Escort Lyon

Автордук сый акы боюнча кайтарымсыз дебитордук бересени эсептен чыгаруу жөнүндө жобо

Авторлор кеңешинин Президиуму менен макулдашылган

Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму менен макулдашылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 19.07.2016-ж. №126

буйругу менен бекитилген

 

Автордук сый акы боюнча кайтарымсыз дебитордук бересени эсептен чыгаруу жөнүндө жобо 

I. Жалпы жоболор

1. Бул жобо автордук сый акы боюнча дебитордук бересени эсептен чыгаруунун тартибин аныктайт.

2. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) эсепке алуу саясатына ылайык иштелип чыгып, Кыргызпатенттин 2006-жылдын 20-мартындагы № 91 буйругу менен бекитилген.

II. Негизги түшүнүктөр

3. Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөндө көрсөтүлгөн терминдер төмөнкүдөй маанилерди билдирет:

Автордук сый акы боюнча дебитордук бересе – түзүлгөнлицензиялык келишимге ылайык кошуп эсептелген автордук сый акы боюнча төлөнүүчү сумма.

Кыргызпатенттин коллегиясы – Кыргызпатенттин ишмердүүлүк чөйрөсүндө негизги маселелерди өзүнүн отурумдарында карай турган жогорку коллегиалдуу кеңеш берүүчү орган.

Комиссия – саны 9 адамдан турган Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилген автордук сый акы боюнча дебитордук бересени эсептен чыгаруу боюнча комиссия.

Автордук жана/же чектеш укуктардын пайдалануучулары – автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучу кайсы болбосун жеке жана юридикалык жактар;

Автордук сый акы боюнча мөөнөтү өткөн береселер – лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөгөн автордук сый акы боюнча дебитордук бересе.

Авторлор кеңеши – Жамааттык негизде авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын башкарууну координациялоо максатында түзүлгөн кеңеш берүүчү орган.

Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши – Жамааттык негизде чектеш укук ээлеринин мүлктүк укуктарын башкарууну координациялоо максатында түзүлгөн кеңеш берүүчү орган.

III. Автордук сый акы боюнча дебитордук бересени кайтарымсыз бересенин катарына киргизүүнүн критерийлери

4. Жарандык мыйзамдын ченемдерине ылайык кайтарымсыз дебитордук бересенин катарына киргизүүнүн негизги критерийлери:

1) доонун эскиришинин мөөнөтүнүн бүтүшү (КР ГК 212);

2) эгерде эки тараптын бири да жооп бербеген кырдаалдарга байланыштуу аткаруу мүмкүн болбосо, милдеттенме токтотулат (КР ГК 377-берене);

3) мамлекеттик органдын актысынын негизинде милдеттенмелерди токтотуу, анын натыйжасында милдеттенмени аткаруу мүмкүн эмес болуп калат (КР ГК 378-берене);

4) жоюлган юридикалык жактын милдеттенмелеринин аткарылышы мыйзамдар же башка укуктук актылар менен башка жакка жүктөлгөндөн башка учурларда (КР ГК 380-берене), же карызкордун өлгөндө (КР ГК 379-берене) юридикалык жактын (карызкордун же кредитордун) жоюлушу;

5) карызкордун факт жүзүндө жашаган жерин аныктоо мүмкүн эместиги.

IV. Дебитордук бересени эсептен чыгаруу үчүн негиз болуп саналган документтердин тизмеси

5. III главада көрсөтүлгөн лицензиялык келишим түзгөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулардын дебитордук бересесин таануу жөнүндө корутунду төмөнкү документтердин негизинде кабыл алынат:

1) Юридикалык жактын ишмердүүлүгүн токтотууда:

– бересени жабуу жөнүндө карызкорго Кыргызпатенттен кабарлама-кат;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилердин пайдалануучусунун – юридикалык жактын жоюлушу/жабылышы жөнүндө юстиция органдарынан маалымкат;

– ишмердүүлүктүн жабылышы/токтотулушу жөнүндө пайдалануучунун катталган жери боюнча салык органдарынан маалымкат;

2) Жеке (өзүнчө) ишкердин ишмердүүлүгүн токтотууда:

– бересени жабуу жөнүндө карызкорго Кыргызпатенттен кабарлама-кат;

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучусунун – жеке жактын жоюлушу/жабылышы жөнүндө статистика комитетинин органдарынан маалымкат;

– ишмердүүлүктүн жабылышы/токтотулушу жөнүндө пайдалануучунун катталган жери боюнча салык органдарынан маалымкат;

3) Жеке (өзүнчө) ишкер – жеке жак өлгөндө же дайынсыз жоголгонун тааныганда:

– бересени жабуу жөнүндө карызкорго Кыргызпатенттен кабарлама-кат;

– жеке (өзүнчө) ишкердин – жеке жактын өлгөндүгү тууралуу маалымкат;

– жеке (өзүнчө) ишкердин – жеке жактын дайынсыз жоголгонун таануу жөнүндө соттун чечими;

4) Дагы кошумча төмөнкү документтер берилиши мүмкүн:

– даректик маалымкат;

– Кыргызпатенттин инспекторлорунун жерине барып, пайдалануучунун ишмердүүлүгүнүн болгондугу/жоктугу жөнүндө текшерүү актысы;

– бересени жабуу жөнүндө Кыргызпатенттин катын карызкорго берүүнүн мүмкүн эместиги тууралуу почта бөлүмүнүн кабарламасы;

Юридикалык же жеке жактардын факт жүзүндөгү жашаган жерин аныктоонун мүмкүн эместиги же ишмердүүлүктүн токтотулушун тастыктаган башка документтер.

V. Дебитордук бересени таануунун же эсептен чыгаруунун тартиби

6. Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгы Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар кеңешинин Президиумдарынын алдында Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү жөнүндө отчетко чейин 3 айдан кем эмес Комиссияга ушул Жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтерди көрсөтөт. Комиссия 1 айдын ичинде тиешелүү корутунду чыгарат.

Көрсөтүлгөн документтер Комиссиянын кароосуна өткөрүп берилет. Ушул Жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн дебитордук бересени кайтарымсыз деп таануу жөнүндө корутундуну Кыргызпатенттин кызматкерлеринин ичинен түзүлгөн комиссия алып чыгат. Комиссиянын мүчөлөрүнүн саны 9 киши, анын ичинде  комиссиянын курамына бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн, финансылык-экономикалык секторунун, укук башкармалыгынын, инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери милдеттүү түрдө кирүүсү керек.  Комиссияны Кыргызпатенттин статс-катчысы жетектейт.

7. Комиссия автордук сый акы боюнча дебитордук бересени кайтарымсыз деп таануу жөнүндө документтерди жылына 1 (бир) жолу карайт.

8. Документтерди кароонун натыйжасында Комиссия автордук сый акы боюнча дебитордук бересени кайтарымсыз деп таануу жөнүндө корутунду чыгарат. Автордук сый акы боюнча дебитордук бересени кайтарымсыз деп таануу жөнүндө корутунду Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдарына кароого берилет.

Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдары автордук сый акы боюнча кайтарымсыз дебитордук бересени эсептен чыгаруу боюнча документтерди кароонун натыйжасында тиешелүү чечим чыгарат. Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдарынын чечими Коллегиянын кароосуна киргизилет жана Кыргызпатенттин Коллегиясынын токтому менен бекитилет.

9. Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдарынын чечимдеринин жана автордук сый акы боюнча кайтарымсыз дебитордук бересени эсептен чыгаруу тууралуу Авторлор кеңешинин жана Чектеш укуктар ээлеринин Президиумдарынын чечимдери менен макулдугу жөнүндө Кыргызпатенттин Коллегиясынын токтомунун негизинде бухгалтердик эсеп бөлүмү бересени эсептен чыгарат жана бул иш-чара үчүн бардык керектүү аракеттерди жүргүзөт.