Escort Lyon

Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы №11    чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын   2017-жылдын 27-декабрындагы № 266 буйругу менен бекитилген

Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө

жобо 

1-бап. Жалпы жоболор 

            1. Ушул Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасында  2017-2021-жылдарга интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекетик программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын 1.5-пунктун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан, конкурска катышуу, уюштуруу жана аны өткөрүү тартибин аныктайт.

2. Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурс (мынданары – Конкурс) өткөрүүнун максаты болуп техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдарды жана жаштарды табуу жана аларга колдоо көрсөтүү саналат.

3. Конкурстун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– балдарды жана жаштарды ойлоп табуучулукка жана рационализаторлукка кызыкчылыгын жогорулатуу;

– өз таланттары менен жөндөмдүүлүгүн көрсөткөндүгү жана ойлоп табуучулук, илимий-изилдөө иш жаатындагы жетишкен маанилүү ийгиликтери үчүн сыйлоо;

– Кыргызской Республикасынын кошумча билим берүү жана окуу жайлары өткөрүүчү райондук, облустук, республикалык жана эл аралык конкурстарын жигердүү катышуучуларын сыйлоо.

4. Конкурсту өткөрүүнүн негизги принциптери төмөнкүлөр саналат:

– катышуучулар үчүн бирдей шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү;

– баалоо объективдүүлүгү;

– конкурс өткөрүүдө жана анын жыйынтыгын чыгарууда ачык-айкындуулук.

5. Конкурстун уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын  Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду (мындан ары – Уюштуруучу) саналат.

6. Конкурстун уюштуруучусу конкурс өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) www.patent.kg расмий сайтына, Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун (мындан ары – ИМ Мамфонду) http://patent.kg/fund/ сайтына, интернет тармагына кулактандыруу жарыялайт.

7. Конкурсту өткөрүүнүн жана жыйынтыгын чыгаруунун жалпы координациясын Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилген Уюштуруу комитети (мындан ары – Уюштуруу комитети) жүзөгө ашырат.

8. Уюштуруу комитети Кыргызпатенттин, ИМ Мамфондунун кызматкерлеринин, Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун Жаш окумуштуулар кеңешинин өкүлдөрүнүн, Ойлоп табуучулар кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинен, курамы 9 кишиден түзүлөт.

9. ИМ Мамфонду Уюштуруу комитетинин төмөнкү функцияларын жүзөгө ашырат:

–  Конкурска катышууга өтүнмөлөрдү кабыл алуу;

– ушул Жобо менен белгиленген талаптарга ылайык келүү предметине берилген өтүнмөлөрдү жана документтерди карап чыгуу;

– тандоо үчүн Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө өтүнмөлөрдү жана тиркелген материалдарды даярдоо жана жиберүү;

– катышуучуларга  электрондук почта аркылуу Конкурстун жыйынтыгын билдирүү;

– Конкурстун Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн баалоо ведомостторун жыйноо жана иштеп чыгуу;

– катышуучуларга  Конкурска берилген долбоорлорду кароонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат берүү;

– Уюштуруу комитетинин отурумдарын уюштуруу, протоколдорун жана чечимдерин тариздөө.

2-бапКонкурс өткөрүүнүн тартиби 

            10. Конкурска катышуу үчүн талапкерлер болуп 10дон 28ге чейинки (28 жаштагылар менен кошо) жаштагы жактар саналат.

            11. Конкурска катышуу үчүн 720042, Бишкек ш., 11-кичи району, 10/1 имарат дареги боюнча кулактандырууда  көрсөтүлгөн мөөнөттө ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык таризделген өтүнмө берилет.

            12. Өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

– паспорттун көчүрмөсү же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

– анын окуудагы ийгиликтери, спорттогу, илимий жана чыгармачылык жетишкендиктери көрсөтүлүп, талапкерге мүнөздөмө/сунуштоо;

– талапкер олимпиадаларда, фестивалдарда, конкурстарда, көргөзмөлөрдө ж.у.с. алган дипломдорунун (башка документтеринин) көчүрмөлөрү ;

– өз алдынча илимий иш  (интеллектуалдык деңгээли, лидердик жана акылмандык жөндөмү);

– акыркы окуу жылында окууда көрсөткөн билим ийгиликтери;

– илимде жетишкендиктери;

– чыгармачылык ийгиликтери (акыркы жылдагы  (фестивалдар, конкурстар, көргөзмөлөр ж.у.с.);

– талапкер өз жөндөмдүүлүгүн билдирген билим берүү мекемелеринин/уюмдардын өтүнүчү.

13. Өтүнмө ар бир талапкерге түзүлөт жана көктөмөгө көктөлөт. Титулдук баракта талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана тандаган номинациясы көрсөтүлөт, ар бир документ өзүнчө файлга салынат.

14. Ушул жобого ылайык Уюштуруу комитети:

– тематикалык багыттар боюнча өтүнмөлөрдү түзөт;

– конкурстун жыйынтыгын чыгарат жана аны жарыялайт;

– протокол түзөт жана конкурстун жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алат;

– конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктайт.

15. Уюштуруу комитети өтүнмөлөрдү кабыл алуу күнүнөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде өтүнмөлөрдү алардын белгиленген талаптарга ылайык келишин карайт.

16. Уюштуруу комитетинин отуруму эгер анда жалпы курамдын 2/3 кем эмес мүчөсү катышса, чечим кабыл алуу үчүн укуктуу болуп эсептелет. Чечим отурумдагы мүчөлөрдүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

17. Уюштуруу комитети өтүнмөнүн документтерин сактоону камсыздайт.

18. Уюштуруу комитети зарыл учурда конкурска катышуу үчүн керектүү маалыматты берет.

19. Конкурсту өткөрүүнүн алкагында Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн ичинен конкурстун номинациялары боюнча эксперттик топтор түзүлөт.

Эксперттик топтордун жеке курамы шайланат жана отурумдун протоколу менен бекитилет.

20. Номинациялар боюнча эксперттик топтордун мүчөлөрү ушул жобонун 3-баптагы талаптарына ылайык талапкерлерди текшерет, талапкерлердин жыйынтык рейтингин түзөт.

Эксперттик топтордун чечимдери эксперттик топтордун мүчөлөрүнүн отурумунда катышкандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

21. Уюштуруу комитети эксперттик топтор тарабынан түзүлгөн талапкерлердин жыйынтык рейтингин карайт, стипендиаттардын тизмесин түзөт.

22. Уюштуруу комитетинин чечимдери протокол менен таризделет, ага комиссиянын төрагасы кол коет.

3-бап. Конкурстун номинациялары жана чен белгилери 

23. Конкурс төмөнкү номинациялар боюнча өткөрүлөт:

– «Техникалык чыгармачылык» – 3 сыйлык.

«Техникалык чыгармачылык» номинациясына Кыргыз Республикасынын балдар чыгармачылык борборлорунун, балдар билим берүү борборлорунун катышуучулары, эл аралык, республикалык, облустук, шаардык жана райондук конкурстарга, көргөзмөлөргө катышып жана сыйлык (дипломдор, грамоталар) алгандар жана белгиленген тартипте ойлоп табууга патент алгандар катыша алышат;

1-орун- 6000 миң сом

2-орун – 5000 миң сом

3-орун -4000 миң сом

– «Студенттик илимий – изилдөө иши» – 3 сыйлык.

«Студенттик илимий – изилдөө иши» номинациясына илимий жарыялоолору бар жана эл аралык, республикалык, облустук, шаардык жана райондук конкурстарга, көргөзмөлөргө катышып жана сыйлык (дипломдор, грамоталар) алгандар жана (же) белгиленген тартипте ойлоп табууга патент алган Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто жайларынын студенттери катыша алышат;

1-орун – 10000 миң сом

2-орун – 7000 миң сом

3-орун – 5000 миң сом

– «Жаңы көз караш» – 3 сыйлык.

«Жаңы көз караш» номинациясына өлкөнүн, облустун, шаардын же райондун өнүгүшүнө багытталган долбоорлорду ишке ашырган же ишке ашыруучу мектеп окуучулары жана жаштар катыша алышат.

1-орун – 10000 миң сом

2-орун – 7000 миң сом

3-орун – 5000 миң сом

24. Сунушталган талапкерлер ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык конкурстун чен белгилерине  ылайык бааланат.

25. Бир талапкер бир номинация боюнча бир гана өтүнмө бере алат.

26. Бир жана ошол эле жакка үч жыл өтө электе сыйлыкты кайра  ыйгарууга жол берилбейт. 

4-бап. Сыйлоонун тартиби

27.  Конкурстун лауреаттарын сыйлоо аземи салтанаттуу шартта өткөрүлөт.

28. Конкурстун лауреаттарын сыйлоо жөнүндө маалымат Кыргызпатенттин жана ИМ Мамфондунун расмий сайтында жарыяланат.

/документтин аягы/

№ 1 тиркеме

 Техникалык чыгармачылык жаатындагы

таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурска

катышуу үчүн талапкердин

өтүнмөсү

Талапкердин

Ф.А.А.

Окуусунун/

жумушунун/башка уюмдун, классынын/курсунун

/кызмат ордунун толук аталышы

Номинация

Стипендияга талапкердин негизги жетишкендиктери

 (жобонун III бөлүмүнө ылайык)

Байланыш телефону, e-mail

    Мен _____________________(Ф.А.А) ушул өтүнмөгө кол коюп жатып, документтердин топтомундагы маалыматтардын аныктыгын тастыктайм, техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдардын жана жаштардын арасында конкурстун шарттары менен макулмун.

   /________________/_________________/

       (өзүнүн колу, чечмелөө)

    20___ -жылдын “___” _______________

 

№ 2 тиркеме

 «Техникалык чыгармачылык», «Студенттикилимий – изилдөө иши»деген номинацияларда конкурстун катышуучуларын баалоонун чен белгилери:

Чен белги

Деңгээли (баллдар)

Мекеме Шаар Регион Республикалык Эл аралык
Илимий иш-чараларга (конференцияларга, тегерек столдордо, көргөзмөлөрдө, форумдарда, мектептерде, конкурстарда жана у.с.) катышуу

 

1

2

3

4

5

Кесиптик чеберчилик конкурстарына катышуу

 

1

2

3

4

5

олимпиадаларда, конкурстарда,  эсседе, изилдөө иштеринде, илимий чыгармачылыкта, конференцияларда, көргөзмөлөрдө

II жана III орун алуу

5

10

15

20

25

олимпиадаларда, конкурстарда,  эсседе, изилдөө иштеринде, илимий чыгармачылыкта, конференцияларда, көргөзмөлөрдө

I орун алуу (жеңиш)

10

15

20

30

35

кесиптик чеберчилик конкурстарында II жана III орун алуу

10

15

20

30

35

кесиптик чеберчилик конкурстарында I орун алуу (жеңиш)

 

15

20

25

40

45

Ойлоп табууга патенти бар

 

80

Илимий коомчулукка катышуу (ийрим, СНО, уюм)

1

2

3

4

5

Илимий коомчулукту жетектөө (ийрим, СНО, уюм)

10

15

20

30

40

 

Жаңы көз карашноминациясында:

Чен белги Көрсөткүч Балл
Жаштардын өз күч-аракетин ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган ишке ашырылган долбоорлор же ишке ашырылуучу долбоорлордун саны жана жаштарды региондун, республиканын экономикалык өнүгүшүнө киргизүү, анын ичинде долбоордун актуалдуулугу

 

1 долбоор үчүн 20 б.
Ишке ашырылган жана ишке ашырылуучу социалдык долбоорлордун катышуучуларынын жана убай көрүүчүлөрүнүн саны  (бардык долбоорлор боюнча жыйынтыкталган саны) 50 кишиге чейин 1
51 – 100 киши 2
101 – 300 киши 3
301 – 500 киши 4
500 кишиден жогору 5
Коомдук ишке жигердүү катышкандыгы үчүн алкыш каттардын, дипломдордун, грамоталардын ж.б. болушу

 

Коомдук уюмдардан, бирикмелерден, билим берүү жана башка мекемелеринен

 

1
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан 3
Мамлекеттик бийликтин региондук органдарынан

 

8
Мамлекеттик бийликтин республикалык органдарынан

 

20