Escort Lyon

Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө адистештирилген жогорку окуу жайларында аралыктан окутуу программасы боюнча конкурстук тандоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 25 октябрында № 10-чечими менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 2 ноябрында  № 231-буйругу менен бекитилген

 

Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө адистештирилген жогорку окуу жайларында аралыктан окутуу программасы боюнча конкурстук тандоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо

 1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо 2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик пограммасын ишке ашыруу максаттарында иштелип чыкты. Конкурс жөнүндө жобо интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө адистештирилген жогорку окуу жайларында (мындан ары – ИМ чөйрөсүндөгү ЖОЖ) аралыктан окутуу программасы боюнча талапкерлерди конкурстук тандоону даярдоонун жана жүргүзүүнүн тартибин аныктайт.

2. ИМ чөйрөсүндөгү ЖОЖдордо аралыктан окутуунун максаты болуп, интеллектуалдык менчик жаатында иштерди натыйжалуу аткарууну камсыз кылуучу кесиптик билимдерди, ыкмаларды жана көндүмдөрдү өнүктүрүү жана алуу жолу менен ишканалар жана/же бюджеттик уюмдар үчүн патент таануучу-адистерди даярдоо эсептелет.

3. Негизги милдеттер болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– ишканалардын жана/же бюджеттик уюмдардын патент таануучу-адистеринин кесиптик иштерин аткаруусу үчүн зарыл болгон кошумча билимдерди алуусуна көмөк көрсөтүү;

– колдо болгон кесиптик билим берүүнүн базасында кошумча квалификация алуу (багытын өзгөртүү);

– коргоого жөндөмдүү ИМ объектилерин табууга көмөк көрсөтүү;

– табылган ИМ натыйжаларынын патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугун аныктоо;

– ИМ объектилерине өтүнмөлөрдү тариздөө жана берүү;

– ИМ объектилерин өндүрүшкө киргизүү боюнча сунуштар;

– ИМ объектилерин пайдаланууга лицензияларды берүү боюнча бүтүмдөрдү тариздөө жана коштоо.

4. Конкурстук тандоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) (мындан ары – Уюштуруучу) тарабынан жүргүзүлөт.

Талапкерлерди конкурстук тандоону уюштуруу жана өткөрүү Уюштуруучунун кбыл алуу комиссиясы (мындан ары – Кабыл алуу комиссиясы) тарабынан ишке ашырылат.

5. Конкурстун катышуучулары (мындан ары – катышуучулар) болуп ишканалардын жана/же бюджеттик уюмдардын патент таануучу-адистери эсептелишет.

2.  Конкурска катышуунун шарттары

            6. Конкурстун уюштуруучусу жалпыга маалымдоо каражаттарында, Интернет тарамында жана Кыргызпатенттин расмий сайтында конкурс өтө тургандыгы жөнүндө кулактандыруу жарыялайт.

7. Конкурстун уюштуруучусу Конкурстун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды камсыз кылат.

8. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу өтө турган Конкурс жөнүндө маалыматты (аталышын, Конкурсту уюштуруучунун дарегин жана байланыш маалымдарын, анын өтө турган убактысын жана ордун ж.б.) камтууга тийиш.

9. Окутуу аралыктан жүргүзүлөт. Аралыктан окутуу Интернет аркылуу курстарды толук башкарат. Окутуу процесси дайыма жаңыланып турат.

10. Окутуу жумуштан ажыратпастан жүргүзүлөт. Окутуунун программасы

6 жуманы/90 саатты түзөт жана Кыргызпатенттин атайын каражаттарынан каржыланат.

Жыйынтыктоочу аттестацияны ийгиликтүү өткөндөн кийин, ИМ чөйөсүндөгү ЖОЖ квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө күбөлүк берет.

3. Окууну өтүш үчүн Конкурстун катышуучуларына талаптар жана критерийлер

            11. Конкурска катышуу үчүн катышуучу кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөттө, ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык таризделген окууну өтүү үчүн өтүнмөнү берет.

12. Конкурстун катышуучуларына талаптар болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

– ишканадан жана/же бюджеттик уюмдан сунуштама кат (өтүнүч кат);

– өнөр жай менчик объектилерине өтүнмөлөрдү тариздөө менен түздөн түз иш алып баруучу ишканалардын жана/же бюджеттик уюмдардын патент таануучу-адистери;

– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө бир жылдан кем эмес иш стажы;

– жогорку билими.

            13. Конкурстун талапкерлерин тандоонун артыкчылыктары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– ИМ жаатындагы мыйзамдарды билүүсү;

– интеллектуалдык менчик объектилерине берилген өтүнмөлөрдүн саны;

– интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялык ишке ашыруунун мүмкүндүгү;

14. Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон төмөнкү документтер электрондук түрдө берилет:

– окууга өтүнмө;

– ишканадан жана/же бюджеттик уюмдан сунуштама кат (өтүнүч кат);

– паспорттун көчүрмөсү;

– жогорку билими жөнүндө дипломдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

15. Окууну өтүү үчүн өтүнмөлөр “Конкурска катышуу үчүн” деген жазуусу менен кагаз, ошондой эле электрондук түрдө, төмөнкү дарек боюнча берилет: Бишкек ш., Москва көч, 62, же e-mail: info@patent.kg .

16. Кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип келип түшкөн өтүнмө кабыл алынбайт.

4. Конкурсту уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби 

17. Конкурсту өткөрүүнүн жана жыйынтыктарын чыгаруунун жалпы координациясын Кабыл алуу комиссиясы ишке ашырат. Кабыл алуу комиссиясынын курамы 5 адам санында Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен түзүлөт.

Зарылдыгына жараша Кабыл алуу комиссиясы Конкурстун катышуучуларына Конкурска катышуу үчүн зарыл маалыматтарды берет.

18. Конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Кабыл алуу комиссиясы окууну өтүү үчүн өтүнмөлөрдү чогултууну ишке ашырат.

19. Окуудан өтүү үчүн талапкерлерди тандоо 5 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт.

20. Экиден кем эмес катышуучулар катышканда конкурс болду деп эсептелет.

21. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайларында окуп жаткан катышуучулар тарабынан берилген өтүнмөлөр каралбайт.

Кабыл алуу комиссиясы талапкерлерди тандоо боюнча Конкурстун жыйынтыктарын жалпылайт жана Кыргызпатенттин төрагасына бекитүүгө берет.

Окутууга конкурстук тандоонун жыйынтыктарын бекитүү жөнүндө чечим 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде Кыргызпатенттин рсмий сайтында жарыяланат.

22. Конкурстун катышуучулары төмөнкүлөргө укуктуу:

– кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин, мурда берилген өтүнмөнү кайра чакыртып алуу же мурда берилген өтүнмөгө жазуу жүзүндө өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүү жолу менен Конкурска катышуудан баш тартууга;

– Кабыл алуу комиссиясынан Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды алууга;

– Конкурска катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кайсы болбосун аракеттерди ишке ашырууга.

23. Окуудан өтө турган талапкер:

– объективдүү жагдайлар боюнча окуудан өтүүгө мүмкүн болбой калган учурда, окуу башталганга чейин 10 жумушчу күндөн кеч эмес убакытта бул жөнүндө Конкурстук комиссияга жазуу жүзүндө кабарлоого тийиш;

/Документтин аягы/