Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 5-январындагы
N 8 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестри (мындан ары – ЖОТ Мамреестри) жашырын ойлоп табууларга берилүүчү Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары – патент) берилген жашырын ойлоп табууларды, ошондой эле алардын укуктук статусунун өзгөрүшүн каттоого арналган расмий документ.

2. ЖОТ Мамреестрдин барактары ыйгарым укугу бар интеллектуалдык менчик жаатындагы мамлекеттик органда (мындан ары – Кыргызпатент) бөтөн жактар алууга мүмкүнчүлүгү жок жана уурдоого, жоготууга, бурмалоого, аларда камтылган маалыматты жасалмалоого бөгөт коюлган жерде сакталат. ЖОТ Мамреестрдин барактары жана жашырын ойлоп табууларга тиешелүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен пайдаланылат.

3. Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрин жүргүзүүнү мамлекеттик сырларды билүүгө укугу бар Кыргызпатенттин кызматкери ишке ашырат.

4. Жашырын ойлоп табуулардын жашырындуулугун ачуудан кийин, белгиленген тартипте жашырындуулугу ачылган ЖОТ Мамреестрдин барактары Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрине андан ары сактоо үчүн жана кийинки өзгөрүүлөр жана толуктоолор жөнүндө жазууларды киргизүү үчүн өткөрүп берилет.

5. Жашырын ойлоп табууларга патенттер, ошондой эле ЖОТ Мамреестрдеги жашырын ойлоп табууларга өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланбайт.

Жашырын патенттер жөнүндөгү маалыматты берүү мамлекеттик сырлар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

2. ЖОТ Мамреестрде жашырын ойлоп табууларды каттоо тартиби

6. Жашырын ойлоп табуулар жөнүндөгү маалыматты берүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин жашырын ойлоп табууга патент берүү жөнүндөгү чечими эсептелет.

ЖОТ Мамреестрде каттоо библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн Илимий-изилдөө иштери институтунун эл аралык кодун коюу менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) SТ.9 стандартына ылайык жүргүзүлөт.

ЖОТ Мамреестрине төмөнкү маалыматтар киргизилет:

– жашырын ойлоп табуунун катталган номуру (патенттин номуру) (11);

– ЖОТ Мамреестринде жашырын ойлоп табуунун катталган күнү (15);

– патент берүүгө өтүнмөнүн катталган номуру (21);

– патент берүүгө өтүнмөнүн берилген күнү (22);

– Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекси (индекстери) (51);

– жашырын ойлоп табуунун аталышы (54);

– жашырын ойлоп табуунун формуласы (57);

– өтүнүүчүнүн (өтүнүүчүлөрдүн) аты-жөнү жана толук аталышы (71);

– автордун (авторлордун) аты-жөнү (72);

– патент ээсинин (ээлеринин) толук аталышы (73);

– кат алышуу үчүн дарек (98).

3. ЖОТ Мамреестрине өзгөрүүлөрдү, кошумча маалыматтарды киргизүү тартиби

7. ЖОТ Мамреестрин жүргүзүү процессинде төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

– патент ээсинин аталышынын өзгөрүшү жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

– патенттин колдонуунун токтотулушу жөнүндө;

– ЖОТ Мамреестринин жазууларында талашсыз жана техникалык катаны оңдоо жөнүндө;

– патенттин дубликатын берүү жөнүндө;

– жашырындуулугунун ачылышына байланыштуу ЖОТ Мамреестринен жашырын ойлоп табууну чыгаруу;

– жашырын ойлоп табуунун каттоосуна тиешелүү башка өзгөртүүлөр.

ЖОТ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнмөнүн үлгүсү ушул Эрежелердин тиркемесинде көрсөтүлгөн.

4. Патент ээсинин аталышынын жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшүн киргизүү

8. ЖОТ Мамреестрине патенттин ээсинин аталышынын жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшү жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн негиз болуп патенттин ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы саналат.

Арыз өзгөчө байланышты пайдалануу менен жана мамлекеттик сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен Кыргызпатентке берилет.

Арыз төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

– патенттин номуру;

– өтүнмөнүн номуру;

– өтүнмө берилген күн;

– жашырын ойлоп табуунун аталышы;

– патент ээсинин мурдагы жана жаңы толук аталыштары жана дареги.

9. Арызга төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:

– өзгөрүүлөрдүн укуктуулугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;

– патенттин түп нускасы;

– белгиленген алым төлөгөндүгү жөнүндө документ;

– патенттин ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде өтүнмө ал аркылуу берилсе.

Документтер Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Арызды карап чыгууда анын жана ага тиркелүүчү документтердин белгиленген талаптарга туура келиши текшерилет.

Керектүү документтер жок болсо же туура эмес таризделсе арызды берген жакка жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам кат жиберилет. Мында документтерди карап чыгуунун мөөнөтү жетишпеген же тактоочу материалдардын түшкөн күнүнөн тартып эсептелет.

Документтери карап чыгуунун оң натыйжасында Кыргызпатент ЖОТ Мамреестрине жана патентке кошумча баракка өзгөртүү (өзгөртүүлөр) жөнүндө тиешелүү маалыматты киргизет.

Эгерде белгиленген талаптар сакталбаган болсо, ошондой эле сурам кат жиберилген күндөн тартып үч айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтер Кыргызпатентке берилбесе, ЖОТ Мамреестрине өзгөртүүлөр киргизилбейт.

5. Патенттин колдонуу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматты киргизүү

10. Патентти колдонуу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп төмөнкү учурларда патентти колдонууну токтотуу жөнүндө Кыргызпатенттин буйругу эсептелет:

– Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамы тарабынан белгиленген колдонуу мөөнөтү аяктаганда;

– патентти күчүндө кармап турууга алымды төлөө үчүн белгиленген мөөнөт аяктаганда.

6. Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо

11. Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына ылайык, өтүнүүчүнүн күнөөсүнөн тышкары кетирилген талашсыз жана техникалык каталарды оңдоолор Кыргызпатент тарабынан ЖОТ Мамреестрге алым төлөтүүсүз киргизилет.

Өтүнүүчү тарабынан кетирилген каталарды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

ЖОТ Мамреестрге талашсыз жана техникалык катаны киргизүү үчүн Кыргызпатенттин кабарлоосу же патент ээсинин же анын укук мураскорунун, өкүлүнүн арызы негиз болот.

ЖОТ Мамреестрге талашсыз жана техникалык катаны оңдоо жөнүндөгү маалыматтар жана патентке тиешелүү оңдоолор Кыргызпатенттин кабарлоосу чыккан күндөн же патент ээси арызды алган күндөн тартып бир айдын ичинде киргизилет.

7. Патенттин дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү

12. Патенттин түп нускасы бузулган же жоготулган учурда патент ээсинин же анын укук мураскорунун, өкүлүнүн арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан патенттин дубликаты берилиши мүмкүн.

Жашырын ойлоп табуунун патентинин дубликатын берүү жөнүндө арыз атайын байланышты пайдалануу менен жана мамлекеттик жашырын сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен Кыргызпатентке берилет.

Арызда төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:

– патенттин номуру;

– өтүнмөнүн номуру;

– өтүнмөнүн берилген күнү;

– жашырын ойлоп табуунун аталышы.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

– алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– ишеним кат, эгерде өтүнмө патенттин ээсинин өкүлү аркылуу берилсе.

13. Эгерде арызга жана аны берүүнүн шарттарына карата талаптар сакталган болсо, жашырын ойлоп табууга патенттин дубликаты берилет.

Документтерди карап чыгуу оң натыйжа берсе Кыргызпатент ЖОТ Мамреестрине жашырын ойлоп табуунун патентине дубликат берүү жөнүндө маалыматты киргизет. Жашырын ойлоп табууга патенттин дубликатынын берилген күнү катары дубликат берүү жөнүндө маалымат ЖОТ Мамреестрине киргизилген күн эсептелет.

Дубликатты берүүдө патенттин түп нускасы юридикалык күчкө ээ эмес деп таанылат.

Арыз берген жакка дубликат берүүдөн баш тартууда арыз берүүчүгө баш тартуунун негизин камтыган кабарлоо жиберилет.

8. Жашырындуулугу ачыкка чыгарылгандыгына байланыштуу

жашырын ойлоп табууну ЖОТ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү

14. ЖОТ Мамреестринен жашырындуулугу ачылган жашырын ойлоп табууну чыгаруу жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп ойлоп табууну жашырган мамлекеттик орган тарабынан сунушталган жашырындуулугунун ачылышы жөнүндө чечимдин негизинде чыгарылган Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Буйрук чыккан күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатент:

– ЖОТ Мамреестринен жашырындуулугу ачылган жашырын ойлоп табууну чыгаруу жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизет;

– өтүнмөнүн материалдарына жашырын ойлоп табуунун жашырындуулугунун ачылгандыгы жөнүндө белги коет жана аларды тиешелүү түрдө Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрине жана Кыргызпатенттин архивине жиберет;

– патенттин түп нускасына жашырын ойлоп табуунун жашырындуулугунун ачылышы жөнүндө белги коет;

– патенттин ээсинин (өкүлүнүн) дарегине киргизилген белгилери бар патентти берет же жиберет.

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибине
тиркеме

Алым төлөнгөндүгү жөнүндө белги

Кыргызпатентке түшкөн күнү

Өзгөртүүлөрдү, кошумча маалыматтарды киргизүү жөнүндө
АРЫЗ

Патенттин N

Өтүнмө берилген күн

Өтүнмөнүн N

Патенттин ээси

(Юридикалык жактын толук аталышы)

Өкүл

Кат алышуу үчүн дарек

Өзгөртүлө турган маалыматтар (киргизүү керек):

Тиркемелер:

алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ

ишеним кат

патенттин түп нускасы

башка документтер

Колу, күнү

(Юридикалык жактын атынан кол коюуда жетекчинин колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт)