Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин ишмердүүлүктөрүн баалоону жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 19-сентябрындагы №11 чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 3-октябрындагы № 106 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин ишмердүүлүктөрүн баалоону жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияны өнүктүрүүнүн Мамлекеттик программасынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын Планынын 1.3.3. бөлүмүн ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Жобо Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин ишмердүүлүктөрүн баалоону (мындан ары – баалоо) жүргүзүүнүн тартибин жана жол-жобосун аныктайт.

2. Ушул Жобонун аракети ведомствонун кызматкерлеринин умтулуу системасын, анын ишмердүүлүгүн системалуу жана объективдүү баалоо жолу менен жакшыртууга жана жогорулатууга багытталган.

3. Баалоо өзүнөн мамлекеттик органдын максаттарына жана милдеттерине ылайык кызматкерлердин кызматтык милдеттерин аткаруусунун натыйжалуулук баскычын аныктоону көрсөтөт.

4. Баалоо ишмердүүлүктүн натыйжалуулугунун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен жүргүзүлөт.

5. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоонун негизги милдеттерине төмөндөгүлөр кирет:

– кызматкердин кесипкөйлүгүн, аткарган ишинин сапатын, көлөмүн жана татаалдыгын кошуп, деңгээлин аныктоо;

– кызматкердин ведомствонун максаттарына жана милдеттерине жетүүсүнө кошкон салымынын баскычын аныктоо;

– жогорку натыйжаларга жетүү үчүн кызматкерди андан ары демилгелөө мүмкүндүгү.

II. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча комиссия

6. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоодо объективдүүлүктү жана калыстыкты камсыз кылуу максатында кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча Комиссия түзүлөт (мындан ары – Комиссия).

7. Комиссиянын курамына төмөндөгүлөр кирет:

– Кыргызпатенттин төрагасы (Комиссиянын төрагасы);

– Кыргызпатенттин статс-катчысы;

– Кыргызпатенттин төрагасынын орун басары;

– Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы;

– Кыргызпатенттин профсоюз комитетинин төрагасы;

Комиссиянын катчылыгынын ишин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүзөгө ашырат.

8. Комиссиянын отуруму, эгерде ага анын көпчүлүк мүчөлөрү катышса, укуктуу деп эсептелет.

Комиссиянын катышпаган мүчөлөрүн алмаштырууга жол берилбейт.

9. Комиссия кызматкерден келип түшкөн арыз боюнча талаш учурларды чечет жана анын ишмердүүлүгүн баалоонун натыйжаларын караштырат.

III. Ишмердүүлүктү баалоо жүргүзүүнү уюштуруу жана жол-жоболору

10. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо көз карандысыз, атайын иштелбеген, Комиссиянын коллегиалдуу чечимине негизделген болушу керек. Бааланып жаткан кызматкер ишмердүүлүктү баалоо жөнүндө отчеттун жыйынтыгы менен таанышууга укугу бар.

Кызматкерди баалоо квартал сайын жүргүзүлөт.

11. Баалоо отчеттук мезгилдин акыркы айынын 30-числосунан кеч эмес, квартал сайын өз алдынча түзүмдүк бөлүмдүн жана башкармалыктын курамындагы түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери тарабынан жүзөгө ашырылат.

12. Кызматкер отчеттук мезгилдин акыркы айынын 25-числосунан кеч эмес белгиленген иш-чараларды аткаруунун натыйжаларын көрсөтүү менен аткарылган иш жөнүндө отчет даярдайт жана түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине берет (1-тиркеме).

13. Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси аңгемелешүү жүргүзөт, өзүнүн негизи менен кезектеги кварталдык баасын коет, ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча сунушун берет жана кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча милдеттүү түрдө тикеден-тике жетекчинин колу коюлган жана макулдашылган отчетту материалдар менен бирге Комиссияга берет (2-тиркеме).

Кызматкер баа менен макул болбогондо, баанын жыйынтыгын алган күндөн тартып 3 жумушчу күнүнүн ичинде ал баанын жыйынтыгын кайра карап чыгуу суранычы менен Комиссияга кайрыла алат.

Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча толук жана так маалыматтарды Комиссияга өз убагында берүүгө милдеттүү.

14. Өз алдынча түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин ишмердүүлүгүн Комиссия баалайт.

15. Жарым жылдын жыйынтыгы боюнча Комиссия кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо тууралуу ортодогу чечимди чыгарат (3-тиркеме).

16. Кварталдык баалоонун жыйынтыгы боюнча Комиссия ошол жылдын акыркы айынын 25-числосунан кеч эмес жылына бир жолу чечим чыгарат жана өзүнүн сунуштарын жасайт (4-тиркеме).

Комиссиянын чечими протокол менен таризделет.

IV. Ишмердүүлүктү баалоонун натыйжаларынын критерийлери, өлчөө системалары жана түшүндүрмөлөрү

16. Баалоо кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоонун критерийлери боюнча жүргүзүлөт (5-тиркеме).

17. Баалоонун натыйжаларын аныктоодо 2ден 5ке чейинки баанын төрт баллдык шкаласы пайдаланылат (6-тиркеме). Ошону менен бирге бардык критерийлер боюнча орточо балл эсептелет.

18. Орточо баллды алуунун негизинде төмөндөгүдөй баалоонун түрлөрү белгиленет:

– 4,6дан 5ти кошконго чейинки орточо баллда – “Эң жакшы” баасы сунушталат;

– 3,6дан 4,5ти кошконго чейинки орточо баллда – “Жакшы” баасы сунушталат;

– 2,6дан 3,5ти кошконго чейинки орточо баллда – “Канааттандырарлык” баасы сунушталат;

– 2,6ны кошуп, төмөн орточо баллда – “Канааттандырарлык эмес” баасы сунушталат.

Кызматкердин ишмердүүлүгүн

баалоо жүргүзүүнүн тартиби

жөнүндө Жобого
1-тиркеме

ОТЧЕТ

Кызматкердин аты-жөнү: _______________________________________

Түзүмдүк бөлүмү: _____________________________________________

Ээлеген кызматы: ____________________________________________

Баалоо мезгили:

201__-жылдын “__” ____________ тартып “__” __________ чейин

N

Иш-чара

Аткарылгандыгы жөнүндө отчет

Эскертүү

1

2

3

4

5

Кызматкердин аты-жөнү: __________________

Колу: ___________________________

Датасы: ______________________________

2-тиркеме

Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча

ОТЧЕТ  

Кызматкердин аты-жөнү: _______________________________________

Ээлеген кызматы: ________________________________________

Түзүмдүк бөлүмү: ___________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын  “__” _________ тартып “__” _________ чейин

Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин аты-жөнү:

______________________________________________________________

Баалоонун критерийлери

Кварталдык баалоо

1. Функционалдык милдеттерине ылайык ишти аткаруусу

2. Аткарылган иштин сапаты жана мөөнөтүнүн сакталышы

3. Кызматтык ишмердүүлүктү регламенттеген мыйзамдарды жана документтерди билүүсү

4. Тажрыйба топтоого жана кесиптик билимин жогорулатууга умтулуусу жана жөндөмдүүлүгү

5. Жоопкерчиликтүүлүгү жана демилгелүүлүгү

6. Эмгек тартиби

7. Жүрүм-турум ченемдерин сактоосу

Жыйынтыктоочу баа:

Кызматкерди кесиптик жактан мыктылоо, ишмердүүлүгүн жакшыртуу жана окутуу боюнча сунуштар:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Баалоо (орточо маани): ____________

Өз алдынча түзүмдүк бөлүмдүк жетекчисинин колу:_____________

Макулдашылды:

Тикеден-тике жетекчинин колу: ________________________

Кызматкердин аты-жөнү: _____________________________________

Колу: ______________________________

Таанышкан датасы: ____________________

      3-тиркеме

Комиссиянын чечими

Кызматкердин аты-жөнү: _______________________________________

Түзүмдүк бөлүмү: ___________________________________

Ээлеген кызматы: ________________________________________

Баалоо мезгили: 20__-жылдын “1”-январынан тартып 20__-жылдын “30”-июнуна чейин

Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча Комиссиянын чечими:

Комиссиянын төрагасынын аты-жөнү: _____________________________

Колу: ____________________

Комиссиянын мүчөлөрү:

 __________________________________________________

__________________________________________________

         __________________________________________________

  ___________________________________________________

Датасы: _______________________

Кызматкердин аты-жөнү: _____________________________________

Колу: _______________________

Таанышкан датасы: _____________

4-тиркеме

Комиссиянын чечими

Кызматкердин аты-жөнү: _______________________________________

Түзүмдүк бөлүмү: ___________________________________

Ээлеген кызматы: ________________________________________

Баалоо мезгили: 20__-жылдын “1”-январынан тартып 20__-жылдын “31”-декабрына чейин

Жылдын жыйынтыгы боюнча Комиссиянын чечими:

Комиссиянын сунушу:

Комиссиянын төрагасынын аты-жөнү: _____________________________

Колу: ____________________

Комиссиянын мүчөлөрү:

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Датасы: _______________________

Кызматкердин аты-жөнү: _____________________________________

Колу: _______________________

Таанышкан датасы: _____________

5-тиркеме

Ишмердүүлүктү баалоонун критерийлери

N

Критерий

Критерийди аныктоо

1

Функционалдык милдеттерге ылайык жумушту аткаруу

Функционалдык милдеттерине ылайык кызматкер алдына коюлган тапшырмаларды кандай аткарды

2

Аткарылган иштердин сапаты жана мөөнөттөрүнүн сакталышы

Иштердин сапаты жана өз убагында аткарылышы

3

Кызматтык ишмердүүлүктү регламенттеген мыйзамдарды жана документтерди билүү

Кызматкердин кызматтык ишмердүүлүгүн регламенттеген мыйзамдарды жана документтерди билүүсү

4

Тажрыйба топтоого жана кесиптик билимди кеңейтүүгө умтулуу жана жөндөмдүүлүк

Кызматкердин кесиптик билим деңгээлин жогорулатууга жана тажрыйба топтоого мамилеси

5

Жоопкерчилик жана демилгелүүлүк

Кызматкердин жоопкерчиликти өзүнө алууга жана жумушту жакшыртуу үчүн сунуш киргизүүгө жөндөмдүүлүгү

6

Эмгек тартиби

Кызматкердин эмгек тартибин сактоосу

7

Жүрүм-турум ченемдерин сактоо

Кызматкер тарабынан жүрүм-турум ченемдеринин сакталышы

 6-тиркеме

Баалоонун ырааты

Негизги критерийлер

“2” баасы

“3” баасы

“4” баасы

“5” баасы

Функционалдык милдеттерге ылайык жумушту аткаруу

Жумушту аткаруунун сапаты канааттандырарлык эмес. Кызматтык ишмердүүлүктү регламенттегенталаптар сакталбаган, билими жана көндүмдөрү үстүртөн

Иштин сапаты жетишсиз. Аткарылган иш талапка дайыма эле жооп бере бербейт, кайра кароону жана жакшыртууну талап кылат.

Иш мезгил-мезгили менен жогорку сапатта аткарылат жана талапка ылайык келет. Аткарылган иш толугу менен жакшы натыйжаларга жетишкени билинет.

Ишти аткаруу дайыма жогорку сапатта. Мыкты натыйжаларга жетишүүгө умтулат. Кызматтык ишмердүүлүктү регламенттеген бардык талаптар сакталат

Аткарылган иштердин сапаты жана мөөнөтүнүн сакталышы

Так эмес жана ката менен иштейт. Дайыма көзөмөлдөөгө жана контролдоого муктаж

Бардык эле иштерди жеткиликтүү кылдат жана так аткара бербейт. Дайыма, тиешелүү көрсөтмөлөрдөн кийин каталардан качышы мүмкүн. Анын иши үчүн контроль керек.

Көпчүлүк бөлүгүн жеткиликтүү кылдат жана так иштейт. Анын иши үчүн түз контролду тандап-тандап жүргүзүү керек, иштин жыйынтыгын контролдоо жеткиликтүү

Иш кылдат жана так аткарылат. Оор кырдаалдарда дагы кызматкер аны жогорку тактыкта аткарат

Кызматтык ишмердүүлүктү регламенттеген мыйзамдарды жана документтерди билүү

Дайыма көзөмөлдөөгө жана контролдоого муктаж

Бардык эле иштерди регламенттеген документтерди сактоо менен аткара бербейт. Анын иши үчүн контроль керек.

Иш негизинен олуттуу сын-пикирлерсиз аткарылат. Контролду тандап-тандап жүргүзүү керек.

Бардык тапшырмалар талаптарга ылайык аткарылат

Тажрыйба топтоого жана кесиптик билимин кеңейтүүгө умтулуу жана жөндөмдүүлүк

Тажрыйба топтоого жана кесиптик билимин кеңейтүүгө умтулбайт

Кесиптик билимин кеңейтүүнүн үстүндө дайыма эле иштей бербейт

Кесиптик билимин жогорулатууга өз алдынча умтулат

Кесиптик билим деңгээлин ийгиликтүү жогорулатат, тажрыйба топтойт

Жоопкерчилик жана демилгелүүлүк

Тапшырылган иш үчүн таптакыр жоопкерчилик тартпайт. Тапшырманы алганда эч кандай демилге кылбайт. Өзүнүн сунушун жасабайт.

Дайыма башка кызматкерлердин жардамына жана көрсөтмөлөрүнө муктаж.

Иш учурунда тапшырманы аткарууга дайыма эле жоопкерчиликтүү мамиле кылбайт.

Өзүнүн каалоосу менен коюлган тапшырманын чегинен сырткары башка нерсени абдан аз жасайт.

Керексиз сактанууларды көп издейт.

Өзүнүн укуктарын толук пайдаланбайт.

Тапшырмаларды аткарууга жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Милдеттерди чечүү үчүн керектүү демилгелерди көтөрөт. Ал үчүн жаңы тапшырманы аткаруу жөнүндө жалпы жонунан көрсөтмө алуу жеткиликтүү.

Абдан оор милдеттерди чечүүдө дагы үлгүлүү жоопкерчиликти көрсөтөт. Дайыма жаңы жөндүү максаттуу багыттарды сунуштайт.

Өзүнүн укуктарынын чегин оптималдуу пайдаланат.

Эмгек тартиби

Тартипсиздикти көрсөтөт, жумушка системалуу түрдө кечигет жана жумуш убактысында кесиптик ишмердүүлүккө байланышпаган өзүнүн жеке маселелерин чечүү үчүн убактылуу жок болот.

Эмгек тартибин сактоо боюнча негизги талапты билет, бирок дайыма эле аны аткара бербейт, негизсиз себептер менен жумуш күнүнүн аралыгында жумушка кечиккен жана жумуш ордунда жок болгон учурлары дагы орун алат

Ички эмгек тартибинин талаптарын сактоого умтулат. Толугу менен тартипке көнгөн, жумушка кечигүүгө иш жүзүндө жол бербейт

Абдан тартипке көнгөн ички эмгек тартибинин талаптарын катуу сактайт, милдеттерин ар дайым ак ниет, өз убагында жана так аткарат

Жүрүм-турум ченемдерин сактоо

Адептүүлүк, сабырдуулук жана чыдамкайлык жагынан айырмаланбайт. Мамиле түзүүдө оройлукка, адепсиздикке жол берет.

Башка адамдар менен мамиле түзүүдө көп учурда сабырдуу боло албайт, аларга сыйлабагандыкты көрсөтөт.

Чыр-чатактан алыс, сылык. Камкордуктун жана боорукердиктин элементтерин көрсөтөт. Байланыш түзүүгө жөндөмдүү

Кесиптештерине сыйлоо менен мамиле жасайт. Жакшы беделди түзүүгө жана кармап турууга мүмкүндүк түзөт. Жамаатта жагымдуу чөйрөнү түзүү үчүн иш аракеттерди жүргүзөт. Башка адамдар менен жеңил байланыш түзөт.