Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңеши жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 6-августундагы № 5-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы № 135-буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңеши жөнүндө

ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңеши жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, милдеттерин жана иштөө тартибин регламенттейт.

Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 131-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыкты.

 

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңеши (мындан ары – ИТК) интеллектуалдык менчик объектилерин коргоонун жана инновацияларды өнүктүрүү теориясынын жана практикасынын эң маанилүү маселелери боюнча сунуштарды жана иштелмелерди карап чыгуу үчүн кеңешүүчү орган болуп эсептелет:

 

– ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын, фирмалык аталыштарды (мындан ары – өнөр жай менчик объектилери);

– илим, адабият жана искусство чыгармаларын (мындан ары – автордук укук объектилери);

– аткарууларды, фонограммаларды, коюуларды, эфирдик жана кабелдик берүү уюмдарынын берүүлөрүн (мындан ары – чектеш укуктар объектилери);

– селекциялык жетишкендиктерди (өсүмдүктөрдүн сортторун жана жаныбарлардын породаларын), интегралдык микросхемалардын топологияларын, салттуу билимдерди;

– өнөр жай менчик объектилерине өтүнмөлөрдү экспертизалоонун келечектүү технологиялык процесстерин жана аларды патенттик-маалыматтык камсыз кылууну жакшыртуу;

– инновациялык ишмердүүлүк жаатында өнүктүрүү маселелерин карап чыгуу.

2. ИТК Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү, Кыргыз Республикасы мүчө болуп эсептелген эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. ИТК Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана анын ведомствого караштуу уюмдары, кызыкдар болгон коомдук уюмдар, алдыңкы окумуштуулар жана адистер менен иш жүргүзөт.

4. ИТКнын ишмердүүлүгүн уюштуруучулук-техникалык камсыз кылуу ведомстволук актыларды жакшыртуу боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан ишке ашырылат.

IIИТКнын негизги милдеттери жана функциялары

 

5. ИТКнын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жакшыртуу боюнча сунуштарды карап чыгуу;

– Кыргызпатенттин ведомстволук актыларын жакшыртуу боюнча сунуштарды карап чыгуу;

– Кыргызпатенттин ведомствосуна караштуу уюмдарды иштетүү жана ушул уюмдар менен Кыргызпатенттин өз-ара натыйжалуу аракеттешүүсү боюнча сунуштарды карап чыгуу жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.

6. Негизги милдеттерге ылайык ИТК төмөнкү функцияларды аткарат:

– Интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатындагы ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу жана иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун (мындан ары – ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ) отурумунда каралган Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана анын ведомствосуна караштуу уюмдар тарабынан даярдалган сунуштарды карап чыгат жана бул сунуштар боюнча корутундуларды берет;

– интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонууда келип чыгуучу маселелерди карайт, бул маселелерди чечүүгө багытталган сунуштарды даярдоону камсыз кылат, ченемдик актылардын жана усулдук документтердин долбоорлору боюнча корутунду берет;

– интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташтык маселелерин карайт, мындай кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдоону камсыз кылат;

– интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы иштердин абалын, интеллектуалдык менчик жана инновациялык ишмердүүлүк жаатында колдонулуп жаткан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуунун практикасын жалпылаштырууну системалык талдоонун натыйжаларын карап чыгат;

– Кыргызпатенттин ведомствосуна караштуу уюмдарын маалыматтык камсыз кылуу жана маалыматтык процесстерди автоматташтыруу, технологиялык процесстерди комплекстүү автоматташтыруу системаларын, патенттик алымдардын, каттоо жыйымдарынын жана автордук сый акылардын эсебин алуу жана контролдоо системасын жакшыртуу боюнча сунуштарды карап чыгат жана зарыл болгон сунуштарды иштеп чыгат;

– интеллектуалдык менчиктин ролун жана маанисин пропагандалоону жана аны укуктук коргоону жакшыртуу боюнча сунуштарды карап чыгат;

 III. Кеңештин курамы

7. ИТКнын курамы Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен жана анын ведомствосуна караштуу уюмдарынын жетекчилеринен түзүлөт.

8. ИТКнын төрагасы болуп Кыргызпатенттин төрагасы эсептелет.

9. ИТКнын жеке курамы, ИТКнын төрагасынын орун басары, ИТКнын жооптуу катчысы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет.

10. ИТКнын алдында Иш регламентине ылайык иш алып бара турган Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча туруктуу жумушчу топ (мындан ары – ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ) иштейт.

11. ИТКнын же ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун ишине катышуу үчүн белгиленген тартипте ( макулдашуу боюнча же тиешелүү жетекчилердин уруксаты менен) ИТКнын же ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун курамына кирбеген Кыргызпатенттин жана анын ведомствосуна караштуу уюмдардын кызматкерлери, ошондой эле мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер тартылышы мүмкүн.

IV. ИТКнын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

12. ИТКнын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

– ИТКнын иш планына сунуштарды киргизүүгө;

– ИТКнын отурумдарында талкуулоо үчүн даярдалган материалдар, ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун материалдары менен таанышып чыгууга;

– отурумдарда талкууланган маселелер боюнча эркин пикир алмашууга;

– көпчүлүк менен кабыл алынган ИТКнын сунуштарына макул болбогон учурда, талкууланган маселе боюнча өзүнүн пикирин жазуу жүзүндө билдирүүгө.

13. ИТКнын мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

– ИТКнын отурумдарына катышууга, ИТКнын ишине активдүү катышууга;

– бекитилген иш планына ылайык ИТКнын тапшырмаларын аткарууга;

– ИТКнын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча каралып чыга турган материалдарга корутундуларды жана пикирлерди берүүгө.

V. ИТКнын ишин уюштуруу

14. ИТКнын Иш планы квартал сайын Кыргызпатенттин төрагасы тарабынан бекитилет.

Бекитилген планга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар ИТКнын Төрагасы тарабынан каралып чыгат.

15. ИТКнын отурумдары ИТКнын иш планында караштырылган мөөнөттөрдө өткөрүлөт. ИТКнын Төрагасынын чечими менен кезексиз отурумдар өткөрүлүшү мүмкүн. ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун отурумдары алардын иш пландарына ылайык жумушчу топтун иш регламенти боюнча өткөрүлөт. ИТКнын төрагасы жок болгон учурда анын милдеттерин ИТКнын төрагасынын орун басары аткарат.

16. Отурумдарга карата зарыл материалдарды даярдоо Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар тарабынан камсыз кылынат.

17. Ведомстволук актыларды, усулдук документтерди иштеп чыгуу ИТКнын иш планына ылайык алардын иштелип чыгышына жооптуу болгон түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан ишке ашырылат.

Талкууга алынып чыгуучу ченемдик укуктук актылардын, ведомстволук актылардын, усулдук документтердин, түшүндүрмөлөрдүн долбоорлору төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

– каралуучу долбоорго маалымкат-негиздеме;

– ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун протоколу;

– бул документти даярдоого жооптуу болгон түзүмдүк бөлүмдүн тиешелүү жетекчиси жана ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси тарабынан кол коюлган документтин долбоору.

ИТКнын отурумунун күн тартибин түзүү үчүн аталган документтер маселени кароонун белгиленген мөөнөтүнө чейин эки жумадан кечиктирбестен ИТКнын катчысына берилет.

ИТКнын мүчөлөрүнө тааныштыруу үчүн документтерди жөнөтүү ИТКнын отурумуна чейин үч күндөн аз эмес убакытта катчы тарабынан ишке ашырылат.

ИТКнын отурумуна материалдарды берүү ЧУАны иштеп чыгуу боюнча топтун жетекчиси тарабынан иштеп чыгуучулар менен биргеликте ишке ашырылат.

18. Талкууланган маселелер боюнча ИТКнын чечимдери отурумга ИТКнын мүчөлөрүнүн үчтөн эки бөлүгүнөн аз эмеси катышкан шартта көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. ИТКнын ар бир мүчөсү бирден добушка ээ. Добуштар тең болуп калган учурда ИТКнын төрагасы добуш берген чечим кабыл алынат.

ИТКнын отурумуна алынып чыккан документтердин долбоорлору жактырылышы же жеткилеңдетип иштеп чыгууга кайтарылып берилиши мүмкүн. Жактырылган чечимдер Кыргызпатенттин төрагасынын буйруктары же буйрутмалары менен бекитилет. Жеткилеңдетилип иштелип чыккан документтер бул документти даярдоого жооптуу болгон түзүмдүк бөлүм тарабынан ИТКнын кезектеги отурумуна кайтадан киргизилет. Отурумдардын протоколдору жана ИТКнын чечимдери бир жумалык мөөнөттө таризделет. Чечимдер практикалык ишмердүүлүктө пайдалануу үчүн Кыргызпатенттин бардык кызыкдар болгон түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомствого караштуу уюмдарына жөнөтүлөт.

19. ИТКнын иши жөнүндө жылдык отчет кийинки жылдын 25-январына чейин түзүлөт.

20. ИТКнын Төрагасынын орун басары ИТК тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын жүрүшүн көзөмөлгө алууну камсыз кылат.

21. ИТКнын жооптуу катчысына төмөнкүлөр жүктөлөт:

– ИТКнын иш планына сунуштарды даярдоо, иш планынын долбоорун түзүү;

– ИТКнын отурумдарында карап чыгууга белгиленген маселелердин даярдалышына контролду камсыз кылуу;

– ИТКнын мүчөлөрүн жана чакырылган адамдарды ИТКнын отурумдары жөнүндө кабардандыруу;

– каралуучу маселелер боюнча материалдарды жөнөтүү;

– протоколдорду жүргүзүү, сунуштарды тариздөө жана аларды таркатуу;

– ИТК тарабынан талкууланган маселелердин жыйынтыктары боюнча тиешелүү документтерди даярдоо.