Escort Lyon

«Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн» деген республикалык конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын

Коллегиясынын

2017-жылдын 27-январындагы

№ 5 токтому менен бекитилген

«Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн»

деген республикалык конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

  1. Ушул жобо “Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн” деген республикалык конкурсту (мындан ары – Конкурс) уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибин аныктайт.
  2. Конкурсту өткөрүүнүн негизги принциптери болуп бардык катышуучуларга объективдүү мамиле кылууну камсыздоочу ачыктык, коллегиялуулук жана тең укуктуулук саналат.
  3. Конкурстун жеңүүчүлөрү болуп таанылган катышуучулар ушул Жободо белгиленген тартипте  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан сыйлыктарды алышат.

2. Конкурстун максаттары

  1. Конкурстун негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

–         интеллектуалдык иштин натыйжаларын укуктук коргоону өркүндөтүү, интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктү жогорулатуу;

–         инновациялык иш жаатындагы жаш окумуштуулардын, ойлоп табуучулардын жана ишкерлердин жигердүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүү;

–         Кыргыз Республикасынын экономикасын ата мекендик жана чет өлкөлүк рыноктордо соода маркаларын түзүүдө жана жайылтууда ата мекендик ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана компетенциясынын өсүшү аркылуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү, керектөөчүлөрдө алардын белгилүүлүгүн аныктоо;

–         укуктарды жамааттык башкарууну өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү автордук укук объектилеринин пайдалануучуларын сыйлоо;

–         Кыргыз Республикасынын позитивдүү беделин калыптандыруу;

–         коомдо өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн маанилүү куралы катарында интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси тууралуу түшүндүрүү.

3. Конкурсту өткөрүүнү уюштуруу жана тартиби

  1. Конкурсту жалпы координациялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар малекеттик кызматы (Кыргызпатент)  түзүүчү Уюштуруу комитети (мындан ары – Уюштуруу комитети) тарабынан жүзөгө ашырылат.
  2. Уюштуруу комитети мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн түзүлөт.
  3. Ушул Жобого ылайык Уюштуруу комитети:

– Конкурсту даярдоо жана аны өткөрүү боюнча иштерди координациялоону жүзөгө ашырат;

– өтүнмөлөрдү кабыл алууну баштоо жөнүндө чечим чыгарат;

– Конкурстун катышуучуларын баалайт жана баалоо чен белгилерине ылайык жеңүүчүлөрдү аныктайт.

  1. Катчылыктын иш-милдеттери инновациялар жана стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнө жүктөлөт, ал ушул Жобого ылайык төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

– Конкурска катышууга өтүнмөлөрдү кабыл алуу;

– берилген өтүнмөлөрду жана документтерди ушул Жободо бекитилген талаптарга ылайык келишин карап чыгуу;

– тандоо жүргүзүү үчүн Конкурстун уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө өтүнмөлөрдү жана тиркелүүчү материалдарды даярдоо жана жөнөтүү;

– катышуучуларга электрондук почта аркылуу Конкурстун биринчи этабынын жыйынтыктары жөнүндө кабарлоо;

– Конкурстун уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн баалоо ведомостторун чогултуу жана иштеп чыгуу;

– ар бир этапта берилген долбоорлорду карап чыгуунун жыйынтыктары жөнүндө катышуучуларга маалымат берүү;

– Уюштуруу комитетинин отурумдарын уюштуруу, отурумдардын протоколдорун жана чечимдерин тариздөө.

4. Конкурстун катышуучулары

9.         Конкурска катышууга Кыргыз Республикасынын жарандарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында катталган юридикалык жактарга, мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жол берилет.

10.   Конкурска аларга карата банкроттук жол-жобосу жүргүзүлүп жаткан юридикалык жактар катыша албайт.

11.  Конкурска катышуу үчүн катышуучу белгиленген үлгүдө толтурулган өтүнмөнү жиберет (№1-12-тиркемелер), ал Кыргызпатенттин www.patent.kg расмий сайтында жайгаштырылган.

Өтүнмөгө тиркелген бардык документтер бир электрондук документке таризделиши керек же кагаз түрүндө болушу керек.

12.   Өтүнмө ээси Конкурска катышуу үчүн өтүнмөнү жана ага тиркелүүчү документттерди жиберүү менен, берилген маалымат чектелген жайылтуудагы маалымдарды камтыбагандыгын тастыктайт.

13.  Өтүнмөлөр Конкурсту ачык деп расмий жарыялаган күндөн тартып, 45 күндүн ичинде кабыл алынат.

14. Конкурска катышууга жол берүүдөн баш тартууга төмөнкүлөр негиз болот:

1) Конкурстун катышуучусунун ушул Жобонун 7-пунктунда көрсөтүлгөн категорияларга ылайык келбеши;

2) ушул Жобонун 20-24-пункттарында көрсөтүлгөн документтердин берилбеши же толук эмес көлөмдө берилиши;

3) ушул Жобонун 20-24-пункттарында көрсөтүлгөн документтерди Конкурсту өткөрүү жөнүндө кабарламада көрсөтүлгөн мөөнөттү бузуу менен берүү.

15. Конкурска катышууга жол берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен өтүнүүчүгө электрондук почта же телефон аркылуу кабарланат.

5. Жыйынтыктарды жарыялоонун тартиби

16. Өтүнмөлөр өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде  каралат.

17. Конкурстун жыйынтыктары “Кыргыз Туусу” расмий өкмөттүк гезитине, “Слово Кыргызстана” жалпы улуттук гезитине жарыяланууга, ошондой эле Кыргызпатенттин http://patent.kg/ расмий  сайтына жайгаштырылууга тийиш.

6. Сыйлоо аземи

18.Сыйлоо аземи жыл сайын Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнү өткөрүлөт.

19. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө дипломдор жана статуэткалар тапшырылат.

6. Конкурстунноминациялары жана чен белгилери

20. Конкурстун «Акыл табылга» номинациясы(Мыкты ойлоп табуу).

Конкурстун ”Акыл табылга” номинациясынын катышуучулары болуп патент ээлери саналат.

Конкурстун ”Акыл табылга” номинациясына чен белгилер:

– коргоо документинин болушу;

– интеллектуалдык иштин натыйжалары (мындан ары – ИИН) Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнүн артыкчылыктуу багыттарына ылайык келиши жана алардын мүмкүн болгон талап кылынышы;

– ИИНи өздөштүрүү деңгээли (идея, илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштер, тажрыйба үлгүсү, өнөр жайда өздөштүрүү);

– ИИНи өндүрүшкө киргизүүдө техника-экономикалык майнаптуулук.

Өтүнмөнүн формасы жана баалоо баракчасы ушул Жобонун 1- жана 6-тиркемелеринде берилген.

21. Конкурстун “Канатташ” номинациясы(Автордук укук чөйрөсүндө жемиштүү кызматташуу)

Конкурстун ”Канатташ” номинациясынын катышуучулары болуп автордук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулар, анын ичинде театрлар, филармониялар, телерадиокомпаниялар, концерттик оюн-зоок иш-чараларын уюштуруучулар, коомдук тамак-аш ишканалары, көңүл ачуу жайлары, соода аянттары саналат.

Конкурстун ”Канатташ” номинациясына катышууга талапкерлерди көрсөтүү Кыргызпатент тарабынан конкурстук комиссияга катышуучунун чен белгилерине ылайык эки жылдагы ишинин баасын камтыган сунуштаманы жиберүү аркылуу жүзөгө ашырылат.

Телерадиокомпаниялар үчүн чен белгилер:

– чыгармалар жөнүндө отчетторду туура түзүү жана өз убагында берүү;

– автордук сыйакыны өз убагында төлөө;

Театрлар, филармониялар, оюн-зоок иш-чараларын уюштуруучулар үчүн чен белгилер:

– пайдаланылган  чыгармалар жөнүндө отчетторду туура түзүү жана өз убагында берүү;

– автордук сыйакыны өз убагында төлөп берүү;

– репертуарды дайыма жаңыртуу жана кеңейтүү (жаңы театралдык коюулардын, уюштурулган концерттик оюн-зоок иш-чараларынын саны).

Коомдук тамак-аш ишканалары, көңүл ачуу жайлары, соода аянттары үчүн чен белгилер:

– автордук сыйакыны өз убагында төлөп берүү.

Өтүнмөнүн формасы жана баалоо баракчасы ушул Жобонун 2- жана 7- тиркемелеринде берилген.

22. Конкурстун «Интеллектуалдык өнөктөштүк» (Интеллектуалдык менчикти сыйлоону камсыздоого көмөктөшүү) номинациясы.

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчиктин ролун өнүктүрүүгө жана маанисин коомго кеңири түшүндүрүүгө маанилүү салым кошкон жеке жана юридикалык жактарды аныктоо жана сыйлоо максатында өткөрүлөт.

Конкурстун“Интеллектуалдык өнөктөштүк” номинациясынын катышуучулары болуп жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук уюмдар, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар, окуу жайлары, окумуштуулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр, журналисттер, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү жана окутуучулар саналат.

Конкурстун“Интеллектуалдык өнөктөштүк” номинациясынын чен белгилери:

–          Коомго  өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн маанилүү аспабы катары интеллектуалдык менчиктин маанилүүлүгүн пропагандалоо жана кеңири түшүндүрүү;

–          Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасын өнүктүүрүнүн негизги механизминин бири катары интеллектуалдык менчик жана инновациялык иштин маданиятын калыптандыруу;

–          жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жана инновациялык иш системасын өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн жана келечегин объективдүү жана квалификациялуу чагылдыруу;

–          Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жана инновациялык иш системасын өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

–          Жаш окумуштууларды, ойлоп табуучуларды жана ишкерлерди илимий изилдөөлөргө умтулуу системасынын болушу жана  интеллектуалдык менчик жаатындагы илимий ачылыштардын беделин көтөрүү.

Өтүнмөнүн формасы жана баалоо баракчасы ушул Жобонун 3-, 8-, 9- тиркемелеринде берилген.

23. Конкурстун «Келечек жаратманы» (Жаш техник)номинациясы.

Конкурстун“Келечек жаратманы” номинациясынын катышуучулары болуп 17 жашка чейинки жалпы билим берүү уюмдарынын, балдар борборлорунун жана техникалык чыгармачылык ийримдеринин окуучулары саналат.

Конкурска катышууга сунуштоону жалпы билим берүү уюмдарынын, балдар техникалык чыгармачылык борборлорунун жетекчилери беришет.

Колдонулуп жаткан техникалык моделдер жана макеттер төмөнкүдөй чен белгилерге ылайык бааланууга тийиш:

а) техникалык документтерди даярдоонун сапаты:

– техникалык сыпаттама жана техникалык мүнөздөмөлөр;

– аннотация;

– чиймелердин, схемалардын болушу.

б) техникалык аткаруу деңгээли:

– идеянын өзгөчөлүгү же рационализатордук өңүттүн болушу;

– татаалдык деңгээли.

в) тышкы кебетесинин эстетикасы:

– аткаруу сапаты;

– дизайн.

Өтүнмөнүн формасы жана баалоо баракчасы ушул Жобонун 4- жана 11- тиркемелерин берилген.

24. Конкурстун «Мыкты бренд» номинациясы.

Конкурстун“Мыкты бренд” номинациясынын катышуучулары болуп Кыргыз Республикасынын аймагында продукция чыгаруучу жана кызмат көрсөтүүчү менчиктин ар түрдүү формасындагы ишканалар жана уюмдар саналат.

Конкурстун“Мыкты бренд” номинациясына Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери сунушталышы мүмкүн.

Алкоголдук,  тамеки  продукцияларын жана фармацевтикалык препараттарды маркалоочу товардык белгилерге Конкурска катышууга уруксат берилбейт.

Конкурстун“Мыкты бренд” номинациясынын чен белгилери:

– Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрүнүн таануусу;

– экономикалык жана инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга багытталышы;

– Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган товарларды чыгаруу жана/же жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу;

– брендди илгерилетүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу (жарнама, фирмалык таңгактоо, бизнес-азем белектер);

– бренд портфели (логотип, слоган, мелодия, формалары жана түстөрү, фирмалык стиль);

– Кыргыз Республикасынын рыногунда пайдалануунун узактыгы;

– бренддин көргөзмөлөргө / жармаңкелерге, анын ичинде эл аралык көргөзмөлөргө / жармаңкелерге катышуусу;

– коомдук маанилүүлүгү, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкондугу;

– интернет-сурамжылоонун жыйынтыктары.

Өтүнмөнүн формасы жана баалоо баракчасы ушул Жобонун 5- жана 12- тиркемелеринде берилген.

/Документтин аягы/