«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Өнөр жай менчик объектилеринин жана селекциялык жетишкендиктердин коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча укук колдонуу практикасын өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелериндеги:

– 2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү тартылат. »;

– 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«Каршы пикир же арыз берген жактын өтүнүчү боюнча төлөнгөн алым кайтарылып берилиши мүмкүн. Ушуну менен бирге тиешелүү өтүнүч каршы

пикирди же арызды кароонун датасын белгилөө жөнүндө кабарлама жиберген датага чейин берилиши керек.»;

– 21-пункттагы:

«эмес» деген сөздөн кийин «, төрагалык кылуучу менен кошо.» деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Териштирүү процессинде Апелляциялык кеңештин курамы өзгөргөн учурда, иш кайрадан каралышы керек.»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 211-пункт менен толукталсын:

 «211. Апелляциялык кеңештин мүчөсү ишти карай албайт жана иштен четтетилиши керек:

– эгер ал ишке катышкан кайсы бир жактын же алардын өкүлдөрүнүн үй-бүлөсүнүн мүчөсү, жакын тууганы болуп саналса;

– эгер ал иштин натыйжасына жеке, түздөн-түз же кыйыр кызыкдар болсо;

– эгер ал бул ишти мурунку кароосунда, анын ичинде эксперт, катчы катары катышса;

– эгер ал аны Апелляциялык кеңештин (же ачык билдирген болсо) талкуусуна чыгарганга чейин талаш-тартышка байланыштуу иштин божомолдуу жыйынтыгы  жөнүндө кароосуз эле өз позициясын айткан болсо.»;

– 22-пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

 «Ушул пункттун биринчи абзацында аталган жактар Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнө болбосун анын жүйөлүү четтелиши тууралуу билдире алышат.  Иштен четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек. Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө иштен четтөө жөнүндө негизделбеген арыз канааттандырылбайт.»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 221-пункт менен толукталсын:

«221. Ушул Эрежелердин 211-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, Апелляциялык кеңештин мүчөсү өзүнүн иштен четтегендигин билдирүүгө милдеттүү. Четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Ишти маани-маңызы боюнча кароонун жүрүшүндө четтөө жана өзүн өзү четтетүү  жөнүндө арызын кароо качан Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө же четтегендигин же өзүн өзү четтеткендигин билдирген жакка четтөө жана өзүн өзү четтетүүнүн негизи белгилүү болгон учурларда гана, ишти кароо башталгандан кийин уруксат берилет.»;

– 25-пункттун экинчи абзацындагы «тааныштырат» деген сөздөн кийин «,ишке катышуучу жактарга Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө алардын четтегендигин билдирүү, өтүнүчүн билдирүү укугун түшүндүрөт.» деген сөздөр менен толукталсын;

– 26-пункт төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«- мурда чыгып сүйлөгөн, кароодо катышуучу жактар менен толуктоо.»;

– 27-пунктта «төрага» деген сөз «бардык мүчөлөрү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 30-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал өзүнчө тиркеме катары таризделет жана каршы пикирдин жана арыздын материалдарына кошулат.».

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Премьер-министри                                                                                                                                                  С. Ж. Исаков

«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы  (мындан ары – Кыргызпатент) тарабынан «Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн  2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору (мындан ары – долбоор) иштелип чыккан.

Максаттары жана милдеттери

Долбоордун максаты болуп Кыргызпатенттин алдындагы Апелляциялык кеңеш тарабынан өнөр жай менчик объектилеринин жана селекциялык жетишкендиктердин коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча укук колдонуу практикасын өркүндөтүү саналат.

Баяндоо бөлүгү

Ошентип талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында Эрежелер Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн тартууга тиешелүү ченемдер менен толукталат.

Мындан тышкары кызыкчылыктардын чыр-чатактарын болтурбоо максатында долбоор менен Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн иштен четтөө арыздары боюнча ченемдер, ошондой эле четтөөнү билдирүү үчүн укуктук негиздерди караштырган жоболор киргизилет.

Долбоор өтүнмө ээсине кошумча укуктарды, анын ичинде Апелляциялык кеңеш юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүргүзгөнгө чейин каршы пикирлерди/арыздарды бергендиги үчүн төлөгөн алымдарды кайтарып берүү боюнча өтүнүч берүү укугун дагы караштырат.

Кабыл алынуучу ЧУАнын таасиринен мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолу.

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбей тургандыгын билдиребиз.

ЧУА долбоорунун мыйзамдарга ылайык келишин талдоо.

Колдонулуп жаткан улуттук жана эл аралык мыйзамдарга жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча сунушталган токтом долбоору колдонулуп жаткан ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбей тургандыгы белгиленген.

Жөнгө салуучу таасирин талдоо жөнүндө маалымат.

Сунушталган долбоорду жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт, анткени ишкердик субъектилер үчүн кошумча жөнгө салуучу же убара кылуучу жоболорду камтыбайт.

Каржылоо булагынын болушу.

Бул долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт, кандайдыр бир социалдык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге жана башка ченемдик укуктук актыларга  оңдоолорду киргизүүгө алып келбейт.

Коомдук талкуулоо өткөрүлө турган учурда, анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат.

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 22-статьясына ылайык 2018-жылдын 15-февралында бул долбоор коомдук талкуулоо жол-жобосун өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылган.

Жогоруда баяндалгандын негизинде Кыргызпатент жогоруда аталган долбоорду кароого жиберет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын 

 төрагасы                                                                                                                                                Д. Эсеналиев

                                                                                                                                                                 2018-ж. «___»_____________

“Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна салыштырма таблица 

 

Колдонулуп жаткан редакция

Сунушталган  редакция

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеш (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча милдеттүү түрдөгү баштапкы орган болуп эсептелет, ошондой эле бул Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен Апелляциялык кеңештин компетенциясына кирген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Апелляциялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы уюмдарынын эң компетенттүү кызматкерлеринин 7 мүчөсүнөн түзүлөт жана Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилет.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеш (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча милдеттүү түрдөгү баштапкы орган болуп эсептелет, ошондой эле бул Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен Апелляциялык кеңештин компетенциясына кирген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Апелляциялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы уюмдарынын эң компетенттүү кызматкерлеринин 7 мүчөсүнөн түзүлөт жана Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилет.

Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү тартылат.

9. Каршы пикир же арыз берген күн болуп Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти тиркөө менен бул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген каршы пикир же арыз берген күн эсептелет.

Берилген каршы пикири же арызы ушул Эрежелердин талаптарына туура келбесе же каршы пикир же арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тариздөө тартибин бузуу менен берилсе жараксыз болуп эсептелет, ал эми каршы пикир же арыз өтүнүүчүгө оңдогонго кайтарылып берилет. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун мөөнөтү оңдолгон документ берилген күндөн тартып эсептелет.

 

9. Каршы пикир же арыз берген күн болуп Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти тиркөө менен бул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген каршы пикир же арыз берген күн эсептелет.

Берилген каршы пикири же арызы ушул Эрежелердин талаптарына туура келбесе же каршы пикир же арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тариздөө тартибин бузуу менен берилсе жараксыз болуп эсептелет, ал эми каршы пикир же арыз өтүнүүчүгө оңдогонго кайтарылып берилет. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун мөөнөтү оңдолгон документ берилген күндөн тартып эсептелет.

Каршы пикир же арыз берген жактын өтүнүчү боюнча төлөнгөн алым кайтарылып берилиши мүмкүн. Ушуну менен бирге тиешелүү өтүнүч каршы пикирди же арызды кароонун датасын белгилөө  жөнүндө кабарлама жиберген датага чейин берилиши керек.

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу курамында бештен кем эмес мүчөсү бар Апелляциялык кеңештин отурумунда жүргүзүлөт.

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу курамында бештен кем эмес төрагалык кылуучу менен кошо, мүчөсү бар Апелляциялык кеңештин отурумунда жүргүзүлөт.

Териштирүү процессинде Апелляциялык кеңештин курамы өзгөргөн учурда, иш кайрадан каралышы керек.

211. Апелляциялык кеңештин мүчөсү ишти карай албайт жана иштен четтетилиши керек:

– эгер ал ишке катышкан кайсы бир жактын же алардын өкүлдөрүнүн үй-бүлөсүнүн мүчөсү, жакын тууганы болуп саналса;

– эгер ал иштин натыйжасына жеке, түздөн-түз же кыйыр кызыкдар болсо;

– эгер ал бул ишти мурунку кароосунда, анын ичинде эксперт, катчы катары катышса;

– эгер ал аны Апелляциялык кеңештин (же ачык билдирген болсо) талкуусуна чыгарганга чейин талаш-тартышка байланыштуу иштин божомолдуу жыйынтыгы  жөнүндө кароосуз эле өз позициясын айткан болсо.

22. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда каршы пикир же арыз берген жак, талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээси жана/же өкүлү жана Кыргызпатенттин экспертизасынын тийиштүү бөлүмүнүн төрагасы катыша алат.

Каршы пикир же арыз берген жак, коргоо документинин ээси өзү, ошондой эле анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат менен тастыкталган өкүлү аркылуу каршы пикирди же арызды карап чыгууга катыша алат.

22. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда каршы пикир же арыз берген жак, талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээси жана/же өкүлү жана Кыргызпатенттин экспертизасынын тийиштүү бөлүмүнүн төрагасы катыша алат.

Каршы пикир же арыз берген жак, коргоо документинин ээси өзү, ошондой эле анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат менен тастыкталган өкүлү аркылуу каршы пикирди же арызды карап чыгууга катыша алат.

Ушул пункттун биринчи абзацында аталган жактар Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнө болбосун анын жүйөлүү четтелиши тууралуу билдире алышат. Иштен четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө иштен четтөө жөнүндө негизделбеген арыз канааттандырылбайт.

221. Ушул Эрежелердин 211-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, Апелляциялык кеңештин мүчөсү өзүнүн иштен четтегендигин билдирүүгө милдеттүү. Четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Ишти маани-маңызы боюнча кароонун жүрүшүндө четтөө жана өзүн өзү четтетүү  жөнүндө арызын кароо качан Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө же четтегендигин же өзүн өзү четтеткендигин билдирген жакка четтөө жана өзүн өзү четтетүүнүн негизи белгилүү болгон учурларда гана, ишти кароо башталгандан кийин уруксат берилет.

25. Апелляциялык кеңештин отурумун төрага жетектейт.

Төрага Апелляциялык кеңештин отурумун ачат жана каршы пикирди же арызды кароого катышуучу адамдарды, Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат.

 

25. Апелляциялык кеңештин отурумун төрага жетектейт.

Төрага Апелляциялык кеңештин отурумун ачат жана каршы пикирди же арызды кароого катышуучу адамдарды, Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат, ишке катышуучу жактарга Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө алардын четтегендигин билдирүү, өтүнүчүн билдирүү укугун түшүндүрөт.

26. Маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыгууда төрага тарабынан каршы пикирди же арызды жарыялоодон башталат.

Ишти андан ары карап чыгуу, эреже катары төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

– тараптарды жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна жоопторду угуу;

– зарыл болгон учурда, эксперттер чыгып сүйлөшөт.

26. Маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыгууда төрага тарабынан каршы пикирди же арызды жарыялоодон башталат.

Ишти андан ары карап чыгуу, эреже катары төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

– тараптарды жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна жоопторду угуу;

– зарыл болгон учурда, эксперттер чыгып сүйлөшөт;

– мурда чыгып сүйлөгөн, кароодо катышуучу жактар менен толуктоо.

27. Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколу Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

Отурумдун протоколуна Апелляциялык кеңештин төрагасы жана катчысы кол коет.

27. Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколу Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

Отурумдун протоколуна Апелляциялык кеңештин бардык мүчөлөрү жана катчысы кол коет.

30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал чечимге тиркелет.

30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал өзүнчө тиркеме катары таризделет жана каршы пикирдин жана арыздын материалдарына кошулат.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын

төрагасы                                                                                                                                                                               Д. Эсеналиев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 

 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу”

Өлкө ичиндеги жол-жоболорду аткаруу максатында, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Тиркемедеги 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашуу бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасы тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн Макулдашуу күчүнө кириши үчүн зарыл болгон жол-жоболор аткарылгандыгы тууралуу Евразия экономикалык комиссиясына кабарласын.
  3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күндө күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган «Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган

«Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан (мындан ары – Кыргызпатент) 2017 – жылдын 11 – декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу” (мындан ары – Макулдашуу) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору даярдалган.

Максаты жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун ушул долбоору “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине ылайык иштелип чыкты.

Бул Макулдашуу Интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо жана сактоо жөнүндө протоколдун 10-пунктун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан (Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө Келишимге № 26 тиркеме).

Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруу тартиби жөнүндө макулдашуунун долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-декабрындагы №546-р буйругу менен жактырылган.

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууга байланышкан маселелер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) компетенциясына киргендиктен, Макулдашуунун күчүнө кирүүсү боюнча өлкө ичиндеги жол-жоболорду жүргүзүү боюнча иштер демилгеленген.

Баяндама бөлүгү

Макулдашуу жамааттык башкаруунун төмөнкү маселелери боюнча бирдиктүү жөнгө салууну караштырат:

– жыйналган сыйакынын ичинен кармап калуулардын өлчөмүнүн жеткен чегин белгилөө;

– отчеттуулукту регламенттештирүү жана айкын отчеттуулукту, ошондой эле сыйакыны жыйноо, бөлүштүрүү жана төлөө  механизминин милдеттүү аудитин киргизүү;

– мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу уюмунун (МУЖБУ) жыйналган сыйакыны авторлорго жана башка укук ээлерине бөлүштүрүүсүнүн жана төлөөсүнүн мөөнөттөрүн регламенттештирүү;

– МУЖБУнун жамааттык башкаруу жүргүзүүгө чыгымдарын жабууга чегерүүлөрдү жана социалдык, маданий, билим берүү максаттарына каражаттарды   кармап калуунун укуктук шарттамын киргизүү.

Макулдашуу ошондой эле мүчө-мамлекеттердин улуттук мыйзамдарында жамааттык башкаруунун төмөнкү маселелери боюнча укуктук жөнгө салууну белгилөөнү караштырат:

– жыйналган сыйакылардан кармап калуулардын өлчөмүнүн жеткен чеги;

– төлөнө элек акчалай каражаттарды МУЖБУнун сактоо маселелери боюнча укуктук жөнгө салуу;

– талап кылынбаган сыйакынын суммаларын доонун эскирүү мөөнөтү аяктагандан кийин аны ошол жылдагы бөлүштүрүлчү сыйакыга же социалдык, гуманитардык же маданий максаттарга авторлордун же башка укук ээлеринин пайдасына багыттоо.

Ошондой эле мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарында төмөнкүлөр үчүн жоопкерчиликти белгилөө маселеси боюнча мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарын шайкештөө каралган:

– автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин укук ээлеринин макулдугусуз пайдалануу;

– автордук жана чектеш укуктар объектилерин пайдаланууда сыйакы төлөбөө жана (же) сыйакы төлөө үчүн каражаттарды төлөөдөн баш тартуу үчүн.

Кабыл алынуучу ЧУАны колдонууда мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолу

Ошону менен бирге белгиленген долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбестигин билдиребиз.

ЧУАнын долбоорунун мыйзамдарга ылайык келишин талдоо

Улуттук жана эл аралык мыйзамдардын колдонуудагы ченемдерине жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктары боюнча сунушталган долбоордун ченемдери колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбестиги аныкталган.

Коомдук талкуулоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин талаптарын эске алып, долбоор коомдук талкуулоо жол-жобосун өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилген. Коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча эскертүүлөр жана сунуштар келип түшкөн жок.

Каржылоо булактарынын болушу

Долбоор мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт, анткени мамлекеттик органдардын токтомдо каралган ыйгарым укуктары алардын негизги ишинин чегинде аткарылышы керек.

Жогоруда баяндалгандын негизинде 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун кароого жөнөтөбүз.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын

төрагасы                                                                                                                                                                        Д. Эсеналиев

Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашуу

Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашуу

Мындан ары мүчө-мамлекеттер деп аталуучу Евразия экономикалык биримдигинин мүчө-мамлекеттери өз өкмөттөрүнүн атынан,

2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин жоболорун жана Евразия экономикалык биримдигинин укуктарын негизге алып,

автордук жана чектеш укуктардын ээлери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максаттарында,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты:

1-берене

1. Ушул Макулдашуу авторлор, аткаруучулар, фонограммаларды даярдоочулар (өндүрүүчүлөр) жана башка автордук жана (же) чектеш укуктардын ээлери (мындан ары – укук ээлери) тарабынан жеке тартипте автордук жана (же) чектеш укуктарды ишке ашыруу кыйынчылык жараткан же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан укук ээлеринин макулдугусуз, бирок сыйакы төлөп берүү менен бул укук объектилерин пайдаланууга жол берилген учурларда мүчө-мамлекеттердин аймактарында автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартибин белгилейт.

2. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен аныкталган автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык башкаруу чөйрөсүнедө мүчө-мамлекеттер укуктарды жамааттык башкаруу боюнча уюмдарды (мындан ары – уюм) түзүү мүмкүнчүлүгүн караштырышат.

3. Уюмдар тарабынан ыйгарым укуктардын ишке ашырылышы үчүн негиз болуп мындай уюмдардын укук ээлери менен, ошондой эле ушул берененин 4-пунктунда караштырылган учурдан тышкары, башка уюмдар менен жазуу түрүндө түзүлүүчү укуктарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим саналат.

4. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык уюмдар автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык башкаруунун тиешелүү чөйрөлөрүндө мындай уюмдарга тиешелүү ыйгарым укуктарын түздөн-түз өткөрүп берген укук ээлеринин, ошондой эле алардын кызыкчылыгында укуктарды башкаруудан баш тартпаган укук ээлеринин укуктарын жамааттык башкаруу боюнча ыйгарым укуктарга ээ болушу мүмкүн. Мындай ыйгарым укуктар алардын мыйзамдарына ылайык, мүчө-мамлекеттердин аймагынын чектеринде жарактуу болуп саналат.

5. Эгерде мүчө-мамлекеттин мыйзамына ылайык уюм мындай уюмдарга тиешелүү ыйгарым укуктарын түздөн-түз өткөрүп берген укук ээлеринин, ошондой эле алардын кызыкчылыгында укуктарды башкаруудан баш тартпаган укук ээлеринин укуктарын жамааттык башкаруу жана сыйакыларды чогултуу боюнча ыйгарым укуктарга ээ болсо, мүчө-мамлекет өз мыйзамдарында мындай уюмдун ишине мамлекеттик контролду ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органга (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) ыйгарым укуктарды берүүнү караштырат.

Уюмдардын ишине мамлекеттик контролду ишке ашыруунун башка учурлары мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан белгилениши мүмкүн.

Мүчө-мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары бири-бири менен өз ара иштешет, анын ичинде уюмдардын иштери жөнүндө зарыл маалыматтарды бири-бирине беришет.

2-берене

1. Мүчө-мамлекеттердин аймактарында уюмдардын иши ачыктык, айкындуулук, отчеттуулук, контролдук кылуу жана адилеттүүлүк (басмырлабоо) принциптерине ылайык жүзөгө ашырылышы керек.

2. Уюмдун уюштуруу-укуктук формасы жана укуктук статусу, ага тиешелүү ыйгарым укуктарды берүүнүн өзгөчөлүктөрү, уюмдун иш-милдеттери, анын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери, ошондой эле ушул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган башка маселелерди чечүүнүн тартиби мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен аныкталат.

3-берене

1. Уюм автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануунун тиешелүү ыкмаларына, мындай уюмдун башкаруусунда турган автордук жана (же) чектеш укуктарга карата жөнөкөй (өзгөчөлүксүз) лицензиянын шарттарында пайдалануучулар менен келишимдерди түзөт жана мындай пайдалануучулардан ушундай объектилерди пайдалануу укугун бергендиги үчүн сыйакы чогултат.

Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин укук ээлеринин макулдугусуз, бирок сыйакы төлөп берүү менен пайдаланууга жол берилген учурларда, уюм пайдалануучулар менен же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары боюнча сыйакыларды төлөп берүүгө арналган каражаттарды төлөө боюнча милдеттенмелер жүктөлгөн башка жактар менен сыйакыларды төлөп берүү жөнүндө келишимдерди түзөт жана укук ээлерине сыйакыларды төлөп берүү үчүн каражаттарды чогултат.

2. Уюм автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн чогултулган сыйакыларды укук ээлеринин ортосунда бөлүштүрүүнү жана көрсөтүлгөн сыйакыларды аларга төлөп берүүнү жүзөгө ашырат.

Чогултулган сыйакыларды бөлүштүрүү уюм тарабынан пайдалануучулардан алынган документтердин жана маалымдардын, ошондой эле автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануу жөнүндө маалыматтардын, алардын ичинде статистикалык мүнөздөгү маалымдардын негизинде аныкталган автордук жана (же) чектеш укуктардын тиешелүү объектилеринин факт жүзүндө пайдаланылышына пропорционалдуу бир жылда 1 жолудан кем эмес ишке ашырылат.

Пайдалануучулар уюмга автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы жөнүндө отчетторду, ошондой эле сыйакыларды чогултуу жана бөлүштүрүү үчүн зарыл болгон башка маалымдарды жана документтерди берүүгө милдеттүү. Документтердин тизмеси жана маалымдарды берүүнүн мөөнөттөрү уюмдун пайдалануучулар менен түзгөн келишимдеринде аныкталат.

Укук ээлерине сыйакыларды төлөп берүү дайыма, жылына 1 жолудан кем эмес ишке ашырылууга тийиш. Көрсөтүлгөн төлөп берүүлөр отчеттук жыл бүткөндөн кийин 12 айдан кем эмес убакытта ишке ашырылууга тийиш.

Чогултулган сыйакыларды чет өлкөлүк авторлорго же укук ээлерине которуунун мезгилдүүлүгү чет өлкөлүк уюмдар менен түзүлгөн кызыкчылыктарды билдирүү жөнүндө келишимдерде белгиленет, бирок бир жылда 1 жолудан кем болбошу керек.

3. Уюм укуктарды жамааттык башкарууну ишке ашыруу боюнча өз чыгымдарын (мындан ары – уюмдун чыгымдары) жабууга суммаларды жыйналган сыйакылардан кармап калууга укуктуу.

Уюмдун чыгымдары негизделиши жана документтер менен тастыкталышы керек.

Мүчө-мамлекет өз мыйзамдарында уюм тарабынан укук ээлеринин макулдугу менен жана алардын кызыкчылыгында социалдык, маданий жана билим берүү максаттарына багытталган кошумча каражаттарды (мындан ары- атайын каражаттар) кармап калуу мүмкүндүгүн белгилей алат.

Атайын каражаттарга байланыштуу укуктук шарттам мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен белгиленет.

Уюмдун чыгымдарына жана атайын каражаттарга чогултулган сыйакылардын суммасынан 50 пайыздан ашыгын кармап калууга уюм укуксуз.

Мындай кармап калуулар ар бир укук ээсине тиешелүү болгон ар бир суммадан пропорциялуу ишке ашырылууга тийиш. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен ушундай кармап калуулардын эң аз чегиндеги жалпы өлчөмү белгилениши мүмкүн.

Сыйакыларды төлөп берүү менен бир эле убакта уюм укук ээсине анын укуктарынын пайдаланылгандыгы жөнүндө жана уюм тарабынан кармалып калынган сумманы, анын ичинде атайын каражаттарды деталдаштыруу менен, мындай пайдалануу үчүн чогултулган сыйакынын өлчөмү жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү.

4. Эгерде укук ээсине тиешелүү болгон сыйакы ушул берененин 2-пунктунун төртүнчү абзацында белгиленген мөөнөттө төлөнүп берилүүгө мүмкүн болбосо, мындай учурда уюм мындай мөөнөт бүткөн датадан тартып 12 айдын ичинде ушундай укук ээсин аныктоо жана табуу үчүн бардык зарыл болгон чараларды көрүүгө милдеттүү.

Мүчө-мамлекеттер өз мыйзамдарында төлөнбөгөн акча каражаттарынын уюм тарабынан сакталышынын, ошондой эле доо мөөнөтү эскиргенден кийин талап кылынбаган сыйакылардын суммаларын пайдалануунун тартибин белгилешет.

4-берене

1. Уюм, тактап айтканда төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) өз иши жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу (жарыялоо) үчүн “Интернет” маалыматтык-телекоммуникациялык тарамда расмий сайтын (мындан ары- расмий сайт) түзүүгө (аныктоого);

2) күнү-түнү иштей турган расмий сайттын жеткиликтүүлүгүн, расмий сайтта жайгаштырылган маалыматтын ачыктыгын, ошондой эле кайтарымсыз негизде мындай маалыматтардын берилишин камсыздоого;

3) укук ээлери, автордук жана (же) чектеш укук объектилери жана мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык укук ээсинин макулдугусуз элге таратылууга болбой турган маалымдардан тышкары, мындай уюмдун башкаруусуна өткөрүлүп берилген укуктар жөнүндө маалымдарды камтыган реестрлерди түзүүгө (мындан ары – реестрлер);

4) реестрлерди расмий сайтка жайгаштырууга, ошондой эле пайдалануучулар менен келишимдерди түзүү жана сыйакыларды төлөп берүү максаттарында аларды жүргүзүүнү жана өз убагында актуалдаштырууну ишке ашырууга;

5) укуктарды жамааттык башкаруу боюнча башка уюмдарга, ошондой эле уюм алардын кызыкчылыгында пайдалануучулар менен келишим түзүүгө мүмкүндүк берүүчү укук ээлерине жол-жоболорду киргизүүгө, реестрлерде камтылган жана ал башкарган укуктарга тиешелүү болгон кайсы болбосун так эместиктер жөнүндө кабардар кылууга.

2. Уюм анын башкаруусуна алардын мүлктүк укуктары өткөрүлүп берилген автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдаланууга укуксуз.

3. Уюм мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык, укук ээсинин атынан же өзүнүн атынан сотто талаптарды коюуга, ошондой эле анын башкаруусуна берилген укуктарды коргоо үчүн башка юридикалык иштерди жүргүзүүгө укуктуу.

5-берене

1. Уюм анын бухгалтердик (финансылык) отчетторунун аудитин жүргүзүү, ошондой эле сыйакыларды чогултууну, бөлүштүрүүнү жана төлөп берүүнү ишке ашырууда акча каражаттары менен операциялардын жүргүзүлүшүн жана документтик таризделишин, чогултулган сыйакылардын бөлүштүрүлүшүн уюм тарабынан бекитилген методикада караштырылган талаптарга ылайыктуулугун, атайын каражаттардын эсебинен ишке ашырылган максаттуу келип түшүүлөрдүн жана келип түшүүлөрдүн эсебин, мындай уюмдун ишине карата коюлган жана ушул Макулдашуунун 3-беренесинде белгиленген башка талаптардын сакталышын текшерүү (мындан ары – текшерүү) үчүн көз карандысыз аудитордук уюмду тартууга милдеттүү.

Аудит жүргүзүүнүн жана текшерүүнүн мезгилдүүлүгү мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен белгиленет, бирок 2 жылда 1 жолудан кем болушу мүмкүн эмес.

2. Уюм аудитордук корутундуну жана тиешелүү бухгалтердик (финансылык) отчеттор менен бирге текшерүүнүн жыйынтыктарын бекитилген (кол коюлган) датадан тартып бир айлык мөөнөттө расмий сайтта жарыялоого милдеттүү, ал укук ээлери үчүн 5 жыл бою жеткиликтүү болушу керек.

Бухгалтердик (финансылык) отчеттор жана аудитке жана текшерилүүгө тийиш болгон башка маалымат жашыруун мүнөздөгү маалымдарды, коммерциялык же мыйзам менен корголгон башка сырларды камтыган маалыматка киргизилиши мүмкүн эмес.

3. Аудит  жана текшерүү жүргүзүүгө кетүүчү чыгымдар уюмдун чыгымдарынын курамына киргизилет.

4. Уюмдун иш-милдеттери жана милдеттери мамлекеттик орган (мамлекеттик уюм) тарабынан жүзөгө ашырылуучу мүчө-мамлекеттерде аудит жана текшерүү ушул берененин жоболорун эске алуу менен, мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

6-берене

1. Мүчө-мамлекеттер өз мыйзамдарында төмөнкүлөр үчүн жоопкерчиликти белгилешет:

1) укук ээсинин же анын тиешелүү укуктарын башкаруучу уюмдун макулдугусуз, ошондой эле сыйакы төлөп бербестен, же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарында караштырылгандан башка учурларда, сыйакы төлөө үчүн каражаттарды төлөп берүүдөн баш тартуу менен, автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануу;

2) уюм тарабынан укуктарды башкаруунун тартиби бузулгандыгынын натыйжасында чогултулган сыйакыларды укук ээсине төлөп бербегендиги;

3) чогултулган сыйакылардын суммасынан мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан белгиленген уюмдардын чыгымдарына жана атайын каражаттарга кармап калуунун белгиленген өлчөмүнөн аша чабуу;

4) ушул Макулдашуунун 5-беренесинде караштырылган милдеттүү түрдөгү аудитти жана текшерүүнү жүргүзүү боюнча милдеттенмелердин аткарылбагандыгы.

Мүчө-мамлекеттер уюмдун жоопкерчилигинин башка учурларын белгилей алышат.

2. Мүчө-мамлекеттер ушул берененин 1-пунктунда белгиленген аракеттер үчүн жоопкерчиликти караштыруучу мыйзамдардын ченемдерин шайкештөө боюнча зарыл болгон чараларды кабыл алышат.

7-берене

Уюм укук ээлери менен төмөнкү принциптердин негизинде өз ара иштешет:

1) укук ээлери кайсы учурда болбосун уюм тарабынан алардын укуктарын башкаруусунан толук же жарым-жартылай баш тартууга укуктуу;

2) укук ээлери эгерде ушундай укук мүчө-мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген болсо, мындай уюмдун уставы менен аныкталган тартипте уюмдун башкаруу органдарынын ишине катышууга укуктуу;

3) сыйакыларды бөлүштүрүү жана төлөп берүү укук ээсинин жарандык белгилери, жашаган өлкөсү, категориялары же башка негиздери боюнча басмырланбастан адилеттүү ишке ашырылууга тийиш;

4) уюм ушул Макулдашуунун 3-беренесинин 2-пунктунун төртүнчү абзацына ылайык сыйакыларды үзгүлтүксүз төлөп берүү үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө тийиш;

5) уюм алардын кызыкчылыгында пайдалануучулар менен келишимдерди түзгөн укук ээлеринин алдында, бардык чогултулган жана бөлүштүрүлгөн сыйакылардын суммалары, көрсөтүлгөн суммалардан кайсы болбосун чегерүүлөрдү, ошондой эле статистикалык мүнөздөгү маалымдарды камтуу менен, аларды бөлүштүрүүнүн ыкмасы жөнүндө дайыма отчет берип турууга тийиш.

8-берене

1. Ушул Макулдашуу күчүнө киргенге чейин келип чыккан укуктук мамилелер боюнча анын жоболору ушул Макулдашуу күчүнө киргенден кийин келип чыгуучу укуктарга жана милдеттерге карата колдонулат.

2. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген күндө ишке ашырылуучу автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруу ушул Макулдашууга каршы келбеген бөлүгүндө ишке ашырылышын улантат.

9-берене

Мүчө-мамлекеттердин өз ара макулдашуусу боюнча ушул Макулдашууга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн, алар өзүнчө протоколдор менен таризделет жана ушул Макулдашуунун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.

10-берене

Ушул Макулдашууну чечмелөөгө жана (же) колдонууга байланыштуу талаш-тартыштар 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимде белгиленген тартипте чечилет.

11-берене

1. Ушул Макулдашуу Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлгөн эл аралык келишим болуп саналат жана Евразия экономикалык биримдигинин укугуна кирет.

2. Ушул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболордун мүчө-мамлекеттер тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө жазуу түрүндөгү акыркы кабарлоону депозитарий алган датадан тартып күчүнө кирет.

Мүчө-мамлекеттер Евразия экономикалык комиссиясына дипломатиялык каналдар боюнча ушул Макулдашууну ишке ашырууга жооптуу мамлекеттик органдар жөнүндө маалымат беришет.

Бул Макулдашуу 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында, орус тилинде, бир түп нускада түзүлдү.

Ушул Макулдашуунун түп нускасы Евразия  экономикалык комиссиясында сакталат, ал ушул Макулдашуунун депозитарийи болуп саналуу менен, анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн ар бир мүчө-мамлекетке жөнөтөт.

Армения Республикасынын Өкмөтү үчүн

Беларусь Республикасынын Өкмөтү үчүн

Казакстан Республикасынын Өкмөтү үчүн

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үчүн

Россия Федерациясынын Өкмөтү үчүн