Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ботаникалык жана зоологиялык тектери менен түрлөрүнүн тизмелерин бекитүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

1998-жылдын 28-августу N 572

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ботаникалык

жана зоологиялык тектери менен түрлөрүнүн

тизмелерин бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн

1999-жылдын 24-мартындагы N 170,

2001-жылдын 16-июлундагы N 355,

2003-жылдын 12-декабрындагы N 778,

2011-жылдын 24-июнундагы N 343

редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын  “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо” жөнүндө Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөндө тиркелген тизмелер бекитилсин:

– (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы N 343 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

– Кыргыз Республикасынын “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо” жөнүндө Мыйзамы менен корголуучу жаныбарлардын зоологиялык тектеринин жана түрлөрүнүн;

– сортторунун үрөнү ишкананын аймагында өзүнүн керектөөсү үчүн эки жылдын ичинде өстүрүүгө уруксат берилген өсүмдүктөрдүн ботаникалык тектеринин жана түрлөрүнүн.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор өзүлөрүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайыктап чыксын.

3. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  К.Жумалнев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 28-августундагы

N 572 токтому менен

бекитилген

 

Сортторунун үрөндөрүнүн ишкананын аймагында өздүк пайдалануу

үчүн эки жыл ичинде өстүрүүгө уруксат берилген өсүмдүктөрдүн

ботаникалык тектеринин жана түрлөрүнүн

ТИЗМЕСИ

 

1. Жемдик буурчак                             Vicia Faba L.

2. Буурчак                                             Pisum sat.L.

3. Гречиха                                             Fagopurum esculentum Moench.

4. Картофель                                        Solanum tuberosum L.

5. Нут                                                      Cicer arietinum L.

6. Сулуу                                                 Avena sativa L.

7. Жумшак буудай                              Triticum aestivum L.

8. Катуу буудай                                  Triticum Durum Desf.

9. Кара буудай                                    Secale cereale L.

10. Маш буурчак                                                Glucime max L.

11. Тамеки                                             Nicotiana tabacum L.

12. Тритикале                                       Triticosecale Wittmach.

13. Пахта                                               Gossupium hirsutum L.

14. Арпа                                                 Hordeum vulgare L.

 

 

КыргызРеспубликасынынӨкмөтүнүн

1998-жылдын 28-августундагы

N 572 токтомуменен

бекитилген

 

КыргызРеспубликасынын “Селекциялыкжетишкендиктерди

укуктукжактанкоргоожөнүндө” Мыйзамытарабынан

КыргызРеспубликасынынаймагындакорголууга

тийишболгонжаныбарлардынзоологиялык

тектерининжанатүрлөрүнүн

ТИЗМЕСИ

 

(КыргызРеспубликасынынӨкмөтүнүн

2001-жылдын 16-июлундагы N 355 токтомунун

редакциясынаылайык)

 

Ири мүйүздү мал                                                Bos taurus primigenius.

Жылкы                                                   Equus caballus L.

Кой                                                          Ovis ammon L.

Эчки                                                        Capra aegagrus Erxleben

жана башка capra түрлөрү

Тоок                                                        Gallus gallus L.

Топоз                                                      Poephagus (urei) grunnies

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 28-августундагы

N 572 токтому менен

бекитилген

Сорттору Кыргыз Республикасынын “Селекциялык жетишкендиктерди

укуктук жактан коргоо жөнүндө” мыйзамы тарабынан Кыргыз

Республикасынын аймагында корголууга тийиш болгон

өсүмдүктөрдүн ботаникалык тектеринин

жана түрлөрүнүн

ТИЗМЕСИ

 

(КР Өкмөтүнүн

2011-жылдын 24-июнундагы N 343 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ)

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов