Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 5-январындагы

N 8 токтому менен

бекитилген

Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын

патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап

чыгуунун жана жашырын сактоонун

ЭРЕЖЕЛЕРИ 

1. Жалпы жоболор

2. Жашырын ойлоп табууга өтүнмө берүү

3. Мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтарды камтыган өтүнмөнү жашырын сактоо

4. Жашырын ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизадан өткөрүү

5. Жашырын ойлоп табууга берилген өтүнмө боюнча экспертизанын чечимдерине өтүнүүчүнүн даттануу тартиби 

1. Жалпы жоболор

1. Жашырын ойлоп табууларга өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун ушул эрежелери (мындан ары – Эрежелер) “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык иштелип чыккан жана “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына жана Кыргыз Республикасында жашырындуулук тартибин жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларга ылайык жашырын ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмөнү (мындан ары – жашырын ойлоп табууга өтүнмө) берүүнүн жана карап чыгуунун жол-жобосун, аны жашырын сактоонун шарттарын аныктайт.

2. Жашырын ойлоп табууга өтүнмө берүү

2. Жашырын ойлоп табууга өтүнмө Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын талаптарына ылайык, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Эрежелерде каралган мамлекеттик жашырын сырларды сактоонун талаптарын сактоо менен “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинде каралган жактар тарабынан берилет.

Чет өлкөлүк жарандардан же чет өлкөлүк юридикалык жактардан келип түшкөн жашырын ойлоп табууга өтүнмө өтүнүүчүгө карап чыгуусуз кайтарылып берилет.

3. Жашырын сактоого тийиштүү ойлоп табууга өтүнмө интеллектуалдык менчик маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органга (мындан ары – Кыргызпатент) Кыргызпатенттин атайын секторуна берилет.

4. Өтүнүүчүлөр (юридикалык жактар) – жашырын сактоого тийиштүү маалыматтардын тизмесине ээ жана алар ойлоп табууга берген өтүнмөдө камтылган жашырын маалыматтары бар министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор мындай өтүнмөлөрдү өздөрүнүн режимдик-жашырын түзүмдүк бөлүкчөлөрү аркылуу аларга жашырындуулуктун тийиштүү деңгээлдеги грифин коюу менен беришет.

5. Жашырын сактоого тийиштүү маалыматтардын тизмеси болбогон өтүнүүчүлөр (жеке жана юридикалык жактар) эгер алар берген өтүнмө алардын пикири боюнча, мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтарды камтыса жана жашырын сакталышы зарыл болгон учурда, иштеген (турган) жери боюнча режимдик-жашырын түзүмдүк бөлүкчөлөрү аркылуу жашырын сактоо жөнүндө өтүнүч менен ушундай өтүнмө берет, ал эми мындай мүмкүнчүлүк болбосо, жашаган (турган) жери боюнча атайын байланыш аркылуу же Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында каралган тартипте тикелей берилет.

6. Мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтарды камтыган документтерди берүү үчүн факсты пайдаланууга уруксат берилбейт.

7. Жашырын ойлоп табууга өтүнмө Кыргыз Республикасынын Патент Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык түзүлөт.

Жашырын ойлоп табуунун баяндоосун түзүүдө өтүнмө берилген ойлоп табуунун жашырындуулук деңгээлине караганда, жашырындуулук деңгээли жогору белгиленген маалыматтарды көрсөтүүгө тыюу салынат.

8. Жашырын ойлоп табууга өтүнмөнүн бардык документтери бир нускада берилет.

9. Жашырын ойлоп табууга өтүнмө боюнча Кыргызпатенттин атайын сектору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик жашырын сырларды коргоону камсыздоочу шарттарды сактоо менен өзүнчө иш жүргүзөт.

3. Мамлекеттик жашырын сырды түзгөн

маалыматтарды камтыган өтүнмөнү жашырын сактоо

10. Ойлоп табуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтардын тизмесинин жана борбордук аткаруу органдар тарабынан иштелип чыккан жашырын сактоого тийиштүү маалыматтардын тизмесинин негизинде сакталат.

11. Мамлекеттик жашырын сырларды сактоого байланыштуу эмес, коммерциялык сырды же башка жүйөлөр боюнча ойлоп табууларды жашырын сактоого уруксат берилбейт.

12. Мамлекеттик жашырын сырларды камтыган өтүнмөлөрдү жашырын сактоо, жашырындуулук деңгээлин аныктоо, ошондой эле аны карап чыгуунун мөөнөтү, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген мамлекеттик органдар (мындан ары – ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар) тарабынан ишке ашырылат.

13. Жашырын сактоого тийиштүү маалыматтардын колдонулуп жаткан тизмесине ээ болгон мамлекеттик орган – министрлик, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомство тарабынан берилген жашырын ойлоп табууга өтүнмө жашырындуулуктун тийиштүү деңгээлинин грифи коюлуп жана анын кайра карап чыгуу мөөнөтү белгиленип, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте ушул органдын өзү тарабынан жашырын сакталат.

14. Жашырындуулук деңгээли аныкталбаган жана өтүнүүчүнүн анда мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтарды камтылгандыгы жөнүндө өтүнүч камтылган Кыргызпатентке келип түшкөн жашырын ойлоп табууга өтүнмө Кыргызпатентке келип түшкөн күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде Кыргызпатенттин атайын сектору тарабынан андагы маалыматтар каралып чыгат, алар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырын түзгөн маалыматтардын тизмесине ылайык мамлекеттик жашырын сырларга киргизилиши мүмкүн.

15. Өтүнмөдө мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтар аныкталган учурда, Кыргызпатенттин атайын сектору өтүнмөнү каттайт, атайын номур ыйгарат жана аны тематикалык тиешелүүлүгүнө карата маалыматтарды мамлекеттик жашырын сырларга жана аларды коргоого киргизүү боюнча ыйгарым укук берилген тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.

Жашырын ойлоп табууга өтүнмөнүн атайын номуру төмөнкүлөрдү камтыйт: биринчи төрт сан өтүнмө түшкөн жылды, бешинчи сан – жашырын ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү белгилөө үчүн пайдалануучу кодду, калган эки сан – ушул жылдын сериясындагы жашырын ойлоп табууга өтүнмөнүн катар номурун билдирет.

16. Иш чөйрөсүнө өтүнмө берилген ойлоп табуу кирген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга түшкөн жашырын ойлоп табууга өтүнмө аны жашырын сактоонун негизин жана жашырындуулук деңгээлин аныктоо үчүн текшерилет. Текшерүү көрсөтүлгөн органга өтүнмө түшкөн күндөн тартып үч айдын ичинде жүргүзүлөт.

Эгер ойлоп табууну жашырын сактоо үчүн жетишерлик негиздемелер болбосо, анда өтүнүүчүгө жана Кыргызпатентке жашырын сактабоо же жашырындуулук деңгээлин төмөндөтүү жөнүндө же билдирилген чечимдин маңызына тийиштүү болбогон жашырын маалыматтарды өтүнмөнүн материалдарынан чыгаруу жөнүндө жүйөлүү корутунду жиберилет.

Эгер өтүнүүчү ушундай корутундуну алган күндөн тартып, эки айдын ичинде жашырындуулугун ачыкка чыгарбаса, жашырындуулук деңгээлин төмөндөтпөсө, өтүнмө берилген объектинин маңызына тийиштүү болбогон жашырын маалыматтарды өтүнмөнүн материалдарынан чыгарбаса же көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө жүйөлүү өтүнүчтү бербесе, өтүнмө берилбеген болуп эсептелет.

17. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өтүнмөнү жашырын сактоо зарылчылыгы жөнүндө чечимди кабыл алган учурда, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ойлоп табууну жашырын сактоо, анын жашырындуулук деңгээли жөнүндө корутунду түзөт, аны кайра карап чыгуу мөөнөтүн белгилейт, өтүнмөгө тийиштүү жашырындуулук деңгээлинин грифин коет жана бул жашырын өтүнмөнү Кыргызпатенттин атайын секторуна жөнөтөт, аны андан ары карап чыгуу ушул Эрежелердин 3-пунктуна ылайык Кыргызпатентте жүргүзүлөт.

18. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун жашырын сактоо үчүн негиздемелери жок болсо, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өтүнмөдө жашырын сактоого тийиштүү маалыматтар жок экендиги жөнүндө корутунду жазат жана аны өтүнмө менен бирге Кыргызпатенттин атайын секторуна жиберет.

Кыргызпатенттин атайын сектору Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына ылайык ойлоп табуунун коргоого жөндөмдүүлүгүн аныктоо максатында карап чыгуу үчүн Кыргызпатенттин ачык иш кагаздарын жүргүзүүнүн эксперттик бөлүмүнө жашырын эмес өтүнмөнү өткөрүп берет, өтүнүүчүгө бул тууралуу билдирилет.

Кыргызпатентте аталган өтүнмөнү карап чыгуунун мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына ылайык өтүнмөнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карап чыгуусунун мезгилине жараша узартылат.

4. Жашырын ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизадан өткөрүү

19. Жашырын сактоо зарылчылыгы тастыкталган жашырын ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизадан өткөрүү Кыргызпатентте жүргүзүлөт жана формалдык, алдын ала экспертизаны жана маңызы боюнча эксперттөөнү камтыйт, алар Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларды коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мамлекеттик жашырын сырларды сактоонун талаптарын сактоо менен жүргүзүлөт.

20. Жашырын ойлоп табууга өтүнмөнү экспертизадан өткөрүүнү өтүнмөдө камтылган маалыматтардын жашырындуулук деңгээлине туура келген мамлекеттик жашырын сырларды билүүгө укугу бар Кыргызпатенттин адистери жүргүзөт.

Зарыл болгон учурда, маңызы боюнча экспертизаны жүргүзүүдө Кыргызпатент жашырын ойлоп табууга өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүгө ушундай экспертиза жүргүзүү үчүн зарыл болгон квалификациясы бар тийиштүү ыйгарым укуктуу органдардын адистерин тартууга укуктуу.

Куралдануунун, аскер техниканын принциптүү жаңы каражаттарына жана атайын техникалык каражаттарына тийиштүү маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү компетенциясына ойлоп табуу тийиштүү болгон ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусун бергенден кийин жүргүзүлөт.

21. Жашырын ойлоп табууга маңызы боюнча экспертиза өткөрүү өтүнүүчүдө маңызы боюнча эксперттөөнү жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат болгондо жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында белгиленген мөөнөттө аталган өтүнүч кат берилбесе, жашырын ойлоп табууга өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелинет.

20. Жашырын ойлоп табуунун коргоого жөндөмдүүлүгүн аныктоодо “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында белгиленген патентке жөндөмдүүлүк шарттары колдонулат.

Ойлоп табуунун жаңы экендиги аныкталганда, Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында каралган маалыматтар менен катар эле мурдагы артыкчылык шартына жараша техника деңгээлине төмөнкүлөр киргизилет:

– жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патенттери;

– Кыргыз Республикасында башка жактар тарабынан берилген жашырын ойлоп табууларга патент алууга өтүнмөлөр (сурап алынган өтүнмөлөрдөн тышкары);

– өтүнмө берилген жашырын сырларга мурда артыкчылык алган, мыйзамдуу негизде ушундай маалыматтарды билүүгө укугу жактар үчүн Кыргыз Республикасында ачык болгон басылмаларда жана маалыматтын башка булактарында ачылган мамлекеттик жашырын сырларды түзгөн маалыматтар.

Техника деңгээлине киргизилген мамлекеттик жашырын сырды түзгөн жашырын ойлоп табуулардын жаңылыгын, маалыматтардын жашырындуулук деңгээлин аныктоодо, өтүнмө берилген жашырын ойлоп табуунун жашырындуулук деңгээлинен артыкча болбошу керек.

23. Экспертизанын чечимдерине, кабарлоолоруна, сурамдарына Кыргызпатенттин экспертиза жүргүзгөн адиси жана атайын сектордун жетекчиси кол коет.

Кыргызпатентке өтүнүүчү тарабынан жиберилген өтүнмөнүн материалдарына толуктоолорду, тактоолорду, оңдоолорду жашырын ойлоп табууларга берилген өтүнмөнүн материалдарына жашырындуулук грифин ыйгарган мамлекеттик орган күбөлөндүрөт.

24. Өтүнүүчү өз демилгеси боюнча же Кыргызпатенттин атайын секторунун чакыруусу боюнча экспертизанын жүрүшүндө келип чыккан маселелерди карап чыгууга катышууга, мыйзамдарда белгиленген тартипте экспертиза жүргүзүүдө пайдаланылуучу материалдар менен таанышууга укуктуу.

25. Эгер жашырын ойлоп табууга берилген өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүнүн натыйжасында Кыргызпатент өтүнмө берилген ойлоп табуу өтүнүүчүнүн сураган укуктук коргоосу Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 5-беренесинде белгиленген ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүгүнө туура келгендигин аныктаса, өтүнүүчү сунуштаган жана макулдашылган ойлоп табуу формуласы бар жашырын ойлоп табууга патент берүү жөнүндө чечим чыгарылат.

Өтүнмө берилген объект жашырын ойлоп табуу деп таанылгандыгы жөнүндө Кыргызпатенттин чечиминин негизинде, тийиштүү алым төлөнгөн шартта, Кыргызпатент жашырын ойлоп табууну Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрине киргизет, өтүнүүчүгө “Жашырын” деген грифи (мөөрү) бар жашырын ойлоп табууга патент, ал эми авторго (авторлорго) – авторлук жөнүндө күбөлүк берет.

26. Өтүнмө берилген жашырын ойлоп табуу өтүнүүчү сураган укуктук коргоо Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 5-беренесинде белгиленген ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүк шарттарына туура келбегендиги аныкталса, жашырын ойлоп табууга патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Экспертизанын чечими менен макул болбогондо, өтүнүүчү Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 23-2 жана 24-беренелерине ылайык жашырын ойлоп табууга өтүнмөнүн материалдарына мамлекеттик орган тарабынан күбөлөндүрүлгөн чектөөчү гриф ыйгаргандыгына каршы экендигин билдирүүгө укугу бар.

27. Өтүнмө берилген объект жашырын ойлоп табуу болуп таанылбаган учурда, жашырын сактоо жана мамлекеттик жашырын сырларды түзгөн маалыматтарды камтыган иштеп чыгууларды пайдалануу жана “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жашырын ойлоп табуулар деп тааныбоо боюнча мамилелер “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашырын сырларын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.

Жашырын ойлоп табуунун жашырындуулугунун белгиленген деңгээлин сактоонун мөөнөтү өткөндө “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинин жоболоруна ылайык анын жашырындуулугу ачылат жана “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин шарттарын сактоодо ачыкка чыгарылган ойлоп табууга патент берилет.

5. Жашырын ойлоп табууга берилген өтүнмө боюнча

экспертизанын чечимдерине өтүнүүчүнүн даттануу тартиби

28. Экспертизанын чечимдерине даттануу тартиби Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 23-2 жана 24-беренелери, Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы N 117 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматына караштуу Апелляциялык кеңеште (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) даттанууларды, арыздарды берүүнүн жана коргоонун эрежелерине ылайык жөнгө салынат.

Апелляциялык кеңешке билдирилген даттануулар өтүнмөнүн материалдарын жашырын сактаган жана аларга чектөөчү гриф ыйгарган мамлекеттик орган тарабынан күбөлөндүрүлөт.

Экспертизанын чечимдерине даттануулар Апелляциялык кеңештин жабык отурумунда каралып чыгат. Даттанууну карап чыгууга катышуучу Апелляциялык кеңештин мүчөлөрү жана башка жактар жашырын ойлоп табууга берилген өтүнмөдө камтылган маалыматтардын жашырындуулугунун деңгээлине ылайык келүүчү мамлекеттик жашырын сырларды билүүгө укугу бар болушу керек.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort