31-пунктчада саналып өткөн документтер Кыргызпатентке акыркысы келип түшкөнү боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, товардык белгинин ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Эгер ээси сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди бербесе, товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр киргизилбейт.

Товардык белгини каттоого киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

43. Товардык белгини каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазууну киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

44. Мыйзамдын 3-статьясынын 2-бөлүгүнө, 4 жана 5-статьяларга  ылайык үчүнчү жак товардык белгини каттоону анык эмес деп тааныган учурда, өтүнмө мамреестрлер бөлүмүнөн Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылганда, Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизүү жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Товардык белгини каттоону күчүндө калтыруу жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечиминде өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

7-бап. Товардык белгилерге өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

45. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча кайра сурап алынган өтүнмө эксперт тарабынан “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертиза жүргүзүү журналында” белгиленет жана бир жуманын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

46. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган өтүнмө өтүнмө ээсине кайра сурап алуу жөнүндө кабарлоо жөнөткөндөн кийин, “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертизасынын журналында” эксперт тарабынан белгиленет жана 4 ай өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

47. Товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечими менен өтүнмө эксперт тарабынан “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертизасынын журналында” белгиленет жана 5 айдан кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

48. Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узарткандыгы үчүн алым төлөбөгөн учурда, күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү мөөнөтү өткөн датадан тартып, алты айдын ичинде күбөлүктүн күчү токтотулат. Өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

49. Эгер товардык белгинин каттоо күчү соттун чечиминин негизинде мөөнөтүнөн мурда токтотулса, ушундай арызды берилгенден мурунку кайсы болбосун үч жылдын ичинде  товардык белгинин үзгүлтүксүз пайдаланылбагандыгына байланыштуу, мамреестрлер бөлүмү соттун чечимин алганда Мамреестрге тиешелүү өзгөртүү киргизет, расмий бюллетендин кезектеги номерине жарыялоо үчүн материалдарды өткөрүп берет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

50. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө, Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазуу жүргүзөт. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

Өтүнмөнү бергенде архивариус “Архивден ишти берүү журналында” белгилейт. Берүүнүн алдында архивариус бардык тиешелүү документтердин болушун текшерет.

51. Архивге төмөнкүдөй жактар мүмкүндүк ала алышат:

–  Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

– Апелляциялык кеңештин катчысына;

– соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

– мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына тиешелүү бөлүмдүн начальнигинин колу коюлган кызматтык катка берилет.

52. Өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоодо жыйырма беш жылдан ашпаган мөөнөттө болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик реестрге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөжана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы №11 чечими менен жактырылганКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

  

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөжана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

1-бап. Жалпы жоболор 

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №153 токтому менен бекитилген Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобо

Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталышынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Арыз – Өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын (алардын) турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө арыз;

 Өтүнмө – арызды, билдирилген белгилемени, аны белгилөө үчүн товардын чыгарылган жердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товарды көрсөтүүнү, ал  чыгарылган жерди (географиялык объектинин чектери) көрсөтүү менен, товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасын камтыган документтердин топтому;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталышынын мамлекеттик реестри;

Мамреестрлер бөлүмү – Отдел государственных реестров;

 Экспертиза бөлүмү- товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

ТЧЖА – Товар чыгарылган жердин аталышы;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Мамреестрлер сектору жана бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            – түздөн түз Кыргызпатентте;

            – телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            – электрондук маалымдоо;

            – Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            – Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            – Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

            4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын ишенимдүү өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же болбосо почта, же факс (кийин анын оригиналы берилет) аркылуу, же электрондук түрүндө өтүнмөлөрдү электрондук берүү порталы аркылуу жөнөтүлөт, ошондой эле машина окуучу алып жүрүүчүсүндө (бир эле учурда кагаз жүзүндөгүсүн берүү менен), же берүүнүн башка каражаттары аркылуу берилет.

            Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

– арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

 – өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санын саноо жүргүзүлөт;

– «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналына» жазуу киргизилет;

 – арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

 – кириш номер;

 – келип түшкөн датасы.

Мисалы: 

Кириш № 15                

     Келип түшкөн датасы  17.08.2012

 Өтүнмөнүн бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берилет (Эрежелердин 24-п.). Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

 5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары жалпы бөлүмдө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте Кыргызпатенттин мөөрү, анын катар номери жана келип түшкөн датасы коюлат.

Кошумча материалдарда:

– өтүнмөнүн номери;

– өтүнмө ээсинин колунун болушу;

– берилген материалдардын тизмеси текшерилет.

 6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендигине, өтүнмөгө алдын ала экспертиза, өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүлгөндүгүнө текшерилет.

 Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган төлөм тапшырмасы же алымды накталай каражат же өздүк эсептен которуу менен төлөнгөн банктын квитанциясы эсептелет.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Алымдарды каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 – төлөөчүнүн маалымдаректери;

 -алымдын арналышы;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

После регистрации документа  об уплате пошлины в «Журнале регистрации пошлин», в документе ставится штамп Кыргызпатента,  

 Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти «Алымдарды каттоо журналында» каттагандан кийин документте Кыргызпатенттин мөөрү коюлат, катар номери ыйгарылат жана анын келип түшкөн датасы коюлат. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

            7. Финансы – экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүнүн эсебин жүргүзөт, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактайт жана Алымдар менен жыйымдардын эсебин алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

 8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары  секторго өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну алдын ала экспертизаны өткөргөндүгү үчүн жооп берүүчү экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт.

Өтүнмөнү кабыл алууда:

– «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленген санга өткөрүлүп берилген документтердин туура келишине текшерүү жүргүзүлөт;

– жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

– өтүнмөнүн маалыматтары эксперттик бөлүмдүн «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленет. 

III. Экспертиза

9. Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген белгилемеге алдын ала экспертиза жана экспертиза жүргүзөт. 

3-бап. Алдын ала экспертизаны жүргүзүү 

10. Мыйзамдын 30-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Мыйзамдын 30-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнмө ээси бир ай өткөнгө чейин алдын ала экспертизанын башталышы жөнүндө жазуу түрүндө өтүнө алат. Мында өтүнүч кат берген датадан тартып, өтүнмө ээси кошумча акысыз өз демилгеси менен өтүнмөнү толуктоо, тактоо жана өзгөртүү киргизүүгө укугун жоготот.

11. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкүдөй документтердин болушун жана белгиленген талаптарга туура келишин текшеришет:

– арыздын;

– өтүнмө ээсинин (ээлеринин) толук аталышын же атын, анын (алардын) дарегин (даректерин) көрсөтүү (Эрежелердин 12-пунктунун төртүнчү, жетинчи, сегизинчи, тогузунчу абзацтары);

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн же бар болсо, башка өкүлүнүн аты жана дареги (Эрежелердин 12-пунктунун онунчу абзацы). Эгер арыздын бланкында 74 код менен графада эки же андан көп патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн маалыматтары келтирилсе, анда биринчи өтүнмө берген адам көрсөтүлөт, кат алышуу үчүн көрсөтүлгөн дарек ушул патенттик ишенимдүү өкүлдүн дареги болуп эсептелет;

– билдирилген белгилемени (Эрежелердин 12-пунктунун он биринчи абзацы);

– аны белгилөө үчүн ТЧЖАны каттоо жана аны чыгарган ордун көрсөтүү менен аны пайдалануу укугун берүүгө же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүгө товарды көрсөтүү (географиялык объектинин чектери) (Эрежелердин 12-пунктунун он экинчи, он үчүнчү абзацтары);

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (Эрежелердин 12-пунктунун он төртүнчү абзацы);

– өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза, билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгү үчүн документти (Эрежелердин 9-пункту);

– өтүнмө ээси көрсөтүлгөн географиялык объектиде тургандыгын жана анын өзгөчө касиеттери бул географиялык объекти үчүн жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары жана адам факторлору менен мүнөздүү болуп белгиленген товарды чыгаргандыгы жөнүндө компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусу (корутундулары) (Эрежелердин 9-пункту, Эрежелердин 12-пунктунун он тогузунчу, жыйырманчы пункту);

– товар чыгарылган өлкөдө ал билдирген ТЧЖАга чет өлкөлүк өтүнмө ээсинин укугун тастыктаган документти (Эрежелердин 12-пунктунун жыйырма биринчи абзацы);

– мамлекеттик эмес же расмий эмес тилде берилген өтүнмөгө тиркелген докумменттердин котормосу (эрежелердин 10-пункту). Котормонун тууралыгы өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн  колу менен күбөлөндүрүлөт.

12. Кыргызпатентке өтүнмө берүүнүн датасы төмөнкүлөрдү камтыган өтүнмөнүн материалдары келип түшкөн датасы боюнча аныкталат:

– өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен арыз;

– билдирилген белгилеме;

– аны белгилөө үчүн ТЧЖАны каттоо жана аны чыгарган ордун көрсөтүү менен аны пайдалануу укугун берүүгө же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүгө товарды көрсөтүү (географиялык объектинин чектери);

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы.

Эгер аталган документтер бир убакта берилбесе, анда берген датасы берилген өтүнмө материалдарынын акыркысы келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

Берилген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында белгиленет.

Мисалы:

(22) Өтүнмө берген датасы 17.08.2012

Бир эле убакта өтүнмөнүн мамлекеттик каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “он эки” саны – ТЧЖАнын шарттуу белгисин билдирет.

Мамлекеттик каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Мам. каттоо №

 20120001.12        

13. Мамлекеттик каттоо номери ыйгарылгандан кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси ТЧЖАнын маалыматтар базасында өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтарына текшерүү, редакциялоо жүргүзөт.

Эгер алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө анын документтерине карата коюлган талаптар бузулгандыгы менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине кошумча материалдарды суроо жөнөтүлөт (ТЧЖА-1 формасы), ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурам үчүн негиздер Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасына ылайык келиши керек.

Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет.

Сурамга жооптун коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгү).

Эгер өтүнмө ээси берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, ага кайтадан сурам жиберилет (Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасынын жетинчи абзацы).

Алдын ала экспертизанын сурамына жооп болбосо, өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөт бузулганда жана ушул мөөнөттө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып, төрт айдын ичинде (Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасынын сегизинчи абзацы) кабарлоо жиберилет (өтүнмөнүн түрүнө байланыштуу ТЧЖА 1-2 же ТЧЖА2-2 формалары).

Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

14. Өтүнмө ээси өз ыктыяры менен тиешелүү жазуу түрүндөгү арызды берүү аркылуу, өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде кошумча акы төлөбөстөн, толуктоого, тактоого жана өтүнмөнүн маани-маңызын өзгөртпөй турган өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

Өтүнмө ээси берген кошумча материалдар Эрежелердин 27-пунктуна ылайык каралат.

15. Өтүнмөнүн материалдары Эрежелердин 12-пунктунун биринчи-үчүнчү пунктунун абзацтарынын талаптарына ылайык келгенде, ошондой эле суралган маалыматтарды жана документтерди өз убагында берген учурда, өтүнмө ээсине Эрежелердин 25-пунктунун 6-пунктчасына ылайык өтүнмөнү берген датасын көрсөтүү менен товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА1-3 формасы) жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА2-3 формасы) кароого кабыл алуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдары “ТЧЖАга өтүнмөлөрдүн экспертизасы журналында” белгилөө менен экспертизага өткөрүлүп берилет.

16. Өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим Эрежелердин 25-пунктунун 7-пунктчасында каралган негиздер болгондо гана чыгарылат. Бул негиздер өтүнмө ээсине жөнөтүлгөн товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА1-4 формасы) жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА2-3 формасы) кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечимде келтирилет.

17. Өтүнмө ээси алдын ала экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралат (Мыйзамдын 31-статьясынын 2-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 31-статьясынын 2-бөлүгү).  

4-бап. Өтүнүлгөн белгилемеге экспертиза жүргүзүү 

18. Кароого кабыл алынган өтүнмө боюнча белгилеменин  Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарыга анын ылайык келишине экспертиза жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн материалдарынын жана ага тиркелген материалдардын алардын мазмунуна жана таризделишине коюлган талаптарга ылайык келиши текшерилет:

– билдирилген белгилеме (Эрежелердин 12-пунктунун он биринчи абзацы);

– товарды жана ал чыгарылган ордун көрсөтүү (Эрежелердин 12-пунктунун он экинчи, он үчүнчү абзацтары);

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (Эрежелердин 12-пунктунун он сегизинчи, жыйырманчы абзацтары);

– тиркелген документтердин тизмеси (Эрежелердин 12-пунктунун он сегизинчи, жыйырма биринчи абзацтары);

Мыйзамдын 29-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмө ТЧЖАнын бирине кириши керек.

19. Билдирилген белгилеменин Эрежелердин 26-пунктунун 3-пунктчасына ылайык белгиленген талаптарга ылайык келишин аныктоодо төмөнкүлөр текшерилет:

– билдирилген белгилеменин Эрежелердин 4-пунктунун жоболорун эске алуу менен географиялык объектинин расмий заманбап аталышына же анын тарыхый аталышына ылайык келиши;

– географиялык объектинин турган жерин тастыктоочу маалыматтардын болушу, анын аталышы өтүнмөдө анын чектери көрсөтүлгөн так ошол жердеги ТЧЖА катары билдирилет;

– ушул географиялык объектинин табигый шарттары жана/же адам факторлору менен шартталган өзгөчө касиеттерге ээ болгон товарды жекелештирүү үчүн пайдаланылуучу белгилеме катары өтүнмө берилген датага карата географиялык объектинин болушу.

Эгер географиялык объектинин аталышы мурда товарды жекелештирүү үчүн колдонулса, бирок өтүнмө берген убакта товардын анык келип чыккандыгына жана анын өзгөчө касеттерине көрсөтмө болууга өзүнүн баштапкы жөндөмдүүлүгүн жоготкон учурда, ал анын чыгарылган жерине байланыштуу болбогон Кыргыз Республикасында белгилүү бир түрдөгү (түрдүк түшүнүк) товардын белгилемеси катары жалпы колдонууга кирген белгилеме болуп саналат;

– ал чыгарылган жерин көрсөтүү (географиялык объектинин чектери) менен аны белгилөө үчүн ТЧЖА каттоого жана пайдаланууга укук берүү жана катталган ТЧЖА пайдаланууга укук берүү суралган товардын көрсөтмөсүнүн болушу;

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасынын болушу жана анын компетенттүү органдын корутундусуна ылайык келиши.

20. Компетенттүү органдын корутундусунун мазмунун текшерүүдө төмөнкүлөрдү тастыктаган маалыматтардын болушу белгиленет:

– өтүнмө ээсинин анын аталышы ТЧЖА катары билдирилген жерде болушу;

– өтүнмө ээсинин анын аталышы ТЧЖА катары билдирилген аймакта өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарды чыгарышы;

– өтүнмө ээси чыгарган товардын өтүнмөдө көрсөтүлгөн табигый шарттары жана/же адам факторлору менен географиялык объектинин өзгөчө же негизинен мүнөздүү болуп белгиленген өзгөчө касиеттеринин болушу.

21. Экспертиза жүргүзүү мезгилинде Кыргызпатент билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбой турган, кошумча материалдарды өтүнмө ээсинен суроого укуктуу (Эрежелердин 26-пунктунун 5-пунктчасы).

Кошумча материалдарды суроо (ТЧЖА-5 формасы) кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жоопто коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат.

 Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгү).

22. Билдирилген белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарына ылайык келгенде, бул белгилеменин Реестрде каттоосу жок болгон учурда, ТЧЖА каттоо жана аны пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА1-6 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 6-пунктчасынын экинчи абзацы).

Билдирилген белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарына ылайык келгенде, бул белгилеменин Реестрде каттоосу болгон учурда, катталган ТЧЖА пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА2-6 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 6-пунктчасынын үчүнчү абзацы).

Чечимде өтүнмө ээсине чечимди алган датадан тартып, эки ай мөөнөттүн ичинде ТЧЖАны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүүсүнүн зарылдыгы жана алымдын өлчөмү жөнүндө кабарланат.

Өтүнмөнүн материалдары ТЧЖА боюнча маалымат базасына киргизилет.

23. Эгер билдирилген белгилемеге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында каралган талаптардын эң кеминде бирине ылайык келбесе, бул белгилеме Реестрде катталбаган учурда, ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА1-7 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 7-пунктчасынын экинчи абзацы).

Эгер билдирилген белгилемеге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында белгилеме Мыйзамдын 27-статьясынын жана 28-статьясынын 4-бөлүгүндө каралган талаптардын эң кеминде бирине ылайык келбесе, бул белгилеме Реестрде катталган учурда, катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА2-7 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 7-пунктчасынын үчүнчү абзацы).

ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана Эрежелерге негизделген ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуунун жүйөлөрү келтирилет.

24. Өтүнмө ээси билдирилген белгилемеге алдын ала экспертизанын же экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Мыйзамдын 31-статьясы, Эрежелердин 16-пункту). Каршы пикирди караган учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Каршы пикирдин атайын формасы Эрежелер менен белгиленбейт, бирок ал ТЧЖАга өтүнмөнүн каттоо номерин, каршы пикирин билдирген жеке жактын фамилиясын, атын, атасынын атын же юридикалык жактын аталышын жана кат алышуу үчүн даректи камтышы керек.

Каршы пикирге белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөн документ тиркелиши керек.

Апелляциялык кеңештин жүйөлүү чечими өтүнмө ээсинин дарегине жөнөтүлөт жана жөнөтүлгөн датадан тартып, күчүнө кирет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечимин жокко чыгарууда чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары каттоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда,  өтүнмөнүн материалдары архивге өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 31-статьясы).  

5-бап. ТЧЖА жөнүндө маалыматтарды каттоо жана

 жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо 

25. ТЧЖАны каттоо жөнүндө чечим чыгарууда эксперттик бөлүм чечимдин бланкын үч нускада толтурат (ТЧЖА1-6 формасы) же (ТЧЖА2-6 формасы), “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” чечим чыгарылган фактын белгилейт, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө чечимди өткөрүп берет, анда ар бир нускасына маалымдаректери-чыгыш номери жана датасы көрсөтүлүп, Кыргызпатенттин мөөрү коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экөө эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эксперттик бөлүм өтүнмөнүн материалдарын “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” белгилеп, мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

26. ТЧЖАны каттоо Мамреестрлер жөнүндө жободо белгиленген тартипке ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү эксперттик бөлүмдөн өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат жана “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү жана күбөлүктөрдү берүү журналында” кабыл алуу факты белгиленет.

27. Финансы-экономикалык сектору Алымдардын жана жэыйымдардын эсепке алуу тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

ТЧЖАны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өтүнмө ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө ТЧЖАны каттоо жөнүндө чечим алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алым төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки ай мөөнөт өткөн датадан тартып, үч айдын ичинде берет (Мыйзамдын 32-статьясынын 3-бөлүгү).

            28. Мыйзам менен белгиленген алымды төлөгөн шарттарды сактоодо, мамреестрлер бөлүмү ай сайын:

– ТЧЖАга каттоо номерин ыйгарат жана Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык Мамреестрге ТЧЖАны киргизет;

– Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына кагаз бетинде жана электрондук түрүндө документтердин топтомун жана реестр баракчаларын өткөрүп берет.

29. Каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе, мамреестрлер бөлүмү 2 ай өткөндөн кийин өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтөт (ОГ-1 формасы), 3 ай өткөндөн кийин кабарлоого жооп болбосо, ТЧЖАга каттоо, жарыялоо жүргүзүлбөйт жана күбөлүк берилбейт, өтүнмө архивге өткөрүлүп берилбейт.

30. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгытөмөнкүлөрдү камтыган, документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт:

– кагаз бетинде жана электрондук түрүндө реестр барагы;

– бир сүрөт. Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында” кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

– жарыялоо үчүн материалдарды калыпка салуу;

– текстти редакциялоо/оңдоо;

– расмий бюллетендин түпнуска-макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

 Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүбөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетенди нускалайт.

Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы аны жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды маалыматтык технологиялар секторуна электрондук түрүндө берет.

6-бап. Күбөлүк берүү 

31. Расмий бюллетенде ТЧЖАны каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү күбөлүктү даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат. 

32. ТЧЖАны каттоо Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он жылга чейин күчүндө болот.

ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү анын күчүнүн акыркы жылынын ичинде жана күбөлүктүн ээси ушул географиялык объектиде тургандыгын жана күбөлүктө көрсөтүлгөн касиеттери менен товар чыгаргандыгын тастыктаган компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусун берген учурда, күбөлүктүн ээсинин арызы боюнча узартылышы мүмкүн. Каттоо күчүнүн мөөнөтү алымды төлөгөн шартта, ар бир жолу он жылга узартылат.

Эркин түрүндө таризделген күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– ТЧЖАга күбөлүктүн түпнускасы;

– алым төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилсе, күбөлүктүн ээсинин патенттик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты.

33. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин казналык жеке эсебине акчалай каражаттардын келип түшкөндүгүн тастыктоо үчүн финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өзгөртүү киргизет.

Мамреестрге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоонун датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, ТЧЖАнын ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Ээсинин өтүнүч каты боюнча ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн ага кошумча алымды төлөгөн шартта, каттоо күчүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин алты айлык мөөнөт берилет.

Эгер жогоруда көрсөтүлгөн талаптар сакталбаса, ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартылбайт.

ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу ТЧЖАнын мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

34. ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

35. ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде 2 главанын 6-тиркемедеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн талаптарына ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизилет. Жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам жөнөтүлгөндө, документтерди кароонун мөөнөтү ылайыгына карата узартылат.

36. ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөр ТЧЖАнын күбөлүгүнүн ээсинин арызынын негизинде киргизилет. Арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Эркин түрүндө таризделген ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– ТЧЖАга күбөлүктүн түпнускасы;

– алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

37. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 2 главанын 6-тиркемесиндеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизет. Мамреестрге күбөлүктөгү өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы эгер алар бир убакта берилбесе, 31-пунктчада саналып өткөн документтер Кыргызпатентке акыркысы келип түшкөнү боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, ТЧЖАнын ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Эгер ээси сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди бербесе, ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилбейт.

ТЧЖАнын каттосуна киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор ТЧЖАнын мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

38. Өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар аларды Мамреестрге киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

39. Мыйзамдын 27-статьясына ылайык үчүнчү жак ТЧЖАны каттоону анык эмес деп тааныгандыгы жөнүндө Апелляциялык кеңешке каршы пикирди берген учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылганда, Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизүү жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

ТЧЖАны каттоону күчүндө калтыруу жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечиминде өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

7-бап. ТЧЖАга өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

40. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча кайра сурап алынган өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” белгиленет жана бир жуманын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

41. Өтүнмө ээсине кайра сурап алуу жөнүндө кабарлоо жөнөткөндөн кийин, өтүнмө “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан белгиленет, 4 ай өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

42. ТЧЖАны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечими менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан  “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” белгиленет жана 5 айдын ичинде/өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

43. Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узарткандыгы үчүн алым төлөбөгөн учурда, күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү мөөнөтү өткөн датадан тартып, алты айдын ичинде күбөлүктүн күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү материалдарды архивге сактоого өткөрүп берет.

44. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө, Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазуу жүргүзөт. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

Өтүнмөнү бергенде архивариус “Архивден ишти берүү журналында” белгилейт. Берүүнүн алдында архивариус бардык тиешелүү документтердин болушун текшерет.

45. Архивге төмөнкүдөй жактар мүмкүндүк ала алышат:

–  Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

– Апелляциялык кеңештин катчысына;

– соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

– мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына тиешелүү бөлүмдүн начальнигинин колу коюлган кызматтык катка берилет.

46. Өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоодо жыйырма беш жылдан ашпаган мөөнөттө болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик реестрге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы №135 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы № 135 буйругу менен бекитилген

 

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн

РЕГЛАМЕНТИ 

I бөлүм

Жалпы жоболор 

1. Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн ушул Регламенти (мындан ары- Бөлүштүрүү регламенти) “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-июлундагы № 488-токтому менен бекитилген Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

2. Бөлүштүрүү регламенти автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн мүлктүк укуктардын ээлерине пайдалануучулар тарабынан кошулуп эсептелген автордук сый акыларды бөлүштүрүүдө пайыздарды жана пайларды белгилейт.

Чыгарма жаратуучулардын бир категориясында авторлоштор болгон учурда, эгерде авторлордун ортосунда өзүнчө келишим жок болсо, автордук сый акынын суммасы тең бөлүнөт.

Авторлоштор тарабынан ажыратылгыс бир бүтүн чыгарма катары түзүлгөн, ар бири өз алдынча мааниге ээ болгон бөлүктөрдөн турган чыгармаларды эл алдында аткаргандыгы үчүн автордук сый акы Бөлүштүрүү регламентинин II бөлүмүнө ылайык төлөнөт.

Алардын аткарууларын коштогон музыка (адабий текстти жок) үчүн оригиналдуу жанрдын артисттери (конферансье, клоундар, иллюзионисттер, психоэкспериментчилер ж. б.) тарабынан пайдаланылган адабий тексттин авторуна автордук сый акы Бөлүштүрүү регламентинин III бөлүмүнө ылайык төлөнөт.

Жалпыга маалымдоо үчүн эфирде же кабель боюнча аткарууларды берүүлөр үчүн авторлорго жана аткаруучуларга сый акылар төмөнкүдөй төлөнөт:

– биринчи пайдаланылганда аткаруучу менен коюуну жана/же берүүнү түзгөн уюмдун ортосундагы келишимге ылайык;

 

– кайталап пайдаланылганда Бөлүштүрүү регламентинин IV бөлүмүнө ылайык.

Эл алдында аткаргандыгы үчүн автордук сый акы автордук укугу корголгон авторлорго (алардын укук мураскерлерине) гана эсептелип бөлүнөт. Үч жыл ичинде суралбаган сый акы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондуна чыгарылат.

3. “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37 жана 38-статьяларынан жоболорунан алуу менен коммерциялык максатта жарыяланган фонограмманы чыгаруучунун жана аткаруусу мындай фонограммага жазылган аткаруучунун макулдугун албастан, бирок сый акы төлөө менен:

1) фонограмманы жалпы эл алдында аткарууга;

2) фонограмманы эфирге берүүгө;

3) фонограмманын жалпыга маалымдоо үчүн кабель аркылуу кабарлоого жол берилет.

            Жогоруда аталган Мыйзамдын 44-беренесинин негизинде бул сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөө фонограмма чыгаруучулардын жана аткаруучулардын укуктарын жамааттык негизде башкаруучу уюмдардын бири тарабынан ушул уюм менен пайдалануучунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык ишке ашырылат. Эгерде бул макулдашуу менен башкасы караштырылбаган болсо, көрсөтүлгөн сый акы фонограмма чыгаруучу менен аткаруучунун ортосунда тең бөлүнөт.

Кыргыз Республикасынын аймагында чогултулган автордук сый акыны бөлүштүрүү пайдаланылган чыгармалар жөнүндөгү пайдалануучулардын отчетторунда көрсөтүлгөн маалыматтардын негизинде ишке ашырылат.

Пайдалануучулардын отчетторунун формалары пайдалануучулар менен Кыргызпатенттин ортосунда түзүлгөн келишим менен аныкталат.

Бөлүштүрүүгө пайдалануучулардын ылайыктуу түрдө таризделген жана бөлүштүрүү үчүн жетишээрлик маалыматты камтыган отчеттору кабыл алынат.

Отчеттор төмөнкү учурларда ылайыктуу таризделбеген жана/же жетишээрлик маалыматты камтыбаган болуп таанылат:

–          отчет келишимде белгиленбеген форма боюнча түзүлгөн;

–          отчетто мөөр же пайдалануучунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колу жок же отчет кол коюуга укуксуз жак тарабынан кол коюлган;

–          отчеттун милдеттүү түрдө толтурула турган графасында маалымат жок;

–          отчетто авторлордун аты-жөнү жана/же чыгарманын аталышы көрсөтүлбөгөн;

–          отчетто билип туруп анык эмес маалымат көрсөтүлгөн (“автор” графасында аткаруучу көрсөтүлгөн ж. б.);

–          пайдалануучунун отчету 12ден кичине шрифт менен толтурулган.

 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй учурларда отчет пайдалануучуга жеткилең иштеп чыгууга берилет. Эгерде отчет пайдалануучуга жеткилең иштеп чыгууга берилген болсо, мындай учурда мындай отчеттор боюнча келип түшкөн автордук сый акылардын суммасы отчеттор ылайыктуу түрдө келип түшкөн учурга чейин бөлүштүрүлбөйт.

Эгерде пайдалануучунун отчетунда кайра иштеп чыгууга уруксат алынбастан кайра иштелип чыккан чыгарма көрсөтүлгөн болсо, мындай учурда чыгарманын түп нускасынын авторунан ылайыктуу арыз же чыгарманы кайра иштеп чыгуу жөнүндө макулдашуу келип түшкөн учурга чейин автордук сый акылардын суммасы резервдештирилет. 

Негизги түшүнүктөр 

4. Ушул Бөлүштүрүү регламентинин максаттары үчүн төмөндө көрсөтүлгөн терминдер мындай маанилерге ээ:

– автор (авторлош) – чыгармачыл эмгеги менен чыгарма жараткан (жаратышкан) жеке жак (жактар);

– аткаруучу – адабияттын же искусствонун чыгармаларын (анын ичинде эстрадалык, цирктик же куурчак номерлерин) роль кылып аткарган, ырдаган, музыкалык аспапта ойногон же башкача түрдө аткарган актер, ырчы, музыкант, бийчи же дагы башка адам, ошондой эле спектаклдин режиссер-коюучу жана дирижеру;

– автордук укуктун жана (же) чектеш укуктардын ээси:

– автор же аткаруучу, автор же аткаруучу мүлктүк укуктар менен бөлүнгөн учурда;

– мүлктүк укуктар ыйгарылып берилген жеке же юридикалык жак;

– алгач ирет мүлктүк укуктарга жеке же юридикалык жак ээ болгон учурларда автордон же аткаруучудан башка жеке же юридикалык жак (фонограмма чыгаруучу, аудиовизуалдык чыгарманы даярдоочу, басып чыгаруучу же анын демилгеси менен жана каражатына чыгарма жаратылган башка жак);

– пай – концерттик, бий, цирктик жана башка чогулган программалар үчүн автордук сый акыларды автордук укуктардын ээлерине бөлүштүрүүдө пайдаланылуучу чыгарманын белгилүү бир жанрынын салмак коэффициенти. 

II бөлүм

Драмалык, музыкалык (тексти бар же тексти жок) жана музыкалык-драмалык чыгармаларды эл алдында аткарууда чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыларды бөлүштүрүү

(Чоң формасы) 

5. Автордук сый акыны жыйноо, эсептөө, бөлүштүрүү жана төлөө менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн акча чегерүүлөрдүн өлчөмү төлөөчүдөн келип түшүүчү автордук сый акынын суммасынан 10 пайызды түзөт.

6. Автордук сый акынын калган суммасы авторлор ортосунда төмөндөгүчө бөлүштүрүлөт: 

Чыгарманын түрү

Автордук сый акынын пайыздары

Оригиналдуу драмалык чыгармалар

Пьесанын автору

Композитор

80

20

Автордук укук менен корголуучу (корголбогон) чыгармалардын

инсценировкалары

Адабий чыгарманын автору

Инсценировканын автору

Композитор

40

40

20

Адабий чыгармаларды которууда автордук укук менен корголуучу (корголбогон) чыгармалардын инсценировкалары

 

Адабий чыгарманын автору

Инсценировканын автору

Адабий чыгарманын котормочусу (автордук укук менен корголгон адабий чыгарманын котормосун инсценировкалаган учурда)

Композитор

30

35

15

20

Автордук укук менен корголгон (корголбогон) драмалык чыгармалардын котормолору

Пьесанын автору

Котормочу

Композитор

40

40

20

Опера

Композитор

Либреттонун автору

Хореограф

70

20

10

Опера либреттону которгондо

Композитор

Либреттонун автору

Либреттонун котормочусу

Хореограф

70

15

5

10

Балет

Композитор

Либреттонун автору

Хореограф

70

5

25

Оперетта, музыкалык комедия, мюзикл

Пьесанын автору

Композитор

Хореограф

45

45

10

Оперетта, музыкалык комедия, мюзикл тексттин которууда

Композитор

Пьесанын автору

Пьесанын котормочусу

Хореограф

45

25

20

10

 

III бөлүм

Концерттик, бий, цирктик жана башка чогулган программалар үчүн келип түшкөн, музыкалык (тексти бар же тексти жок) жана драмалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн бөлүнгөн автордук сый акыларды бөлүштүрүү, пай менен

(Чакан формасы) 

7. Чакан формадагы чыгармаларды эл алдында аткаргандыгы үчүн автордук сый акыларды жыйноо, эсептөө, бөлүштүрүү жана төлөө менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн акча чегерүүлөрдүн өлчөмү төлөөчүдөн келип түшүүчү автордук сый акынын суммасынан 10 пайызды түзөт. 

8. Автордук сый акынын калган суммасы авторлор ортосунда пай менен төмөндөгүчө бөлүштүрүлөт: 

Чыгарманын жанры (формасы)Пайлардын саны
Текст/ либреттомузыка
Айтыш15
Антракт5
Операдан, опереттадан ария36
Бир актылуу балет935
Балет (бир акт)935
Симфониялык баллада20
Айрым аспаптар үчүн баллада5
Баллада (ыр)33
Симфониялык вариациялар35
Эстрадалык вариациялар5
Виват36
Вокализ5
Эстрадалык же цирктик программага, драмалык спектаклге карата чыгып аткаруу5
Дастан15
Дивертисмент20
Операдан, опереттадан дуэт36
Симфониялык кайрыктар35
Интермедия15
Хор, солисттер жана симфониялык оркестр үчүн кантата935
Кантата (бир бөлүгү)36
Симфониялык сүрөттөмөлөр35
Квартет35
Квартет (бир бөлүгү)10
Квинтет35
Квинтет (бир бөлүгү)10
Композиция5
Вокалдык-хореографиялык композиция820
Вокалдык-хореографиялык композиция (бир бөлүгү)36
Оркестрдин коштоосундагы концерт35
Оркестр үчүн концерт35
Концерт (бир бөлүгү)10
Концертино20
Конферанс10
Музыканын коштоосунда конферанс103
Күү20
Кыяк, чоор10
Адабий цикл (ыр, аңгеме, жомок)10
Адабий цикл (поэма, повесть)10
Манас, Кенже эпостор15
Месса935
Метаморфозалар5
Монолог10
Цирктик номерге музыка (ар бир музыкалык номер үчүн)2
Эл обондору5
Нонет35
Нонет (бир бөлүгү)35
Октет35
Октет (бир бөлүгү)10
Бир актылуу опера1535
Опера (бир акт)1535
Оперетта (музыкалык комедия) бир актылуу2020
Оперетта (музыкалык комедия) (бир акт)2020
Оратория935
Оратория (бир бөлүгү)36
Оригиналдуу музыка, коштоп ырдоо3
Пантомима5
Парафраз5
Пародия3
Партита20
Партита (бир бөлүгү)5
Пассакалия5
Пастораль5
Пастораль (бир бөлүгү)3
Обондуу ыр33
Попурри5
Симфониялык поэма35
Вокалдык-симфониялык же хордук көп бөлүмдүү поэма)935
Вокалдык-симфониялык поэма (бир бөлүгү)36
Прелюдия3
Аспаптык пьеса3
Симфониялык рапсодия20
Эстрадалык рапсодия5
Ырдоо36
Реквием935
Реприза5
Обондотуп сүйлөө36
Романс33
Саламдашуу15
Сатира3
Секстет35
Секстет (бир бөлүгү)10
Септет35
Септет (бир бөлүгү)10
Симфония35
Симфония (бир бөлүгү)10
Симфония тексти менен935
Симфониетта35
Симфониетта (бир бөлүгү)10
Бир же бир нече аспаптар үчүн соната35
Соната (бир бөлүгү )10
Сонатина20
Операдан көрүнүш310
Балеттен көрүнүш (па-де-де)210
Опереттадан көрүнүш66
Вокалдык-хореографиялык сюита820
Вокалдык-хореографиялык сюита (бир бөлүгү)36
Вокалдык-симфониялык сюита (көп бөлүмдүү)935
Вокалдык-симфониялык сюита (бир бөлүгү)36
Үйлөмө аспаптар оркестри үчүн сюита10
Үйлөмө аспаптар оркестри үчүн сюита (бир бөлүгү)3
Балеттен сюита (симфониялык оркестр үчүн)20
Балеттен сюита (симфониялык оркестр үчүн) (бир бөлүгү)6
Операдан сюита35
Симфониялык сюита20
Симфониялык сюита (бир бөлүгү)6
Бий сюитасы10
Бий сюитасы (бир бөлүгү)3
Хор сюитасы820
Хор сюитасы (бир бөлүгү)36
Эстрадалык сюита5
Бий3
Терме15
Терцет35
Токката5
Токкатино3
Аспаптык трио35
Трио (бир бөлүгү)10
Операдан, опереттадан трио36
Триптих9
Симфониялык увертюра20
Балетке, операга, опереттага увертюра10
Эстрадалык же цирктик программага, кинофильмге, драмалык спектаклге увертюра5
Симфониялык фантазия20
Эстрадалык фантазия5
Куплеттүү фельетон103
Хор36
Частушкалар33
Симфониялык эскиздер35
Этюд3
Чакона10
Фрагмент (музыкалык)3
Феерия5
Фуга

 

10

Автордук сый акыны эсептөө төмөнкү формула боюнча жүргүзүлөт: 

a(i) = S D(i), мында: 

a(i) – i-автор үчүн автордук сый акы;

S – комиссиондукту кармап калуудан тышкары концерт үчүн төлөмдүн суммасы;

D(i) – автордун үлүшү. 

n

D(i) = P(i) / E P(i), мында:

P(i) – i-автордун пайы;

n – ушул концертте чыгармалары аткарылган авторлордун саны. 

IV бөлүм

Эфирдик жана кабельдик берүү уюмдарында автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүү 

9. Автордук сый акыларды жыйноо, эсептөө, бөлүштүрүү жана төлөө менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн акча чегерүүлөрдүн өлчөмү төлөөчүдөн келип түшүүчү автордук сый акынын суммасынан 10 пайызды түзөт. Эсептөөлөр квартал үчүн отчеттор боюнча жүргүзүлөт.

10. Автордук сый акынын калган суммасы авторлор жана мүлктүк укук ээлеринин ортосунда отчеттук мезгил ичинде чыгармалардын аткарылышынын санына ылайык төмөнкүчө бөлүштүрүлөт:

40% – тексттин авторуна;

40% – музыканын авторуна;

20% – аткаруучуга. 

V бөлүм 

Пайдаланылган чыгармалар жөнүндө отчетсуз келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыларды бөлүштүрүү 

11. Пайдаланылган чыгармалар жөнүндө отчетсуз келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны жыйноо, эсептөө, бөлүштүрүү жана төлөө менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн акча чегерүүлөрдүн өлчөмү төлөөчүдөн келип түшүүчү автордук сый акынын суммасынан 10 пайызды түзөт.

12. Мындай учурда төлөөчүлөр болуп автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны төлөшкөн, бирок жүйөлүү себептерден улам пайдаланылган чыгармалар жөнүндө отчет бере албаган төлөөчүлөрдүн категориясына кирген юридикалык жана жеке жактар эсептелишет.

13. Бөлүштүрүү төмөнкүчө ишке ашырылат:

Отчетсуз келип түшкөн автордук сый акылар суммаланат жана эфирдик жана кабелдик берүү уюмдарынын жыйынтыкталган жылдык отчеттору боюнча эфирдик жана кабелдик берүү уюмдарынын ар биринин автордук сый акыны чегерүүлөрүнүн суммасына жараша пайыздык катышта бөлүнөт.

14. Автордук сый акыларды андан ары бөлүштүрүү ушул Регламенттин IV бөлүмүнө ылайык жүргүзүлөт. 

VI бөлүм

Эл алдында аткарылган чыгармаларды үндүк жазуу формасында кайра чыгаруудан жана таркатуудан келип түшкөн музыкалык (тексти бар жана тексти жок) жана драмалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн чегерилүүчү автордук сый акыларды бөлүштүрүү, пай менен (чакан формасы) 

15. Эл алдында аткарылган чыгармаларды үндүк жазуу формасында кайра чыгаруудан жана таркатуудан келип түшкөн музыкалык (тексти бар жана тексти жок) жана драмалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн чегерилүүчү автордук сый акылардын суммасы авторлор ортосунда ушул Регламенттин III бөлүмүнө ылайык пай менен жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасысын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий- техникалык кеңешинде ченемдик укуктар актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун иштөө Регламенти - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы №135 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен Жактырылган 2013-жылдын 6-августун №5КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2013-жылдын 12-августун , № 135

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун иш

РЕГЛАМЕНТИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун иш регламенти (мындан ары – Регламент) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) ишинин укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, милдеттерин жана тартибин регламенттейт.

Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 131-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

I. Жалпы жоболор

1. Жумушчу топ өзүнүн отурумдарында мыйзамдарды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ишин жакшыртуу максаттарында иштелип чыккан актылардын долбоорлорун карап чыгуучу кеңешүүчү орган болуп эсептелет.

2. Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү, Кыргыз Республикасы мүчө болуп эсептелген эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Регламентти жетекчиликке алат.

II. Жумушчу топтун негизги милдеттери жана функциялары 

3. Жумушчу топтун негизги милдети болуп интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы мыйзамдарды жакшыртуу эсептелет.

4. Жумушчу топтун алдында турган милдеттерди аткаруу максаттарында ал төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

            – Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдары тарабынан иштелип чыккан, Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн келип түшүүчү интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы актылардын долбоорлорун карап чыгат;

            – Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана ведомствого караштуу уюмдарынан келип түшүүчү интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы актыларды жакшыртуу жөнүндөгү сунуштарды карап чыгат;

            – карала турган актылардын долбоорлорунун толук жана ар тараптуу изилдөөлөрүн жүргүзүү максатында Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана ведомствого караштуу уюмдарынан кошумча материалдарды сурайт;

            – актыларды жактыруу жана Кыргызпатенттин Илимий-техникалык кеңешинин (ИТК) кароосуна киргизүү жөнүндө, же аларды жеткилеңдетип иштеп чыгууга кайра кайтаруу тууралуу чечим кабыл алат;

– Жумушчу топ карап чыккан маселелер боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомствого караштуу уюмдарына сунуштарды (зарыл болгон учурда) берет.

III. Жумушчу топтун курамы

5. Жумушчу топтун жеке курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет. Жумушчу топтун жеке курамына Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү кирет.

6. Жумушчу топтун ишмердүүлүгү туруктуу негизде жүргүзүлөт жана Кыргызпатенттин төрагасынын буйругунун негизинде гана токтотулушу мүмкүн.

7. Жумушчу топтун жетекчиси Кыргызпатенттин төрагасы тарабынан дайындалат, орун басары Жумушчу топтун биринчи отурумунда анын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ылайыктуу жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен алардын жеке арызы боюнча же, алардын өз милдеттенмелерин аткарууга мүмкүн болбой калгандыгына байланыштуу токтотулушу мүмкүн.

8. Жумушчу топтун ишине катышуу үчүн Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери (макулдашуу боюнча), ошондой эле мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер тартылышы мүмкүн.

IV. Жумушчу топтун жооптуу катчысы

9. Жумушчу топтун катчысы өз ишмердүүлүгүндө:

– Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилеринен же түздөн-түз аткаруучулардан Жумушчу топтун отурумунда карала турган маселелерди тактоо, толуктоо же өзгөртүү үчүн кошумча документтерди сурайт;

– Кыргызпатенттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдары милдеттүү түрдө акарууга тийиш болгон талаптарга ылайык келбеген материалдарды кайра кайтарат;

– Жумушчу топтун иш кагаздарын жүргүзөт;

– Жумушчу топто талкууланган маселелердин жыйынтыгы боюнча ылайыктуу документтерди даярдайт.

V. Отурумга материалдарды даярдоо

10. Жумушчу топтун кароосуна актынын ар бир долбоору боюнча тиешелүү документтер даярдалат.

Жумушчу топтун кароосуна киргизилүүчү документ милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

– Тиркемесин көрсөтүү менен, Жумушчу топтун кароосуна актынын (актылардын) долбоору (долбоорлору) жөнөтүлгөндүгү жөнүндө кызматтык катты;

– түзүмдүк бөлүмдүн/ведомствого караштуу уюмдун жетекчисинин колу коюлган, кароого коюла турган маселенин кыскача маалыматын жана аны алып чыгуу зарылдыгынын түшүндүрмөсүн камтыган, киргизиле турган актынын долбооруна негиздеме-маалымкатты жана документтин өзүн;

– Жумушчу топтун кароосуна киргизилүүчү актынын долбоорун;

– ар бир пункту боюнча негиздемелерди көрсөтүү менен, киргизилип жаткан ченемдик укуктук актынын колдонулуп жаткан жана сунушталып жаткан редакцияларынан турган киргизилип жаткан ченемдик укуктук актынын долбооруна салыштырма таблицаны.

Зарыл болгон учурда, киргизилип жаткан актынын долбооруна аны иштеп чыгуунун жүрүшүндө даярдалган кошумча материалдар берилет.

Күн тартибине киргизилген актылардын долбоорлору Жумушчу топтун мүчөлөрүнө электрондук түрдө «patent.kg» дареги боюнча жөнөтүлөт.

11. Ушул пунктта көрсөтүлгөн талаптарды сактабастан киргизилген долбоорлор Жумушчу топтун катчысы тарабынан жеткилеңдетип иштеп чыгуу үчүн аткаруучуга (түзүмдүк бөлүмгө/ведомствого караштуу уюмга) кайтарылат. Материалдары ушул Регламентте белгиленген мөөнөттө берилбеген актылардын долбоорлору Жумушчу топтун жетекчисинин уруксаты менен, киргизилип жаткан актынын долбооруна ага кол койдуруу аркылуу, Жумушчу топтун отурумунун күн тартибине коюлушу мүмкүн.

VI. Өткөрүүнү уюштуруу жана иш тартиби

12. Жумушчу топтун отурумдары зарылдыгына жараша, бирок, бир айда 1 (бир) жолудан кем эмес өткөрүлөт. Жумушчу топтун отурумун өткөрүү үчүн кворум анын сандык курамынын 1/2 бөлүгүнөн (жарымынан) аз эмести түзөт. Добуш берүүдө жумушчу топтун ар бир мүчөсү бирден добушка ээ болот. Чечимдер катышуучулардын санынын көпчүлүк добушу менен, бирок каралып жаткан маселе боюнча Жумушчу топтун кызыкдар болгон мүчөлөрүнүн катышуусунда кабыл алынат. Алар жок болгон учурда, күн тартибиндеги бул маселе Жумушчу топтун кийинки отурумуна жылдырылат.

Актылардын долбоорлору жумушчу топтун отурумунун күн тартибине киргизүү үчүн жумушчу топтун кароосуна 7 (жети) календардык күн мурда киргизилет.

13. Жумушчу топтун отурумунун күн тартибинин долбоору отурум боло турган датага чейин 5 (беш) календардык күндөн кеч эмес, ылайыктуу материалдарды камтыган, анын отурумунун күн тартибине кире турган документтердин пакети андан ары Жумушчу топтун мүчөлөрүнө жана кызыкдар болгон адамдарга таркатылуу үчүн Жумушчу топтун жетекчисине берилет.

14. Жумушчу топтун мүчөлөрү, чакырылган адамдар (макулдашуу боюнча) аны өткөрүү датасына 3 (үч) календардык күн калгандан кеч эмес Жумушчу топтун отуруму өткөрүлө турган жер, датасы жана убактысы жөнүндө кабарландырылышат.

15. Кезектеги отурумга карата Жумушчу топтун отурумунун күн тартибинин долбоору Жумушчу топтун катышып жаткан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен отурумда бекитилет.

16. Жумушчу топ тарабынан жактырылган Актылардын долбоорлору белгиленген тартипте жумушчу топтун жетекчиси тарабынан ИТКнын кароосуна киргизилет.

17. Карап чыгууга киргизилген Актылардын долбоорлоруна Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ичинен кимдир бирөөлөр макул болбогон учурда, алардын эскертүүлөрү жана сунуштары өзгөчө пикир түрүндө таризделет жана ИТКнын кароосуна жиберүүдө Жумушчу топ тарабынан каралып чыккан долбоорлорго тиркелет.

VII. Жумушчу топтун ишмердүүлүгүн жетектөө

18. Жумушчу топтун жетекчиси:

– Жумушчу топтун ишмердүүлүгүн жетектейт;

– отурумдун күн тартибин аныктайт жана Жумушчу топтун отурумунун датасын белгилейт;

            – Жумушчу топтун отурумдарына төрагалык кылат;

            – Жумушчу топтун отурумдарынын протоколдоруна кол коет;

– ИТКнын отурумунда Жумушчу топ тарабынан каралып чыккан актылардын долбоорлорун көрсөтөт жана Жумушчу топ кабыл алган чечимдер жөнүндө маалымат берет;

– Жумушчу топтун ишмердүүлүгүнүн үстүнөн жана ал кабыл алган чечимдердин аткарылышын контролдоону ишке ашырат.

           Жумушчу топтун жетекчиси ИТКнын мүчөсү болуп эсептелет.

Жумушчу топтун жетекчиси жок болгон учурда анын милдеттерин Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары аткарат.

V. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

19. Жумушчу топтун мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

– каралуучу актылардын долбоорлору боюнча сунуштарды киргизүүгө;

– Жумушчу топтун отурумдарында бардык маселелерди талкуулоого катышууга;

– атайын каршылыктар же эскертүүлөр болгон учурларда өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу, ал Жумушчу топтун отурумунун протоколуна түшүрүлөт;

– отурумдун кароосуна маселелерди киргизүү жөнүндө сунуштарды Жумушчу топтун жетекчисине киргизет.

20. Жумушчу топтун мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

            – Жумушчу топтун отурумдарына катышууга, Жумушчу топтун отурумдарынын күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого жана алар боюнча чечим кабыл алууга катышууга;

– Жумушчу топтун отурумунун күн тартибине киргизилген актылардын долбоорлору менен таанышып чыгууга;

– өтүп жаткан жылдын 1-декабрынан кеч эмес, Жумушчу топтун жетекчисинин атына, анын зарылдыгынын негиздемесин камтууга тийиш болгон ылайыктуу кызматтык катты жөнөтүү жолу менен, кийинки жылга Жумушчу топтун Иш планын түзүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

– Жумушчу топтун отурумуна катышууга мүмкүндүк жок болуп калган учурда бул жөнүндө мурдатан Жумушчу топтун жетекчисине жана катчысына кабарлоого.

21. Жумушчу топтун чечимдери протокол менен таризделет. Жумушчу топтун отурумунун протоколу Жумушчу топтун жетекчиси тарабынан дайындалган Катчы тарабынан түзүлөт. Жумушчу топтун отурумунун протоколуна Жумушчу топтун жетекчиси жана катчысы кол коет.

22. Жумушчу топтун отурумунун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

            – Жумушчу топтун отуруму өткөрүлгөн дата жана убактысы;

            – анын отурумуна катышкан Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн жеке курамы жана Жумушчу топтун отурумуна катышкан башка адамдар;

            – каралган маселелер;

            – Жумушчу топтун отурумунда каралган маселелер боюнча Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн эскертүүлөрү жана сунуштары (алар бар болсо);

            – Жумушчу топтун отурумунда каралган маселелер боюнча кабыл алынган чечимдер;

            – Жумушчу топтун отурумуна катышкандардын өзгөчө пикири (ал бар болсо);

23. Зарыл болгон учурда Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун отурумунун протоколунан алынган үзүндү же протоколдун көчүрмөсү түрүндө отурумга катышкан адамдарга маалымдалат.

24.  Бул Регламентке өзгөртүүлөр жана толуктоолор Жумушчу топтун чечими менен киргизилет.

Accordion Title TextАвтордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11 чечими менен жактырылганКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

 Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

тартиби

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз-ара аракеттешүүсүн оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынынтүзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.

2-глава. Жалпы жоболор

2. Бул тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Тартип – Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 748-токтому менен бекитилген Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Өтүнмө – Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө. Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө;

Арыз – Автордук укук объектисин каттоого арыз. Чектеш укуктар объектисин каттоого арыз;

Сектор – Автордук укук объектилер сектору;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестри. Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестри;

Жыйымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобосу;

Жыйымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы № 260-токтому менен бекитилген Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө жобо;

Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлдагы № 119-буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартиби;

Мамреестрди жүргүзүү тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби, Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби. 

3 Мамреестрлер сектору жана бөлүмү маалыматты консультациялык мүнөздө берет:

– Кыргызпатентке түздөн-түз;

– телефон байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

– электрондук маалымдоо;

– Кыргызпатенттин маалымат такталарына;

– Кыргызпатент тарабынан даярдалган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

– Кыргызпатенттин расмий сайттарында.

Кабыл алуу үндү жазып алуу менен видеокөзөмөлдүк камералар менен жабдылган ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жерлерде, жүзөгө ашырылат.

2-глава. Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

§ 1. Өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси же өкүлү тарабынан берилет, же болбосо өтүнмөнү электрондук берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган алып жүрүүчүдө (бир убакта кагаз алып жүрүүчүдөгүнү берүү менен) почта менен жөнөтүлөт.

Өтүнмө ал Эрежелердин 6-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алынат.

Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

– өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

– берилген документтердин арызда келтирилген алардын тизмесине ылайык келүүсүн текшерүү жүргүзүлөт;

– кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналына” жазуу киргизилет;

– арыздын бланкынын “Арыз берилген дата” жана “Кириш номери” деген графалары толтурулат.

Мисалы:

Арыз берилген дата

04.12.2013

Кириш номери

2314

Каттоо номери

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө өтүнмөнүн кириш номерин, алардын келип түшкөн датасын, кабыл алынган материалдардын тизмесин көрсөтүү менен, өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тилкат берилет. Тилкатка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коёт.

5. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документтин бар экендигине текшерилет.

Жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ болуп төлөнгөндүгү тууралуу банктын штампы басылган төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү же, накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын дүмүрчөгү эсептелет (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

Өтүнмө ээсинен каттоо жыйымын төлөө жөнүндөгү документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ишке ашырат, мында төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

– каттоо жыйымын төлөөнү каттоочу журналга каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

– жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун кол тамгасын жана кабыл алуу датасын коюу менен, каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти экономика жана финансылар секторуна өткөрүп берүү.

Экономика жана финансылар сектору алымдарды төлөөнүн борбордоштурулган эсебин алууну, каттоо жыйымдарын төлөө жөнүндө документтерди сактоону ишке ашырат жана төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

– “Каттоо жыйымдарынын төлөнүшүн каттоо журналында” каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

– жогоруда көрсөтүлгөн журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын койдуруу менен финансы-экономикалык секторго каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткүрүп берүү;

– каттоо жыйымын төлөө жөнүндө документтин көчүрмөсүн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин каттоо секторуна (мындан ары – сектор) өткөрүп берүүнү.

            Финансы-экономикалык сектору алымдардын төлөнүшүн эсептөөнү, каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону ишке ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

            6.Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары алар келип түшкөн күнү автордук укук объектилер секторуна өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда сектор тарабынан:

– берилген документтердин өтүнмөлөрдү каттоо журналында чагылдырылган санга туура келээрин текшерүү ишке ашырылат;

– жогоруда аталган журналда кол тамга жана датасы коюлат;

– өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Өтүнмөлөрдү каттоо журналында” чагылдырылат.

Өтүнмөгө каттоо номери берилет – чоң разряддагы төрт сан өтүнмө берилген жылды билдирет, калган төрт сан – ошол жылкы сериядагы өтүнмөнүн катар номери, “он” саны – арыздын бланкына киргизилүүчү авордук укук объектисинин шарттуу белгиси.

Мисалы:

Арыз берилген дата

17.02.07

 

Кириш N 85

Каттоо номери 20070045.10

§ 2. Өтүнмөнү кароо

 7. Өтүнмөнүн материалдары он беш күндүк мөөнөттө каралып чыгат. Ушул убакыттын ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого, оңдоого укуктуу (Эрежелердин 12 пункту).

Өтүнмө ээсине сурам жөнөтүлгөн учурда (А-1 формасы), өтүнмөнү карап чыгуунун мөөнөтү ылайыгына жараша он беш күнгө узартылат.

Төмөнкүлөрдү камтуучу документтердин бар экендиги текшерилет:

– автордук укук объектисин каттоого арыз (Эрежелердин 6-пункту);

– депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү (Эрежелердин 6-пункту);

– автордун (авторлордун) паспортунун көчүрмөсү;

– төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөө тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

Өтүнмөнүн документтерин текшерүүдө төмөнкүлөрдү камтуучу документтердин бар экендиги текшерлет:

– автордук укук объектисин каттоого арыз (Эрежелердин 3.3-пункту);

– депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү (Эрежелердин 3.3-пункту);

– төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөө тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын дүмүрчөгү (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

– көрсөтүлгөн автордук укук объектиси кызматтык же, тапшырык келишими боюнча түзүлгөн болуп эсептелбей тургандыгын тастыктоочу документ (зарылдыгына жараша).

Зарыл болгон учрда ошондой эле төмөнкү документтер берилет:

– эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе, мүлктүк укуктарды алгандыгын тастыктоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (Эрежелердин 6-пункту);

– Жыйымдар жөнүндө жобонун төмөнкү пункттарына ылайык каттоо жыйымынан бошотуу же азайтуу үчүн документтер:

– Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун же жалданма курамдын адамдарынын күбөлүгү (3, 6-пункттар);

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусунун же ага теңештирилген жактардын күбөлүгүнүн көчүрмөсү (3, 6-пункт);

– ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар жактарды күбөлөндүрүү жөнүндө документ;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өкүлгө (адабий агентке, музыкалык агентке ж.б.) таризделген ишеним кат (Эрежелердин 4, 6-пункттары).

8. Өтүнмөнү кароонун жүрүшүндө Эрежелерде көрсөтүлгөн пункттардын талаптарына ылайык документтердин таризделишинин тууралыгы текшерилет:

– мамлекеттик же расмий тилдерде жазылган автордук укук объектисин каттоого арыздын (9-пункт);

– депонирленүүчү материалдардын (10-пункту):

– адабий, драмалык, музыкалык-драмалык, сахналык, музыкалык чыгармалардын ((1) пунктча);

– хореографиялык чыгармалардын же пантомималардын ((2) пунктча);

– сүрөт, декоративдик-колдонмо жана сахналык искусство чыгармаларынын ((3) пунктча);

– архитектура, шаар куруу жана сейил-бак искусствосунун чыгармаларынын ((4) пунктча);

– аудиовизуалдык чыгармалардын ((5) пунктча);

– слайдфильмдердин же диафильмдердин ((6) пунктча);

– географиялык, геологиялык жана башка карталардын, пландардын, эскиздердин жана географияга, топографияга жана башка илимдерге тиешелүү пластикалык чыгармалардын ((7) пунктча).

Өтүнмө ээси өзүнүн каалоосу боюнча депонирлөө үчүн башка материалдарды бере алат.

9.Өтүнмө берилген объектинин автордук укук объектилерине ылайыктуулугун текшерүү Мыйзамдын 7-беренесине ылайык жүргүзүлөт.

10. Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып он беш күндүн ичинде кемчилдиктерди жоюу сунушу менен сурам жөнөтүлөт (А-1 формасы) (Эрежелердин 12-пункту). Өтүнмө берүүчүлөрдүн сурамдары жана жооптору сектордун жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн тиешелүү журналдарында чагылдырылат.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө кемчилдиктерди жойбосо, анда өтүнмө кайра суралып алынган болуп эсептелет. Өтүнмө ээсине кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналында катталган кабарлоо (А-2 формасы) жөнөтүлөт.

11. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект автордук укук объектилерине кирбегендиги белгиленсе, сектор эки нускада автордук укук объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат (А-3 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, ал эми экинчиси – өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Өтүнмөнү каттоодон баш тартуу учурунда төлөнгөн каттоо жыйымы жана өтүнмөнүн матриалдары өтүнмө ээсине кайтарылып берилбейт.

Өтүнмө берүүчүнүн каалоосу боюнча депонирленүүчү материалдар өтүнмө ээсине кайтарылып берилиши мүмкүн.

§ 3. Каттоо, күбөлүк берүү 

12. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект автордук укук объектилерине кире тургандыгы белгиленсе, сектор үч нускада автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарат (А-4 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү менен бирге Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, экинчиси өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, үчүнчүсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин, өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Автордук укук жана чектеш укуктар реестри” электрондук базасына киргизилет.

13. Мамреестрлер бөлүмү автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечимди кабыл алууну ишке ашырат, жыйым төлөөнүн тууралыгын текшерет жана автордук укук объектисин Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Мамреестрге киргизет.

Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган жана аны кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө каттаган датадан тартып он жумушчу күндүн ичинде Мамреестрлер бөлүмү бекитилген формадагы күбөлүктү даярдайт, ал эки нускада түзүлгөн документтерди өткөрүп берүү-өткөрүп алуу актысы боюнча кадрлар жана тш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Документтерди кабыл алуу-өткөрүп алуу актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү ээсине берүү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу менен кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колу коюлуп, бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн жупнускасы берүү күбөлүктүн укук ээсинин себеби көрсөтүлгөн арызы боюнча ишке ашырылат. Эркин түрдө жазылган арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө төмөнкү документтер бар болгондо берилет:

– Күбөлүктүн дубликатын бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгондо);

– эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлдүн атына жазылган ишеним кат.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти журналда каттайт жана аны финансы-экономикалык секторуна, ал эми калган документтерди – Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектору каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти кабыл алууну ишке ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартибине ылайык иштерди жүргүзүт.

Мамреестрлер бөлүмү Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрлерин жүргүзүү тартибинин 4-пунктунун 4-пунктчасынын талаптарына ылайык күбөлүктүн дубликатын даярдайт.

            14. Автордук укук объектисин каттоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн:

– автордук укук объектисинин аталышы;

– авторлор курамы;

– укук ээси (ээлери) жөнүндө маалыматтар;

– укук мураскери (мураскерлери) жөнүндө маалыматтар;

Автордук укук объектисин каттоого өзгөртүүлөр төмөнкү документтер бар болгон учурда, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө укук ээсинин эркин формада жазылып берилген арызынын негизинде киргизилет:

– автордук укук объектисин каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы;

– Мамреестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизгендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– өзгөртүүлөрдү тастыктоочу документ;

– эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлгө ишеним кат.

            15. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы-экономикалык секторго, ал эми калган документтерди Мамреестрлер бөлүмүнө тапшырат.

Финансы-экономикалык сектор алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти текшерүүнү ишке ашырат жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Мамреестрлер бөлүмүндө документтерди карап чыгуу документтер Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрлерди жүргүзүү тартибинин 12-тиркемесинин 2-бөлүгүнүн талаптарына ылайык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизет.

Каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизүүнүн датасы 12-тиркеменин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда саналып өткөн документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча же, эгерде алар бир учурда тапшырылбаган болсо, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын ичинен кайсы бири жок болгон учурда, укук ээсине ылайыктуу сурам жөнөтүлөт.

            16.Укук ээсинин каалоосу боюнча катталган автордук укук объектиси жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн (Эрежелердин 15-пункту).

Бул үчүн укук ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө автордук укук объектисинин аннотациясын тиркөө менен, эркин түрдө жазылган арызды берүүгө тийиш.

Аннотацияда чыгарманын мазмуну кыскача баяндалат. Аннотациянын текстинин орточо көлөмү 1000 басма белгилеринен ашпоого жана чыгарманын түрүнө жараша чыгарманын фотосүрөтүн камтууга тийиш.

Сектор укук ээси менен аннотациянын мазмунун макулдашат жана төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтарды жарыялоого даярдайт:

– күбөлүктүн номерин;

– өтүнмөнүн каттоо номерин;

– өтүнмө берилген датаны;

– автордун (авторлордун) аты-жөнүн;

– укук ээсинин аты-жөнүн же аталышын;

– чыгарманын аталышын;

– аннотациясын.

Жарыялоо үчүн маалыматтар Материалдарды даярдоо жана расмий басылмалар башкармалыгына берилет.

Документтерди кабыл алуу ар бир айдын алтысына чейин ишке ашырылып, кабыл алуу фактысы жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналында чагылдырылат.

Материалдарды даярдоо жана котормо бөлүмү жарыялоо үчүн материалдарды топтоону, тексттик адабий редакциялоону ж. б. ишке ашырып, расмий бюллетендин үлгү-макетин расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмүнө берет.

Расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмү акт боюнча материалдарды кабыл алууну ишке ашырат, расмий бюллетенди ай сайын чыгарып турат.

§ 4. Өтүнмөнүн материалдарын сактоо

            17. Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыккан өтүнмө сектордо бир жыл сакталат. Бир жыл өткөндөн кийин өтүнмө журналда чагылдырылат жана узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Автордук укук объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыккан өтүнмө сектордун журналында чагылдырылат жана жылдын аягында узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Сурамга жооп бербегендигине байланыштуу кайра суралып алынган өтүнмө кабарлоо (А-2 формасы) өтүнмө ээсине жөнөтүлгөндөн кийин кызматкер тарабынан сектордун журналында чагылдырылат жана жылдын аягында узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

            18. Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөнкү жактарга берилет:

– Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын кызматкерлерине;

– Мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине;

– соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө.

Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн начальниги тарабынан кол коюлган Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына жазылган кызматтык кат бар болгон учурда берилет.

Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл ичинде сакталат жана андан ары “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесине ылайык Борбордук мамлекеттик архивде мамлекеттик сактоого өткөрүлөт.

3-глава. Чектеш укуктар объектилерин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

§ 1. Өтүнмөлөрдүн келип түшүшү

19. Өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси же өкүл тарабынан түздөн-түз берилет же өтүнмөнү электрондук берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган алып жүрүүчүдө (бир учурда кагаз алып жүрүүчүдөгүнү берүү менен) почта менен жөнөтүлөт.

Өтүнмө ал Эрежелердин 19-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алынат.

Кагаз жүзүндөгү өтүнмөнү кабыл алууда:

– өтүнмөнүн материалдар