Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында Технопарктарды түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик

кызматынын Коллегиясынын

2017-жылдын 14-июлундагы

№ 24 токтому менен

бекитилген

(Кыргызпатент)

Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын

2017-жылдын  17-июлундагы  № 151 биргелешкен буйругу менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында Технопарктарды түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 23-январындагы № 4

редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

  1. Ушул Жобо “Инновациялык иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясына ылайык, университеттердин алдында инновациялык-инвестициялык комплексти түзүү боюнча долбоорлорду тандоо боюнча конкурс уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибин аныктайт.
    1. Конкурстун уюштуруучусу болуп, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (мындан ары – КР БИМ) көмөк көрсөтүүсү астында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары- Кыргызпатент) эсептелет.

3. Конкурстун уюштуруучусу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

– Конкурстун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды;

– өткөрүлө турган Конкурс жөнүндө маалыматтарды коомчулукка/калктын кеңири катмарына жеткирүүнү;

– Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтардын расмий жарыяланган датасынан мурда ачыкка чыгарылышына жол бербөөнү.

4. Конкурстун катышуучулары болуп, мамлекеттик көп профилдүү жогорку окуу жайлары, техникалык профилдеги илимий-изилдөө, долбоорлоо уюмдары эсептелет.

2. Конкурска катышуунун шарттары

5. Конкурстун уюштуруучусу конкурстун өткөрүлүшү жөнүндө кулактандырууну жалпыга маалымдоо каражаттарында, Интернет тарамында, Кыргызпатенттин жана КР БИМдин сайттарында жарыялайт.

6. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу өткөрүлө турган Конкурс жөнүндө (Конкурстун уюштуруучусунун аталышын, дарегин жана байланыш маалымдарын, анын өтө турган убактысын жана ордун ж.б.), аны өткөрүүнүн шарттары, тартиби, орду жана Конкурска катышуу үчүн өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөттөрү жана аларга тиркелүүчү документтер тууралуу маалыматтарды камтууга тийиш.

7. Конкурска катышуу үчүн талапкер кулактандырууда белгиленген мөөнөттө Кыргызпатентке ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык таризделген Конкурска катышууга өтүнмөнү берет. Конкурска катышууга өтүнмө кагаз жана/же электрондук түрдө берилет.

8. Өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

– университеттик технопаркты түзүүнүн концепциясы;

– технопарктын түзүмү;

– технопаркты түзүүнүн бизнес-планы;

– технопаркты түзүүнүн календардык планы;

– долбоордун бет ачары.

9. Конкурска берилген өтүнмөлөр төмөнкү критерийлерге ылайык келүүгө тийиш:

– эркин аянттарга (имараттарга) жана/же жер участокторуна (аянты ____ м2 дан кем эмес) ээлик кылуусу же бар болуусу;

– кадрдык ресурстар – интеллектуалдык менчик жана инноватика жаатында зарыл болгон билимдерге ээ болгон техникалык профилдеги окумуштуулук даражасы бар менеджерлер, ошондой эле квалификациялуу адистер (экономисттер, юристтер, маалыматтык-байланыш технологиялары боюнча адистер) менен камсыздык;

– интеллектуалдык менчикти чарбалык жүгүртүүгө ийгиликтүү тартуу жана инновацияларды рынокко чыгарууга өбөлгө түзүү үчүн, улуттук жана чет өлкөлүк ЖОЖдор, ИИИлер, ведомстволор жана уюмдар менен кызматташуу боюнча тажрыйбанын жана механизмдин болуусу;

– чакан инновациялык ишканаларга, технопарктын дареметтүү резиденттерине (субъектилерине) кызматтарды көрсөтүү боюнча инфратүзүмдүк кызматтарды түзүү мүмкүндүгүнүн болуусу;

– өтүнмө ээсинин (ЖОЖдун, ИИИнин ж.б.) түзүлө турган технопаркка зарыл болгон колдоону (административдик, финансылык, укуктук, маалыматтык ж.б.) көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;

– өтүнмө ээсинин технопарк түзүү үчүн белгилүү бир суммадагы финансы каражаттарын киргизүүгө милдеттенмеси (25-30% өлчөмүндө кошо каржылоо);

– санариптик кызмат көрсөтүүлөр (интернетке кирүү мүмкүндүгү, илимий-изилдөө жана инновациялык долбоорлордун дайындар базасына эркин кирүү мүмкүндүгү, документтерди санариптештирүү ж.б.) үчүн шарттардын болуусу;

– маалыматтык-байланыш технологияларын кеңири колдонуу менен инновациялык долбоорлорду ишке ашыруунун жаңы ыкмаларын жана механизмдерин түзүү жөндөмдүүлүгү.

10. Кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип келип түшкөн өтүнмө Конкурстун уюштуруучусу тарабынан кабыл алынбайт.

11. Катышуучу болуп эсептелген юридикалык жак жоюлуу, банкроттук, кайра түзүлүү, же экономикалык ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган абалда болбоого тийиш.

12. Өтүнмөнүн материалдары мамлекеттик жана мыйзам менен корголгон башка сырды түзүүчү маалымдарды, ошондой эле кызматтык мүнөздөгү жашыруун маалыматтарды камтыбоого тийиш. Конкурстун катышуучуларынын макулдугу менен сунушталган долбоорлор жөнүндөгү маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

13. Конкурска катышууга катталган өтүнмөнүн материалдары катышуучуга кайтарылып берилбейт.

3. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби

14. Конкурсту өткөрүүнүн жана жыйынтыгын чыгаруунун жалпы координациясын Университеттик технопарктарды түзүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары – Ведомстволор аралык комиссия) ишке ашырат.

15. Ведомстволор аралык комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

16. Ведомстволор аралык комиссия Кыргыз Республикасынын кызыкдар болгон министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрүнөн турган курамда бекитилет.

17. Ведомстволор аралык комиссия комиссиянын төрагасынын, төраганын орун басарынын, жооптуу катчынын жана анын мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

18. Ведомстволор аралык комиссиянын отуруму, эгерде анда анын мүчөлөрүнүн теңинен көбү катышса, чечим кабыл алуу үчүн укуктуу болуп эсептелет.

19. Ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруу-техникалык камсыздоону Кыргызпатент ишке ашырат.

20. Ведомстволор аралык комиссиянын негизги максаты болуп, көп профилдүү жогорку окуу жайларында, илимий-изилдөө долбоордук уюмдарында технопарктарды түзүү боюнча долбоорлорду тандоо эсептелет.

21. Конкурс эки этапта өткөрүлөт.

Биринчи этапта келип түшкөн өтүнмөлөрдүн өтүнмөнүн формасына жана берилген документтердин пакетинин конкурстун талаптарына ылайыктуулук жана толуктук предметине, ошондой эле бул Жобонун критерийлерине шайкештигине баалоо ишке ашырылат. Көрсөтүлгөн критерийлердин ар бири үчүн көрсөткүчтөр аныкталган, алардын бөлүгүндө баалоо жүргүзүлөт жана салмактын тиешелүү көрсөткүчтөрү баллдар менен аныкталат (2-тиркеме).

22. Конкурсту өткөрүүнүн экинчи этабында Ведомстволор аралык комиссиянын алдында 25 тен жогору баллдарды алган өтүнмөлөрдүн эл алдында бет ачарлары өткөрүлөт.

23. Экинчи этаптын жыйынтыктары боюнча Ведомстволор аралык комиссия эң көп баллдарды алган конкурстун жеңүүчүсүн аныктайт.

24. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн саны 2ден кем эмес жогорку окуу жайларын же илимий уюмдарды түзөт.

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 23-январындагы № 4 редакциясына ылайык)

25. Конкурстун жеңүүчүсүнө Кыргызпатент менен Технопаркты түзүү боюнча тараптын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде университеттик технопаркты түзүүгө грант берилет.

26. Грант Кыргызпатенттин каражаттарынан, ошондой эле Технопаркты түзүү боюнча тараптардын каражаттарынан каржыланат.

27. Кыргызпатент Конкурстун жыйынтыктары боюнча маалыматты расмий сайтта жайгаштырат.

[Документтин аягы]

 

Кыргыз Республикасынын жогорку

окуу жайларынын алдында Технопарктарды

түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн

тартиби жөнүндө жобого

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасында Технопарктарды

түзүү боюнча

конкурска катышууга өтүнмө

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен, өтүнмө ээсинин аталышы)

 

Дареги (юр.дареги)  _____________________________________________________________

Электрондук почтасы: ___________________________________________________________

Байланыш телефонунун/факсынын номери:_________________________________________

 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________аркылуу

(Өтүнмө ээсинин жетекчисинин же өтүнмө ээсинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызмат орунунун аталышы, аты-жөнү)

 

Конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууда жана Кыргыз Республикасында Технопарктарды түзүү боюнча Конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жободо (мындан ары – Жобо) белгиленген шарттарда Кыргыз Республикасында Технопарктарды түзүү боюнча конкурстук тандоого катышууга макулдугу тууралуу билдирет.

 

Жобонун шарттарына ылайык, өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

1)      __________________________  _____ баракта

2)      __________________________  _____ баракта

3)      __________________________  _____ баракта

4)      __________________________  _____ баракта

5)      __________________________  _____ баракта

 

Биз сунуштап жаткан маалымат мамлекеттик же мыйзам менен корголуучу башка сырды, ошондой эле кызматтык мүнөздөгү жашыруун маалыматты камтыбайт. Берилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө кепилдик беребиз.

 

Аты-жөнү______________________________________________________

 

Колу __________________                                                                                                           датасы 2017-жылдын «_____»______________

 

Кыргыз Республикасынын жогорку

окуу жайларынын алдында Технопарктарды

түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн

тартиби жөнүндө жобого

2-тиркеме

Баалоонун критерийлери

  Катышуучу   №___________

 

Баалоонун көрсөткүчү

Баллдарды кошуп эсептөөнүнметодикасы

Баллдардын

Максималдуу саны

1

Башкарууда эркин аянттарга (имараттарга) жана/же жер участокторуна ээлик кылуусу же бар болуусу;

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

2

Кадрдык курам – интеллектуалдык менчик жана инноватика жаатында зарыл болгон билимдерге ээ болгон техникалык профилдеги окумуштуулук даражасы бар менеджерлер, ошондой эле квалификациялуу адистер (экономисттер, юристтер, маалыматтык-байланыш технологиялары боюнча адистер) менен камсыз кылуу; Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

3

Интеллектуалдык менчикти чарбалык жүгүртүүгө ийгиликтүү тартуу жана инновацияларды рынокко чыгарууга өбөлгө түзүү үчүн, улуттук жана чет өлкөлүк ЖОЖдор, ИИИлер, ведомстволор жана уюмдар менен кызматташуу боюнча тажрыйбанын жана механизмдин болуусу

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

4

Чакан инновациялык ишканаларга, технопарктын дареметтүү резиденттерине (субъектилерине) кызматтарды көрсөтүү боюнча инфратүзүмдүк кызматтарды түзүү мүмкүндүгүнүн болуусу

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

5

Өтүнмө ээсинин (ЖОЖдун, ИИИнин ж.б.) түзүлө турган технопаркка зарыл болгон колдоону (административдик, финансылык, укуктук, маалыматтык ж.б. ички) көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

Бардыгы болуп баллдар

 

Аты-жөнү  _____________________________________________________________

Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөсүнүн колу___________________________

2017-жылдын «____»____________.

 

Эскертүү: Өтүнмөгө биринчи жетекчи же ага ыйгарым укуктуу башка жак кол коёт.