Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын Электрондук китепканасы жөнүндө жобо

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 13-февралындагы №3 чечими менен жактырылган

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 24-февралындагы №30 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик

кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын

Электрондук китепканасы жөнүндө

жобо

Бул Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын Электрондук китепканасы жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 8-октябрындагы №107 “Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө”, 1998-жылдын 14-январындагы №6 “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, 1998-жылдын 30 мартындагы №28 “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын укуктук коргоо жөнүндө”, 1998-жылдын 16-ноябрындагы №145 “Китепкана иши жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык, Кыргызпатенттин төрагасынын 2012-жылдын 10-августундагы №171 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасынын жобосуна, МПТКнын директору тарабынан 2012-жылдын 20-сентябрында бекитилген Фонддорду түзүү жана аларды сактоо тартибине жана МПТКнын директору тарабынан 2012-жылдын 20-сентябрында бекитилген Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананы пайдалануу эрежелерине ылайык иштелип чыккан.

Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөндө көрсөтүлгөн терминдер төмөнкүдөй маанини билдирет:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

МПТК – Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана;

Автор – чыгармачылык эмгек менен чыгарма жараткан жеке жак;

Автордук келишим – автор менен пайдалануучунун (юридикалык жактын же жарандын) ортосундагы макулдашуу, ага ылайык автор пайдалануучуга чыгармаларына байланыштуу өзүнүн мүлктүк укуктарын (толугу менен жарым-жартылай, белгиленген мөөнөткө жана белгиленген аймакка) шартталган автордук сый акыга өткөрүп берет;

Маалыматтар базасы – көп функционалдуу пайдаланууга жана модификациялоого арналган маалыматтардын интеграцияланган жыйындысы;

Документ – сактоо жана коомдук пайдалануу максаттарында убактысы менен жана мейкиндикте өткөрүп берүүгө арналган; аны идентификациялоого мүмкүндүк түзгөн реквизиттери менен, текст, үндүк жазуу же сүрөт түрүндө анда жазылган маалымат менен материалдык объект;

Пайдалануучунун интерфейси, пайдалануучулук интерфейс – система менен пайдалануучунун өз ара аракеттерин камсыз кылуучу программалык каражаттардын комплекси. Электрондук китепканага бирдиктүү пайдалануучулук интерфейс бул коллекциялардын ар түрдүүлүгүнө карабастан, бир системанын алкагында ошол эле каражаттардын жардамы менен, анын маалымат базаларын (электрондук коллекцияларын)  түзгөндөрдөн издөө мүмкүндүгүн камсыз кылат;

Машинада окулуучу алып жүрүүчү – техникалык каражаттар аркылуу түздөн-түз жазуу жана маалыматтарды салыштырып окуу үчүн жарактуу алып жүрүүчү;

Электрондук китепкананы  пайдалануучу – электрондук китепкананын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануучу жеке жак;

Укук ээси – чыгармага өзгөчө мүлктүк укуктарга ээ жеке же юридикалык жак;

Чыгарма – электрондук документтер жана басылмалар фондунда көрсөтүлгөн илимий, илимий-практикалык, окуу, методикалык же башка материал;

Өз алдынча электрондук басылма – басма окшоштуктары жок электрондук басылма;

Алыстан мүмкүндүк алуу – байланыштын каналы жана каражаттары аркылуу алыстатылган терминал менен маалыматтарга жана программаларга жетүү мүмкүндүгү;

Электрондук китепкана же санариптик китепкана (ЭК) – бул бирдиктүү интерфейс аркылуу көп адам ыкчам пайдаланууга жетүү мүмкүндүгү менен (анын ичинде алыстатылган), электрондук түрдө көрсөтүлгөн, ар түрдүү документтердин жана басылмалардын коллекцияларын топтоого, сактоого жана натыйжалуу пайдаланууга арналган бөлүштүрүлгөн электрондук ресурстардын комплекстүү маалыматтык системасы;

Электрондук коллекция – фактографиялык (объектографиялык) маалыматтарды камтыган жана бир типтүү формалдуу белгилерге ээ, электрондук документтердин көптүгү;

Документтин электрондук көчүрмөсү, документтин электрондук эквиваленти – санарипке өткөрүү жолу менен алынган электрондук документ – салттуу алып жүрүүчүдөн (кагаздан, микрофишадан ж.б.) документти санариптик (электрондук) формага айландыруу;

Басылмалардын электрондук дал келүүчүлүгү – негизинен тиешелүүбасылмалардан (барактарда, иллюстрацияларда, шилтемелерде, эскертүүлөрдө ж.б.у.с. тексттин жайгаштырылышы) кайра жасалган электрондук басылмалар;

Электрондук документ – тиешелүү программалык жана аппараттык каражаттардын жардамы менен адамдын кабыл алуусуна арналган сырткы машиналык алып жүрүүчүдөгү же компьютердин эс тутумундагы маалыматтардын жыйындысы Электрондук документ тексттик, графикалык, аудио же видео маалыматтарды камтыйт, сызыктуу же сызыктуу эмес түзүмү бар;

Электрондук басылма (МАМСТ 7.83.-2001 боюнча) – чыгуу маалыматтары бар, өзгөрүлбөс түрдө жайылтууга арналган, редакциялык-басма иштеп чыгууларынан өткөн электрондук документ (электрондук документтердин тобу);

Электрондук ресурс – ички түзүмү бар (жөнөкөй дагы, татаал дагы), маалыматтардын шарттуу бирдиги. Ар бир ресурс белгиленген типке кирет. Ресурстардын ортосунда мамилелер орнотулушу мүмкүн. Интернеттеги ресурс – анда ассоциацияланган URL (ресурстун универсалдык көрсөткүчү, б.а. Интернет-дарек) бар шилтемени, маалыматты көрсөткөн объект.

I. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын электрондук китепканасын (мындан ары МПТКнын ЭКсы) түзүүнүн алкагында электрондук (санариптик) түрдө көрсөтүлгөн маалыматтык ресурстарды топтоо, жайгаштыруу, сактоо жана пайдалануучунун жетүү мүмкүндүгүн берүү принцибин орнотот.

МПТКнын ЭКсы – бул кабыл алынган стандарттарга ылайык иштелип чыккан жана анын электрондук документтерин, ресурстарын, басылмаларын түзүүчүлөрдү пайдалануу жана жеткиликтүү болушу үчүн жыйноого, топтоого, сактоого жана шарттарды камсыз кылууга арналган маалымат системасы.

2. МПТКнын ЭКсы МПТК китепканасын Пайдалануунун эрежелери жана ушул Жоболор менен аныкталган шарттарда МПТКнын пайдалануучуларынын, ошондой эле МПТКнын локалдык тарам алкагында дагы, алыстан мүмкүндүк алуу режиминде дагы Интернет пайдалануучулардын маалыматтык суроо-талаптарын ыкчам аткаруу үчүн шарттарды камсыз кылат.

МПТКнын ЭКсынын маалыматтык ресурстары китепкананын маалыматтык мүмкүнчүлүктөрүнүн курамдык бөлүгү болуп саналат. МПТКнын ЭКсына жаңы электрондук документтердин жана басылмалардын келип түшүүлөрү китепкананын веб-сайтында чагылдырылат.

МПТКнын ЭКсы китепкананын пайдалануучуларына багытталган жана төмөнкүдөй максаттарды жана милдеттерди чечүүгө арналган:

Максаттар:

– МПТКнын маалыматтык ресурстарына, ал берилген кайсы болбосун форматына болбосун жана жалаң электрондук түрдө берилген маалыматтарга ыңгайлуу жана кеңири жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу;

– өзүнүн фондуна жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүүнү жана китепкананын фондунун сакталуусун камсыз кылуу;

– Кыргыз Республикасынын илиминин жана инновациясынын, билим берүүсүнүн жана коомдук турмушунун документтерине жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу үчүн маалыматтык контентти кеңейтүү жана толук тексттик илимий электрондук ресурстарды өнүктүрүү;

– маалыматтык тейлөөнүн сапатын жогорулатуу;

– аларды ачуунун, сактоонун жана пайдалануучуларга берүүнүн белгиленген мазмундуу критерийлеринин негизинде электрондук документтердин (тексттердин) уюштурулган массивин түзүү;

– маалымат ресурстарында натыйжалуу навигация.

Милдеттер:

– жарандарга санариптик маалыматка акысыз жана ачык кирүү мүмкүндүгүн берүү жолу менен билим коомун жана жарандык коомду түзүү;

– өзүнө сейрек, өзгөчө баалуу, эски басылмаларды, архивдик нускаларды, суроо-талап жогору басылмаларды, ошондой эле китепканада чектелген саны бар жана Кыргыз Республикасында басып чыгарылган басылмаларды (китептерди, жыйнактарды, монографияларды жана башка эмгектерди) камтыган электрондук маалыматтар базаларын түзүү;

– басма түрүндө берилген документтерди электрондук формага (документтерди санарипке өткөрүү) которуу;

– электрондук ресурстардын каталогун түзүү;

– маалыматтарды сактоону уюштуруу;

– маалыматка жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу жана уюштуруу;

– электрондук китепкананын маалыматтык коопсуздугу;

– МПТКнын вед-сайты аркылуу маалыматтык-издөө системасына кирүү мүмкүндүгүн берүү жана ачык кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу;

– аны туруктуу өнүктүрүү үчүн электрондук китепкананын ченемдик-укуктук базасын иштеп чыгуу;

– электрондук коллекцияларды түзүү боюнча электрондук чөйрөдө иштөө үчүн китепканачыларды кесиптик даярдоону жогорулатууну камсыз кылуу.

II. Электрондук китепкананын түзүмү

4. МПТКнын ЭКсы электрондук каталогдон жана МПТКнын ЭКсынын электрондук басылмаларынын фондунан турган бирдиктүү маалыматтар базасы катары түзүлөт.

МПТКнын ЭКсынын фондунда электрондук басылмалар, документтер, ошондой эле тарамдык ресурстарга шилтемелер (жергиликтүү желеде же Интернетте электрондук документтин чыныгы турган ордун көрсөтүү менен дарек) камтылат.

5. Электрондук китепкананын фондун түзгөн электрондук басылмалар автордук укук объектилери болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана белгиленген мыйзамдык тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдер аркылуу корголот.

6. Документтерди электрондук түргө которуу, электрондук документтерди башка булактардын ичинен өздөштүрүү, ошондой эле Кыргызпатенттин документтерин, басылмаларын, жарыялоолорун, автордук укуктар колдонулган учурларда аларды МПТКнын ЭКсынын фондуна киргизүү жана берүү укук ээлери менен автордук келишим түзүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Бул келишим электрондук документтин лицензиялык жана укуктук тазалыгында эки жактуу кызыкчылык сакталган келишимде аныкталган шарттарда документти пайдаланууга МПТКнын укугун жөнгө салууга арналган.

7. Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамына ылайык автордук укукту колдонуунун мөөнөтү өтүп кеткен басылмалар электрондук түргө эркин которууга жатат.

8. Жалпыга жеткиликтүү маалыматтык тарамдардан жана ресурстардан электрондук документтерди МПТКнын курамына киргизүүдө алардын лицензиялык жана укуктук тазалыгын экспертизалоо зарыл.

III. Электрондук китепкананын ресурстары

9. МПТКнын электрондук китепканасынын фонду ресурстардын төмөнкү түрлөрүн камтыйт:

– МПТКнын менчиги болуп саналган, б.а. кызматтык тапшырманы аткаруу тартибинде китепкананын кызматкерлери тарабынан түзүлгөн электрондук ресурстар;

– МПТКнын фондунда сакталган басылмалардын электрондук окшоштуктары (нускалары);

– Кыргызпатент тарабынан басып чыгарылгын басылмалардын электрондук окшоштуктары (нускалары);

– аларды лицензиялык жана укуктук тазалыкта орноткондон кийин Интернетте эркин көрсөтүлгөн электрондук басылмалар;

– МПТКнын маалыматтык фондундагы электрондук каталог;

– китепкана тарабынан түзүлгөн жана сатып алынган библиографиялык жана толук текстүү маалыматтар базалары;

– китепкана тарабынан электрондук түрдө сатып алынган электрондук китепкана (окуу китептери, монографиялар, көркөм жана башка адабияттар);

– Кыргызпатенттин жана китепкананын кызматкерлеринин электрондук жарыялоолору.

IV. Электрондук китепкананын ресурстарын түзүүнүн тартиби жана себилдөөнүн булактары

10. Бул Жобо менен электрондук китепкананын фондун түзүүнүн төмөнкү тартиптери белгиленген:

– электрондук китепкананын ресурстары МПТКнын фондунун бөлүгү болуп саналат:

– муну көрсөтүү керек болгон учурда Автордук келишимди толтуруу (1-тиркеме “Автордук келишим”).

– мыйзамдык негизде сатып алынган Интернеттин тарамдык ресурстарынын же электрондук басылманын каталогун түзүү жана аны МПТКнын электрондук каталогуна киргизүү. Мында электрондук документ же ресурс жөнүндө сыпаттама маалыматтардын бирдейлиги камсыздалат. Аны көрсөтүү мүмкүн болгон учурларда электрондук документтин библиографиялык сыпаттамасын (МАМСТ 7.82-2001 боюнча) өздөштүрүү менен каталогизацияны пайдаланууга жол берилет.

– МПТКнын веб-сайтында ЭКнын ресурстарын көрсөтүү жана электрондук каталогдун бирдиктүү маалыматтар базалары аркылуу камсыздоонун бардык мүмкүн болгон ыкмаларын камсыз кылуу жана белгиленген автордук келишим же башка ченемдик-укуктук документтер боюнча басылмага кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу.

11. МПТКнын ЭКсы үчүн электрондук ресурстарды, документтерди комплектөөнүн төмөнкү негизги булактары аныкталат:

– китеп сатуучу жана китеп басып чыгаруучу уюмдардан, электрондук басылмалардын жана документтердин уюмдарынан-жеткирип берүүчүлөрүнөн, Кыргызпатент жана анын ведомствого караштуу уюмдарынан, ошондой эле эл аралык уюмдардан, жеке жактардан МПТКга келип түшкөн жана ар түрдүү долбоорлордон сатып алынган басылмалар;

 

– сырткы булактардан алынган электрондук документтер (Интернет сайттары, оптикалык компакт-дисктердеги электрондук документтерди сатып алуу, авторлор/укук ээлери тарабынан машина окуй турган форматка документтердин толук тексттин өткөрүү);

– электрондук түргө өткөрүлгөн МПТКнын фондунда сакталган басма документ (санарипке өткөрүлгөн басылма);

– Кыргызпатенттин жана анын ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери тарабынан CD, флэш-карт, электрондук почта боюнча берилген электрондук басылмалар (тиркелген файлдар).

Сырткы булактардан алынган документтердин толук текстин тандоо Фондду түзүүнүн жана аларды сактоонун тартибине ылайык МПТКнын китепканачылары тарабынан жүзөгө ашырылат.

V. Электрондук басылмаларды даярдоого жалпы талаптар жана МПТКнын ЭКсынын фондуна материалдарды берүүнүн тартиби

12. МПТКнын ЭКсынын фондуна берилүүчү электрондук басылмалар үчүн төмөнкү талаптар белгиленет:

– МПТКнын фондунда сакталган басылмалардын электрондук көчүрмөсүн даярдоо келишимдин негизинде автордун/укук ээлеринин макулдугу менен гана жүргүзүлөт;

– электрондук документтер PDF форматында даярдалышы мүмкүн;

– электрондук документтин курамына кирген сүрөттөр (тартылган сүрөттөр, фотографиялар ж.б.у.с.) өз алдынча же, эгерде тандалган формат мүмкүндүк берсе, документтин түзүмүндө болушу мүмкүн. Сүрөттөлүштүн форматы регламенттелбейт, тарамдык пайдаланууга мүмкүн болгон оптималдык компрессия сунушталат;

– документтер WinRAR, WinZip архиваторлордун жардамы менен архивделиши мүмкүн;

– электрондук документтер жана басылмалар МАМСТ 7.82-2001, МАМСТ 7.83-2001. “Электрондук басылмалар, Негизги түрлөрү жана чыгуу маалыматтарына” ылайык чыгуу маалыматы менен же электрондук документтерди Дублин ядросуна ылайык сыпаттоо эрежелери боюнча жабдылышы керек.

Фонддорго таризделген электрондук документтерди жана басылмаларды тиешелүү түрдө жайгаштыруу жана ага пайдалануучулардын кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу үчүн жооптуу жактар (автордук келишимдин шарттарында белгиленген) болуп, китепкананын системдик администратору жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн китепканачылары саналат.

– МПТКнын ЭКсынын фондуна электрондук ресурстарды (басылмаларды) жайгаштырууга байланышкан иштерди аяктоо боюнча китепкананын жооптуу кызматкери электрондук ресурсту жайгаштыруу жана ресурска кирүү мүмкүндүгү жөнүндө авторго/укук ээсине билдирет.

VI. Электрондук басылмаларды жайгаштыруу жана сактоо

13. Программалык платформа:

МПТКнын ЭКсынын маалыматтар базасын түзүү үчүн программалык платформалар катары акысыз ачык Digrary программалык камсыздоо пайдаланылат. Бул программалык камсыздоо документтерди санарипке өткөрүү, маалымат ресурстарын бириктирүү жана китепкананын маалымат ресурстарынын электрондук Маалымат базаларына ыкчам кирүү мүмкүндүгүн берүү боюнча иштеп жаткан технологиялык процесстерди оптималдаштырууну камсыз кылат.

14. Электрондук басылмаларды жайгаштыруу

Системдик администратор, электрондук маалымат бөлүмүнүн кызматкерлери жана китепкананын башка бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жергиликтүү тарам аркылуу дагы, Интернет аркылуу дагы ага кирүү мүмкүндүгү менен китепкананын серверине МПТКнын ЭКсынын электрондук басылмаларын технологиялык даярдоону, жайгаштырууну жана кирүү мүмкүндүгүн берүүнү жүзөгө ашырат.

Өз ишинин алкагында электрондук маалымат бөлүмү жана китепкананын башка бөлүмдөрү МПТКнын ЭКсынын абалына тиешелүү, мында алардын иштеринин регламентин өзгөртүүгө алып баруучу кайсы болбосун техникалык чечимдер менен макул болуу аркылуу, кайсы болбосун маалыматтарды ыкчам алмашат.

15. Электрондук маалыматтарды сактоо

МПТКнын ЭКсында электрондук документтерди жана басылмаларды сактоо жана сакталышынын технологиялары МПТКнын ЭКсынын пайдаланылган маалыматтык жана программалык камсыздоолорунун курамы менен аныкталат жана электрондук маалымат бөлүмү тарабынан камсыздалат. Консультациялык жана техникалык жардам зарыл болгон учурда Кыргызпатенттин борбордук аппаратынан маалымат технологиялары бөлүмү жардам көрсөтөт.

МПТКнын ЭКсы үчүн жооптуу электрондук маалымат бөлүмүнүн башчысы жана системдик администратор МПТКнын ЭКсынын фондунан электрондук басылмаларды жана документтерди санкцияланбаган кирүүдөн жана көчүрүп алуудан коргоо үчүн керектүү шарттарды камсыз кылат.

Жергиликтүү электрондук басылмалар китепкананын ташылуучу алып жүрүүчүлөрүндө (CD, DVD жана флэш-карталарда) сакталат. Тарамдык электрондук басылмалар МПТКнын серверлеринде сакталат.

Электрондук документтерди жана басылмаларды резервдик көчүрүү, алардын жеке сакталууларын камсыз кылуу электрондук маалымат бөлүмү тарабынан уюштурулат.

Жергиликтүү жана/же Интернет аркылуу кирүү мүмкүндүгүн берүүнү электрондук маалымат бөлүмү камсыз кылат.

Бул Жободо каралбаган электрондук документтерди жана басылмаларды жайгаштырууга жана сактоого жаткан башка маселелер МПТКнын ички регламенттөөчү документтери аркылуу жөнгө салынат.

VII. Электрондук китепкананын ресурстарын пайдалануучуларга кирүү мүмкүндүктөрүн берүүнүн тартиби

16. Бул Жобо МПТКнын ЭКсынын ресурстарына кирүү мүмкүндүгүнүн төмөнкүдөй түрлөрүн белгилейт:

– МПТКнын жергиликтүү тарамынын алкагында МПТКнын ЭКсына китепкананын пайдалануучуларынын толук эркин кирүүлөрү;

– пайдалануучулардын (Автордук келишимдин шарттарына ылайык) алыстан мүмкүндүк алуулары;

– тапшырык боюнча документтердин электрондук көчүрмөлөрүн (акысыз жана акылуу негизде, китепканалар аралык маалыматтык тейлөө жана документтерди электрондук жеткирүү боюнча макулдашуулардын алкагында) берүү (даярдоо жана ташып жеткирүү);

– МПТКнын ЭКсындагы маалыматтарды издөө китепкананын электрондук каталогу (веб-портал), китепкананын веб-сайтындагы “Электрондук ресурстар” барагы, МПТКнын ЭКсынын веб-сайты аркылуу гипертексттик шилтемелерди пайдалануу менен кароо жана/же издөө жолу менен жүргүзүлөт;

– чыгарманын жана өздөштүрүлгөн булактардын авторлорунун/укук ээлеринин ысымдарын милдеттүү түрдөө көрсөтүү менен автордук укук жаатында, Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан мыйзамдарынын тиешелүү жоболорун сактоо менен жалаң гана коммерциялык эмес максаттарда МПТКнын ЭКсында жайгаштырылган материалдарды пайдаланууга, көчүрүүгө, цитата алууга жол берилет;

– коомдук же коммерциялык максаттар үчүн электрондук документтердин жана басылмалардын фондунун материалдарын өзгөртүүгө, жайылтууга, жарыялоого уруксат берилбейт.

VIII. Ишти уюштуруу, жоопкерчилик жана жетекчилик

17. Китепкананын ишин программалык камсыздоо боюнча ишти уюштуруу, ресурстарды санарипке өткөрүү, жайгаштыруу жана МПТКнын ЭКсынын веб-сайты аркылуу кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу, ошондой эле китепкананын жергиликтүү тарамынын алкагында МПТКнын ЭКсын программалык камсыздоону интеграциялоо, функционалдаштыруу жана шайкештирүү, МПТКнын ЭКсынын бардык ресурстарына кирүүнүн бардык түрлөрүн уюштуруу, коопсуздукту камсыз кылуу, ошону менен бирге ресурстун бул түрүн МПТКнын серверлеринде сактоо электрондук маалымат бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат.

18. МПТКнын ЭКсын түзүүгө жана өнүктүрүүгө жооптуу китепкананын кызматкерлери электрондук маалымат бөлүмү менен китепкананын серверлеринде МПТКнын ЭКсынын Маалымат базаларын жайгаштыруу, санкцияланбаган кирүү мүмкүндүгүнөн коргоо жана маалыматты үзгүлтүксүз жаңылоо, ошондой эле программалык камсыздоону колдоо бөлүгүндө өзүнүн ишмердүүлүгүн координациялоону жүзөгө ашырат.

19. МПТКнын ЭКсына жалпы жетекчилик кылуу китепкананын директору тарабынан жүзөгө ашырылат.

20. МПТКнын ЭКсынын ишин уюштурууну жана китепкананын башка бөлүмдөрү менен биргелешип иштөөнү координациялоону электрондук маалымат бөлүмүнүн башчысы жүзөгө ашырат.

21. Электрондук маалымат бөлүмүнүн башчысы китепкананын директорунун алдында ай сайын МПТКнын ЭКсын өнүктүрүү тууралуу отчет берет.

22. МПТКнын ЭКсынын ишинин регламентин өзгөртүүгө алып барган электрондук документтердин жана басылмалардын фондуна катышы бар кайсы болбосун техникалык чечимдер макулдашылышы керек.

23. МПТКнын ЭКсынын фондуна кирүү МПТКнын Электрондук китепканасын пайдалануунун эрежелерине ылайык жүзөгө ашырылат.

24. Автордук келишимди тариздөөгө жооптуу жактар болуп, МПТКнын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү саналат.

IX. Автордук укукту сактоо

25. МПТКда сакталган басылмалардын электрондук божомолдору, ошондой эле электрондук басылмалар автордук, патенттик укук объектилери болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана эл аралык келишимдер менен корголот.

Бул объектилерге өзгөчө мүлктүк укуктардын авторлору/укук ээлери кайсы түрдө болбосун жана кайсы ыкмада болбосун ушул объектилерди пайдаланууга уруксат берүүдө жана жүзөгө ашырууда өзгөчө укуктарын сакташат.

26. Басма документтерди санарипке өткөрүү процесстери жана документтерди МПТКнын ЭКсына жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамына жана автордук укук жоболоруна ылайык колдонулат.

27. Авторлор/укук ээлери менен электрондук ресурстардын эки жакка тең кызыкчылыктарын, лицензиялык жана укуктук тазалыктарын сактоо менен келишимде аныкталган шарттарда документтерди пайдаланууда МПТКнын укугун жөнгө салуучу Автордук келишим түзүлөт.

28. Автордук укуктун күчүнүн мөөнөтү бүткөн, коомдук мураска өткөн документтерди, ошондой эле кызматтык тапшырмаларды аткаруу тартибинде Кыргызпатенттин жана китепкананын кызматкерлери тарабынан түзүлгөн, Кыргызпатентте же Кыргызпатенттин финансылык колдоосунда башка басмаларда басылган чыгармалар/эмгектер электрондук түргө өткөрүүгө жатат.

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР