Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 29-мартындагы № 3 чечими менен жактырылган 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 31-мартындагы № 69 буйругу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары-китепкана) Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновациялар системасын өнүктүрүү үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн ата мекендик жана чет өлкөлөрдүн патенттик документтерин республикалык сактагычында жана маалыматтык базасында патенттик, илимий-техникалык документтерди жана адабияттарды топтоого жана уюштурууга адистештирилген мамлекеттик коммерциялык эмес элдик китепкана болуп эсептелинет.

Китепкана өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Китепкана мамлекеттин менчигинде болгон бөлөк мүлктөрдү ыкчам башкаруу укугу берилген юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы. банктык мекемелерде энчилүү эсеби жана мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, башка мөөрлөрү жана штамптары бар. Уюштуруу-укуктук формасы мекеме. Китепкананын юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 58 А.

2. Китепкананын максаты

            3. Юридикалык жана жеке жактардын бардык категорияларына патенттик маалыматтарды, ченемдик-техникалык документтерди, тактап айтканда техникалык мүнөздөмөнү камтыган проспектилерди жана өнөр жай каталогдорун, приборлордун конструктивдик өзгөчөлүктөрүн кыскача сыпаттамасын, колдонуу жөнүндө маалыматтарды, иштеп чыгуучу жана даярдап чыгаруучу завод тууралуу маалыматтарды, техникалык шарттарды, тармактык стандарттарды, мамлекеттер аралык жана россиялык стандарттарды, курулуштагы техникалык документацияны, илимий-техникалык адабиятка сунуштарды жана нускамаларды илимий-техникалык адабияттарды тез алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу. Маалыматтык-байланыш технологияларын пайдалануу менен китепканалык-маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн ассортиментин кеңейтүү.

3. Китепкананын милдеттери

            4. Китепкананын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

–        Кыргыз Республикасынын илимий-техникалык маалыматтарынын мамлекеттик ресурстарынын курамына кирген патенттик, илимий-техникалык жана ченемдик-укуктук документтеринин жана адабияттарынын мамлекеттик фондун топтоо жана сакталышын камсыз кылуу;

–        интеллектуалдык менчиктин жана инновациялардын бардык багыттары боюнча маалымдама-маалыматтык фондун түзүү;

–        маалыматтык технологиялардын негизинде китепкана иши, библиография, маалыматтар, китепкана процесстерин автоматташтыруу көйгөйлөрү боюнча илимий-изилдөө иштерин өткөрүү;

–        автоматташтырылган китепкана-библиографиялык жана маалымат системаларын жайылтуу;

–        республиканын жана башка өлкөлөрдүн китепканалары менен корпоративдик ишмердүүлүктү жүргүзүү.

4. Китепкананын функциялары

            5. Китепкананын функциялары төмөнкүлөр болуп эсептелинет:

–        юридикалык жана жеке жактарга китепкана-маалыматгык тейлөө кызматын уюштуруу;

–        пайдалануучулардын керектөөлөрүнө ыңгайлашкан маалымат продуктуларын түзүү жана жайылтуу; ‘

–        бардык өнөр жай менчик объектилери боюнча патенттик изилдөөлөрдүн китепкана-маалыматтык камсыздоосун автоматташтыруу системасын пайдалануу;

–        китепкана-маалыматтык, интеллектуалдык жана инновациялык ишмердүүлүк маселелери боюнча маалыматтык жана жарнамалык материалдарды иштеп чыгуу жана чыгаруу;

–        китепкананын ишинин артыкчылыктуу багыттары боюнча библиографиялык жана рефераттык маалымат базаларын түзүү жана жүргүзүү;

–        чет өлкөлөрдөгү патенттик ведомстволор, китепканалар жана башка уюмдар менен патенттик маалыматтар менен алмашууну жүргүзүү.

5. Китепкананын укуктары

            6. Китепкана төмөнкүдөй укуктарга ээ:

–        китепкананы пайдалануу эрежелерин бекитүү;

–        сейрек кездешүүчү жана баалуу басылмаларды берүүдө, ошондой эле башка учурларда китепкананы пайдалануу эрежелерине ылайык, келишим түзүүнун шарттарын аныктоо;

–        китепкананы пайдалануу эрежелерине ылайык, китепкананын пайдалануучулары келтирген зыяндын ордун толуктоонун түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоо;

–        китепкана ишин өнүктүрүү, ошондой эле аны маалыматташтыруу стандартташтыруу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

–        китепканага жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди жана макулдашууларды түзүү;

–        бул анын негизги ишине зыян келтирбей турган шартта, китепкананын пайдалануучуларына көрсөткөн тейлөө кызматынын тизмесин жана китепкананын социалдык-чыгармачылык өнүгүшүн кеңейтүү максатында чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзүү;

–        юридикалык жана жеке жактар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде китепкана фондуларын пайдалануу шарттарын аныктоо;

–        коомдук кайрымдуулук жана башка фондулардан, мамлекеттик ишканалардан жана уюмдардан, ошондой эле чет өлкөлөрдүн уюмдарынан жана жарандарынан кайтарымсыз сыйлыкка акча каражаттарын, анын ичинде валюталык, материалдык баалуулуктарды алуу;

–        эмгекти уюштуруунун жана шыктандыруунун ар түрдүү прогрессивдүү түрлөрүн пайдаланууга жана болгон ресурстарды эске алуу менен китепкананын кызматкерлери үчүн социалдык-турмуштук жеңилдиктерди киргизүү;

–        чет өлкөлөрдүн китепканалары менен кызматташууга, эл аралык иш-чараларга катышууга жана тажрыйба алмашуу;

–        юридикалык жана жеке жактардын алдында өз кызыкчылыктарын көрсөтүү;

–        белгиленген милдеттерге ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген ишмердүүлүктүн башка түрлөрүн жүргүзүү.

6. Каржылоо жана мүлкү

            7.     Китепкананы каржылоонун булактары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

–        республикалык бюджеттин каражаттары;

–        китепкананын атайын каражаттары;

–        Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактар.

8.     Китепкананын мүлкү негизги фондулардан жана жүгүртмө каражаттардан, ошондой эле китепкананын өздүк балансында алардын наркы көрсөтүлгөн башка баалуулуктардан турат.

9.  Китепкананын мүлкүн ээлөөнүн, пайдалануунун жана башкаруунун бардык маселелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана ушул Жобо менен аныкталат.

7. Китепкананын ишин уюштуруу

            10. Китепкананын ишмердүүлүгүн Кыргызпатенттин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу китепкананын директору ишке ашырат, ал Кыргызпатенттин төрагасына түздөн-түз баш ийет жана китепкананы ишин ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде уюштурат. Кыргызпатенттин төрагасы китепкананын түзүмүн жана штаттык тизимин, киреше жана чыгаша сметасын бекитет.

11. Китепкананын директору:

–        китепкананы жетектөөнү ишке ашырат;

–        китепканага жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

–        Кыргызпатенттин төрагасына китепкананын штаттык тизимин, киреше жана чыгаша сметасын бекитүүгө сунуштайт;

–        китепкананын кызмат адамдарынын компетенциясын аныктайт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте китепканага кызматкерлерди ишке кабыл алат жана бошотот;

–        бекитилген сметага ылайык китепкананын акча каражаттарын пайдалана алат;

–        китепкананын мүлкүн башкарат;

–        өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, китепкананын ичиндеги мамилелерди аныктоочу документтерди, китепкананын ишин жөнгө салуучу кызматтык жана технологиялык нускамаларды бекитет;

–        ушул Жобо менен аныкталган компетенцияларынын чегинде уюмдарда жана мекемелерде китепкананы анын ишинин бардык маселелери боюнча кызыкчылыгын көрсөтөт;

–        Кыргызпатенттин төрагасынын алдында финансылык-өндүрүштүк ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берет;

–        китепкана фондунун жана башка материалдык баалуулуктардын сакталып турушун камсыз кылат.

12. Өтө маанилүү өндүрүштүк маселелерди карап чыгуу үчүн Администрациялык кеңеш түзүлөт, анын курамы китепкананын директору тарабынан бекитилет.

8. Кайра уюштуруу жана жоюу

13. Кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

14. Китепкананын иши токтотулган учурда, бардык мүлкү Кыргызпатентке өтөт.

15. Китепкананын ишмердүүлүгүн токтотулганда, анын ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө пайда болгон документтер “КР улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык пайдаланылат жана токтотулат.