Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коллегиясынын 2019-жылдын 27-февралындагы №16 токтому менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коллегиясынын 2019-жылдын 1-мартындагы №50 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду (мындан ары – ИМ Мамфонду) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ведомствого караштуу уюму болуп саналат.
ИМ Мамфонду өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Инновациялык иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
2. ИМ Мамфонду мамлекеттик менчикте турган обочолонгон мүлктү ыкчам башкаруу укугу берилген юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы, казыналык өздүк эсеби, мамлекеттик жана расмий тилдерде өз аталышы менен мөөрү, башка мөөрлөрү жана штамптары, фирмалык бланктары бар. Уюштуруу-укуктук таризи – мекеме.
3. ИМ Мамфондунун юридикалык дареги: Бишкек ш., Худайбергенов көчөчү, 23.

2. ИМ Мамфондунун ишинин максаты

4. ИМ Мамфондунун максаты болуп илимий-техникалык өнүктүрүүнү өбөлгөлөө, Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн бекемдөө, маданиятты, ойлоп табуучулук жана инновациялык ишти, техникалык жана көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө, интеллектуалдык менчик объектилерин жаратууга жана пайдаланууга көмөктөшүү саналат.

3. ИМ Мамфондунун милдеттери

5. ИМ Мамфондунун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
– Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасын жана инновациялык ишти өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
– жогору технологиялуу продукциянын укук ээлерине жана иштеп чыгуучуларына келечектүү технологияларды жана продукцияларды илгерилетүүгө, интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштырууга көмөктөшүү;
– инновациялык долбоорлорду илгерилетүүгө көмөктөшүү;
– интеллектуалдык менчик обьектилеринин ички жана тышкы рынокторуна мониторинг жүргүзүү;
– кызыкдар жактарга Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу, укуктук коргоо берүү, пайдалануу жана салттуу билимдер маселелери боюнча маалымат берүүнү жогорулатууга көмөктөшүү;
– Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулук, инновациялык жана чыгармачылык ишке колдоо көрсөтүү;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка милдеттер.

4. ИМ Мамфондунун функциялары

6. ИМ Мамфонду ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:
– интеллектуалдык менчик объектилери камтылган натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү маалыматты чогултуу жана жайылтуу жана тиешелүү дайындар базасын жүргүзүү;
– инновациялык долбоорлорду иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүү, долбоорлордун дайындар базасын түзүү жана тиешелүү реестр жүргүзүү;
– чоң экономикалык мааниге ээ болгон инновациялык иштин натыйжаларын өздөштүрүүгө көмөктөшүү;
– инновациялык ишти өнүктүрүү жана шыктандыруу боюнча сунуштарды даярдоо;
– авторлордун, ойлоп табуучулардын, маданият жана искусство ишмерлеринин чыгармачылык ишин шыктандыруу жөнүндө сунуштарды даярдоо;
– интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу жана пайдалануу, инновациялар жаатында талдоо жүргүзүү;
– интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы көргөзмөлөрдү, конкурстарды, семинарларды, симпозиумдарды, илимий-теориялык жана практикалык конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү;
– алардын экономиканын ар түрдүү секторунда пайдалануу менен кошо, интеллектуалдык менчик жаатындагы маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү;
– интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу, аларга укуктук коргоо берүү жана пайдалануу жаатында кеңеш берүү жана маалымдама-маалыматтык кызмат көрсөтүү;
– чыгармалардын авторлоруна, патент ээлерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайтарымсыз жана кайтарымдуу негизде финансылык жардам берүү;
– ата мекендик иштеп чыгууларды чет өлкөлүк патенттөөдө жана мамлекеттин атынан патенттерди сатып алууда көмөктөшүү;
– Кыргыз Республикасында салттуу билимди каттоодо жана пайдалануу укугун берүүдө өтүнмө берүүнү ишке ашыруу;
– интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу боюнча сунуштарды даярдоо жана Кыргызпатентке киргизүү;
– акысыз жана/же коммерциялык патенттик дайындар базасын, техникалык журналдарды, (патенттик эмес) дайындар базасын пайдалануу менен техникалык маалымат издөөдө көмөктөшүү;
– дайындар базаларынын эл аралык издөө системалары боюнча тренингдерди өткөрүү;
– интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоо маселелери боюнча кеңеш берүү кызматын көрсөтүү;
– маалыматтык брошюраларды, методикалык материалдарды жана китептерди чыгаруу жана жайылтуу үчүн материалдарды топтоо жана даярдоо;
– маалыматтык, ченемдик, илимий, методикалык жана окуу материалдарын чыгаруу жана ишке ашыруу, ошондой эле полиграфиялык башка кызматтарды көрсөтүү;
– ИМ Мамфондунун максаттарына жана милдеттерине карама-каршы келбеген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка иштерди жүзөгө ашыруу.

5. ИМ Мамфондунун укуктары

7. ИМ Мамфонду өз функцияларын аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:
– Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишти шыктандырууга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чыгармалардын авторлоруна, патент ээлерине алардын чыгармачылык эмгектерин ишке ашыруу боюнча кайтарымсыз жана кайтарымдуу негизде ишке ашырууга, ошондой эле инновациялык ишти колдоого жана өнүктүрүүгө ИМ Мамфондуна бөлүнгөн каражаттардын эсебинен финансылык жардам көрсөтүү;
– мамлекеттин атынан жана мамлекеттин кызыкчылыгында Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилерине жана салттуу билимдерге укуктарды алуу (толук же жарым-жартылай);
– чыгармалардын авторлоруна, авторлорго/патент ээлерине бөлүнгөн финансылык каражаттардын максаттуу пайдаланылгандыгын аткарылган келишимдик милдеттенмелер жөнүндө зарыл маалымат жана аткарылган жумуштар жөнүндө отчетторду алуу аркылуу контролдоо;
– интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууда катышуу;
– конкурстарды, семинарларды, көргөзмөлөрдү жана илимий-техникалык конференцияларды өткөрүүнүн планын, тематикасын жана негизги шарттарын иштеп чыгуу;
– ИМ Мамфондунун максаттарына жана милдеттерине каршы келбеген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган грант берүүчүлөрдүн шарттарына ылайык ар түрдүү гранттарды алууга конкурстарга катышуу;
– интеллектуалдык менчик жана инновациялык иш жаатындагы расмий бюллетендерди, журналдарды, маалыматтык материалдарды, методикалык колдонмолорду, ошондой эле башка адабияттарды чыгаруу;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктар.

6. ИМ Мамфондунун ишин уюштуруу

8. ИМ Мамфондунун ишине жалпы жетекчиликти Кыргызпатент жүзөгө ашырат.
9. Кыргызпатент ИМ Мамфондунун Башкармалыгын (мындан ары – Башкармалык) – ИМ Мамфондун башкаруунун коллегиялык органын түзөт. Башкармалык тогуздан кем эмес кишинин санынан түзүлөт, анын жеке курамын Кыргызпатенттин төрагасы бекитет.
10. ИМ Мамфондунун ишине жетекчиликти Кыргызпатенттин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу ИМ Мамфондунун аткаруучу директору жүзөгө ашырат, Кыргызпатенттин төрагасына түздөн-түз баш ийет жана ИМ Мамфондунун ишин ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде уюштурат.
11. ИМ Мамфондунун аткаруучу директорунун компетенциясына төмөнкү маселелер кирет:
– ИМ Мамфондунун ишин уюштуруу жана ишине жетекчиликти жүзөгө ашыруу;
– ИМ Мамфондунун компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик, коомдук, чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдар менен өз ара мамиле түзүүдө ИМ Мамфондунун кызыкчылыгын көрсөтүү;
– ИМ Мамфондунун кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу;
– компетенциясынын чегинде ИМ Мамфондунун ишин жөнгө салуучу буйруктарды жана тескемелерди чыгаруу, документтерди бекитүү;
– банк документтеринде биринчи болуп кол коюу укугу менен, бекитилген сметага ылайык ИМ Мамфондунун акча каражаттары менен кошо, ИМ Мамфондунун мүлкүн башкаруу.
12. Аткаруучу директор ИМ Мамфондуга жүктөлгөн максаттарды жана милдеттерди аткаргандыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.
13. Аткаруучу директордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу бир орун басары бар.
14. ИМ Мамфондунун аткаруучу директору жок болгон учурда, анын милдеттерин аткаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кол коюу укугу менен директордун орун басарына жүктөлөт.

7. ИМ Мамфондунун мүлкү жана каражаттары

15. ИМ Мамфондунун карамагындагы мүлк ага ыкчам башкаруу укугунда тиешелүү болот.
16. ИМ Мамфондунун каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:
– республикалык бюджеттин каражаттары;
– ИМ Мамфондунун атайын каражаттары;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактар.

8. ИМ Мамфондун кайра уюштуруу жана жоюу

17. Кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
18. ИМ Мамфонду ишин токтоткон учурда, ИМ Мамфондунун бардык мүлкү Кыргызпатентке өтөт.
19. ИМ Мамфондунун иши токтотулганда анын ишинин жүрүшүндө келип чыккан документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.