Escort Lyon

“Мыкты инновациялык долбоорду” тандоо боюнча конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын «26» майындагы № 6 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коллегиясынын 2017-жылдын 31-майындагы токтому менен бекитилген

 “Мыкты инновациялык долбоор” конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө

жобо

  1. 1.      Жалпы жоболор

1. Бул Жобо “Мыкты инновациялык долбоор” конкурсуна (мындан ары – Конкурс) уюштуруунун жана  өткөрүүнүн тартибин аныктайт.

2. Конкурсту өткөрүүнүн максаты кыйла келечектүү инновациялык долбоорлорду (мындан ары – Долбоорлор) тандоо жана ишке ашырууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

3. Конкурстун милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– кыйла келечектүү инновациялык долбоорлорду табуу;

– инновациялык долбоорлорго инвестициялык колдоо издөөгө көмөк көрсөтүү;

– кыйла келечектүү деп таанылган инновациялык долбоорду практикалык ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

– инновациялык долбоорлордун маалымат базаларын түзүү жана тиешелүү реестрди жүргүзүү;

– инновациялардын пайдалуулугу жөнүндө коомдук пикирди калыптандыруу.

4. Конкурстун уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) эсептелет.

Конкурстун уюштуруучусу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

– Конкурстун бардык катышууучулары үчүн бирдей шарттарды;

– өткөрүлүүчү Конкурс жөнүндө маалыматтарды коомчулукка жеткирүүнү;

– Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды алардын расмий жарыяланган датасынан мурда жайылтылышына жол бербөөнү.

5. Конкурстун катышууучулары (мындан ары – Катышуучу) инновациялык долбоордо ишке ашырылган идеялардын иштеп чыгуучулары жана ээлери болуп эсептелген жеке жана юридикалык жактар болуп эсептелет.

  1. Конкурс жыл сайын өткөрүлөт. 
  1. 2.      Конкурска катышуунун шарттары 

7. Конкурстун уюштуруучусу Конкурсту өткөрүү жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында, Интернет тармагында жана Кыргызпатенттин сайтында кулактандыруу жарыялайт.

8. Конкурсту өткөрүү жөнүндо кулактандыруу өткөрүлүп жаткан Конкурс жөнүндө маалыматты (Конкурсту уюштуруучунун аталышы, дареги жана байланышуу үчүн маалыматтары, анын өткөрүлчү убактысы жана орду ж.б.), аны өткөрүүнүн шарттары, тартиби, Конкурска катышууга өтүнмөлөрдү жана аларга тиркелген документтерди берүүнүн орду жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматты камтышы керек.

9. Конкурска катышуу үчүн талапкер кулактандырууда белгиленген мөөнөттө ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык таризделген Конкурска катышууга өтүнмөнү Кыргызпатентке берет. Конкурска катышууга өтүнмө анда көрсөтулгөн маалыматтарды тастыктаган документтер менен чогуу кагаз жана/же электрондук түрдө берилет.

10. Өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

а) долбоордун сыпаттамасы (ишке ашырууда муктаждыктар жөнүндө маалымат менен кошо);

б) маркетингдик талдоо (максаттуу аудитория, негизги атаандаштар, аналогдор жөнүндө маалыматтар);

в) интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо). Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына бир нече укук ээлери болгон учурда Конкурска катышууга бардык укук ээлеринин макулдугу жөнүндө документтер дагы тиркелет.

г) долбоордун бизнес-планы;

д) иштерди аткаруунун күн санак планы;

е) керектүү адистердин болушу, алардын квалификациялары жөнүндө маалыматтар;

ж) юридикалык жак жоюу, банкроттук, кайра түзүмдөштүрүү же болбосо экономикалык ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган абалда эместигин тастыктаган, жетекчисинин колу коюлган маалымкат (юридикалык жактар үчүн).

з) долбоордун бетачары.

11. Конкурска берилген долбоорлор төмөнкү чен белгилерге ылайык келиши керек:

–  жаңылыгы (илимий, техникалык, технологиялык);

– социалдык маанилүүлүгү (долбоорду ишке ашырууда түзүлгөн жумушчу орундардын саны);

– атаандаштыкка жөндөмдүүлүк (ички жана тышкы рыноктордо атаандашууга жөндөмдүүлүгү);

– ишке ашырымдуулугу (адам ресурстарынын, жабдуулардын, материалдардын болушу, илимий изилдөөлөрдү, тажрыйбалык-конструктордук иштелмелерди жана өндүрүштү технологиялык жактан даярдоо жүргүзүү);

– инновациялык тобокелчилик (жаңы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү, өндүрүштүн жаңы ыкмаларын жана башкаруунун ыкмаларын өндүрүүгө каражаттарды салууда пайда болуучу жоготуулардын мүмкүндүгү, балким, алар рынокто күтүлгөн сурамга ээ болбой калышы мүмкүн);

– экологиялык коопсуздук (экологиялык коопсуздуктун табигый жана антропогендик факторлорунун курчап турган чөйрөгө жана адамга тийгизген терс таасиринин жол берилген деңгээли).

12. Кыргызпатент тарабынан Конкурска катышууга келип түшкөн өтүнмөлөрдү каттоо журналы жүргүзүлөт жана керектүү документтердин болушу текшерилет. Берилген документтер ушул Жобо менен белгиленген талаптарга ылайык келсе, талапкердин Конкурска катышууга өтнмөсү келип түшкөн өтүнмөлөрдү каттоо журналына катталган учурдан тартып, катышуучу статусуна ээ болот. Келип түшкөн документтер ушул Жобо менен белгиленген талаптарга ылайык келбеген учурда, Кыргызпатент кечиктирбестен бул тууралуу талапкерге жазуу түрүндө маалымдайт. Ошол эле учурда талапкерге Конкурска катышууга өтүнмөсү ага тиркелген материалдары менен кошо кайтарылып берилет.

13. Кулактандырууда белгиленген мөөнөттөн кеч келип түшкөн өтүнмө Кыргызпатент тарабынан кабыл алынбайт.

14. Эгерде Кыргызпатент тарабынан берилген бардык өтүнмөлөргө Конкурска катышууга уруксат берилбесе же бир багыт боюнча экиден аз өтүнмө катталган болсо, Конкурс өтпөй калды деп таанылат, бул тууралуу Конкурстун катышуучулары кечиктирилбей маалымдалат.

15. Катышуучу Кыргызпатенттен өтүнмө боюнча жана тиркелген документтер боюнча түшүндүрүүлөрдү суроого, толуктоого, өзгөртүүгө же өтүнмөлөрдү берүүнүн акыркы мөөнөтү өткөнгө чейин өтүнмөсүн кайра чакыртып алууга укуктуу.

16. Бир талапкер бир гана өтүнмо берүүгө укуктуу.

17. Катышуучу болуп саналган юридикалык жак жоюу, банкроттук, кайра түзүмдөштүрүү же болбосо экономикалык ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган абалда болбошу керек.

18. Өтүнмөнүн материалдары мамлекеттик жана мыйзам менен корголуучу башка сырды, ошондой эле кызматтык мүнөздөгү башка купуя маалыматты камтыбашы керек. Катышуучулардын макулдугу менен берилген долбоорлор жөнүндө маалымат жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

19.  Конкурска катышууга катталган өтүнмөнүн материалдары катышуучуга кайтарылып берилбейт.

20. Үчүнчү жактардын укуктарын, анын ичинде автордук жана чектеш укуктарды, бузгандыгы үчүн, өтүнмөнүн материалдарында берилген маалыматтын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти катышуучу тартат. 

3. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби

21. Конкурсту өткөрүүнү жана анын жыйынтыктарын чыгаруунун жалпы координациялоону Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилген Уюштуруу комитети (мындан ары Уюштуруу комитети) жүргүзөт. Уюштуруу комитети тармактык мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн 15 кишиден турган курамда түзүлөт.

Ушул Жобого ылайык Уюштуруу комитети:

а) Конкурсту даярдоо жана өткөрүү боюнча иштерди координациялоону жүргүзөт:

– Конкурска катышууга өтүнмөлөрдү карайт жана алардын белигленген талаптарга ылайык келишине баалоо жүргүзөт;

– темалык багыттар боюнча эксперттик топтордун курамын түзөт жана чечим менен бекитет;

– Конкурстун ар бир этабынын жыйынтыктарын чыгарат жана аларды жарыялайт;

– Конкурстун жыйынтыктары боюнча протокол жүргүзөт жана чеичмдерди кабыл алат;

– Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктайт.

22. Эксперттик топтордун курамы, Конкурска берилген долбоорлордун багыттарына жараша илимдин, техниканын жана өндүрүштүн ар кайсы жааттарындагы окумуштуулардан жана эксперттерден, ошондой эле экономика жана тобокелчиликтерди баалоо жаатындагы адистерден түзүлөт.

23. Эксперттик топтор төмөнкулөрду жүзөгө ашырат:

– долбоорлорду талкуулоо;

– долбоорлордун экспертизасы;

– баалоо барактарын толтуруу жана ар бир долбоор боюнча корутунду чыгаруу.

24. Конкурс  үч этап менен өткөрүлөт:

а) Конкурстун биринчи этабы Кыргызпатент тарабынан үч айдын ичинде өткөрүлөт жана ага төмөнкүлөр кирет:

– Конкурсту жарыялоо;

– өтүнмөлөрдү кабыл алуу;

– келип түшкөн өтүнмөлөрдү жана аларга тиркелген документтерди, ушул Жободо каралган өтүнмөнү тариздөөгө талаптардын сакталышын кароо;

– Катышуучуларга алардын экинчи этапка өтүүсүнө жол берилгендиги/ жол берилбегендиги жөнүндө маалымдоо.

Конкурстун биринчи этабы аяктагандан кийин 5 күндүн ичинде Кыргызпатент өтүнмөлөрдү жана алардын материалдарын Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө жөнөтөт.

Өтүнмөлөрдү жана тиркелген материалдарды кароо Уюштуруу комитетинин отурумуеда 10 күндүн ичинде жүргүзүлөт жана протокол менен таризделет. Экинчи этапка өтүүсүнө жол берүү/ жол бербөө жөнүндө чечим катышуучулардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Эгерде Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн жарымынын кем эмеси отурумда болгон учурда, анын компетенциясына кирген маселелерди чечүүгө укуктуу. Добуш берүүдө Уюштуруу комитетинин ар бир мүчөсу бир добушка ээ. Добуштар тең чыккан учурда Уюштуруу комитетинин төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

Отурумдун жыйынтыктары боюнча Уюштуруу комитети Конкурстун биринчи этабынын жыйынтыктары жөнүндө жарыялайт. Экинчи этапка жол берилген учурда Уюштуруу комитети өтүнмөлөрдүн материалдарын  эксперттик топтордун кароосуна жөнөтөт.

б) Конкурстун экинчи этабы эксперттик топтор тарабынан керектүү материалдарды жана өтүнмөлөрдүн материалдарын алган учурдан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт жана ага төмөнкүлөр кирет:

– ушул Жобонун 10-пунктуна ылайык долбоорлорго экспертиза жүргүзүү;

– келип түшкөн долбоорлорду талкуулоо боюнча эксперттик топтордун отурумдарын өткөрүү;

– ушул Жобонун 4-тиркемесинде каралган форма боюнча баалоо барактарын ушул Жобонун 2-тиркемесинде каралган долбоорду баалоонун чен белгилерине жана шкаласына ылайык толтуруу.

Конкурстун экинчи этабы аяктаганда эксперттик топ ушул Жободо белгиленген талаптарга каралган долбоорлордун жана өтүнмөлөрдүн материалдарынын ылайык келиши же ылайык келбеши жөнүндө корутунду чыгарат, ал Конкурстун экинчи этабынын жыйынтыктарын чыгаруу үчүн жана жыйынтыктарды жарыялоо үчүн беш күндүн ичинде Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө жөнөтүлөт.

Уюштуруу комитетинин эксперттик топтордун корутундуларын кароосу ушул пункттун а) пунктчасына ылайык жүргүзүлөт. Отурумдун жыйынтыктары боюнча Уюштуруу комитети Конкурстун экинчи этабынын жыйынтыктары жөнүндө жарыялайт.

в) Конкурстун үчүнчү этабы Уюштуруу комитети тарабынан эксперттик топтордун катышуусу менен экинчи этап аяктагандан кийин бир айдын ичинде өткөрүлөт жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

– долбоорлордун бетачарларын угуу;

– ушул Жобонун 5-тиркемесинде каралган форма боюнча ведомостторду ушул Жобонун 3-тиркемесинде каралган долбоорду баалоо чен белгилерине жана шкаласына ылайык толтуруу;

– баллдарды саноо жана долбоорлорду тандап алуу, үчүнчү этаптын жыйынтыктарын чыгаруу жана Конкурстун жеңүүчүлөрүн беш күндүн ичинде жарыялоо%

– катышуучулардын баллдарынын саны тең чыгып калган учурда Уюштуруу комитетинин Чечими добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. Уюштуруу комитетинин ар бир мүчөсү бир добушка ээ. Добуштардын саны тең чыкканда Уюштуруу комитетинин төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат. Кыргызпатент Конкурстун жыйынтыктары жөнүндо маалыматты расмий сайтына жайгаштырат.

Үчүнчү этаптын жыйынтыктары боюнча Конкурсту өткөрүү жөнүндө протоколдо Конкурстун жеңүүчүлөрү, мындай чечимди кабыл алуунун негизин көрсөтүү менен берилет.

Протоколго  Уюштуруу комитетинин отурумуна катышкан Уюштуруу комитетинин бардык мүчөлөрүнүн колу коюлат.

Конкурсту өткөрүү жөнүндө протокол бекитилгенден кийин Кыргызпатент 5 күндүн ичинде Конкурстун жеңүүчүлөрүнө алардын жеңүүчүлөр деп табылышы жөнүндө маалымдайт.

25. “Мыкты инновациялык долбоор” конкурсунун жеңүүчүлөрүнө Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалымат кулактандырылгандан жана жарыялангандан  учурдан кийин Кыргызпатент менен жеңүүчүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде долбоорду ишке ашырууга гранттар берилет.

  1. 4.      Грант берүүнүн тартиби 

26. Грант Кыргызпатенттин атайын каражаттарынан жана демөөрчүлүк каражаттардан (бар болсо) каржыланат.

27. Грант берүү жөнүндө келишим (мындан ары –Келишим) эки нускада жазуу түрүндө түзүлөт, Кыргызпатенттин жетекчиси кол коет жана Кыргызпатенттин  Коллегиясында бекитилет.

28. Келишимде төмөнкү маанилүү шарттар камтылышы керек:

–  аталышы, максаттары жана грант берилген мөөнөттөр;

–  каржылоонун суммасы жана тартиби (бир учурда же этаптар менен);

–  акчалай каражаттарды сарптоонун тартиби;

–  күн санак планы жана чыгымдар сметасы;

– отчетторду берүү тартиби, ошондой эле тараптар макулдашкан башка шарттар;

– тараптардын жоопкерчилиги;

– бөлүнгөн каражаттарды максатсыз пайдалануу фактысы аныкталган учурда көрүлчү чаралар.

29. Грантты которуу Кыргызпатент тарабынан инновациялык долбоорду аткаруунун күн санак планына ылайык жүргүзүлөт.

30. Конкурстун жеңүүчүсү (мындан ары – Грант алуучу) Грант берүү жөнүндө келишимде белгиленген мөөнөттө Кыргызпатентке грантты максатуу пайдалануу жөнүндө (мындан ары – Грант берүүчү) отчет берет.

31.  Отчет эки бөлүктөн: финансылык (сметаны аткаруу жөнүндө) жана маалыматтык-талдоочулук бөлүктөрдөн турушу керек.

32.Финансылык отчетко төмөнкүлөр тиркелет:

– факт жүзүндө жүргүзүлгөн саптоолорду тастыктаган  төлөө жана башка баштапкы документтеринин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

– алардын негизинде бул төлөөлөр жүргүзүлгөн документтер;

– тиркелген документтердин жана көчүрмөлөрдүн реестри.

33. Маалыматтык-талдоочулук отчет төмөнкүлөрду камтышы керек:

– эркин формада долбоор жөнүндө жалпы маалымкат (долбоорду өткөрүүнүн датасы, орду, долбоордун максаты, коюлган милдеттери, катышуучулар);

– долбоорлорго катышкан башка уюмдар жөнүндө кыскача маалымат;

– болуп өткөн иш-чаранын маңызын кеңири баяндоо (чыгып сүйлөөлөрдөн цитаталар менен кошо);

– долбоордун жыйынтыктары жана натыйжалары;

– конкреттүү сунуштар жана сунуштоолор;

– ЖМКлардагы билдирүүлөр (өзүнчө бөлүм, анда басма ЖМКлардагы жана электрондук ЖМКлардагы билдирүүлөрдүн  толук варианты берилет, радиодогу жана телеэфирдеги билдирүүлөр шилтемелер түрүндө келтирилет, маалыматтын бардык булактарын шилтемелер менен коштоо керек);

– иш-чаранын программасы;

– фотосүрөттөр;

– иш-чаранын стенограммасы, аудио жана видеожаздыруу;

– Грант алуучу менен берилиши  алдын ала макулдашылган башка маалымат.

34. Отчетту кароо процессинде керек Грант берүүчү Грант алуучудан долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө толук түшүнүк алуу үчүн кошумча маалыматтарды жана (же) документтерди сурап алууга укуктуу, Грант алуучу аларды бериши керек.

35. Грант алуучу Грант берүүчүнүн жерине барып текшерүүсүндө бардык документтерге, материалдарга жана мүлккө жетүү мүмкүндүгүн камсыздоосу керек.

36.  Грант берүүчү бөлүнгөн гранттын суммасы максаттуу багыт боюнча сарпталган шартта отчетторду бекитет.

37. Келишим боюнча Грант алуучунун милдеттенмелери Грант берүүчү анын отчетун бекиткен учурдан тартып аткарылган болуп эсептелет.

38. Грант берүүчү грантты бөлүктөр менен күн санак планга ылайык которот, ошого байланыштуу ар бир кийинки төлөм Грант алуучу тарабынан долбоордун ишке ашырылышы жөнүндө жана тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен алынган акчалай каражаттардын мурдагы бөлүгүн сарптоо жөнүндө форма боюнча отчетту бергенден кийин жүргүзүлөт.

39. Грант берүүчү  Грант алуучу инновациялык долбоордун ишке ашырылышы жана алынган грантты сарптоо  жөнүндө толук эмес отчетторду же тастыктоочу документтерди бергенде же болбосо отчеторду мөөнөтүндө бербесе акчалай каражаттарды төлөөнү токтоуп турат.

40. Грант алуучудан күтүлгөн натыйжаларды алуу мүмкүн эместиги жөнүндө же инновациялык долбоор боюнча иштерди улантуу максатка ылайык эместиги жөнүндө маалымдоо келип түшкөн учурда Грант берүүчү Кыргызпатенттин Коллегиясында грантты жарым-жартылай, атап айтканда пайдаланылбаган акчалай каражаттардын суммасын, кайтарып берүү жөнүндө чечим чыгарат.

41. Грант берүүчү Грант алуучудан акчалай каражаттар түрүндө берилген грантты толук көлөмдө кайтарып берүүсү жөнүндө чечимди төмөнкү учурларда кабыл алат:

–  анык эмес же бурмаланган  документтерди берүүдө;

– Грант алуучунун тартипти жана/же келишимдин шарттарын бузуусу аныкталганда;

– Кыргыз Республикасынын күчүндөгү мыйзамдарын бузуу менен иш жүргүзүүдө.

Гранттын ыктыярдуу түрдө кайтарылып бербеген каражаттары Кыргыз Республикасынын күчүндөгү мыйзамдарына ылайык төлөтүп алууга жатат.