Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2000-жылдын 20-январындагы N 225

токтому менен бекитилди

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин

жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу

аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук

сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө

Жобо 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2003-жылдын 27-октябрындагы N 690 токтомунун

редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткаруу үчүн иштелип чыккан.

2. Автордук укук жана чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн авторлорго сый акы жеке адамдар же юридикалык тараптар бир конкреттүү учурда эки тараптын тең макулдашуусу боюнча түзүлгөн келишимдин негизинде аныкталат, ошону менен бирге ал ушул Жободо аныкталган минималдык өлчөмдөн аз болбошу керек.

3. Бул Жобо өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу тартибинде жаратылган чыгармаларга карата колдонулбайт.

4. Бул Жобо төмөндөгү минималдык өлчөмдөрдү аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн:

– угуучулар алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык, музыкалуу драмалык жана адабий чыгармаларды жаратуу боюнча заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн;

– аудиовизуалдык (кино-, теле- жана видеофильмдер, слайд-фильм ж.б.) чыгармаларды жараткандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн, мамлекеттик киностудиянын чыгармаларын кошпогондо;

– басып чыгаруу үчүн илимдин, адабият менен искусство чыгармаларын жараткандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-октябрындагы N 690 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Ушул Жободо каралбаган чыгармаларды жараткан учурда авторго тиешелүү сый акы тараптарын макулдашуусу боюнча аныкталат жана ал чыгарма жаратуу боюнча келишимде көрсөтүлөт.

6. Заявка боюнча автордук келишимде автор чыгарманы келишимдин шарттарына ылайык жаратууга жана аны заказчынын өзүнө берүүгө милдеттенме алат. Заказчы келишим боюнча белгиленген сый акынын эсебинен авторго аванс берүүгө милдеттүү. Аванстын өлчөмү, аны берүүнүн тартиби жана мөөнөтү тараптардын макулдашуусу боюнча келишимде белгиленет.

7. Эгерде чыгарманы жаратууга бир канча авторлор (мындан ары – автор) катышса, автордук сый акы ушул өлчөмдөрдүн чегинде жалпысынан аныкталат.

Автордук сый акы авторлордун ортосундагы алардын өз ара макулдашуусу боюнча бөлүштүрүлөт жана ал чыгарма жаратуу же чыгарманы басып чыгаруу боюнча келишимде көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай макулдашуу болбогон учурда чыгармага карата автордук укук бардык авторлор тарабынан бирге ишке ашырылат, ал эми сый акы алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт.

II. Угуучулар алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык,

музыкалуу драмалык жана көркөм чыгармаларды жаратуу боюнча

заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды

угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу

үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрү

8. Угуучулардын алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык, музыкалуу драмалык жана көркөм адабий чыгармаларды жаратуу боюнча заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу үчүн автордук сый акынын өлчөмү проценттик эсептөө боюнча чыгарманы коюунун сметалык наркынын 20 процентинен аз болбогон өлчөмдө аныкталат.

9. Авторлор деп:

а) тексттин (пьесанын, либреттонун, инсценировканын жана котормонун) автору;

б) композитор;

н) балетмейстср (ж.б.) эсептелишет.

Чыгарма угуучулардын алдында аткарылганда автордук сый акы Кыргызпатенттин Коллегиясы бекиткен автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн регламентине ылайык бөлүштүрүлөт.

10. Чыгарма автор (авторлор) тарабынан киргизилген толуктоолору жана өзгөртүүлөрү менен кайталап коюлганда автордук сый акынын өлчөмү проценттик эсептөө боюнча чыгарманы кайталап (жаңыртып) коюунун сметалык наркынын 5 проценттен аз болбогон өлчөмүндө аныкталат.

III. Аудиовизуалдык (кино-, теле- жана видеофильмдер,

слайд- фильмдер, ж.б.) чыгармаларды жараткандыгы үчүн

автордук сый акылардын өлчөмдөрү

11. Аудиовизуалдык чыгармаларды жараткандыгы үчүн автордук сый акы автор (авторлор) менен түзүлгөн келишимдин негизинде заказчы тарабынан төлөнөт жана ал көркөм фильмдер боюнча сметалык наркынын 10 процентинен аз болбогон өлчөмдө төлөнүүсү жана хроникалык-документалдык, илимий-популярдуу жана башка жанрлар боюнча 7 проценттен аз (болбогон өлчөмдө төлөнүүсү каралат.

12. Кинофильм жаратуучулардын сый акысынын өлчөмү, эгерде аны кино көрсөтүүчү корпорациялар сатып алышса сатуудан алынган суммадан аныкталып, 15 проценттен аз болбошу керек.

Авторлор менен түзүлгөн келишимге мындай мүмкүнчүлүктөр каралган атайын пункт киргизилиши мүмкүн.

13. Аудиовизуалдык чыгармалардын авторлору деп, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык:

а) адабий сценарийдин автору;

б) аудиовизуалдык чыгарма үчүн атайын жазылган (тексти менен же тексти жок) музыкалык чыгарманын автору (композитору);

в) режиссер-коюучу;

г) оператор-коюучу;

д) сүрөтчү-коюучу эсептелишет.

IV. Басып чыгарылуучу илим, адабият жана искусство

чыгармаларын жараткандыгы үчүн автордук

сый акынын өлчөмү

14. Илим, адабият жана искусство чыгармаларынын бардык түрлөрүн басып чыгарууда аларды жараткандыгы үчүн автордук сый акы жазуу жүзүндө түзүлгөн келишимде чектелген өлчөмдө жана анда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде төлөнүп берилет.

15. Чыгарманы басып чыгаруу жөнүндө автордук келишимдер “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31статьясында каралган шарттарга дал келиши керек.

16. Автордук сый акынын өлчөмү чыгарманын эстетикалык-көркөмдүк баалуулугуна, көлөмүнө жана басып чыгаруу иштеринин татаалдыгына жараша автор менен түзүлгөн келишим боюнча чектелет жана ал бүт тираждын саттыкка чыгарылгандыгы наркынын 10 процентинен аз болбошу керек.

17. Эгерде автордук укук менен корголгон чыгарма автор (автордук укуктун ээси) менен келишим түзүлбөстөн басып чыгарылса, автор (автордук укуктун ээси) өзүнө келтирилген моралдык жана материалдык зыян тарткандыгы үчүн чоң өлчөмдөгү компенсация алуу укугуна соттук тартипте жетишкен учурдан бөлөк учурда, басма авторго (автордук укуктун ээсине) ушул Жобонун 16- пунктунда чектелген өлчөмдөн аз эмес өлчөмдө автордук сый акы төлөп берүүгө милдеттүү.

18. Автордук сый акы, келишимде башка шарттар каралбаса, үч этапта төлөнүп берилиши мүмкүн:

– келишим түзүлгөн учурда автордук сый акынын жалпы суммасынын үчтөн бир (1/3) өлчөмүнөн кем эмес аванс төлөнөт;

– автордук сый акынын кийинки үчтөн бир (1/3) өлчөмү бул тираж басып чыгарылганда төлөнөт;

– калган суммасы бүт тираж сатылгандан кийин төлөнөт.

19. Илим, адабият жана искусство чыгармалары кайталап басып чыгарылганда (кайтадан басылганда) автордук сый акы төмөнкү өлчөмдөрдө:

– экинчи басылышы үчүн – 7 процент;

– үчүнчү басылышы үчүн – 5 процент;

– төртүнчү басылышы үчүн – 3 процент;

– бешинчи басылышы жана калган кийинки басылыштары үчүн бүт тираждын сатыкка чыгарылгандагы наркынын 1,5 процент өлчөмүндө төлөнөт.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort