КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин структурасын өркүндөтүү жана аны материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жөнүндө”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин структурасын өркүндөтүү жана аны материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жөнүндө”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар

боюнча мамлекеттик комитетинин структурасын өркүндөтүү

жана аны материалдык-техникалык жактан

камсыз кылуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин ишин жакшыртуу максатында жана анын илимий, илимий-маалыматтык, илимий-зксперименттик жана өндүрүштүк базасын түэүү зарылчылыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын экономика жана Финансы министрлиги:

– Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин балансына төмөнкүлөрдү өткөрүп берсин:

Кыргыз илимий-техникалык маалымат жана техникалык-экономикалык изилдөө илимий-изилдөө институтун;

Республикалык илимий-техникалык китепкананы.

Өткөрүп берүү 1993-жылга бөлүнгөн каражаттар менен жүзөгө ашырылсын;

– Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетине кызмат жайларын оңдоого 15 миң сом, жабдууларды жана шаймандарды сатып алууга 20 миң сом 1993-жылдын 1-январына карата республикалык бюджеттин каражаттарынын бош калган калдыктарынын эсебинен бөлүнсүн;

– илим объекттерин куруу үчүн капиталдык салымдарды бөлүү жөнүндөгү маселени карап чыксын.

2. Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетине башкаруу аппараты боюнча кызмат орундарынын саны төмөнкүлөрдөн тиешелүү эмгек акы фонду менен өткөрүп берилсин;

– Кыргыз Республикасынын илимдер академиясынан – 3 бирдик эсебинде;

– Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин Кыргыз билим берүү институтунан – 1 бирдик эсебинде;

– Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Илим жана окуу жайлар башкы башкармасынан – 2 бирдик эсебинде;

– Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин илимий-изилдөө институтунан – 1 бирдик зсебинде.

3. Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетине өнөр жайлык менчик объекттерин (улуттук патентти, пайдалуу моделди, өнөр жайлык үлгүлөрдү, товар белгилерин жана тейлөө бегилерин) жана жаңы технологияларды лицензиялоо милдети жүктөлсүн.

4. Кыргыз илимий-техникалык маалымат жана техникалык-экономикалык изилдөө илимий-изилдөө институтунун бөлүмдөрүнүн жана Республикалык илимий-техникалык китепкананын базасында Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча маилекеттик комитетинин алдындагы Патент башкармасы ага башка министрликтерден жана ведомстволордон өткөрүп берилүүчү кызмат орундарынын бирдигинин чектеринде түзүлсүн.

Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы патент башкармасынын борбордук аппаратын күттү булактары болуп республикалык бюджет жана өз ресурстары аныкталсын.

5. Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитети өнөр жайлык менчик объекттерин жана жаңы технологияларды лицензиялоо тартиби жөнүндөгү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы Патент башкармасы жөнүндөгү жобону иштеп чыксын жана бекитсин.

6. Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча маклекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлиги ненен бирдикте патент башкармасынын аппаратык күтүү менен байланышкан чыгымдарды аныктасын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизсин.

7. “Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигинин маселелери” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 20-апрелиндеги N 171 токтому менен бекитилген Илимий-техникалык маалымат жана техникалык-экономикалык изилдөө илимий-изилдөө институту (НИИНТИ), Республикалык илимий-техникалык китепкана (РНТБ) Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигинин Башкаруу схемасынан чыгарылсын.

8. “Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 16-ноябрындагы N 562 токтомунун 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинде Төраганын эки орун басары, анын ичинде бир биринчи орун басары болсун”.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жыллын 15-ноябрындагы N 562 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитети жөнүндөгү жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

8-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комтетине Төгага жетекчилик кылат, аны Кыргыз Республикасынын премьер-министринин сунушу боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдулугу менен Кыргыз Республикасынын Президенти дайындайт. ИЖТМКнын Төрагасынын эки орун басары болот. Төраганын биринчи орун басарын жана орун басарын ИЖТМКнын төрагасынын сунуш кылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындайт. ИЖТНКнын Төрагасынын орун басары бир эле учурда ИЖТМКнын Патент башармасынын начальниги болуп саналат;

8-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“ИТМКнын Төрагасы жок болгон учурда төраганын милдеттерин анын тапшыруусу боюнча Төраганын биринчи орун басары аткарат.

ИТМКда Төраганын (төрага), кызмат боюнча Төраганын орун басарларынын, ошондой эле бөлүмдөрдүн жетекчилеринин курамында 7 адамдан турган коллегия түзүлөт.”

10. “Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигинин маселелери” жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992-жылдын 20-апрелиндеги N 171 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын экономика жана Финансы министрлиги жөнүндөгү жобонун 2-пунктунун бешинчи абзацында “жана инновациялык” деген сөздөр алып салынсын.

Премьер-министр                                                                                                            Т.Чыңгышев