ТОВАРЛАР ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШЫН КАТТООГО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮГӨ ӨТҮНМӨНҮ ЖАНА КАТТАЛГАН ТОВАРЛАР ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШЫН ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮГӨ ӨТҮНМӨНҮ ТҮЗҮҮНҮН, БЕРҮҮНҮН ЖАНА КАРАП ЧЫГУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

ТОВАРЛАР ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШЫН КАТТООГО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮГӨ ӨТҮНМӨНҮ ЖАНА КАТТАЛГАН ТОВАРЛАР ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШЫН ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮГӨ ӨТҮНМӨНҮ ТҮЗҮҮНҮН, БЕРҮҮНҮН ЖАНА КАРАП ЧЫГУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
1998-жылдын 30-июнунда катталды, индекс 498

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана
интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент)
Илимий-техникалык кеңешинин
1998-жылдын 19-июнундагы №6
чечими менен бекитилди

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ.

(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы
№337 буйругунун редакциясында)

Бул Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясына ылайык иштелип чыкты жана «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигинин түшүндүрүүсүн камтыйт.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

Кыскартуулардын тизмеси

Эрежелер – Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери.
Мыйзам – «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентсттиги.
Өтүнмө – Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө.
БТКЭ – Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо.
Товарлар – товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр.
Реестр – Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын Мамлекеттик реестри.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

I бөлүм

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүү жана берүү

1. Өтүнмө берүү

1.1. Өтүнмө берүүгө укугу бар жактар

Мыйзамдын 28-статьясынын 3 жана 4-бөлүктөрүнө ылайык товарлар чыгарылган жерлердин аталышына өтүнмө берүү жана каттоо жана/же товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдалануу укугун алууга географиялык объектисинде болгон юридикалык же жактар ээ болот, эгер алар чыгарган товар Мыйзамдын 27-статьясынын 1-бөлүгүндө белгиленген талаптарга жооп берсе, анын аталышы товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында пайдаланылат.

1.2. Берүү жол-жобосу

Өтүнмө Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта аркылуу жиберилет.

1.3. Өтүнмөнү патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берүү

Мыйзамдын 29-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык өтүнмө Кыргызпатентке өтүнүүчүнүн (өтүнүүчүлөрдүн) өзү тарабынан же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет.

Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү эгер Кыргыз Республикасынын катышуусунда эл аралык келишим менен башка тартип белгиленбесе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана аларды пайдаланууга укук берүүгө же катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө байланыштуу иштерди жүргүзүшөт.

Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген өтүнмөгө ага өтүнүүчү берген жана анын ыйгарым укугун тастыктаган ишенимкат же тийиштүү түрдө тастыкталган ишеним каттын көчүрмөсү тиркелет.

Кыргыз Республикасында таризделүүчү Кыргызпатенттин астында өкүлчүлүк кылууга ишенимкат жөнөкөй жазуу түрүндө түзүлөт жана нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбайт.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары таризделүүчү ишеним кат ал жүргүзүлүүчү өлкөнүн мыйзамдары менен караштырылган тартипте жана мөөнөттө түзүлөт, ал эми анын ишеним катына шектенүүлөр келип чыккан учурда – Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин күчү мененн легалдаштыруу талап кылынбаган учурдан тышкары, Кыргызпатенттин талабы боюнча Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринде легалдаштырылат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жеке жактын же чет өлкөлүк юридикалык жактын кызыкчылыгына өкүлчүлүк кылууга Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ишеним кат ушуш жактын өзү тарабынан, ошондой эле өтүнүүчү берген тийиштүү ишенимкаты бар анын патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан берилет. Акыркы учурда айтылган ишенимкаттын экөө тең же тийиштүү түрдө таризделген алардын көчүрмөлөрү көрсөтүлөт.

Ишенимкат төмөнкүдөй шарттарга жооп бериши керек:
– ишенимкатка аны берген жак тарабынан кол коюлат;
– ишенимкат патенттик ишенимдүү өкүл катарында кыргызпатентте катталган жеке жактын атына берилет;
– ишенимкатта ал берилген күнү көрсөтүлүшү керек, ансыз ал жараксыз.

Эгер ишеним кат Кыргызпатентте катталган бир нече патенттик ишенимдүү өкүлдөргө берилсе, анда товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдалануу укугун берүү боюнча иштер алардын кимиси менен болбосун жүргүзүлөт.
Ишенимкатта ага ыйгарым укук берилген, патенттик ишенимдүү өкүлдүн кандай аракети болбосун өтүнүүчүнүн аракети катары бааланат.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

2. Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө.

Мыйзамдын 27-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык товар чыгарылган жерлердин аталышы – бул товарды белгилөө үчүн пайдаланылуучу өлкөнүн, калк жайгашкан пункттун, жердин же башка географиялык объектинин (мындан ары – географиялык объект) аталышы, анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталат.

2.2. Товарлар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталуучу белгилер

Товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталуучу белгиси географиялык объектинин расмий заманбап аталышы, ушул объектинин тарыхый аталышы же алардын туундусу боло алат.

Товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталуучу белги кошумча түрүндө товардын түрдүк (жайлык) белгисине, фантазиялык белгисине көрсөтмөнү камтый алат, алар өз алдынча укук тук коргоого ээ болбойт.

Мыйзамдын 27-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүнө ылайык белгилер эгер алар анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды белгилөө үчүн пайдаланылган шартында гана товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталат.

2.3. Товарлар чыгарылган жерлердин аталышы катарында таанылбаган белгилер

Мыйзамдын 27-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында өз алдынча географиялык объектинин аталышын камтыган, бирок анын чыгарылган жерине байланыштуу эмес, аныкталган түрдүн товарын белгилөө катары Кыргыз Республикасында жалпы пайдаланууга киргизилген белги таанылбайт.

2.4. Өтүнмөлөрдүн түрлөрү

Мыйзамдын 29-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык төмөнкүдөй бөлүнөт:
– товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө берүү;
– катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө берүү.

2.5. Өтүнмөгө талап коюулар

Мыйзамдын 29-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмө товар чыгарылган жерлердин аталышынын бирине тийиштүү болушу керек.

2.6. Өтүнмөнүн курамы

Мыйзамдын 29-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы керек:
– өтүнүүчүнү (өтүнүүчүлөрдү), ошондой эле анын (алардын) турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө же катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө арыз (мындан ары – арыз);
– билдирилүүчү белги;
– аны белгилөө үчүн анын чыгарылган ордун көрсөтүү менен (географиялык объектинин чектерин) товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү же катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товарды көрсөтүү;
– товардын өзгөчө касиеттерин баяндоо.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

2.7. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер

Мыйзамдын 29-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө төмөнкүлөр тиркелиши керек:
(1) компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) өтүнүүчү көрсөтүлгөн географиялык объектиде тургандыгынын жана анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды чыгаргандыгынын корутундусу;

(2) чет өлкөлүк өтүнүүчү үчүн – (1) пунктчада көрсөтүлгөн документтин ордуна товар чыгарылган өлкөдө өтүнмө берилген товар чыгарылган жерлердин аталышына анын укугун тастыктаган документ тиркелет;

(3) белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ.

(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

2.8. Документтерди берүү

2.8.1. Өтүнмөнүн тили

Мыйзамдын 29-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык өтүнмө кыргыз же орус тилинде берилет.

Мыйзамдын 29-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө тиркелүүчү документтер кыргыз же орус тилинде берилет. Эгер бул документтер башка тилде берилсе, өтүнмөгө алардын кыргыз же орус тилине котормосу тирелет. Котормонун тактыгына өтүнүүчү жооптуу.

Башка тилде берилген документтер Кыргызпатентке аларды берилген күнү берилген болуп эсептелинет, эгер алардын котормосу башка тилде документтерди берген күндөн тартып эки айдын ичинде түшсө, анда документтер алардын котормосу келип түшкөн күнү алынган болуп эсептелинет.

2.8.2. Нускалардын саны
Өтүнмө эки нускада берилет. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер бир нускада берилет.
Өтүнмө жана ага тиркелүүчү документтер басылган түрүндө берилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

2. Өтүнмөнүн мазмуну

Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга өтүнмө ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген форма боюнча берилет.

Катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеде келтирилген форма боюнча берилет.

«Өтүнмө» деген сөздүн үстүндө жайгашкан графалар өтүнүүчү тарабынан толтурулбайт. Эгер кайсы бир маалыматтарды толугу менен тийиштүү графаларга жайгаштыруу мүмкүн болбосо, аларды арыздын тийиштүү графасында «кошумча барактан тиркемени карагыла» деген жазууну көрсөтүү менен өзүнчө баракка ошол эле форма боюнча беришет.

3.1. Арыз

(1) Графада 71 код менен өтүнүүчү тууралуу маалыматтар берилет: юридикалык жактын толук расмий аталышы (уюштуруучу документке ылайык) же жеке жактын фамилиясы, аты (атасынын аты, эгер бар болсо), мында фамилиясы атынын астында көрсөтүлөт.

2. Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоону сураган жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүнү сураган Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы үчүн ОКПО коду көрсөтүлөт.

Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоону сураган жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүнү сураган чет өлкөлүк юридикалык жак же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жак үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (мындан ары – ИМБДУ) стандарты боюнча турган ордуна же жашаган ордуна ылайык өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт ST.3.

(2) 71 код менен белгиленген графадан кийинки графада өлкөнүн расмий аталышын, ошондой эле телефон, телекс, факстын (эгер бар болсо) номурларын кошкондо, өтүнүүчүнүн толук почта дареги (юридикалык жактын юридикалык дареги же жеке жактын жашаган ордунун дареги) көрсөтүлөт.

(3) Графада 98 код менен кат жазышуу үчүн дареги, тез почта аркылуу жеткирүүнүн кадимки талаптарын канааттандыра турган (даректе почта индекси көрсөтүлөт) адресаттын аты же аталышы жана телефон, телекс, факстын (эгер бар болсо) номурлары көрсөтүлөт.

Кат жазышуу үчүн адресат катарында Кыргыз Республикасындагы өтүнүүчүнүн-юридикалык жактын турган ордунун дареги же Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган өтүнүүчүнүн- жеке жактын жашаган ордунун дареги же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдүн турган ордунун дареги же Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка дарек көрсөтүлсө болот.

(4) Графада 74 код менен качан өтүнүүчү патенттик ишенимдүү өкүлдү дайындаган учурда гана толтурулат, ал тууралуу маалымат берилет: фамилиясы, аты (жана атасынын аты, эгер бар болсо), кыргызпатенттеги каттоо номуру, Кыргыз Республикасындагы турган орду, телефон, телекс, факстын (эгер бар болсо) номурлары.

3.2. Билдирилүүчү белги

Графада 54 код менен кадимки шрифттик аткарууда билдирилүүчү белги көрсөтүлөт.

3.3. Товарды жана анын чыгарылган ордун көрсөтүү

Мыйзамдын 29-статьясынын 3-бөлүгүнүн 4-абзацына ылайык өтүнмөдө ал (алар) үчүн товар чыгарылган жерлердин аталышы арналган товар (товарлар) көрсөтүлүшү керек. Мында алардын өзгөчө касиеттери географиялык объектинин жаратылыш шарттарынан жана/же адам факторлорунан (өзгөчө же негизинен) алынган чыныгы чыгарылган товарлар гана көрсөтүлүшү керек.

Өтүнмө товар чыгарылган жердин көрсөтүлүшүн камтышы керек. Товар чыгарылган жер географиялык объектинин чектерин көрсөтүү аркылуу баяндалышы керек. Географиялык объектинин чектери координаталардын, жердин табигый чектеринин – суулардын, тоолордун, көлдөрдүн; административдик чектердин; узакка созулган курулмалардын, коммуникациялардын ж.у.с. жардамы менен баяндалат.

(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

3.4. Товардын өзгөчө касиеттерин баяндоо

(1) Мыйзамдын 29-статьясынын 3-бөлүгүнүн 5-абзацына ылайык берилген баяндоодо товардын касеттери келтирилген, ал үчүн бул товар ушул сыяктуу товарлардан айырмаланган белги катталат. Баяндоодон ачык түрдө берилген географиялык объекти үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттарынан жана/же адам факторлорунан товардын өзгөчө касиеттеринин милдеттүү, объективдүү түрдө көз карандылыгы келип чыгат.

(2) Товардын касиети жалпы кабыл алынган атайын терминологияга (товарды, анын баалуулугун үйрөтүүчү илим, техникалык ж.у.с.) ылайык ачык жана так баяндалышы керек.

(3) Баяндоо маалыматтык мүнөздө болушу керек, негизинен, ушул географиялык объектиде климаттык, геологиялык же башка жаратылыш шарттарынын, салттуу ыкма менен товар даярдоого жөндөмдүү адамдарга (жамааттын) ылайык келген чыгарылган чийки заттын болушу көрсөтүлөт.

(4) Катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө берилген учурда, өтүнүүчүнүн чыгарган товарынын өзгөчө касиеттерин баяндоо Мыйзамдын 28-статьясынын 4-бөлүгүнөн улам, ага байланыштуу ушул товар чыгарылган жерлердин аталышы катталган товардын негизги касиеттерин баяндоо менен дал келиши керек.

(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

3.5. Тиркелүүчү документтердин тизмеси

(1) Тиркелүүчү документтердин тизмеси тийиштүү клеткаларга «Х» белгисин коюу жана тиркелген документтердин ар бир нускасында нускалардын жана барактардын санын көрсөтүү аркылуу толтурулат. Алардын түрү өтүнмөнүн формасы менен караштырылбаса («башка документ») тиркелген документтер үчүн алардын арналышы ачык көрсөтүлөт.

(2) Мыйзамдын 29-статьясынын 5-бөлүгүнүн 2-абзацына ылайык өтүнмөгө тиркелүүчү компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусунда (корутундулары) өтүнүүчү көрсөтүлгөн географиялык объектиде экендигин жана анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды чыгаргандыгын тастыктоо камтылышы керек.

Корутунду өз компетенциясынын, адистештирүүсүнүн күчүндө товарга карата квалификацияланган корутунду берүүгө жөндөмдүү органдан берилиши керек жана анын жасап чыгаруучу анын аталышы товарды белгилөө үчүн пайдаланыла турган географиялык объектинин чектеринде тургандыгын тастыктайт. Негизинен, мындай орган катарында зарыл учурда компетенттүү адистерди тартуу менен министрлик, илимдер академиясы, адистештирилген илимий-изилдөө институту, музей ж.у.с. боло алат. Корутунду (корутундулар) эгер ал Мыйзам менен талап кылынган бардык маалыматтарды камтыса, бир компетенттүү органдан же бир нече компетенттүү органдан (мисалы: өтүнүүчүнүн турган орду жана товардын өндүрүш чектери жөнүндө жергиликтүү бийлик органынын корутундусу жана товардын өзгөчө касиеттери тууралуу башка компетенттүү органдын корутундусу)берилиши мүмкүн.

(3) Мыйзамдын 29-статьясынын 5-бөлүгүнүн 3-абзацына ылайык товар чыгарылган өлкөдө товар чыгарылган жерлердин аталышына өтүнмө берген чет өлкөлүк өтүнүүчүнүн укугун тастыктаган документ катарында товар чыгарылган өлкөнүн компетенттүү органы тарабынан берилген товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдалануу укугуна берилген күбөлүк же сертификат ушул Эрежелердин 2.8.1-пунктунун шарттарын сактоо менен белгиленген тартипте түпнускасында же күбөлөндүрүлгөн көчүрмө түрүндө көрсөтүлөт.

3.6. Кол коюу

Өтүнмөнүн кол койгон күнү көрсөтүлгөн «Колу» деген жазуусу менен акыркы графасы бардык учурда сөзсүз толтурулат.

Өтүнмөгө өтүнүүчү кол коёт. Юридикалык жактын атынан өтүнмөгө анын кызмат орду көрсөтүлүп, уюмдун жетекчиси кол коёт, колу мөөр менен тастыкталат.

Өтүнмөнү патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берүүдө өтүнмөгө патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Колу кол койгон жактын фамилиясы жана инициалдары көрсөтүлүп чечмеленет.
Өтүнмөдө кошумча барактар болсо, аларга дагы ушундай тартипте кол коюлат.

II бөлүм

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш жүргүзүү

3. Өкүлдү дайындоо

Өтүнмө боюнча иш жүргүзүү үчүн аны бергенден жана өтүнмөнү карап чыгууда өз кызыкчылыктарын билдиргенден кийин өтүнүүчү ушул Эрежелердин 1.3-пункту менен караштырылган тартипте таризделген ишенимкатты ага берүү менен өкүлдү дайындай алат.
Чет өлкөлүк юридикалык жактын же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактын өкүлү Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл гана боло алат. Башка өтүнүүчүлөр үчүн өкүл катарында патенттик ишенимдүү өкүлдөй эле, башка жак дайындалса болот.

Өкүлчүлүк кылууга ишенимкат өтүнмө берүүдө, ошондой эле иш кагаздарын жүргүзүү процессинде дагы көрсөтүлөт. Ишенимкат өтүнмөгө кошулат.

Өкүлчүлүк кылуу ишеним катта көрсөтүлгөн ыгарым укуктарды, алардын күчүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин анык. Ишенимкатта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды мөөнөтүнөн мурун токтотуу өтүнүүчү тарабынан Кыргызпатентке тийиштүү арызды (ишеним катты жокко чыгаруу) берүү аркылуу ишке ашырылат.

(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

4. Кыргызпатент менен кат алышуу

(1) Ар бир өтүнмө боюнча өзүнчө өтүнүүчү же анын буга ыйгарым укук берилген өкүлү менен кат алышуу жүргүзүлөт.

Өтүнмө берилгенден кийин жиберилүүчү материалдар анын номурун жана өтүнүүчүнүн же анын өкүлүнүн колунун коюлушун камтышы керек.

(2) Өтүнмө боюнча өндүрүш процессинде жиберилген материалдар мыйзам менен белгиленген мөөнөттө берилет. Эгер мөөнөтү «…ичинде» деген сөздөр менен берилсе жана мөөнөтүнүн акыркы күнү жумушчу эмес күнгө туш келсе, мөөнөтүнүн бүткөн күнү болуп андан кийинки жумушчу күнү эсептелинет. Эгер мөөнөтүнүн бүткөн күнү тийиштүү күнү болбогон айга туш болсо, анда мөөнөтү ушул айдын акыркы күнү бүтөт.

(3) Эгер өтүнмө боюнча кат алышууну өтүнүүчүнүн өкүлү жүргүзсө, Кыргызпатенттин корреспонденциясына байланыштуу материалдарды берүүнүн мөөнөтү алар ушул корреспонденцияны алган күндөн тартып эсептелет.

(4) Кыргызпатентте кыргыз жана орус тилинде иш жүргүзүлөт. Өтүнүүчү тарабынан башка тилде берилген материалдарга алардын кыргыз же орус тилинде котормосу тиркелиши керек.

6. Өтүнмөнүн документтерине толуктоорлорду, тактоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

Мыйзамдын 30-статьясынын 2-бөлүгүнүнө ылайык өтүнмө берген күндөн тартып бир айдын ичинде өтүнүүчү кошумча акысыз, өтүнмөнүн маанисин өзгөртпөстөн, өз демилгеси менен толуктоого, тактоого жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Эгер кошумча материалдар мааниси боюнча өтүнмөнү өзгөртсө, бул материалдар карап чыгууга кабыл алынбайт жана өтүнүүчү тарабынан өз алдынча берилген өтүнмө катарында таризделиши мүмкүн.

Өтүнмөнүн материалдарын толуктоо, тактоо жана өзгөртүү өтүнүүчү аркылуу тийиштүү жазуу түрүндөгү арыз берүү аркылуу ишке ашырылат. Мисал түрүндөгү арыз берүүнүн формасы Ушул Эрежелерге карата 3-тиркемеде берилген.

Өтүнүүчүнүн – юридикалык жактын аталышы же өтүнүүчүнүн –жеке жактын фамилиясы (аты, атасынын аты) өзгөргөн учурда, ушул өзгөрүүлөрдү тастыктаган документтерди көрсөтөт.
Өтүнүүчү тарабынан берилген кошумча материалдар ушул эрежелердин 15-пункьуна ылайык каралып чыгат.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

7. Өтүнмөнүн материалдары менен таанышуу

Өтүнүүчү (анын өкүлү) берген өтүнмөсү жана документтер менен алдын ала датасын жана таанышуу убактысын макулдашып, түздөн-түз Кыргызпатентте, ошондой эле документтерге же алардын бөлүктөрүнө тийиштүүлөрдү өтүнмөнүн көчүрмөсүнө сурам жиберүү аркылуу тааныша алат.

8. Өтүнүүчүнүн катышуусу менен өтүнмөнү карап чыгуу

Өтүнүүчүнүн (анын өкүлүнүн) катышуусу менен өтүнмөгө байланыштуу маселелерди карап чыгуу эреже катарында, эксперттөө тарабынан анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды белгилөөгө байланыштуу кошумча түшүндүрүүлөрдү алуунун зарылчылыгы келип чыкканда жана өтүнмө берилген белгинин коргоо жөндөмдүүлүгүнө, товар келип чыкан жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу маселелер боюнча экспертизанын жана өтүнүүчүнүн позицияларын түшүнүктүү кылуу максатында жүргүзүлөт.

Мындай карап чыгуу Кыргызпатенттин сунушу боюнча же эки тарап тең ушул маселелер менен таанышкандан кийин, өтүнүүчүнүн сунушу боюнча жүргүзүлөт. Эксперттөөнүн суроолору сурамда берилет, анда кошумча түрүндө жолугушуунун максатка ылайыктуулугу, өтүнүүчүнүн анны жүргүзүү тууралуу өтүнүчү жөнүндө билдирилет.

Суралган материалдар өтүнүүчү өтүнмөнү карап чыгууда катышууга ниеттенгендигине карабастан, сурам алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши керек.

Өтүнмөнү карап чыгуунун күнү жана убакыты алдын ала макулдашылат. Кырдаал өзгөргөн учурда, өтүнмөнү карап чыгууга катышууга мүмкүнчүлүгү болбогон тарап бул тууралуу башка тарапка билдирет.

Алдын ала макулдашуусуз Кыргызпатентке өтүнүүчү же анын өкүлү келсе. Анын катышуусу менен өтүнмөнү карап чыгуу жөнүндө анын сунушун канааттандырууга баш тартылат.
Бул Эрежелердин 1.3 жана 4-пункттарынын шарттарын сактоо менен өтүнмөнү карап чыгууда өтүнүүчүнүн өкүлү катыша алат.

9. Суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтүн узартуу

(1) Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык жүйөлүү себептери жана тийиштүү алымды төлөгөн шарттары болсо, өтүнүүчүнүн өтүнүч каты боюнча Кыргызпатент суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтүн алты айга чейин узартууга уруксат бере алат.

(2) Мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат өтүнүүчү сурам алгандан кийин, эки ай өткөнгө чейин берилиши керек.

(3) Суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтү эгер жүйөлүү себептери болбостон, белгиленген мөөнөтү бузулуп жана алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбеген же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген өлчөмгө туура келбей өтүнүч кат берилсе, узартылбайт.
Мындай учурда өтүнүүчү өтүнүч катты канааттандырууга баш тартуу тууралуу билдирет.

10. Өтүп кеткен мөөнөтүн калыбына келтирүү

(1) Мыйзамдын 31-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык өтүнүүчү тарабынан өткөрүлгөн төмөнкүдөй мөөнөттөр калыбына келтирилет:
– эксперттөөнүн сурамы боюнча кошумча материалдарды берүүнүн мөөнөтү;
– өтүнмө берилген белгиге эксперттөөнүн алдын ала чечимине же экспертизанын чечимине карата Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине макул эместигин билдирүүнүн мөөнөтү;

(2) Өткөрүлгөн мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат өтүнүүчү тарабынан мөөнөтү өткөрүлгөн жүйөлүү себептер тастыкталган шартында, өткөрүлгөн мөөнөттүн өтүшүндө эки айдан кем болбогон убакытта берилет.

(3) Өтүнүч кат менен бирге белгиленген өлчөмдө тийиштүү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ көрсөтүлөт.

(4) Эгер ушул пункттун (2) жана (3) пунктчаларында көрсөтүлгөн талаптардын бири сакталбаса дагы, өтүнүч кат канааттандырылбайт, бул тууралуу өтүнүүчүгө билдирилет.

11. Өтүнмөнү кайра сурап алуу

(1) Мыйзамдын 30-статьясынын 12-бөлүгүнө ылайык өтүнүүчү аны карап чыгуунун кайсы этабында болбосун өтүнмөнү кайра сурап ала алат. Өтүнмөнү кайра сурап алуу жөнүндө арыз товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү күнүнөн кеч эмес берилиши керек.

Өтүнмө өтүнүүчүгө бул арызды маалыматка алгандыгы тууралуу кабарлоо жиберилген күндөн тартып кайра сурап алынган болуп эсептелинет.

(2) Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча эксперттөө жүргүзүлбөйт, товар чыгарылган жерлердин аталышы катталбайт жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берилбейт.

(3) Ушул пункттун (2) пунктчасынын жобосу кайра сурап алынды деп эсептелинген өтүнмөлөргө карата дагы колдонулат.

Мында өтүнмөнү кайра сурап алынган күнү болуп өтүнмө кайра сурап алынгандыгы тууралуу кабарлоо өтүнүүчүгө жиберилген күн эсептелинет. Кабарлоодо тийиштүү негиздемелер көрсөтүлөт.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

III бөлүм

Өтүнмөнү карап чыгуу

12. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

Кыргызпатентке келип түшкөн өтүнмөнүн материалдары кириш номуру коюлуп жана алардын түшүшү белгиленип кабыл алынат.

Өтүнүүчүгө же анын өкүлүнө кабыл алынган документтердин барактарынын саны жана келип түшкөн күнү көрсөтүлүп, өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тилкат берилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

Алдын ала жүргүзүлүүчү экспертиза

Мыйзамдын 30-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып бир айдын ичинде алдын ала эксперттөө жүргүзүлөт.

Мыйзамдын 30-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнүүчү бир айдын ичинде алдын ала эксперттөө жүргүзүү баштоо жөнүндө жазуу түрүндө өтүнө алат. Мында өтүнүч кат берген күндөн тартып, өтүнүүчү кошумча акысыз өз демилгеси боюнча толуктоо, тактоо жана өзгөртүү киргизүү укугун жоготот.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

13.2. Алдын ала жүргүзүлгөн эксперттөөнүн милдеттери

Мыйзамдын 30-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык алдын ала экспертиза жүргүзүүдө ушул Эрежелердин 2.6 жана 2.7-пункттарында караштырылган өтүнмөнүн керектүү документтеринин курамы, анын туура таризделиши, алым төлөнгөндүгү текшерилет. Ушул текшерүүнүн натыйжалары боюнча өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу же аны кабыл алууга баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

13.3. Алдын ала жүргүзүлгөн эксперттөөнүн мазмуну

(1) Алдын ала эксперттөөнү жүргүзүүдө берилген материалдардан төмөнкүдөй талаптарга жооп бериши жана туура келиши текшерилет:
а) товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүүгө арызын жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө арызын;
б) өтүнүүчүнүн (өтүнүүчүлөрдүн) аталышын, анын (алардын) дарегин (даректерин) көрсөтүү;
в) булар болсо, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же башка өкүлдүн аты жана дареги;
г) билдирилген белгини;
д) ал чыгарылган орду (географиялык объектинин чектери) көрсөтүлүп, аны белгилөө үчүн товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана анны пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товарды көрсөтүү;
е) товардын өзгөчө касиеттерин баяндоо;
ж) өтүнмө бергендиги, алдын ала эксперттөө жана билдирилген белгиге эксперттөө жүргүзгөндүгү үчүн алым төлөгөндүгү тууралуу документти;
з) патентик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө берилген ишеним катты;
и) өтүнүүчүнүн көрсөтүлгөн географиялык объектиде болгондугу көрсөтүлүп анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды чыгаргандыгы тууралуу компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундуну (корутундулары);
к) товар чыгарылган өлкөдө ал өтүнмө берген товар чыгарылган жерлердин аталышына чет өлкөлүк өтүнүүчүнүн укугун тастыктаган документти;
л) кыргыз же орус тилинде берилген өтүнмөгө тиркелген документтердин котормосун.

(2) Алдын ала эксперттөө жүргүзүүнүн алдында ушул пункттун (1) пунктчасында көрсөтүлгөн документтердин толук экендиги жана ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга ушул пункттун «а», «б», «г», «д» пунктчаларында аталган документтерге тура келиши текшерилет.

(3) Өтүнмө берүүнүн күнү ушул Эрежелердин 2.6-пункту менен белгиленген документтер түшкөн күнү боюнча белгиленет, эгер документтер бир убакта берилбесе, анда акыркы документтер берилген күнү белгиленет.

(4) Ушул Эрежелердин 13.3-пунктунун «л» пунктчасында көрсөтүлгөн документтердин кыргыз же орус тилдерине котормосу берилгенге чейин документтер берилбеген болуп эсептелинет.

(5) Өтүнмөнүн материалдарында ушул Эрежелердин13.3-пунктунун «в», «и», «к» пунктчаларында көрсөтүлгөн маалыматтардын болбогондугу же алардын ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга туура келбегендиги өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жана өтүнмө берилген күндү белгилөө жөнүндө чечим чыгаруу үчүн тоскоолдук келтирбейт.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн этабында өтүнмөнүн туура эмес таризделишин жана/же материалдарында көрсөтүлгөн маалыматтардын/документтердин жок экендиги белгиленгенде өтүнүүчүгө аларды көрсөтүүнүн зарылдыгы жана/же өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алынгандыгы тууралуу билдирүүдө тактоосу, оңдоосу тууралуу билдирилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

13.4. Кошумча материалдарды суроо

(1) Эгер алдын ала экспертиза жүргүзүү процессинде өтүнмө ушул Эрежелерде белгиленген анын документтерине карата талаптары бузулгандыгы менен таризделсе, өтүнүүчүгө Мыйзамдын 30-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык өтүнүүчү алган күндөн тартып эки айдын ичинде табылган бузулган жерлери көрсөтүлүп жана жетишсиз же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди көрсөтүүгө сунуш менен сурам жиберилет.

(2) Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:
– өтүнмөнүн материалдарында ушул Эрежелердин (1) 13.3 –пунктунун «а», «б», «г», «д», «е» жана «ж» пунктчаларында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин жок экендиги;
– документте алым ыйгарым укуктуу уюмдун белгиленген эсебине төлөнгөндүгү тууралуу маалыматтын жок экендиги;
– белгиленген өлчөмгө төлөнгөн алымдын суммасынын тура келбегендиги.

(3) Эгер өтүнүүчү тарабынан берилген жооп толугу менен сурам жиберилген маалыматтарды жана/же документтерди камтыбаса, ага кайрадан сурам жиберилиши мүмкүн.

(4) Экспертизанын сурамына жооп берилбесе, өтүнүүчү тарабынан жооп берүүнүн белгиленген мөөнөтү бузулса жана ушул мөөнөттө аны узартуу тууралуу өтүнүч кат жиберилбесе, өтүнмө кайра чакыртылып алынган болуп эсептелинет, бул тууралуу өтүнүүчүгө сурам жиберилген күндө тартып, төрт айдын ичинде билдирилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

13.5. Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө чечим

Өтүнмөнүн материалдары белгиленген талаптарга туура келгенде, ошондой эле өтүнүүчү тарабынан суралган маалыматтар жана документтер өз убагында жиберилген учурда өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө чечим чыгарылат жана бул тууралуу өтүнүүчүгө кабарлоо жиберилет.

Кабарлоодо ошондой эле өтүнмө берилген күнү билдирилет.
Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө кабарлоодо өтүнүүчүгө Мыйзам жана ушул Эрежелер менен караштырылган башка маалыматтарды жана/же документтерди берүүнүн зарылдыгы жөнүндө кабарланат.

13.6. Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим

Эгер экспертизанын сурамына өтүнүүчүнүн берген жообунда сурам жиберилген маалыматтар жана/же документтер камтылбаса, өтүнмө боюнча өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат жана өтүнүүчүгө бул тууралуу кабарлоо жиберилет.

Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө кабарлоодо эмне үчүн чечим чыгарылгандыгынын негиздери берилген. Ушундай негиздер болуп төмөнкүлөр эсептелет:
– арызда өтүнүүчүнүн көрсөтүлүшүнүн жоктугу;
– ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга өтүнүүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн туура келбегендиги;
– өтүнмөдө товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында каттоо үчүн арналган жана/же ага карата товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган белгинин жоктугу;
– өтүнмөдө аны белгилөө үчүн товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товардын көрсөтүлбөгөндүгү;
– өтүнмөдө товар чыгарылган жердин (географиялык объектинин чектери) көрсөтүлбөгөндүгү;
– өтүнмөдө товардын өзгөчө касиеттеринин баядоосунун жоктугу.

13. Өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзүү

14.1. Билдирилген белгиге эксперттөөнү жүргүзүүнүн милдеттери

(1) Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык карап чыгууга кабыл алынган өтүнмө боюнча билдирилген белгинин Мыйзамдын 27-статьясы менен белгиленген талаптарына анын ылайык келишине экспертиза жүргүзүлөт.

(2) Эксперттөө жүргүзүүнүн аягында Кыргызпатент товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана аны пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим же товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим же катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө чечим же аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.2. Билдирилген белгинин экспертизасынын мазмуну

Билдирилген белгиге экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөргө текшерүү жүргүзүлөт:
– алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө текшерүү жүргүзүлүүчү (ушул Эрежелердин 13.3. пункту) өтүнмөнүн материалдарынан тышкары, өтүнмөнүн материалдарынын ушул Эрежелердин 2.5-3.6-пункттарында караштырылган өтүнмөнүн мазмунуна жана таризделишине жана ага тиркелген документтерге коюлган талаптарына туура келгендиги;
– Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген ага коюлган талаптарга билдирилген белгинин туура келгендиги;
– өтүнүүчүнүн көрсөтүлгөн географиялык объектиде болгондугу көрсөтүлүп анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталган товарды чыгаргандыгы тууралуу компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусунун (корутундуларынын) болгондугу жана мазмуну;
– эгер билдирилген белги товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталган учурда, аны белгилөө үчүн товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товардын өзгөчө касиеттеринин баяндоосунун Реестрде камтылган маалыматтарга туура келгендиги.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.2.1. Товар чыгарылган жерлердин аталышына карата талаптарга билдирилген белгинин туура келишин текшерүү

Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген товар чыгарылган жерлердин аталышына карата талаптарга билдирилген белгинин туура келишин аныктоодо төмөнкүлөр текшерилет:
– ушул Эрежелердин 2.2-пунктунун жоболорун эске алып, билдирилген белгинин географиялык объектинин расмий заманбап аталышына же анын тарыхый аталышына туура келиши;
– анын аталышы өтүнмөдө анын чектери көрсөтүлгөн анык ошол жердеги товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында билдирилген, географиялык объектинин жайгашкан жерин тастыктаган маалыматтардын бар экендиги;
– ушул географиялык объектинин жаратылыш шарттары жана/же адам факторлору менен шартталган өзгөчө касиеттерине ээ болгон товарды индивидуалдаштыруу үчүн пайдаланылуучу белги катарында өтүнмө берилген күнгө географиялык объектинин аталышынын болушу.
Эгер географиялык объектинин аталышы мурун товарды индивидуалдаштыруу үчүн колдонулса, бирок өтүнмө берген учурда товардын чыныгы келип чыккан жерлеринин жана анын өзгөчө касиеттерин көрсөтө турган өзүнүн баштапкы жөндөмдүүлүгүн жоготкон болсо, ал аны даярдаган ордуна байланыштуу болбогон белгиленген түрдүн (түрдүк түшүнүк) товарын белгилөө катарында Кыргыз Республикасында жалпы пайдаланууга киргизилген белги болуп эсептелинет;
– товардын көрсөтмөсүнүн болушу, аны белгилөө үчүн анын чыгарылган жерин көрсөтүү менен (географиялык объектинин чектери) товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралат;
– товардын өзгөчө касиеттерин баяндоонун болушу жана компетенттүү органдын корутундусуна туура келиши.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.2.2. Компетенттүү органдын корутундусун текшерүү

Компетенттүү органдын корутундусунун мазмунун текшерүүдө төмөнкүлөрдү тастыктаган маалыматтардын болушу белгиленет:
– ошол жерде өтүнүүчүнүн болушу, анын аталышы товарлар чыгарылган жерлердин аталышы катарында билдирилет;
– өтүнүүчү өтүнмөдө көрсөткөн жердин аймагында товардын чыгарылышы, анын аталышы товарлар чыгарылган жерлердин аталышы катарында билдирилет;
– өтүнүүчү чыгарган товарда өтүнмөдө көрсөтүлгөн жаратылыш шарттары жана/же адам факторлору менен географиялык объектиси үчүн өзгөчө же негизинен мүнөздүү болуп аныкталган өзгөчө касиеттеринин болушу.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.3. Кошумча материалдарга сурам жиберүү

(1) Мыйзамдын 30-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык эксперттөөнү жүргүзүү мезгилинде Кыргызпатент билдирилген белгиге эксперттөөнү жүргүзүү аларсыз мүмкүн болбогондуктан, өтүнүүчүгө кошумча материалдарга сурам жиберүүгө укуктуу. Сурам үчүн негизинен төмөнкүдөй кырдаалдар негиз болуп эсептелинет:
– билдирилген белгини тактоонун зарылчылыгы;
– ушул Эрежелердин 2.6, 3.5 (2) жана (3) пункттарында көрсөтүлгөн документтерди көрсөтүүнүн зарылчылыгы;
– товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган белги үчүн товарды тактоонун зарылчылыгы;
– аны белгилөө үчүн товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товардын чыгарылган жерин тактоонун зарылчылыгы;
– өтүнмөдө көрсөтүлгөн товардын өзгөчө касиеттеринин баяндоосун тактоонун зарылчылыгы;
– компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусунда камтылган маалыматтарды жана өтүнмөдө көрсөтүлгөн географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттарынан жана/же адам факторлорунан алардын өзгөчө касиеттеринин, туруктуу көз карандуулугунун товарда бар экендигин тастыктаган ушул Эрежелердин 14.2.2-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарда камтылган маалыматтарды тактоонун зарылчылыгы.
– Өтүнмөнү карап чыгууда башка мүнөздөгү маселелер, ошондой эле эскертүүлөр жана сунуштар жогоруда көрсөтүлгөн негиздерде жиберилүүчү сурамга киргизилиши мүмкүн.

(2) Сурамда келтирилген кайсы бир суроо боюнча экспертизанын пикири негизинен Мыйзамдын, ушул эрежелердин жана башка нормативдик укуктук актылардын жоболоруна шилтеме кылуу менен сыпатталышы керек.

(3) Эксперттөөнүн сурамы боюнча өтүнүүчүнүн берген кошумча материалдары ушул Эрежелердин 15-пунктуна ылайык каралып чыгат.

(4) Эксперттөөнүн сурамына жооп берилбей, жооп берүүнүн белгиленген мөөнөттүн т өтүнүүчү бузганда жана ушул мөөнөттө анны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүнмө кайра чакртылып алынган болуп эсептелинет, бул тууралуу өтүнүүчүгө кабар берилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.4. Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим. Катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим.

(1) Билдирилген белги Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарга туура келгендигин белгилөөдө, бул белги Реестрде катталбаса, товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат.

(2) Билдирилген белги Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарга туура келгендигин белгилөөдө, бул белгинин Реестрде катталгандыгы аныкталган учурда, катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат.

(3) Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечимде жана катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечимде төмөнкүдөй маалыматтар келтирилет:
– ага карата пайдалануу укугу берилүүчү товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталуучу белги же ага карата пайдалануу укугу берилген товар чыгарылган жерлердин аталышы катарында катталган белги;
– ага (аларга) товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берилүүчү жак (жактар) жөнүндө маалымат;
– күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүнүн башталган күнү болуп эсептелген өтүнмөнүн берилген күнү;
– товардын өзгөчө касиеттеринин көрсөтмөсү жана баяндоосу, аны белгилөө үчүн товар чыгарылган жерлердин аталышы катталат жана/же товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

14.5. Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоодон жана аларды пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим. Катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим.

(1) Эгер билдирилген белгиге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында, белги Мыйзамдын 27-статьясы менен караштырылган талаптарынын эң кеминде бирине туура келбесе (Реестрде ушул белги катталбаган болсо), товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоодон жана аларды пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

(2) Эгер билдирилген белгиге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында, белги Мыйзамдын 28-статьясынын 4-бөлүгү жана 27-статьясы менен караштырылган талаптарынын эң кеминде бирине туура келбесе (Реестрде ушул белги катталган болсо), катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

(3) Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоодон жана аларды пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде жана катталган товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана ушул Эрежелерге негизделген товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоодон жана аларды пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуунун жүйөлөрү келтирилет.
(КР Кыргызпатенттин 2003-жылдын 12-сентябрындагы №337 буйругунун редакциясында)

15. Кошумча материалдарды текшерүү

(1) Кыргызпатенттин сурамы боюнча өтүнүүчү тарабынан жиберилген кошумча материалдар келип түшкөндө, өтүнүүчүнүн алардын беришинде белгиленген мөөнөттү сактагандыгы текшерилет.

Көрсөтүлгөн материалдар Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык өтүнүүчү сурам алган күндөн тартып, эки айдын ичинде жиберилиши керек.

Өтүнүүчүнүн белгиленген мөөнөттү сактагандыгын текшерүүдө ушул Эрежелердин 5(2) пунктун колдонмо кылып алуу керек.

Эгер өтүнүүчү белгиленген мөөнөттү бузса жана ушул Эрежелердин 9-пунктуна ылайык аны узартуу жөнүндө өтүнүчтү жибербесе же экспертизанын сурамын жоопсуз калтырса, Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелинет, бул тууралуу өтүнүүчүгө кабарланат.

(2) Өз демилгеси боюнча же Кыргызпатенттин сурамы боюнча өтүнүүчү жиберген жана карап чыгууга кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөндө, алар өтүнмөнү маңызы боюнча өзгөртпөйбү, ушулары текшерилет.
Кошумча материалдар өтүнмөнү маңызы боюнча өзгөртө турган болуп таанылат, эгер алар негизинен төмөнкүлөрдү камтыса:
– товардын касиетине көрсөтмө, аларга бул товар компетенттү органдын корутундусунан улам ээ эмес;
– башка товарга көрсөтмө, эгер билдирилген белги товардын өзүнүн аталышын камтыса, ал үчүн товар чыгарылган жерлердин аталышы арналган.

(3) Өтүнмөнү маңызы боюнча өзгөртө турган кошумча материалдарды тааныган учурда, өтүнүүчүгө эксперттөөнүн чечимин кабыл алганга чейин (эксперттөөнүн ага жиберген кезектеги документинде) кошумча материалдарга киргизилген кайсы маалыматтар эксперттөөнүн ушундай жыйынтык чыгаруу үчүн негиз болгондугу жөнүндө билдирилет. Башка маалыматтар экспертиза жүргүзүүдө эске алынат.

16. Товар чыгарылган жерлердин аталышын жана товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдалануу укугун берүү жөнүндө маалыматтарды каттоо. Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо.

Эксперттөөнүн чечиминин негизинде Кыргызпатент Мыйзамдын 32-статьясына ылайык товар чыгарылган жерлердин аталышын жана/же Реестрде товар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө маалыматтарды каттоону жүргүзөт.
Товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана укук берүүгө тийиштүү маалыматтар Кыргызпатент тарабынан «Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетенинде жарыяланат.

IV бөлүм

Өтмө жоболор

17. Күчүнө кириши

Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган күндөн тартып күчүнө кирет.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort