Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу жөнүндө жобо

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын 4 февралындагы № 18 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16 февралындагы № 19 буйругу менен бекитилген

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу жөнүндө

жобо 

I. Жалпы жоболор 

                   1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышын координациялоону жүзөгө ашыруу боюнча коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуунун (мындан ары – Ыйгарым укуктуу) негизги иш багыттарын, укуктарын жана милдеттерин аныктайт.

            2. Ыйгарым укуктууну ишке дайындоо, кызмат ордунан бошотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

            3. Ыйгарым укуктуу өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, конституциялык мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарын жана ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

            4. Ыйгарым укуктуу өз ишин статс-катчы, жетекчинин орун басары, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, Кыргызпатентке караштуу уюмдар, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча коммиссия менен өз-ара байланышта ишке ашырат.

II. Ыйгарым укуктуунун милдеттери 

            5. Ыйгарым укуктуунун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

            – коррупциянын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясатты натыйжалуу жүзөгө ашыруу боюнча ишти координациялоо;

            – коррупциянын алдын алуу боюнча чараларды жайылтуу сунуштарын иштеп чыгуу;

            – коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруунун алгачкы мониторингин жүзөгө ашыруу;

            – Кыргызпатенттин системасында коррупциянын алдын алуу чараларын методологиялык жана консультациялык коштоо.

III. Ыйгарым укуктуунун иш-милдеттери 

          6. Ыйгарым укуктуу төмөнкү иш-милдеттерди ишке ашырат:

– Кыргызпатенттеги коррупциялык тобокелчиликтерди баалоону жана башкарууну жүргүзөт, табылган тобокелчиликтерди азайтуу жана жоюу боюнча сунуштарды даярдайт;

– кызыкчылыктардын кагылышуусунун пайда болуусуна өбөлгө түзүүчү себептерди жана шарттарды табуу жана жөнгө салуу боюнча иштерди алып барат;

– Кыргызпатенттин кызматкерлеринин арасында этикалык стандарттар жана жүрүм-турум үлгүлөрү, ак ниет башкаруу принциптери боюнча иш жүргүзөт;

– түзүмдүк бөлүмдөр, ведомствого караштуу уюмдар менен бирдикте Кыргызпатенттин коррупцияга каршы программасын жана планын иштеп чыгат, аларды аткаруу процесин координациялайт;

– жарандардын жана юридикалык жактардын арыздары жана кайрылуулары менен иштейт, анын ичинде “ишеним телефондору” жана электрондук почта боюнча келип түшкөн билдирүүлөрдөгү түзүмдүк бөлүмдөрдө жана ведомствого караштуу уюмдарда коррупция фактылары жөнүндө маалыматтын бар экендик предметине талдоо жүргүзөт;

– коррупцияга каршы иштердин мониторингин жүргүзөт, Кыргызпатенттин жетекчисине жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комиссияга тиешелүү материалдарды даярдайт;

– коррупцияга каршы стандарттарды жайылтуу жана Кыргызпатенттин коррупцияга каршы ишин ырааттуу жана үзгүлтүксүз уюштуруу боюнча дайыма иш жүргүзөт;

– коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча коррупцияга каршы аракеттенүү субъектилери менен, бейөкмөт уюмдар жана көз карандысыз эксперттер менен өз-ара иш алып барат;

– Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан кызыкчылыктардын карама-каршылыктарынын алдын алууга же жөнгө салууга багытталган тыюу салуулардын жана талаптардын сакталышынын, ошондой эле “Коррупцияга каршы аракеттешүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана коррупцияга каршы аракеттешүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген ченемдердин аткарылышынын камсыз болушунун мониторингин ишке ашырат;

– өз компетенциясына ылайык коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндө ведомствого караштуу актылардын долбоорлорун даярдайт;

– Кыргызпатенттин кызматкерлерин коррупцияга каршы окутууну, ошондой эле аларга жеке кеңеш берүүлөрдү уюштурат;

– кызматкерлердин коррупциялык укук бузууларга баруусунун, анын ичинде кызыкчылыктардын карама-каршылыктарына байланышкан фактылардын эсебин алат жана мындай жагдайларда зарыл чараларды кабыл алуу маселелери боюнча кеңеш берет;

– Кыргызпатенттин ишинин ачыктыгын жогорулатууга жана маалыматтык айкындуулугун камсыз кылууга көмөк көрсөтөт;

– кызматтык текшерүүлөрдү, кызыкчылыктардын карама-каршылыктары жөнүндө декларацияларды, кызматкерлер тарабынан кызматтык жүрүм-турумга карата талаптардын сакталышын, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар боюнча конкурстук комиссиянын, аттестациялык-конкурстук комиссиянын иштерине текшерүүлөрдү жүргүзүүдө байкоочу катары катышат;

– Кыргызпатенттин коррупциялык тобокелчиликтеринин тизмесин жана кызыкчылыктардын карама-каршылыгынын типтүү жагдайларынын маалымат базасын түзөт;

– Коомдук кеңештин ишин уюштурат.

IV. Ыйгарым укуктуунун укуктары

            7. Өз милдеттерин натыйжалуу камсыз кылуу үчүн Ыйгарым укуктуу төмөнкү укуктарга ээ болот:

– Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн, ведомствого караштуу уюмдарынан талдоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды тоскоолдуксуз сурап алуу;

– коррупциянын алдын алуу боюнча иш-чараларды уюштуруу;

– коррупцияга каршы чаралардын ылайыксыз ишке ашырылган учурлары жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисин кабардандыруу;

– коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу жана Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилери тарабынан милдеттүү түрдө каралууга тийиш болгон табылган коррупциялык схемаларды жоюу боюнча сунуш киргизүү.

V. Ыйгарым укуктуунун милдеттери 

8. Өз ишин натыйжалуу камсыз кылуу үчүн Ыйгарым укуктууга төмөнкүдөй милдеттер жүктөлөт:

– квартал сайын Коррупцияга каршы аракеттешүү боюнча Программанын, Пландын жана ведомстволук иш-чаралар планынын ишке ашырылышын баалоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн жооптуу болгон Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнө жиберүү үчүн Кыргызпатенттин отчетун түзүү;

– жыл сайын жүргүзүлгөн иш жөнүндө Кыргызпатенттин коллегиясынын кароосуна маалымат берүү;

– коррупциянын алдын алуу жана ведомствонун коррупцияга каршы саясатын ишке ашыруу чаралары боюнча маалыматтарды Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу.

/документтин аягы/