Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу алымдар жөнүндө Жобо

Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу алымдар жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2000-жылдын 9-июнундагы N 330

токтому менен бекитилди

 

Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу алымдар жөнүндө Жобо 

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233, 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740, 2014-жылдын 3-апрелиндеги № 200 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I бөлүк. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо “Фирмалык аталыштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган юридикалык маанилүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн алым төөлөнүн тартибин, анын өлчөмүн жана мөөнөтүн белгилейт.

2. Ушул Жобо менен белгиленген алымдын суммасы кошумча нарктын салыгын эсепке алуу менен фирмалык аталыштарды каттоого байланыштуу юридикалык маанилүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн төлөнөт жана ал алымдар төмөндөгүчө алынат:

– Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жайгашкан жери бар Кыргыз Республикасынын юридикалык тараптарынан – сом менен;

– чет мамлекеттин юридикалык тараптарынан – сом менен же ушул алымды төөлөө учурунда АКШнын долларына карата колдонулуп жаткан курс боюнча эркин жүгүртүлүүчү валюта менен.

3. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Ушул Жобо боюнча белгиленген алымдар кабыл алынган тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун эсебине тиешелүү сумманы которуу жолу менен төлөнөт же ал сумма накталай төлөнөт.

Алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ болуп банктын штампы бар төлөө барагынын көчүрмөсү же алым накталай төлөнгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы же өздүк эсептен которулгандыгы жөнүндөгү квитанция эсептелет.

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документте, эгерде бул документ өтүнмө Кыргызпатентке түшкөндөн кийин тапшырыла турган болсо, өтүнмөнүн же күбөлүктүн каттоо номери болушу, жана алым кайсы иш-аракет үчүн төлөнсө ошонун аталышы көрсөтүлүшү зарыл. Эгерде өтүнмөгө каттоо номери бериле элек болсо аталган документте алым алынып, аткарылган иш-аракет менен катар суралуучу фирмалык аталыш да көрсөтүлүшү керек. Аталган маалыматтар көрсөтүлбөгөн документ чыныгы эмес деп зсептелет.

Төлөнгөн алымдын өлчөмүнүн белгиленген өлчөмгө дал келгендиги алым төлөнгөн күн боюнча аныкталат.

Алым ушул Жободо белгиленген өлчөмдө төлөнүшү керек.

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233, 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

7. Төлөнгөн алым, эгерде ал ушул Жободо белгиленген өлчөмдөн ашык өлчөмдө төлөнгөн учурдан бөлөк учурда, же кайсы бир иш-аракет үчүн белгиленген сумма төлөнүп, бирок ал иш-аракет аткарылбай калган учурдан бөлөк учурда кайтарылып берилбейт.

Мындай учурда өтүнүүчүнүн, алым төлөгөн адамдын өтүнүчү боюнча ашык төлөнгөн сумма белгиленген тартипте кайтарылып берилет же болбосо өтүнүүчүнүн суранычы боюнча ушул өтүнүч берилген күнгө карата төлөөгө болсо турган ушул Жободо каралган башка алымдардын эсебине төлөнөт.

II бөлүк. Алым алуучунун тартиби жана анын өлчөмдөрү

Юридикалык маанилүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн алымдар төмөндөгүдөй тартипте жана төмөндөгү өлчөмдөрдө алынат:

N

Юридикалык маанилүү иш-аракеттер

Алымдын өлчөмдөрү
(сом менен)

1

2

3

1

Фирмалык аталышты каттатуу жана экспертиза жүргүзүү боюнча өтүнмө бергендиги үчүн, анын ичинде:

440

– фирмалык аталышты каттоого алуу боюнча өтүнмө бергендиги үчүн

100

– фирмалык аталышка экспертиза жүргүзүлгөндүгү үчүн

440

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ Кыргызпатентке берилүүчү өтүнмө менен чогуу берилет.

2

Фирмалык аталышты каттатуу үчүн берилген өтүнмөнүн материалдарына өтүнүүчүнүн демилигеси менен толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизүү жана аларды карап чыгуу

200

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнүчкө тиркелет.

3

Талап этилген материалдарды тапшыруу үчүн берилген мөөнөттү узарткандыгы үчүн (ар бир узартылган күн үчүн)

10

Алым төлөгөндүгүн ырастоочу документ өтүнүчкө тиркелет.

4

Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине (мындан ары Апелляциялык кеңеш) арыз бергендиги үчүн

– фирманын аталышты катоого карата өтүнмө боюнча экспертизанын чечимине каршы арыз бергендиги үчүн

400

– фирмалык аталышты каттоого каршы арыз бергендиги үчүн

600

– (төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-апрелиндеги № 200 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ арызга тиркелет.

5

Өтүнүүчүнүн “Фирмалык аталыштар жөнүндө” Мыйзамда белгиленген мөөнөттүн ар бир кечиктирген күнүн калыбына келтиргендиги үчүн:

– Кыргызпатенттин суроо-талабы боюнча кошумча материалдарды тапшыруу;

10

– Апелляциялык кеңешке фирмалык аталыштарды каттатуу үчүн берилген өтүнмө боюнча экспертизанын чечимине каршы арыз берүү

50

– (төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-апрелиндеги № 200 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ өтүнүчкө тиркелет.

6

Фирмалык аталышты Реестрге каттаткандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк алгандыгы үчүн

200

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ фирмалык аталышты каттоого алуу жөнүндө экспертизанын чечимин өтүнүүчү алган күндөн тартып 10 күндүн ичинде тапшырылат.

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ белгиленген 10 күндүн мөөнөт бүткөндөн кийин бир айдын ичинде берилиши мүмкүн. Мындай учурда алымдын өлчөмү 50 пайызга көбөйөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттө белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөнүн ырастоочу документти көрсөтпөгөн учурда күбөлүктү каттоо, жарыялоо жана берүү жүргүзүлбөйт.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-октябрындагы N 740 токтомунун редакциясына ылайык)

7

Өтүнүүчүнүн (фирмалык аталыштын ээсинин) демилгеси менен реестрге жана күбөлүккө өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилгендиги үчүн

200

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган долумент өтүнүчкө тиркелет.

8

Күбөлүктүн дубликаты берилгендиги үчүн (күбөлүк жоголгон учурда), дубликат берилгендиги жөнүндө маалыматтарды жарыялагандыгы үчүн

100

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ дубликат берүү жөнүндө арызга тиркелет.

9

Мамлекеттик реестрден көчүрмө даярдалып берилгендиги үчүн

100

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ көчүрмө берүү жөнүндө арыз менен бирге берилет.

10

Лицензиялык келишимди каттоо жана Мамлекеттик реестр менен күбөлүккө өзгөртүүлөрдү киргизүү:

– бир фирмалык аталышка

150

– бир канча фирмалык аталышка – келишимде каралган ар бир бирден ашык фирмалык аталыш үчүн

+ 100

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ тиешелүү келишимди каттоого алууу жөнүндө тиешелүү арыз менен бирге тапшырылат.

11

Каттоодон өткөн лицензиялык келишимге өзгөртүү киргизүү

100

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ тиешелүү келишимди каттоого алуу жөнүндө тиешелүү арыз менен бирге тапшырылат.

12

Келишимдин экспертизасы үчүн суроо-талаака өтүнүүчүнүн жооп берүү мөөнөтүн узартуу: ар бир узартылггн күн үчүн

50

Алым төлөнгөндүгүн ырастаган документ белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч менен бирге тапшырылат.

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza