В.И. Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүүнүн тартиби

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын 4 февралындагы № 18 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16 февралындагы № 19 буйругу менен бекитилген

 

 В.И. Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга

талапкерлерди көрсөтүүнүн

тартиби 

Бул Тартип 2015-жылдын 12-13-ноябрында Евразия патенттик уюмунун (мындан ары ЕАПУ) Административдик кеңешинин отузунчу (кезектеги жыйырма экинчи) отурумунда бекитилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске алуу менен, 2004-жылдын 15-19-ноябрында ЕАПУнун Административдик кеңешинин он алтынчы (кезектеги он биринчи) отурумунда бекитилген “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке кошкон салымы үчүн” В.И.Блинников атындагы алтын медалы жөнүндө жобого ылайык В.И.Блинников атындагы алтын медалды ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүүнүн тартибин жөнгө салат.

I. Жалпы жоболор

1. “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке кошкон салымы үчүн” В.И.Блинников атындагы алтын медалы (мындан ары – Алтын медаль) Евразия патенттик уюмунун негиздөөчүсү, Евразия аймагынын интеллектуалдык менчик жаатындагы көрүнүктүү ишмер Евразия патенттик ведомствосунун биринчи Президенти Виктор Иванович Блинниковдун урматына уюштурулган жана эстелигине арналган Евразия патенттик уюмунун сыйлыгы болуп саналат.

2. “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке кошкон салымы үчүн” В.И.Блинников атындагы алтын медалы менен ойлоп табуучулар, интеллектуалдык менчик жаатындагы адистер жана уюмдар, ойлоп табуучулукту жана патенттик ишти түзүүгө, орнотууга, өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон башка жеке жана юридикалык жактар (мындан ары – Талапкерлер) сыйланышат.

3. Алтын медаль менен сыйлоо жылына бир жолу жүргүзүлөт. Бир сыйлоонун алкагында төмөнкү медалдар ыйгарылат:

– ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн;

– патенттик ишти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн.

4. Сынакка коюлган материалдарды кароо жана баалоо Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиуму тарабынан жүзөгө ашырылат.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) ЕАПУга сунуштаманы берүү жолу менен, талапкерди Алтын медаль менен сыйлоо тууралуу өтүнөт.

II. Сунуштаманы берүүнүн тартиби

6. Талапкерлерди Алтын медалдын талапкерлигине көрсөтүү укугу Кыргыз Республикасынын министрликтерине, ведомстволоруна, илимий жана илим-изилдөө мекемелерине, илимий-техникалык коомдоруна жана коомдук уюмдарына берилет (мындан ары – Уюмдарга).

Уюмдар Алтын медалдын талапкерлигине бир талапкерди гана көрсөтүү укугуна ээ.

7. Алтын медаль менен сыйлоого көрсөтүү Уюм тарабынан Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун катчылыгына ошол жылдын 1-ноябрынан кеч эмес мөөнөттө берилет. Ар бир аталмага кароо үчүн сунуштамалардын минималдык саны 3төн (үчтөн) кем эмес болушу керек.

8. Алтын медалдын талапкерлигине талапкерди көрсөткөн уюм сунуштаманы аталманы көрсөтүү менен, Уюмдун жетекчисинин колу коюлган жана мөөр басылган уюмдун бланкында кагаз жана электрондук түрүндө берет.

Сунуштамага Алтын медаль менен сыйлоого талапкерди көрсөтүү тууралуу Илимий кеңештин, Көркөм кеңештин отурумунун, же эмгек жамаатынын жалпы чогулушунун протоколунун көчүрмөсү тиркелет.

9. Алтын медаль менен сыйлоо тууралуу сунуштама төмөнкүлөрдү камтыйт:

а) жактын ойлоп табуучулукка жана патенттик ишке кошкон салымы жөнүндө маалыматтарды;

б) сыйлоого көрсөтүлүүчү жак жөнүндө маалыматтарды.

Бул Тартиптин а) жана б) пунктчаларында көрсөтүлгөн маалыматтар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

– жеке жактар үчүн:

фамилиясын, атын, атасынын атын;

паспорттук маалыматтарын (туулган күнүн, жарандыгын жана жашаган жерин кошуп);

2 даана 3×4 см. түстүү сүрөттү;

ээлеген кызмат ордун көрсөтүү менен иштеген жеринен маалымкатты;

болгон илимий даражасын жана/же илимий наамын;

эмгек ишмердүүлүгүнүн кыскача мүнөздөмөсүн;

мамлекеттик сыйлыктарын көрсөтүү менен ойлоп табуучунун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымкатты;

жаратылган ойлоп табуулар тууралуу кыскача маалымкатты;

ойлоп табууга алынган колдонуудагы, анын ичинде чет өлкөлүк патенттердин тизмесин;

күбөлөндүрүлгөн документтер ж.б. менен тастыкталган, өндүрүшкө киргизилген ойлоп табуулардын тизмесин;

байланыш маалыматтарын;

– юридикалык жактар үчүн:

юридикалык жакты мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн;

юридикалык жактын ишмердүүлүк чөйрөлөрү жана аларды өнөр жай менчик объектилерин пайдалануу менен базарга өткөрүү тууралуу кыскача маалыматты;

юридикалык жакка таандык өнөр жай менчик объектилери боюнча маалыматты;

юридикалык жактын ишмердүүлүгүндө өнөр жай менчик объектилерин пайдалануу боюнча лицензиялык макулдашуулардын саны жөнүндө маалыматты.

10. Алтын медаль менен сыйлоого сунуштамалар Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун отурумунда, 3төн (үчтөн) кем эмес сунуштама келип түшкөндө каралат.

11. Алтын медаль менен сыйлоого талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечим Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен, катышуучулардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

12. Добуштарды саноо Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун мүчөлөрүнүн курамынан шайланган, 3 адамдан турган эсептөө комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт.

13. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун чечими протокол менен таризделип, Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлуп Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берилет.

14. Кыргызпатент тиешелүү сунуштаманы Евразия патенттик уюмуна жөнөтөт.

15. ИМБДУнун Алтын медалын жана/же ИМБДУнун сыйлыгын алган талапкер В.И.Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга өзүнүн талапкерлигин үч жылдан эрте эмес убакытта көрсөтүүгө укуктуу.

16. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү Алтын медаль алууга талаптанууга укугу жок.

IIIАлтын медаль менен сыйланууга талапкерлерди тандоонун чен белгилери

17. Алтын медаль менен сыйланууга талапкерлерди көрсөтүү төмөнкү чен белгилер менен жүргүзүлөт:

а) ойлоп табуу ишине кошкон салымы үчүн:

– ойлоп табуусу атаандаштыкка жөндөмдүү, жогорку техникалык деңгээлдин чен белгилерине жооп берген, ошондой эле ойлоп табууну колдонууда экономикалык натыйжалуулукка, илимий-техникалык жана социалдык маанилүүлүккө ээ болгон ойлоп табуучу;

– евразиялык патенттик жол-жобо боюнча, алардын ойлоп табууларына берилген евразиялык патенттер иште колдоого алынган жана конкреттүү практикалык натыйжаларга ээ болгон шарттарга негизденип, бир кыйла активдүү патенттөөчү ойлоп табууну түзгөн ойлоп табуучу;

б) патенттик ишке кошкон салымы үчүн:

– интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон жак;

– ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө олуттуу таасир көрсөткөн, интеллектуалдык менчик жаатындагы илимий эмгектердин жана жарыялоолордун автору. 

                                                                                                          /документтин аягы/