Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши жөнүндө

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму менен макулдашылган

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коллегиясынын 2015-жылдын 25-декабрындагы № 18

токтому менен бекитилген

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Чектеш укуктар

ээлеринин кеңеши жөнүндө

ЖОБО

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 9-августундагы № 21 редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

II. Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин негизги максаттары

III. Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин ишин уюштуруу

IV. Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун иш-милдеттери

V. Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун укуктары

I.  Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы № 126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши (мындан ары – Кеңеш) Чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын координациялоо максаттарында түзүлгөн кеңеш берүүчү орган болуп эсептелет.

Кеңеш өз ишинде автордук укук жана чектеш укуктар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргызпатент жөнүндө Жобону жана ушул Жобону жетекчиликке алат. 

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 9-августундагы № 21 редакциясына ылайык)

II. Кеңештин негизги максаттары 

2. Кеңештин ишинин негизги максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– өздөрүнүн мүлктүк укуктарын ишке ашыруу боюнча чектеш укуктар ээлеринин ишин жигердендирүү;

– чектеш укуктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу боюнча ишке чектеш укуктар ээлерин тартуу;

– Кыргызпатенттин ишинде Кеңештин мүчөлөрүнүн практикалык сунуштарынын эсебин алуу.  

III.   Кеңештин ишин уюштуруу

3. Кеңешке төмөнкү чектеш укуктардын ээлери мүчө боло алышат:

– жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктарын Кыргызпатентке өткөрүп берген аткаруучулар;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзгөн фонограмма чыгаруучулар;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануу укугуна Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзгөн телерадиокомпаниялардын, театрлардын жана филармониялардын өкүлдөрү.

Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу зарылдыгына жараша, бирок беш жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Кезексиз чогулуштар шашылыш маселелерди чечүү үчүн Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму (мындан ары – Президиум) тарабынан чакырылышы мүмкүн.

Кеңештин чечимдери сунуштоочу мүнөздү алып жүрүшөт.

Кеңештин чечимдери ачык добуш берүү аркылуу жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Кеңештин ар бир мүчөсү бирден добушка ээ. Добуштардын саны тең чыккан учурда Кеңештин отурумунун төрагасынын добушу чечүүчү болуп эсептелет.

Жалпы чогулуштардын отурумдарынын ортосунда Кеңештин ишин жетектөөчү орган болуп Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму эсептелет. Президиумдун персоналдык жана сандык курамы Президиумдун Төрагасы тарабынан бекитилет.

4. Президиумду жетектөөнү Президиумдун Төрагасы ишке ашырат. Президиумдун Төрагасы болуп Кыргызпатенттин жетекчиси эсептелет.

Төраганын эки орун басары болот, алардын бири болуп Кыргызпатенттин төраганын орун басары болуп саналат, экинчи орун басар Президиумдун макулдугу менен Төрага тарабынан бекитилет.

Кеңештин Президиумунун Төрагасы:

– башка уюмдар менен өз-ара мамиледе Кеңешти көрсөтөт;

– Президиумдун курамын бекитет;

– Президиумдун жана бүтүндөй Кеңештин ишин жалпы жетектөөнү ишке ашырат;

– Кеңештин Жалпы чогулушунун талкуусуна алып чыгарыла турган маселелердин тизмесин бекитет;

– Жалпы чогулуштун жана Кеңештин Президиумунун жана жумушчу топтордун отурумдарын өткөрүү датасын жана ордун дайындайт;

– Кеңештин Президиумунун Катчылыгынын чечимдерин бекитет;

– Кеңештин ишине байланышкан башка маселелерди чечет.

Президиумдун Катчылыгынын иш-милдеттери Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгына жүктөлөт. Президиумдун Катчылыгынын иш-милдеттерине уюштуруу-техникалык камсыздоо кирет.

Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму коомдук башталыштарда иш жүргүзөт.

Жалпы чогулуштун отурумдарынын ортосундагы мезгилде Президиумдун мүчөлөрү чыгып кеткен учурда Президиумдун жаңы мүчөлөрүнүн талапкерлери Президиумдун төрагасы тарабынан бекитилет.

Президиумдун отурумдары зарылдыгына жараша, бирок бир жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Президиумдун отуруму, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышса укуктуу болот,.

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 9-августундагы № 21 редакциясына ылайык)

5. Кеңештин ишин токтотуу жөнүндө маселени чечүү Кыргызпатенттин коллегиясынын компетенциясына кирет. 

IV. Кеңештин Президиумунун иш-милдеттери

6. Кеңештин Президиумунун негизги иш-милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууну ишке ашырууга байланышкан маселелерди чечүү;

– Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдарды колдонуунун практикасын изилдөө жана жалпылоо;

– чектеш укуктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

– аудио, -видео каракчылыгына аналитикалык сереп жүргүзүү жана аны азайтуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү;

– Кыргызпатенттин Комиссиясынын сунуштамасы менен автордук сый акылар боюнча ишенимсиз дебютордук карыздарды эсептен чыгаруу тууралуу чечимдерди кабыл алуу;

– Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун “Чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн” Алтын медалын ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

– Кеңештин ушул Жободо караштырылган максаттарына ылайык башка иштерди ишке ашыруу.

V. Кеңештин Президиумунун укуктары

7Кеңештин Президиуму төмөнкүлөргө укуктуу:

– өз иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн кызыкдар болгон тараптардан зарыл болгон маалыматтарды суроого;

– ушул Жобонун 6-пунктунда караштырылган маселелер боюнча сунуштарды жазуу жүзүндө Кыргызпатентке киргизүүгө;

– чектеш укуктар маселелери боюнча белгилүү бир тармактардын адистеринен турган атайын жумушчу топторду түзүүгө.