Escort Lyon

Кыргыз Республикасында инновациялык долбоорго карата критерийлер жана талаптар жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2015-жылдын 15-майындагы № 16-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2015-жылдын 21-майындагы № 81-буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасында инновациялык долбоорго карата критерийлер жана талаптар жөнүндө Жобо

1. Жалпы жоболор 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген, 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 12.2-пунктун аткаруу максатында иштелип чыкты.

Бул Жобонун максаты инновациялык долбоорго карата критерийлердин жана талаптардын бирдиктүү классификациясын белгилөө болуп эсептелет.

Бул Жободо пайдаланылган негизги түшүнүктөр:

1) Инновациялык долбоор – акыркы инновациялык ишмердиктин техникалык-экономикалык, укуктук жана уюштуруу негиздерин камтыган долбоор.

2) Инновациялык ишмердикти мамлекеттик колдоо – өлкөнүн аймагында инновациялык ишмердикти өбөлгөлөө үчүн укуктук, экономикалык жана уюштуруу шарттарын түзүү, анын ичинде инновациялык кызматташтык жаатында иштеп жаткан мамлекеттер аралык программалардын, макулдашуулардын алкагында финансылык камсыздоо же алга илгерилетүү максаттарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кабыл алынуучу чаралардын жыйындысы.

3)“Жашыл” технологиялар – керектелүүчү ресурстардын деңгээлин төмөндөтүүгө жана аларды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга арналган, курчап турган чөйрөгө карата мамиле боюнча коопсуз техникалык чечимдер.

2.      Инновациялык долбоордун негизги критерийлери

4)Инновациялык долбоор төмөнкү критерийлерге ылайык келүүгө тийиш:

–       Жаңылыгы– илимий, техникалык, технологиялык.

–       Социалдык маанилүүлүгү– инновацияга салынган керектөөчү үчүн айкын пайданын (кирешенин) болушу.

–       Атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү – ички жана тышкы рыноктордо атаандашууга жөндөмдүүлүгү.

–       Ишке ашыруу – адамдык ресурстардын, жабдуулардын, материалдардын, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн, тажрыйба-конструктордук иштелмелерди иштеп чыгуунун жана өндүрүштүн технологиялык даярдыгынын болушу.

–       Ишке ашырууга даярдык даражасы– жол-жобону аныктоочу документтердин тизмеси жана бардык зарыл болгон, анын ичинде инновацияларды түзүү жана ишке ашыруу боюнча инвестициялык чаралардын комплекси.

–       Инновациялык тобокелдик– рынокто балким күтүлгөн суроо-талап болбой калышы мүмкүн болгон, жаңы товарларды өндүрүүгө жана кызмат көрсөтүүлөргө, өндүрүштүн жаңы ыкмаларына жана башкаруу ыкмаларына каражат салууда пайда болуучу жоготуулардын мүмкүндүгү.

–       Интеллектуалдык менчикке укук – интеллектуалдык менчик объектилерине коргоо документтеринин, лицензиялык макулдашуулардын жана келишимдердин болуусу.

–       Экологиялык коопсуздук – курчап турган чөйрөгө жана адамга экологиялык коопсуздуктун табигый жана антропогендик терс таасиринин жол берилген деңгээли.

3. Инновациялык долбоорлорду классификациялоо 

5. Инновациялык долбоор классификацияланат:

1) Илимий-техникалык маанилүүлүгүнүн деңгээли боюнча:

– жаңыланган, качан колдонулуп жаткандарынын мүнөздөмөлөрүн жарым-жартылай, анын ичинде продукциянын (кызмат көрсөтүүнүн) техникасынын жана технологиясынын эскирген түрлөрүн маанилүү даражада жакшыртуу болгондо;

– новатордук, качан жаңы продукт (кызмат көрсөтүү), техника, технология өз элементтеринин түрлөрү боюнча мурдагыларынан маанилүү айырмаланганда;

– алдыга озуучу, качан жаңы продукт (кызмат көрсөтүү), техника, технология алдыга озгон техникалык чечимдерге негизденгенде;

– пионердик, качан мурдагы же жаңы функцияларды аткаруучу, мурда болбогон материалдар, конструкциялар жана технологиялар пайда болгондо.

2) Инновациялык ишмердиктин предметтик-мазмундук түзүмү боюнча жана мүнөзү боюнча:

– изилдөөчүлүк;

– илимий-техникалык;

– өндүрүш процессин модернизациялоого жана жаңылоого байланышкан;

3)Колдонуу тармагы боюнча:

–  технологиялык;

– уюштуруу-башкаруу;

– экономикалык;

– маркетингдик;

– социалдык;

– экологиялык;

– маалыматтык.

4) Чечимдин деңгээли боюнча:

– эл аралык;

– улуттук;

– аймактык;

– тармактык;

– ишкананын, уюмдун деңгээлинде кабыл алынуучу.

5) Инновациянын тиби боюнча, төмөнкүлөрдү камсыз кылуучу:

– жаңы товарды;

– жаңы кызмат көрсөтүүнү;

– өндүрүштүн жаңы ыкмасын;

– башкаруунун жаңы ыкмасын;

– жаңы рынокту.

6) Аткаруу убактыысы боюнча:

– кыска мөөнөттүү (1-2 жыл);

– орто мөөнөттүү (3-5 жыл);

– узак мөөнөттүү (5 жылдан көп).

4. Мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө сунуштоо үчүн инновациялык долбоорго карата коюлуучу талаптар 

Төмөнкү талаптарга ылайык келген инновациялык долбоор мамлекеттик колдоо алганга укуктуу:

а) Инновациялык долбоорду карап чыгуу мезгилине Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде аныкталган, өлкөнү социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарына ылайык келүүсү;

б) Конкреттүү аймакты/облусту же мамлекетти өнүктүрүү үчүн социалдык-экономикалык мааниси (жаңы жумуш орундарынын саны, бюджетке салыктык келип түшүүлөрдүн көлөмүн чоңойтуу ж.б.);

в)  Төмөнкүлөрдүн өндүрүшкө багытталуусу:

– тышкы рынокто сурамга ээ болгон товарлардын;

– импорттолуучуга салыштырмалуу кыйла төмөн деңгээлдеги баадагы импорттун ордун басуучу продуктулардын;

– рынокто суроо-талап менен пайдаланылуучу, жергиликтүү сырьёдон алынган продуктулардын;

– энергия үнөмдөөчү жана энергия майнаптуу продуктулардын;

– “жашыл” технологияларды пайдалануу менен экологиялык таза продуктулардын.

г) Өлкөнү социалдык өнүктүрүү үчүн, азыркы рынок талап кылган жана прогрессивдүү маданий чөйрөнү түзүүчү социалдык-маанилүү кызмат көрсөтүүлөргө багытталуусу.

/Документтин аягы/