Escort Lyon

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) кызматкерлеринин кызматтык күбөлүктөрүн даярдоонун, эсепке алуунун, сактоонун, берүүнүн, тапшыруунун жана жок кылуунун тартиби жөнүндө НУСКАМА

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын 4 февралындагы № 18 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16 февралындагы № 19 буйругу менен бекитилген

 

 КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) кызматкерлеринин кызматтык күбөлүктөрүн даярдоонун, эсепке алуунун, сактоонун, берүүнүн,

тапшыруунун жана жок кылуунун тартиби жөнүндө

НУСКАМА 

I. Жалпы жоболор

1. Бул КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) кызматкерлеринин кызматтык күбөлүктөрүн даярдоонун, эсепке алуунун, сактоонун, берүүнүн, тапшыруунун жана жок кылуунун тартиби жөнүндө нускамасы (мындан ары – Нускама) кызматкерлердин кызматтык күбөлүктөрүн даярдоонун, эсепке алуунун, сактоонун, берүүнүн, тапшыруунун жана жок кылуунун тартибин аныктайт.

2. Бул Нускаманын талаптары Кыргызпатенттин бардык кызматкерлерине (мындан ары – кызматкерлер) жайылтылат.

3. Кызматкерлердин кызматтык күбөлүгү (мындан ары – күбөлүк) анын инсандыгын жана кызматын күбөлөндүргөн расмий документ болуп саналат.

II. күбөлүктөрдү даярдоонун, берүүнүн жана тапшыруунун тартиби

4. Күбөлүктү берүүнүн негизи болуп, кызматкерди жумушка кабыл алуу жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу саналат.

5. Күбөлүк Кыргызпатенттин 2015-жылдын 25-мартындагы № 40 буйругунда бекитилген үлгүгө ылайык даярдалат.

6. Күбөлүк өзүнөн кызыл түстөгү эки беттүү китепчени көрсөтөт.

7. Күбөлүктүн бланкын даярдоо Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык жүзөгө ашырылат.

8. Күбөлүктүн бланкы мамлекеттик жана расмий тилдерде басылат.

9. 3х4 см. фотокарточка (анфас) күбөлүктүн ички тарабынын сол жак бөлүгүнө чапталат.

Күбөлүккө Кыргызпатенттин жетекчисинин колу коюлат.

10. Күбөлүктүн бланкына бардык керектүү маалымдаректер толтурулуп, күбөлүккө кол коюлгандан кийин гербдүү мөөр басылат. Мөөр күбөлүктүн сол тарабына күбөлүккө кол койгон жактын колу менен фотокарточканын төмөнкү оң бурчун камтуу менен басылат.

11. Күбөлүк кызматкердин тиешелүү милдетин аткаруу мезгилине, бирок беш жылдан ашык эмес мезгилге берилет. Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү бүткөндө дагы беш жылга узартылат.

Кызмат ордун убактылуу ээлеген кызматкерлерге күбөлүк үч жылдан көп эмес мөөнөткө берилет.

12. Кызматы боюнча ооштуруу болгондо (башка кызмат ордуна дайындоо) күбөлүктүн бланкын алмаштыруу керек.

13. Кызматкер ээлеген кызмат ордунан бошотулган күнү күбөлүктү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө тапшырат, ал тууралуу “Кызматтык күбөлүктөрдү эсепке алуу жана берүү журналына” белги коюлат. Кызматкердин бошонуу барагына күбөлүктү тапшырганда “Күбөлүк тапшырылды” деген жазуу жүргүзүлөт жана аны кабыл алган адамдын колу коюлат.

14. Кызматкер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө күбөлүктү өз убагында тапшырбаган же тапшыруудан баш тарткан учурда Кыргызпатенттин жетекчисинин атына кызматтык кат берилет. Күбөлүктү өз убагында тапшырбоонун негиздүү себеби болгондо кызматкер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө бул жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

III. Күбөлүктү эсепке алуунун, сактоонун, жок кылуунун жана эсептен чыгаруунун тартиби

15. Күбөлүк катуу отчеттуулуктагы документ катары “Кызматтык күбөлүктөрдү эсепке алуу жана берүү журналына” жазуу менен, эсепке алынат, сакталат, жок кылынат жана эсептен чыгарылат.

16. Күбөлүктүн туура толтурулгандыгы, эсепке алынышы, сакталышы жана берилиши үчүн кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери иш-милдетине ылайык жоопкерчилик тартат.

17. Кызматтык күбөлүктөрдү эсепке алуу жана берүү журналына боо өткөрүлөт, номер коюлат, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси тарабынан кол коюлат жана Кыргызпатенттин атайын шарттамынын мөөрү басылып күбөлөндүрүлөт.

18. Күбөлүктөр жана “Кызматтык күбөлүктөрдү эсепке алуу жана берүү журналы” металл шкафта сакталат.

19. Күбөлүктөрдү жүгүртүүдөн алып коюлган, бузулган бланктар Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен түзүлгөн атайын комиссиянын катышуусунда, тиешелүү актыны түзүү менен милдеттүү жок кылууга жатат. Жок кылынган бланктар, күбөлүктөр жөнүндө “Кызматтык күбөлүктөрдү эсепке алуу жана берүү журналына” тиешелүү жазуу жүргүзүлөт. Актыда анын түзүлгөн датасы, комиссиянын курамы, саны, күбөлүктүн номери жана аларды жок кылуунун ыкмасы көрсөтүлөт.

IV. Күбөлүк жоголгондогу аракеттердин тартиби

20. Кыргызпатенттин кызматкери күбөлүктү сактоого жекече жоопкерчилик тартат. Күбөлүктү башка адамга берүүгө тыюу салынат.

21. Күбөлүк жоголгон учурда кызматкер себептерин көрсөтүү менен Кыргызпатенттин жетекчисинин атына түшүндүрмө кат жазуу жолу аркылуу, түздөн-түз түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине болуп өткөндөр жөнүндө тез арада билдирет.

22. Күбөлүктү жоготууга, бүлдүрүүгө күнөөлүү кызматкерлер тартипке салуу жоопкерчилигине тартылат жана күбөлүктүн толук наркын калыбына келтирет.