Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 3-октябрындагы
№ 523 токтому менен
бекитилген

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 3 токтомунун редакциясына ылайык)

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

85

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге карата 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) жана Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго ылайык (“Кыргыз Республикасынын Мадрид макулдашуусуна карата протоколго кошулуусу тууралуу” 2003-жылдын 30-декабрындагы № 243 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган) товардык белгини каттоого жана алдын ала экспертиза жүргүзүүгө өтүнмө берүү

30

Өтүнмө берүү жана алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө менен кошо берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

86

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге карата 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) жана Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколдун (“Кыргыз Республикасынын Мадрид макулдашуусуна карата протоколго кошулуусу тууралуу” 2003-жылдын 30-декабрындагы № 243 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган) жол-жобосу боюнча товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө экспертизанын алдын ала чечимине каршылыгын берүү

50

87

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге карата 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) жана Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколдун (“Кыргыз Республикасынын Мадрид макулдашуусуна карата протоколго кошулуусу тууралуу” 2003-жылдын 30-декабрындагы № 243 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган) жол-жобосу боюнча товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө экспертизанын алдын ала чечимине каршылыгын берүүнүн мөөнөтүн ар бир ай үчүн узартуу

30

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч менен кошо берилет.

VI бөлүм. Өнөр жай менчик объектилерине жана селекциялык жетишкендикке укуктарды башкаруу жөнүндө келишимдерди каттоо

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү. (эсептик көрсөткүчтөр менен)

88

Лицензиялык келишимди, күрөө келишимин каттоо:

– бир патентке же күбөлүккө карата;

100

– бирден жогору ар бир патент же күбөлүк үчүн

+50

89

Патентти же товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо (ар бир патент же товардык белги үчүн)

100

90

Катталган лицензиялык келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү каттоо:

25

– алгачкы келишимге киргизилбеген ар бир патент же күбөлүк үчүн

+50

91

Бир патент же товардык белги үчүн өнөр жай менчик объектисин пайдаланууга комплекстүү ишкердик лицензия келишимин каттоо (франчайзинг)

100

– бирден ашык ар бир патент же товардык белги үчүн

+75

92

Келишимдин экспертизасынын суроо-талабына өтүнмө ээсинин жооп берүү мөөнөтүн узартуу, узартуунун ар бир айы үчүн

30

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч менен кошо берилет.

VII бөлүм. Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

93

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо:

– иштин ар бир багытына карата патенттик ишенимдүү өкүл болууга талапкерлерди аттестациялоо;

+50

– аттестациялык комиссиянын чечимине апелляция;

50

– экзамендерди кайталап өткөрүү;

50

– патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоо жана күбөлүк берүү;

50

– Кыргыз Республикасынын Патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестрине жана патенттик ишенимдүү өкүлдүн күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

10