Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын расмий басылмалары жөнүндө жобо

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2015-жылдын 15-майындагы № 16-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2015-жылдын 21-майындагы № 81-буйругу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын расмий басылмалары жөнүндө

ЖОБО 

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын  24-февралындагы № 32 токтомунун редакциясында)  

I. Жалпы жобо

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын расмий басылмалары жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Патент Мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуштар жөнүндө жобого ылайык, ИМБДУнун ST. 3, ST. 9, ST.17, ST.18, ST.19, ST. 60, ST. 80 стандарттарын жетекчиликке алуу менен иштелип чыкты.

Ушул Жобонун максаттары үчүн көрсөтүлгөн терминдер төмөнкүдөй мааниге ээ:
Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;
ТКЭК – 1957-жылдын 15-июнунда Белгилерди каттоо үчүн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы жөнүндө Ницца макулдашуусу менен бекитилген Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы;
ЭПК – 1971-жылдын 24-мартында Страсбург макулдашуусу менен бекитилген Эл аралык патенттик классификация;
ӨҮЭК – 1968-жылдын 8-октябрында Локарн макулдашуусу менен бекитилген Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы;
ИНИД коддору – Библиографиялык маалыматтарды идентификациялоо үчүн Эл аралык санариптик коддор.
Рамсий бюллетень – «Интеллектуалдык менчик» Кыргызпатенттин расмий бюллетени;
Библиографиялык маалыматтар – патентти/күбөлүктү каттоо, сактоо жана издөө үчүн зарыл болгон маалыматтар: патенттин/күбөлүктүн номерин, патент/күбөлүк берген өлкөнүн аталышын, өтүнмө берилген датаны, патент/күбөлүк берилген датаны, классификациялык индекстерди (ЭПК, ӨҮЭК, ТКЭК классификациялар тутумдарынын бөлүмдөрүнүн шарттуу санариптик жана тамга белгилемелерин), кат жазышуу үчүн даректи камтыган маалыматтар,
2. Бул Жобо Кыргызпатенттин расмий басылмаларынын номенклатурасын, түзүмүн, ошондой эле аларда жарыялануучу маалыматтардын курамын аныктайт.
3. Кыргызпатенттин расмий басылмаларынын номенклатурасына төмөнкүлөр кирет:
– «Интеллектуалдык менчик» Кыргызпатенттин расмий бюллетени маалыматты электрондук жана кагаз жүзүндө алып жүрүүчүлөрдө;
– Кыргыз Республикасынын патенттерине карата ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин сыпаттамалары маалыматты электрондук жана кагаз жүзүндө алып жүрүүчүлөрдө;
– ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан патенттеринин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин жана күбөлүктөрдүн жылдык көрсөткүчү;
4. Кыргызпатенттин расмий басылмалары төмөнкү расмий маалыматтарды камтыйт:
– интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө;
– каттоого өтүнмө берилген жана катталган интеллектуалдык менчик объектилери жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан коргоо документтери жөнүндө;
– Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик объектилерин каттоого тиешелүү маалыматтарды өзгөртүү жөнүндө;
– Кыргызпатенттин иши жөнүндө.
5. Кыргызпатенттин расмий басылмаларында жарыяланган интеллектуалдык менчик объектилери жөнүндө маалыматтар жеке жана юридикалык жактар үчүн жалпыга жетимдүү болуп эсептелет.
6. Кыргызпатенттин расмий басылмаларында жарыяланган маалыматтарды пайдаланууда, милдеттүү түрдө басылмаларга шилтемелер берилүүгө тийиш.
7. Кыргызпатенттин расмий басылмалары жайылтылат:
– Кыргызпатент тарабынан аныкталган милдеттүү түрдөгү кайтарымсыз жөнөтмө тартибинде;
– дүйнө өлкөлөрүнүн патенттик ведомстволору менен келишимдердин (макулдашуулардын) негизинде эл аралык алмашууну ишке ашыруу тартибинде;
– юридикалык жана жеке жактардын бир жолку сурамы боюнча.
Кыргызпатенттин расмий басылмалары, ошондой эле алар жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий сайтынын “Жарыялоолор” бөлүмүндө жайгаштырылат.
Расмий басылмаларды чыгаруунун мезгилдүүлүгү Кыргызпатент тарабынан аныкталат.

II. «Интеллектуалдык менчик» Кыргызпатенттин расмий бюллетени

8. «Интеллектуалдык менчик» Кыргызпатенттин расмий бюллетени (мындан ары – расмий бюллетень) төмөнкү негизги бөлүмдөрдөн турат:
– ойлоп табуулар, ойлоп табууларга өтүнмөлөр;
– пайдалуу моделдер;
-өнөр жай үлгүлөрү;
– товардык белгилер жана тейлөө белгилери;
– товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары;
– жалпыга белгилүү товардык белгилер;
– көрсөткүчтөр;
– кабарлоолор;
– селекциялык жетишкендиктер;
– салттуу билимдер;
– рационализатордук сунуштар;
– программалык продуктулар;
– интеллектуалдык менчик объектилерине келишимдер;
– Гаага макулдашуусуна ылайык Кыргыз Республикасында корголгон өнөр жай үлгүлөрү;
– расмий билдирүүлөр;
– белгинин түстүү сүрөттөлүшү.
9. Расмий бюллетендин формасы, түзүмү, анда жарыялануучу маалыматтардын тизмеси жана курамы ИМБДУнун жана Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча союздун стандарттарынын жана сунуштарынын негизинде Кыргызпатент тарабынан аныкталат.
10. “Ойлоп табуулар: Өтүнмөлөр” бөлүмүндө алдын ала экспертизадан өтүп, анын жыйынтыгы боюнча оң чечим кабыл алынган ойлоп табууларга өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат. Жарыялоо ойлоп табууга өүнмө берилген датадан тартып 18 ай өткөндөн кийин, же өтүнмө ээлеринин өтүнүч катынын негизинде мөөнөтүнөн мурда, төмөнкүдөй курамда ишке ашырылат:
– библиографиялык маалыматтар;
– ойлоп табуунун сыпаттамасынын рефераты.
11. “Ойлоп табуулар: Патенттер” бөлүмүндө ойлоп табууга патенттерди, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттерди берүү жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– ойлоп табуунун формуласы.
12. “Пайдалуу моделдер” бөлүмүндө пайдалуу моделдерге патенттерди берүү жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– пайдалуу моделдин формуласы.
13. “Өнөр жай үлгүлөрү” бөлүмүндө өнөр жай үлгүлөрүнө патенттерди, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттерди берүү жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– маанилүү белгилеринин тизмеси;
– библиографиялык маалыматтар;
–өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүшү.
14. “Товардык белгилер, тейлөө белгилери” бөлүмүндө товардык белгилерди, тейлөө белгилерин каттоо жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– товардык белгинин, тейлөө белгисинин сүрөттөлүшү же анын башка көрсөтүлүшү;
– товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси.
15. “Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары” бөлүмүндө товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоо жөнүндө жана/же чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– товар чыгарылган жердин аталышы;
–товар чыгарылган жердин аталышы катталган жана/же ага укук берилген товарды жекелештирүү үчүн товардын көрсөткүчү;
– товар чыгарылган (өндүрүлгөн) жердин (географиялык объектинин чек араларынын) көрсөткүчү.
16. “Жалпыга белгилүү товардык белгилер” бөлүмүндө жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– жалпыга белгилүү товардык белгинин сүрөттөлүшү же анын башка көрсөтүлүшү;
– товардык белгини жалпыга белгилүү деп таанууга тиешелүү маалыматтар.
17. “Көрсөткүчтөр” бөлүмүндө төмөнкүлөр жарыяланат:
– колдонулуп жаткан патенттердин, жоопкерчилик астындагы патенттердин номерленген көрсөткүчү патенттердин, Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигиндеги патенттердин номерлерин, ЭПК, ӨҮЭК индекстерин, өтүнмөлөрдүн номерлерин алардын өсүү тартибинде камтыйт.
– колдонулуп жаткан патенттердин түзүмдүк көрсөткүчү ЭПК жана ӨҮЭК индекстери боюнча патенттердин, жоопкерчилик астындагы патенттердин номерлерин, ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин, өнөр жай үлгүлөрүнүн аталыштарын; патент ээлеринин аталыштарын көрсөтүү менен түзүлөт.
– товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү товардык белгини каттоо жөнүндө күбөлүктүн номерин, ТКЭК боюнча классты (класстарды), өтүнмөнүн номерин камтыйт;
– товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн тутумдук көрсөткүчү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси менен ТКЭК боюнча классты (класстарды), товардык белгини каттоо жөнүндө күбөлүктүн номерин, товардык белгинин ээсинин аталышын жана алардын жашаган (турган) өлкөлөрүнүн эки тамгадан турган коддорун камтыйт;
18. “Кабарлоолор” бөлүмүндө Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлерине киргизилген өзгөртүүлөр жарыяланат.
19. “Селекциялык жетишкендиктер: Өтүнмөлөр” бөлүмүндө алдын ала экспертизадан өткөн, анын жыйынтыгы боюнча оң чечим кабыл алынган селекциялык жетишкендикке өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат. Өтүнмө жөнүндө маалыматтар селекциялык жетишкендикке өтүнмөгө алдын ала экспертизалоо жүргүзүү аяктаган датадан тартып төрт айдан кечиктирилбестен, төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– өтүнмө ээсинин аталышы,
– өсүмдүктүн жана сорттун аталышы,
– сорттун кыскача сыпаттамасы.
20. “Селекциялык жетишкендиктер: Патенттер” бөлүмүндө селекциялык жетишкендикке патент берүү жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– сорттун аталышы,
– сорттун кыскача сыпаттамасы.
21. “Салттуу билимдер” бөлүмүндө төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтар жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– салттуу билимдин кыскача сыпаттамасы;
– сүрөттөлүшү (бар болсо).
22. “Рационализатордук сунуштар” бөлүмүндө төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтар жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– рационализатордук сунуштун рефераты.
23. “Интеллектуалдык менчик объектилерине келишимдер” бөлүмүндө катталган лицензиялык келишимдер, ыйгарып берүү келишимдери жана интеллектуалдык менчик объектилерине укуктардын күрөө келишимдери жана ыйгарып берилүүчү укуктардын көлөмүн, келишимдин предметин, тараптардын аныкталышын, күчүндө болуу аймагын, күчүнүн мөөнөтүн, мөөнөтүнөн мурда токтотуу же алардын күчүнүн мөөнөтүн узартуу тууралуу маалыматтарды камтыган, аларга карата өзгөртүүлөр жөнүндө катталган маалыматтар жарыяланат.
24. “Программалык продуктулар” бөлүмүндө ЭЭМ үчүн программаларды жана маалымат базаларын каттоо жөнүндө, интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй курамда жарыяланат:
– библиографиялык маалыматтар;
– аннотация;
– программанын техникалык мүнөздөмөсү.
25. “Гаага макулдашуусуна ылайык Кыргыз Республикасында корголгон өнөр жай үлгүлөрү” бөлүмүндө Гаага макулдашуусуна ылайык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо жөнүндө маалыматтар ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык жарыяланат.
26. “Расмий билдирүүлөр” бөлүмүндө интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү расмий мүнөздөгү маалыматтык кабарлоолор жарыяланат.
27. “Товардык белгинин жана тейлөө белгисинин түстүү сүрөттөлүшү” бөлүмүндө катталган товардык белгилер жана каттоого түстүү аткарылышта билдирилген тейлөө белгилери жарыяланат.

II. Патенттерге, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттерге карата ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин сыпаттамалары

28. Патенттерге, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттерге карата ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин сыпаттамаларын жарыялоо патентти, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патентти берүү жөнүндө чечимдин жана ойлоп табууну КРнын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрине, пайдалуу моделди – КРнын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине каттоосунун негизинде алар жөнүндө маалыматты «Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетенине жарыялоо менен бир эле учурда жүргүзүлөт.
29. Кыргыз Республикасынын патентине карата ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин сыпаттамасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
– өлкөнүн аталышын жана гербин, патент берүүчү органдын аталышын, патентке тиешелүү болгон библиографиялык маалыматтарды, ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин формуласын жана негизги чиймени камтыган титулдук барак;
– түшүндүрүүчү таблицалары жана чиймелери, иллюстрациялары менен ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин сыпаттамасынын тексти.
30. Патенттерге, Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигиндеги патенттерге карата ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин сыпаттамалары маалыматтын электрондук жана кагаз жүзүндөгү алып жүрүүчүлөрүндө 11 (он бир) нускада чыгарылып, алардын ичинен 6 – кагаз жүзүндө нускаланат.

III. Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан патенттеринин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин жана күбөлүктөрдүн жылдык көрсөткүчү

31. Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан патенттеринин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин жана күбөлүктөрдүн жылдык көрсөткүчү (мындан ары – Жылдык көрсөткүч) жылдын 1-январына Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө патенттер, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер, товардык белгилерге, тейлөө белгилерине күбөлүктөр жөнүндө кыскача маалымдама болуп эсептелет, анда патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин жана күбөлүктөрдүн көрсөткүчүн басып чыгаруу ишке ашырылат.
32. Патенттердин жана күбөлүктөрдүн жылдык көрсөткүчү “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинде жарыяланган ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белгилерге, тейлөө белгилерине жана ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү, товардык белгилер жана тейлөө белгилери боюнча Кыргыз Республикасынын коргоо документтерине сыпаттамаларга карата маалымдама-издөө каражаты болуп эсептелет.
33. Жылдык көрсөткүч бир катар белгилери: коргоо документинин (патент, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патент, күбөлүк) номери, ЭПК, ӨҮЭК, ТКЭК индекси, авторлордун фамилиялары, коргоо документтеринин ээлеринин аталыштары же фамилиялары боюнча издөө жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү көрсөткүчтөр тутуму болуп саналат.
34. Патенттердин жана күбөлүктөрдүн жылдык көрсөткүчүнүн түзүмүнө Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын көрсөткүчү, Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин көрсөткүчү, Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн көрсөткүчү, Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин көрсөткүчү кирет, алар төмөнкүлөргө бөлүнөт:
– номерленген көрсөткүч
– системалык көрсөткүч
– патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин, күбөлүктөрдүн ээлеринин ысымдык көрсөткүчү;
– патент менен корголуучу ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин жана өнөр жай үлгүлөрүнүн авторлорунун ысымдык көрсөткүчү.
35. Колдонулуп жаткан патенттердин номерленген көрсөткүчү патеннттердин, Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигиндеги патенттердин номерлерин алардын өсүү тартибинде, ЭПК, ӨҮЭК индекстерин жана бюллетендин номерин камтыйт.
36. Колдонулуп жаткан патенттердин системалык көрсөткүчү патенттердин номерлерин жана бюллетендердин номерлерин көрсөтүү менен ЭПК жана ӨҮЭК индекстери боюнча түзүлөт.
37. Патенттер менен корголуучу патент ээлеринин жана ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин жана өнөр жай үлгүлөрүнүн авторлорунун ысымдык көрсөткүчтөрү алардын жашаган (турган) өлкөлөрүнүн эки тамгадан турган коддорун, патенттеринин номерлерин жана бюллетендин номерин көрсөтүү менен, алфавиттик тартипте жайгаштырылган патент ээлеринин фамилиясын, аты-жөнүн (жеке жактар үчүн) же аталышын (юридикалык жактар үчүн) камтыйт.
38. Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү товардык белгинин каттоосу жөнүндө күбөлүктүн номерин, ТКЭК боюнча классты (класстарды), жарыяланган датасын жана бюллетендин номерин камтыйт.
39. Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү ТКЭК боюнча классты (класстарды), товардык белгинин каттоосу жөнүндө күбөлүктүн номерин, жарыяланган датасын жана бюллетендин номерин камтыйт.
40. Жылдык көрсөткүч маалыматтын электрондук жана кагаз жүзүндөгү сактагычтарында чыгарылат жана Кыргызпатент тарабынан алмашуу жана жайылтуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

1- тиркеме.