Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2004-жылдын

23-февралындагы N 93

токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү

боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн

2006-жылдын 27-сентябрындагы N 695,

2007-жылдын 28-августундагы N 377,

2012-жылдын 25-майындагы N 318,

2012-жылдын 31-декабрындагы N 878

токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Иптеллектуалдык менчик жаатында тартип бузуударга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары – Комиссия) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү тартин бузууларга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу максатында аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын өз ара аракеттерин камсыз кылуучу координациялык орган болуп саналат.

2. Комиссия өз иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

II. Комиссиянын негизги милдеттери

3. Комиссиянын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп эсептелет:

а) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу;

б) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын өз ара натыйжалуу аракеттерин камсыз кылуу жана иш-аракеттерин координациялоо;

в) интеллектуалдык менчик жаатында ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу;

г) интеллектуалдык менчик жаатында укуктук маданиятты калыптандыруу;

д) интеллектуалдык менчик объектилерин мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;

е) интеллектуалдык менчик бйюнча тартип бузууларга каршы аракеттенүү жаатында эл аралык кызматташууну кеңейтүү.

III. Комиссияиын иш-милдеттери жана укуктары

4. Комиссияга төмөнкү иш-милдеттер жүктөлөт:

а) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жаатындага кырдаалды комплекстүү талдоону жүргүзүү, аталган тармакта тартип бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

б) иителлектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын иш-аракеттерии координациялоо;

в) интеллектуалдык менчик жаатында мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштен чыгуу;

г) интеллектуалдык менчик жаатындагы иш-аракеттердин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

д) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүүгө карата иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү;

е) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузуларга каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташуусун кеңейтүү жөнүндө сунуштарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тиешелүү эл аралык келишимдерге катышуусу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү;

ж) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Ресиубликасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин жүзөгө ашырылышын контролдоону уюштурууга көмөктөшүү.

5. Комиссия төмөнкү укуктарга ээ:

а) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча аткаруучу бийлик органдарынан, мамлекеттик жана башка уюмдардан белгиленген тартипте маалымат (материал) сурап алууга, аткаруучу бийлик органдарынын тиешелүү маалымат банктарынын маалмматтарын белгиленген тартипте пайдаланууга;

б) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзүнүн заседаниелеринде аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын жетекчилеринин жана кызмат адамдарынын маалыматтарын угууга;

в) зарыл учурда интеллектуалдык менчик жаатындагы программалар менен долбоорлорду эксперттөөнү уюштурууга;

г) айрым маселелерди кароо үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүнөн, окумуштуулар менен адистерден турган эксперттик жана жумушчу топторду түзүүгө;

д) интеллектуалдык менчик маселелери боюнча белгиленген тартипте кеңешмелерди, конференция жана жумушчу жолугушууларды уюштурууга жана өткөрүүгө.

IV. Комиссиянын иш-аракетинин тартиби

6. Комиссиянын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министр эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 27-сентябрындагы N 695, 2012-жылдын 31-декабрындагы N 878 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

7. Комиссиянын иши Комиссиянын заседаниесинде бекитилген план боюнча жүргүзүлөт. Комиссия мүчөлөрү иштин планы, заседаниелердин күн тартиби боюнча сунуш киргизишет жана Комиссиянын заседаниелерине материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоого катышат.

8. Комиссиянын заседаниелери зарылдыгына жараша, бирок жарым жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Комиссиянын заседаниеси, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынын көбү катышса, укуктуу болуп саналат.

9. Комиссия мүчөлөрү заседаниелерге жеке өздөрү катышат, ордуна башкаларды жиберүүгө укуксуз. Комиссия мүчөсү заседаниеге келбей калган учурда ал каралуучу маселелер боюнча өз пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу.

Аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Комиссиянын заседаниелерине Комиссия аныктаган тартипте катышат.

Комиссия айрым маселелерди жабык заседаниеде карашы мүмкүн.

10. Комиссиянын чечими Комиссиянын заседаниеге катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ал протокол менен таризделип, ага Комиссиянын төрагасы кол коет. Эгерде добуш бирдей болуп калса Комиссиянын төрагасы добуш берген чечим кабыл алынат.

Комиссиянын заседаниесинин күн тартибин жана анын иштөө регламентин Комиссиянын төрагасы, же болбосо анын тапшыруусу боюнча төраганын орунбасары бекитет.

11. Комиссиянын компетенцияларынын чегинде кабыл алынган чечимдери Комиссияга кирген бийлик органдары, ошондой эле аталган органдар тескөөчү чөйрөдө иш жүргүзгөн уюмдар үчүн милдеттүү болуп сапалат.

12. Комиссиянын ишине зарылдыгына жараша анын курамына кирбеген мамлекеттик бийлик органдарынын кызмат адамдары жана уюмдардын өкүлдөрү тартылышы мүмкүн.

13. Комиссиянын иш-аракетин уюштуруу-усулдук жактан камсыздоону Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 28-августундагы N 377, 2012-жылдын 25-майындагы N 318 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort