Автордук укук объектиси,чектеш укуктар жана автордук келишимдерди каттоо үчүн жыйым жөнүндө жобо

Автордук укук объектиси,чектеш укуктар жана автордук келишимдерди каттоо үчүн жыйым жөнүндө жобо

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 3-октябрындагы
№ 522 токтому менен
бекитилген

Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө
ЖОБО

1. Ушул Жобо “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө”, “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган автордук укук объектилерин, анын ичинде электрондук-эсептөө машиналары үчүн программаларды, маалыматтар базаларын (мындан ары – автордук укук объектилерин), чектеш укуктар жана интегралдык микросхемалардын топологияларын (мындан ары – ИМСТ), ошондой эле ушул укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо менен байланышкан аракеттер үчүн жыйымдарды төлөөнүн өлчөмдөрүн, тартибин жана мөөнөттөрүн белгилейт.

2. Ушул Жобонун тиркемесине ылайык жыйымдардын өлчөмдөрү эсептик көрсөткүчтөр менен белгиленет жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен төлөнөт.

3. Автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин же ИМСТтин бирден бир автору болуп саналган, өзүнүн атына каттоо жөнүндө күбөлүк сураган жакка же укук ээсине жыйымдарды төлөө боюнча төмөндөгүдөй жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңештирилген адамдар, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар адамдар – жыйымдарды төлөөдөн бошотулат;

б) жеке жактар жашаган жерине карабастан – ушул Жободо белгиленген жыйымдардын өлчөмүнөн 10 пайыз төлөшөт.

4. Эгерде өзүнүн атына каттоо жөнүндө күбөлүк сураган өтүнмө ээлери бир нече болсо, анда тиешелүү жеңилдик тарифи бардык өтүнмө ээлери ушул Жобонун 3-пунктунда аталган жактардын кайсыл бир категориясына таандык болгон учурда гана колдонулат.

5. Жыйымдын төлөнгөнүн тастыктаган документ болуп, төмөнкүлөрдө караштырылган документ эсептелет:

– ушул Жобонун тиркемесинин 1-пунктуна ылайык каттоого өтүнмөнү берүү же автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин же ИМСТтин материалдарын депонирлөө менен бир убакта интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 2 жана 3-пункттарына ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерин же ИМСТти каттоо жөнүндө чечимди өтүнмө ээси алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 5 жана 6-пункттарына ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерин, ИМСТти каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн берүү жөнүндө арызды же автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин, ИМСТтин Мамлекеттик реестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө арызды берүү менен бир убакта берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 7-пунктуна ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерине же ИМСТке укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо тууралуу арыздарды берүү менен бир убакта берилген.

6. Ушул Жобонун 3-пунктунда караштырылган жеңилдиктер автордук укук, чектеш укуктар объектилерине жана ИМСТке укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоого жайылтылбайт.

Ушул Жобонун 3-пунктунда каралган жеңилдиктер, эгерде жеңилдик ушул жыйымды төлөөдөн бошотуу болсо, жыйымды төлөгөнүн ырастаган документтин ордуна, же эгерде жеңилдик болуп анын өлчөмүн азайтуу саналса, аталган документ менен чогуу интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча берилет.

7. Ушул Жобонун 3-пунктуна ылайык жыйымдарды төлөөдөн бошотуу же азайтылган өлчөмдө жайымдарды төлөөгө укук берүү өтүнмө ээсинин статусун ырастаган белгиленген үлгүдөгү документтин көчүрмөсүн бергенде жүзөгө ашырылат.

8. Ушул Жободо белгиленген жыйымдар белгиленген тартипте интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алыш-бериш эсебине тиешелүү сумманы которуу жолу менен төлөнөт.

Жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө штампы бар төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү же накталай каражат, же өздүк эсебинен которуу менен жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция саналат.

Жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ өтүнмөнүн катталган номерин жана жыйым төлөнгөн аракеттин аталышын камтышы керек. Эгерде каттоо номери али алына элек болсо аталган документ жыйым төлөнгөн аракеттин аталышы менен катар катталган автордук укук, чектеш укуктар объектилерин же ИМСТтин аталышын, ошондой эле автордун же өтүнмө ээсинин фамилиясын камтышы керек.

Аталган маалыматтар жок болгон документ жараксыз болуп саналат.

Белгиленген өлчөмдө төлөнгөн жыйымга ылайык аны төлөөнүн датасы аныкталат.

Белгиленген өлчөмдө жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ берилбесе, ал каттоого байланышкан аракеттерди токтотууга алып келет.

9. Ушул Жободо белгиленген төлөмдөрдүн өлчөмүнөн жогорулап кеткен жыйым төлөнгөндө, же болбосо жыйым төлөнүп, каралган аракеттер ишке ашпаган учурлардан сырткары, төлөнгөн жыйым кайтарылып берилбейт.

Мындай учурларда өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жыйым төлөгөн өкүлгө (адамга) жыйымдын ашыкча төлөнгөн суммасы белгиленген тартипте кайтарылып берилет, же болбосо өтүнүч каттын ээсинин өтүнүчү боюнча ушул Жободо каралган башка жыйымдардын эсебине чегерилет.

 

Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобого
тиркеме

 

Жыйымдын арналышы

Жыйымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

1

Каттоого же депонирлөөгө өтүнмөнү берүү жана кароо

30

2

Мамлекеттик реестрге маалыматтарды киргизүү жана каттоо тууралуу күбөлүк берүү

20

3

Каттоо тууралуу ар бир кошумча күбөлүк үчүн

10

4

Каттоо тууралуу маалыматтарды жарыялоо жана каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү

10

5

Каттоо тууралуу күбөлүктүн жупнускасын берүү

10

6

Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү киргизүү

20

7

Укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо, ушундай келишимдерге байланыштуу Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана келишимдерди каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоо, төмөнкүчө:

– бир автордук укук, чектеш укуктар объектиси же ИМСТ;

30

– бирден көп автордук укук, чектеш укуктар объектисинин же ИМСТнын ар бири үчүн

+10

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов