Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акыны белгилөө жана төлөө тартиби жөнүндө жобо

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык  кеңешинин  2017-жылдын 26-майындагы № 6-чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 7- июнундагы № 126-буйругу менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк

акыны белгилөө жана төлөө тартиби жөнүндө

ЖОБО 

            1. Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) борбордук аппаратынын кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акыны белгилөө жана төлөө тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы №8 токтому менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобого жана  Кыргызпатенттин кызматкерлерин сыйлоо жана материалдык кызыктыруу жөнүндө жобого (Кыргызпатенттин Жамааттык келишиминин №1 тиркемеси) ылайык иштелип чыкты.

Бул Жобонун максаты болуп  Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин (мындан ары – кызматкерлер) эмгек акысын төлөө системасын өркүндөтүү жана тартипке келтирүү, ошондой эле иштин майнаптуулугун жогорулатуу жана кызматкерлерди материалдык кызыктыруу саналат.

2. Бул Жобо Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын штаттык ырааттамага ылайык Кыргызпатенттин кызматкерлерине жайылтылат.

3. Кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акынын өлчөмү белгиленет.

4. Кызматкердин эмгек ишмердигинин мезгилинде күчүндө болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын тиешелүү тизмектерине ылайык эмгек стажы жана Кыргызпатенттин системасындагы эмгек стажы эсептелет.

5. Кызматтык маянага иштеген жылдары үчүн ай сайын үстөк акы төлөө үчүн эмгек стажы Эмгек стажын аныктоо боюнча комиссия тарабынан аныкталат. Комиссиянын курамы Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

6. Стажга кирген бардык мезгилдер суммаланат. Кызматкерлерге иштеген жылдары үчүн үстөк акы төлөө ай сайын, бул үстөк акыны алууга укук берүүчү жалпы эмгек стажына жараша айырмаланып жүргүзүлөт.

7. Ишке алгачкы жолу киришкен жана эмгек стажы жок жактарга иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акы алууга укук берген эмгек стажы Кыргызпатентке ишке киришкен мезгилден тартып саналат.

8. Иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акы кызматкердин негизги иши боюнча кызматтык маянасына кошумча акылардын бардык түрлөрүн эсепке албастан кошуп саналат жана эмгек акы менен бир маалда төлөнүп берилет. Убактылуу милдеттерди аткарууда иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акы негизги иши боюнча кызматтык маянасына кошуп эсептелет.

9. Орточо эмгек акыны эсептөөнүн бардык учурларында иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акы эске алынат.

10. Иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акы бул үстөк акыны белгилөөгө же анын өлчөмүн өзгөртүүгө укугу пайда болгон мезгилден баштап төлөнөт.

11. Эгер кызматкердин иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акыны белгилөөгө же анын өлчөмүн өзгөртүүгө укугу  анын кезектеги же кошумча өргүүдө жүргөн мезгилинде, ошондой эле анын эмгекке убактылуу  жөндөмсүздүгүнүн маалында пайда болсо, үстөк акыны белгилөө аны белгилөөгө же өзгөртүүгө укугу пайда болгон учурдан баштап жүргүзүлөт.

12. Эгер кызматкердин иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акыны белгилөөгө же анын өлчөмүн өзгөртүүгө укугу   төмөнкү кызматтык милдеттерин аткаруу мезгилинде пайда болгон болсо:

–   иштен ажыратуу менен окуу мекемесинде, угуучунун орточо эмгек акысын сактоо менен, кайра даярдоодо же квалификациясын жогорулатууда;

–   кызматкердин орточо эмгек акысы сакталган башка ушуга окшош учурларда ага аталган үстөк бул укугу пайда болгон учурдан баштап белгиленип, орточо эмгек акысы тиешелүү түрдө кайра эсептешүү жүргүзүлөт.

13. Үстөк акыны белгилөө Эмгек стажын аныктоо боюнча комиссиянын сунушу менен чыгарылган Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругунун негизинде жүргүзүлөт. Кызматкерди бошотууда иштеген жылдары үчүн үстөк акыны төлөө иштеген мезгилине пропорционалдуу эсептелет жана акыркы эсептешүүдө төлөнөт.

14. Иштеген жылдары үчүн ай сайын төлөнүүчү үстөк акыны алууга укук берүүчү эмгек стажын аныктоо үчүн негизги докмент болуп эмгек китепчеси эсептелет.

Эмгек китепчеси жок болгон учурда, ошондой эле эмгек китепчесинде тиешелүү жазуу жок болгон учурда же иштеген мезгили жөнүндө жазуулар так эмес болгондо, эмгек стажын тастыктоо үчүн иштеген жылдары жөнүндө маалыматтарды камтыган, тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн маалымкаттар, буйруктардын көчүрмө бөлүктөрү, өздүк эсептери жана башка документтер кабыл алынат.

15. Иштеген жылдары үчүн үстөк акынын өлчөмүн өз убагында кайра кароого Кыргызпатенттин персоналын башкаруу кызматы жооптуу.

Иштеген жылдары үчүн үстөк акыны белгилөө же анын өлчөмүн аныкто үчүн стажды аныктоо маселелери боюнча жекече эмгек талаштары мыйзамдар менен белгиленген тартипте каралат.