Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында бош кызмат ордун ээлөөгө жана кызматтык жылдырууга конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык  кеңешинин  2017-жылдын 26-майындагы № 6-чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 7- июнундагы № 126-буйругу менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында бош кызмат ордун ээлөөгө жана кызматтык жылдырууга конкурс

өткөрүүнүн тартиби жөнүндө

 ЖОБО

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

1.      Негизги жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында бош кызмат ордун ээлөөгө жана кызматтык жылдырууга конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ушул жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) борбордук аппаратынын  жана анын ведомствого караштуу уюмдарынын бош кызмат орунун ээлөөдө конкурс жана  кызматтык жылдыруу процессин өткөрүүнүн шарттарын жана тартибин белгилейт.

Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Кыргызпатенттин кызматкеринин Кыргызпатенттин бош кызмат ордун (мындан ары – кызмат орду) ээлөөсү ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү аркылуу жүргүзүлөт.

3. Бош кызмат орду – Кыргызпатенттин кызматкери ээлебеген шттатык бирдик. Бош кызмат ордун ээлөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

–  кызматкердин ишин баалоонун жыйынтыктары боюнча кызматтык жылдыруу;

–  ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү;

–   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарында каралган ротация катары.

4. Кыргызпатенттин кызматкерлери, ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринен тышкары, мамлекеттик жарандык кызматкерлер (мындан ары – кызматкерлер) болуп саналышат.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

5. Кызматтык орундарга квалификациялык талаптарга кызмат орундарынын категориясын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимин деңгээлине жана тармагына,  адистиги боюнча  стажына жана иш тажрыйбасына жана тиешелүү кесиптик көндүмдөрүнө талаптар киргизилет.

Кыргызпатент мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча анын штаттык жүгүртмөсүндо каралган кызмат орундарына квалификациялык талаптарды иштеп чыгат жана бекитет.

2. Конкурс жана конкурстук комиссия

6.  Кыргызпатентке кызматка киришүү конкурстук негизде (мындан ары – конкурс) жүргүзүлөт.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын жөндөмдүүлүктөрүнө жана кесиптик даярдыгына жараша бош кызмат ордун ээлөөгө бирдей укугун камсыздайт.

7. Конкурсту өткөрүүнүн максаты болуп  ээленүүчү кызмат ордуна коюлган квалификациялык талаптарга ылайык, билими, иш тажрыйбасы, кесиптик жана жалпы билими, ишкер сапаттары, ошондой эле талапкерлердин умтулуусу менен кошо кыйла мыкты даярдыгы бар талапкерлерди аныктоо болуп саналат.

Конкурс бош кызмат орунуна бир гана кандидат талапкерлигин койгон учурда дагы өткөрүлөт.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

8. Бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстун катышуучусу – бул ушул Жободо белгиленген тартипте конкурска катышууга арыз берген жана конкурска катышууга жол берилген жак.

9. Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү Кыргызпатенттин персоналын башкаруу кызматына жана аттестациялык-конкурстук комиссиясына жүктөлөт.

10. Бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү үчүн Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерлерди тандоо жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген аттестациялык-конкурстук комиссия (мындан ары – комиссия) түзүлөт.

11. Кыргызпатенттин конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

– конкурстук комиссиянын төрагасы – Кыргызпатенттин статс-катчысы. Статс-катчынын кызмат орду бош болгон учурда бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагалыгына комиссиясынын мүчөлөрүнөн ичинен Кыргызпатенттин жетекчиси белгилеген бирөө дайындалат.

Конкурстук комиссиянын мүчөлөрү:

– Кыргызпатенттин этика боюнча комиссиянынын төрагасы;

– Кыргызпатентте коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу;

– тиешелүү тармактык багыттагы жарандык коомдун институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

– персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

– Кыргызпатенттин башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери (адистери).

Конкурстук комиссиянын катчысы Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.

Комиссиянын катышпаган мүчөлөрүнүн ордун ээлөөгө жол берилбейт.

Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарында  конкурстук комиссия түзүлүшү мүмкүн, анын курамы Кыргызпатенттин статс-катчысы менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарынын конкурстук комиссиясынын төрагалыгына  конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен  бир кызматкер Кыргызпатенттин статс-катчысы менен макулдашуу боюнча Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан дайындалат.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

12. Атайын кесиптик  иштин түрлөрүндө атайын кесиптик билимдерин текшерүү жүргүзүү үчүн конкурстук комиссия тарабынан эксперттер ишке тартылышы мүмкүн. Эксперттердин жыйынтыктары сунуштоочу мүнөзгө ээ жана протокол менен таризделет.

13. Конкурс өткөрүүдө конкурстук комиссия төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

– конкурсту өткөрүүнүн мөөнөттөрүн жана иш регламентин аныктайт;

– практикалык тапшырма жана баарлашуу үчүн баалардын чен белгилерин бекитет;

– конкурстун катышуучулары тарабынан берилген документтерди карайт жана тестирлөөгө жол берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– практикалык тапшырманы текшерет;

– конкурстун катышуучулары менен баарлашуу жүргүзөт;

– тандалып алынган талапкерди бош кызмат ордуна дайындоо үчүн сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат;

– айрым талапкерлерди Кыргызпатенттин кадрларынын ички резервине киргизүү үчүн сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

14. Персоналды башкаруу кызматы:

–   бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерленген жарандардын документтерин кабыл алууну жүргүзөт;

– бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерленген жарандарга конкурсту өткөрүүнүн шарттары жөнүндө маалымат берет;

– конкурстук комиссиянын мүчөлөрү үчүн документтерди даярдайт;

– тестирлөөнүн катышуучуларынын тизмесин түзөт;

– конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрду даярдайт;

– практикалык тапшырмага жана баарлашууга суроолордун тизмегин жана баалоонун чен белгилерин иштеп чыгат;

– конкурстун катышуучуларына конкурстун бардык этаптарынын орду, датасы жана убактысы жөнүндө кабарлайт;

– мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө бөлүмүнө (борборуна) конкурстун катышуучуларын каттоо жүргүзүүгө көмөктөшөт.

15. Кыргызпатент:

– ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөнүн документтерин карагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде берет;

– конкурстук комиссиянын катчысын (же персоналды башкаруу кызматынын кызматкерин) конкурстун катышуучусун каттоо жүргүзүүдө Тестирлөө борборуна көмөктөшүү үчүн жана тестирлөөнүн протоколуна кол коюу үчүн жөнөтөт;

– өзүнүн расмий веб-сайтында Кыргызпатенттин ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегин, ошондой эле болжолдуу предметтин тесттерди, жоопторунун варианттары жок, берет.

Предметтик тесттер ар бир кызмат орун боюнча квалификациялык талаптарга ылайык келиши керек.

3. Конкурсту өткөрүүнүн шарттары жана тартиби

16. Бош кызмат орун пайда болгондо Кыргызпатенттин статс-катчысы үч жумушчу күндүн ичинде жазуу түрүндө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабар берет.

17. Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарында бош кызмат орун пайда болгондо ведомствого караштуу уюмдун жетекчиси Кыргызпатенттин статс-катчысына, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабар берет.

18. Бош кызмат орунду ээлөөгө конкурстар төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

– кадрлардын ички жана улуттук резервинде турган жактардын арасында конкурс;

– ачык конкурс.

4. Кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактардын арасында

 конкурс өткөрүү

19. Биринчи кезекте конкурс кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактардын арасында өткөрүлөт.

20. Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргызпатенттин статс-катчысынын сунуштоосу боюнча бош кызмат ордуна  коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келген, кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактардын арасында конкурс өткөрүүнүн мөөнөттөрүн көрсөтүү менен тиешелүү акт чыгарат.

21. Персоналды башкаруу кызматы тиешелүү акт чыккандан кийин эки жумушчу күндүн ичинде кадрлардын ички резервине киргизилген жактарды Кыргызпатенттин расмий веб-сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу же электрондук почта (башка байланыш каражаттары)  менен маалымат берүү   аркылуу кабарландырат жана ал тууралуу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымдайт.

22. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук кадрлар резервине киргизилген жактарды эки жумушчу күндүн ичинде веб-сайтка маалымат жайгаштыруу жана электрондук почта менен маалымат берүү аркылуу конкурс өткөрүү жөнүндө кабарландырат.

Конкурска катышууну каалаган жактар конкурс өткөрүү жөнүндө кабарлоодон кийин беш жумушчу күндөн  кем эмес мөөнөттүн ичинде конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арызды жана керектүү документтерди берет.

23. Кадрлардын ички жана Улуттук резервдеринде турган жактар үчүн конкурс предметтик тесттер боюнча тестирлөөдөн башталат.

24. Бош кызмат ордун ээлөөгө кадрлардын ички жана Улуттук резервде турган жактардын арасында конкурс өткөрүүнүн узактыгы 20 жумушчу күндөн ашпоого тийиш.

Мамлекеттик сырларга кирүү мүмкүндүгүн алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүү талап кылынгандар үчүн бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук резервде турган жактардын арасында конкурс өткөрүүнүн узактыгы 50 жумушчу күндү түзөт.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

5. Ачык конкурс өткөрүү

25. Эгер кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактардын арасындагы конкурс болбой калса же конкурстан ткн адам кызмат ордуна дайындалбаган болсо ачык конкурс жарыяланат.

26. Ачык конкурс төмөнкү тартипте өткөрүлөт:

– ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялоо;

– конкурска катышууну каалаган жарандардан документтерди кабыл алуу;

– конкурстун өзүн өткөрүү.

27. Конкурсту өткөрүү төмөнкү этаптарды камтыйт:

– конкурстун катышуучуларынын документтерин кызматкерлерге коюлган талаптарга ылайык келишине карап чыгуу;

– бош кызмат орундарына кандидаттарды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда жана аймактын бөлүмдөрүндө негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө;

– практикалык тапшырма;

– баарлашуу.

Ачык конкурс өткөрүүдө кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактар конкурстан жалпы негизде өтүшөт.

28. Ачык конкурс бош кызмат оруну болгон учурда  бош кызмат оруну пайда болгондон тартып он жумушчу күндүн ичинде гезитке жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий веб-сайтында же болбосо башка расмий жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле Кыргызпатенттин расмий веб-сайтында конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштыруу аркылуу жаярыланат, эгерде конкурс ички жана Улуттук резервде турган жактардын арасында болбой калса, же конкурс боюнча өткөн адам кызмат орунуна дайындалбаган болсо.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

29. Бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат төмөнкүдөй маалыматтарды камтышы керек:

– мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

– бош кызмат орунунун аталышы;

– бош кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптар;

– бул кызмат ордунун функционалдык милдеттери;

– конкурска катышуу үчүн керектүу документтердин тизмеги;

– документтерди кабыл алуунун убактысы жана орду.

Ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында берилген маалыматтарды камтыбаган, конкурс өткөрүү жөнүндө кыскача маалыматты мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен Кыргызпатенттин расмий сайттарындагы толук маалыматка милдеттүү түрдө шилтеме берүү менен гезитке жайгаштырууга жол берилет.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып он жумушчу күндүн ичинде, бирок анда көрсөтулгөн мөөнөттөн кеч эмес, кабыл алынат.

Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген кошумча маалыматты камтышы мүмкүн.

30. Бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышууга бош кызмат ордун ээлөө үчүн  керектүү белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген, 21 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугу бар.

31. Жаранга конкурска катышууга төмөнкү учурларда жол берилбейт:

– соттун чечими менен ал аракетке жөндөмсүз деп табылса;

– мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген соттун чечими менен белгилүү мөөнөткө Кыргызпатентте каралган кызмат орундарын ээлөөгө укуктарынан ажыратылса;

– жарандын Кыргызпатенттин кызматкери менен жакын тууганчылыгы (ата-энеси, жубайы, балдары, асырап алуучулары, асырап алынгандары, бир тууган жана аталаш же энелеш бир туугандары, чоң атасы, чон энеси, неберелери), эгер анын келечектеги кызматы бири-бирине түздөн-түз  баш ийүү же контролдо болуусу менен байланыштуу болсо;

– бош кызмат ордун ээлөө үчүн керектүү белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;

– керектүу документтерди бербесе;

– мыйзам менен  белгиленген тартипте  жоюлбаган жана алынбаган соттолгондугу болсо.

32. Бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурсту өткөрүүнүн узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумушчу күндөн ашпоого тийиш.

Мамлекеттик сырларга кирүү мүмкүндүгүн алуу үчүн текшерүү иш-чараларын өткөрүү талап кылынгандар үчүн бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө конкурс өткөрүүнүн узактыгы 60 жумушчу күндү түзөт.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

6. Документтерди кабыл алуу жана карап чыгуу

33. Конкурска катышууга керектүү документтердин топтомуна төмөнкүлөр кирет:

– жеке арызы, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен өмүр баяны, таржымалы, фотосүрөтү;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариуста же иштеген жеринде кадрларды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу, окумуштуу даражасын жана окумуштуу наамын берүү жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү).

– сунуштоо каттары (кошумча берилиши мүмкүн);

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган учурларда, ден-соолугу жөнүндө маалымкат.

Аңгемелешүү этабына жол берилген талапкерлерге Кыргызпатент тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан соттолгондугу жоктугу жөнүндө маалымат суралат.

Конкурстан өтүп, кызмат ордуна дайындалган жактардын алынбаган соттолгондугу аныкталганда Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

34. Конкурска катышуучулардын документтерин конкурстук комиссиянын кароосу документтерди кабыл алуу аяктангандан кийин үч күндөн кеч эмес жүргүзүлөт.

Коблган талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

35.Конкурска катышууга байланышкан чыгымдарды (конкурс өткөрүлчү жерге баруу-келүү, турак жай жалдоо, жашап туруу, байланыш каржаттарынын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануу) жарандар жеке каражаттарынан жүргүзүшөт.

36. Берилген документтерди изилдөөнүн негизинде конкурстук комиссия алардын тиешелүү кызмат ордуна коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келиши жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөдөн өтүүгө жол берүү жөнүндө чечим кабыл алат.

Мамлекеттик сырларга кирүү мүмкүндүгүн алуу талап кылынгандар үчүн бош кызмат орунун ээлөөгө конкурска катышуучу адам, эгерде улуттук коопсуздук маселелерин башкарган мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган ага мамлекеттик сырларга кирүүгө уруксат берүудөн баш тартса, конкурска катышуудан четтетилет (конкурстун кайсы этабында болбосун).

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

7. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билүүлөрүн жана көндүмдөрүн текшерүү

 37. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билүулөрүн жана көндүмдөрун текшерүү Тестирлөө борборунда тестирлөө түрундө жүргүзүлөт.

Тестирлөөнүн максаты болуп мамлекеттик башкаруу жана интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүсүнүн жалпы деңгээлин аныктоо саналат.

38. Билимдеринин жалпы деңгээлин текшерүү негизги тесттер боюнча тестирлөө түрундө жүргүзүлөт. Талапкерлердин кесиптик билимдерин дана билүүлөрүн текшерүү предметтик тесттер боюнча бааланат.

39. Негизги жана предметтик тесттердин суроолорунун саны мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. Негизги жана предметтик тесттер мамлекеттик жана расмий тилдерде тузүлөт.

Тесттин негизги түрү боюнча тестирлөө конкурстун бардык катышуучулары үчүн, кадрлардын ички жана Улуттук резервинде турган жактардан башкасына, милдеттүү. Предметтик тесттер атайын багыт боюнча тестирлөөнүн катышуучуларынын билим деңгээлин аныктоо үчүн суроолорду камтыйт.

Предметтик тесттер мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде берилген Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегине ылайык түзүлөт. Предметтик тесттер Кыргызпатент тарабынан бекитилген ар бир кызмат орду боюнча квалификациялык талаптарга ылайык келиши керек.

40. Тестирлөөнүн жыйынтыктары протокол менен таризделет жана Тестирлөө борбору тарабынан Кыргызпатенттин конкурстук комиссиясынын өкүлүнө өткөрүлүп берилет.

Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмес алган талапкерлерге тестирлөө этабынан кийин конкурстук комиссия тарабынан өткөрүлчү практикалык тапшырмага катышууга жол берилет.

41. Кызмат орду боюнча функционалдык милдеттерин аткарууга байланышкан маселелер боюнча атайын билимдерин жана көндүмдөрүн аныктоо үчүн Кыргызпатент тарабынан ар бир кызмат ордуна практикалык тапшырмалар иштелип чыгат.

Ташырмалардын форматы, алардын татаалдыгыны даражасы, тапшырманы аткарууга берилген жалпы убакыт, туура жоопторду баалоонун чен белгиси Кыргызпатенттин конкурстук комиссиясы тарабынан аныкталат.

Конкурска катышуучулардын практикалык иштери Кыргызпатенттин конкурстук комиссиясы тарабынан бааланат.

Практикалык тапшырма 10 баллдык шкала боюнча бааланат.

42. Кийинки этапка – баарлашууга практикалык тапшырамалрды аткарууда 50 пайыздан кем эмес деңгээлге коюлган босоголук маанилерден төмөн эмес, орточо баа алган талапкерлер катышууга жол берилет.

8. Талапкерлер менен баарлашуу

43. Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерлердин инсандык жана кесиптик сапаттары жана келечектеги иши, күтүүлөрү, умтулуулары жөнүндө түшүнүктөрү аныкталат.

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган талапкерлер менен баарлашуу өткөрүү үчүн суроолордун болжолдуу тизмегин иштеп чыгат, ал Кыргызпатентте баарлашуу өткөрүү үчүн суроолордун тизмегин иштеп чыгууга негиз болот.

Бир эле кызмат ордуна талапкерлерге окшош (бирдей) суроолор берилет. Бош кызмат ордун ээлөө маселесине тиешелүү башка жагдайларды аныктоо керек болгондо башка кошумча суроолор берилиши мүмкүн.

44. Баарлашуу өткөрүүдө конкурстук комиссия тарабынан баарлашуунун видео жаздыруусу жана аудио жаздыруусу жүргүзүлөт.

45. Конкурстун катышуучусунун жазуу түрүндөгү арызы боюнча баарлашуунун видео жаздыруусунун жана аудио жаздыруусунун ага тиешелүү бөлүгүнүн көчүрмөсү үч күндүн ичинде берилет же ал катышкан баарлашуунун толук видео жаздыруусу жана аудио жаздыруусу көрсөтүлөт.

Баарлашуулардын видео жаздыруусу жана аудио жаздыруусу Кыргызпатенттин персоналды башкаруу кызматында үч жыл бою сакталышы керек.

46. Баарлашуу өткөрүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимдерин, билүүлөрүн жана көндүмдөрүн текшерүүнүн жыйынтыктарына таянат.

Баарлашуунун жүрүшүндө конкурстук комиссия талапкерлерди төмөнкү параметрлер боюнча 10 баллдык шкала боюнча баалайт:

–          инсандык сапаттары;

–           ишкер сапаттары;

–          лидерлик сапаттары;

–          кесиптик сапаттары;

–          күтүүлөрү;

–          умтулуусу;

–  Кыргызпатенттин системасында карьералык өсүү жана жылдыруу үчүн талапкердин мүмкүнчүлүктүү дараметтери;

–           оюн так билдирүүгө жөндөмү.

Баарлашуунун жыйынтыктары боюнча конкурстук комиссия ушул Жобонун 46-пунктунун үчүнчү-онунчу абзацтарында берилген параметрлерге ылайык талапкер алган баллдарды  суммалоо жана аларды бул параметрлердин санына бөлүү аркылуу  талапкердин баарлашууда алган баллдарын аныктайт.

47. Конкурстун бардык этаптарындагы жыйынтыктарын кошуу аркылуу аныкталган эң көп баллды алган конкурска катышуучуну конкурстук комиссия  бош кызмат ордун ээлөөгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Комиссиянын чечими отурумга катышкан анын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең чыккан учурда төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болот.

Комиссиянын ар бир мүчөсү эң көп бал алган конкурска катышуучуну сунуштоого “каршы эмесмин” же “каршымын” деп гана добуш берет.

Эгерде конкурстук комиссия тарабынан эң көп балл алган талапкерди сунуштабоо чечими кабыл алынса, Кыргызпатенттин жетекчиси конкурсту кайталап өткөрүү тууралуу чечим кабыл алат. Мында эң көп бал алган конкурска катышуучуну сунуштоого каршы добуш берген конкурстук комиссиянын мүчөлөрү жазуу жүзүндө жүйө келтирилген баш тартууну берүүгө тийиш, ал конкурстук комиссиянын отурумунун протоколуна тиркелет.

 

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

48. Эгер талапкерлер бирдей өлчөмдөгү баллдарды алып калса, конкурстук комиссия Кыргызпатентте этностук таандулугу жана жынысы аз өкүлдөнгөн талапкерди сунуштайт.

Бирдей өлчөмдөгү баллдарды алган талапкерлер бир этноско таандык, бирдей жыныста болгон учурда чечим отурумга катышкан комиссиянын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Добуштардын саны бирдей болгондой конкрстук комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

Конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү бир гана талапкер үчүн оң добуш берет, мында “калыс” вариантына жол берилбейт.

49. Конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары боюнча конкурстук комиссиянын чечими талапкер жокто кабыл алынат. Конкурстун жыйынтыктары  конкурска катышуучуларга конкурс аяктагандан кийин жарыяланат, ошондой эле конкурстун жыйынтыктары боюнча конкурстук комиссия тарабынан сунушталган жакты кызмат ордуна дайындоо жөнүндө тиешелүү акт чыккандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде Кыргызпатенттин расмий веб-сайтына жарыяланат.

50. Конкурстук комиссиянын курамынын үчтөн экисинен кем эмеси катышкан учурда отурум ыйгарым укуктуу деп саналат.

51. Конкурстук тандап алуунун жыйынтыктары протокол менен таризделе, ага конкурстук комиссиянын төрагасы, катчысы жана  отурумга катышкан мүчөлөрү кол коет. Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюму конкурс өткөргөндө протоколдун кочүрмөсү конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан Кыргызпатенттин статс-катчысына үч жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө жөнөтүлөт. Протоколдун көчүрмөсү конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга үч жумушчу күндөн кеч эмес жөнөтүлөт.

52. Кыргызпатенттин статс-катчысы үч жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө Кыргызпатенттин жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат ордуна дайындоо жөнүндө сунуштама киргизүүгө жана Кыргызпатенттин расмий веб-сайтына маалымат жайгаштырууга тийиш.

Ведомствого караштуу уюмдарда конкурс өткөрүүдө Кыргызпатенттин статс-катчысы протоколдун көчүрмөсүн алган күндөн тартып үч жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө төмөнкүлөргө сунуштама киргизет:

–                     Кыргызпатенттин жетекчисине – анын номенклатурасынын кадрларына киргизилген бош кызмат орунуна;

–                     ведомствого караштуу уюмдун жетекчисине – анын номенклатурасынын кадрларына киргизилген бош кызмат орунуна;

Ведомствого караштуу уюмдарда конкурс өткөрүүдө сунуштамаларды киргизүүнүн жана Кыргызпатенттин веб-сайтында маалыматтарды жайгаштыруунун мөөнөтү жети жумушчу күндү түзөт.

Эгерде Кыргызпатенттин Статс-катчысынын кызмат оруну бош болсо, бош орунга конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштама Кыргызпатенттин жетекчисине үч жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө киргизилет.

 

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

 

53. Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмунун жетекчиси үч жумушчу күндүн ичинде конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды кызмат орунуна дайындоо жөнүндө буйрук чыгарат.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

54. Кыргызпатенттин жетекчиси берилген талапкерди конкурстук тандап алуунун жол-жоболору бузулган факты аныкталган учурда гана четке кагышы мүмкүн.

55. Эгерде ачык конкурс өткөрүүнүн натыйжасында  талапкерлер зарыл болгон босоголук маанилерге ээ боло албаса же андан ары катышуудан баш тартышса, Кыргызпатенттин жетекчиси кайра конкурс өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

56. Конкурстун жыйынтыктары боюнча компьютердик тестирлөөдөн, практикалык тапшырмаларды аткаруудан жана баарлашуудан өтүүдө баллдардын жалпы санынан 70 пайыздан кем эмес балл алган, бирок бош кызмат ордун ээлөөгө сунушталбаган талапкерлер конкурстук комиссия тарабынан Кыргызпатенттин кадрларынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.

9. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы

 сыноо мөөнөтү

57. Кызматка алгач киришкен кызматкердин кесиптик сапаттарын текшерүү үчүн Кыргызпатенттин жетекчиси аны үч айга чейинки сыноо мөөнөтү менен, ээлеген кызматы боюнча эмгек акысын төлөө менен кызмат ордуна дайындайт. Сыноо мөөнөтүнө эмгекке убактылуу жөндөмсүздүгүнүн мезгили жана жүйөлүү себептер боюнча кызматкер жумушта жок болгон башка мезгилдер кирбейт.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

58. Конкурстук комиссиянын сунуштоосу боюнча үч айга чейинки сыноо мөөнөтү Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек стажы бар жактардын кызматка киришүүсүндө белгилениши мүмкүн.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 21-августундагы № 183 буйругунун редакциясында)

59. Сыноо мөөнөтү аяктагандан кийин мыйзам менен аныкталган тартипте кызматкерди баалоо жүргүзүлөт, анын негизинде кызматкердин ээлеген кызмат ордуна ылайык келиши жөнүндө чечим кабыл алынат. Эгер баалоонун жыйынтыгы канааттандырарлык эмес деп табылса, анда кызматкер мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен кызматтан бошотулат.

60. Кызматкерди  кийинки баалоо жалпы негизде жүргүзүлөт.

61. Кызмат ордун ээлеген кызматкерди сыноо мөөнөтү өтүп жаткан мезгилде ага карата Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы күчүндө болот.

62. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаштар мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан каралат.

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул эмес болгон учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

10. Кызматтык жылдыруу жана ротация катары бош кызмат ордун ээлөө

63. Бош кызмат орду пайда болгон учурда Кыргызпатенттин жетекчиси кызматкердин ишин баалоонун жыйынтыктары боюнча аны кийинки жогору турган кызмат ордуна, квалификациялык талаптарга ылайык келүү шартында, кызматтык жылдыруу катары дайындоого укуктуу.

Кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу эске алынат жана жаңы кызмат ордуна дайындоодо артыкчылык болуп эсептелет.

Тартипке чакыруу жаза чарасы болсо кызматкер кызматтык жылдыруу катары кызмат ордунан жогорулатылышы мүмкүн эмес.

64. Кызматтык жылдырууга талапкерленген жактар  же кадрлардын ички жана Улуттук резервинен келүүчү жактар кызмат ордуна дайындалбаган учурда, бош кызмат ордун ротация катары ээлөөгө жол берилет.