Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2006-жылдын 13-февралындагы

N 94 токтому менен

бекитилген

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде

Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган

атын жана анын негизинде түзүлгөн

сөздөрү жана сөз айкаштарын

пайдалануунун

ТАРТИБИ

1. Бул Тартип “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

2. Бул Тартип товардык белгилерде жана тейлөө белгилеринде (мындан ары – товардык белги) Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салат.

3. Товардык белгилерде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануу ушул Тартипке ылайык жүргүзүлөт.

4. Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр товардык белгисине, тейлөө белгиге киргизилиши мүмкүн, эгерде өтүнмө ээси:

а) мамлекеттик бийлик жана башкаруу органы болуп саналса;

б) Кыргыз Республикасынын товардык рыногунда басымдуу абал ээлесе;

в) Кыргыз Республикасына гана мүнөздүү кайталангыс товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн чыгарса жана/же аткарса;

г) тышкы экономикалык ишмердүүлүктү ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын дүйнөлүк рынокто узак мезгилден бери (кеминде 5 жыл) коюп келсе;

д) Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык инфраструктурасын жакшыртууга багытталган товарларды чыгарса жана/же жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткарса.

5. Ушул Тартиптин 4-пунктунда көрсөтүлгөн белгилөөлөр товардык белгиге коргоочу эмес элементтер катары киргизилиши мүмкүн, эгерде алар анда басымдуу абал ээлебесе.

6. Ушул Тартиптин 4-пунктунун “а” пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө эзсинен товардык белгини каттого арыз түшсө, алар өздөрүнүн укуктук статусун аныктоочу тиешелүү нормативдик укуктук актыны көрсөтүшөт.

7. Эгерде өтүнмө ээси ишкердик жүргүзүүчү жеке же юридикалык жак болгон учурда Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган товардык белгини же билдирилген белгилөөнү каттоого берилген өтүнмөнүн экспертизасын өткөрүү процессинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары – Кыргызпатент) өтүнмө ээсинен ушул Тартиптин 4-пунктунун “б” – “д” пунктчаларында каралган шарттардын бар экендигин белгилөөчү компетенттүү органдын корутундусун талап кылууга акылуу.

Муну менен бирге көрсөтүлгөн корутундулар Кыргызпатентке берилет:

1) ушул Тартиптин 4-пунктунун “б” пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө эзсине карата – Кыргыз Республикасынын монополияга каршы органы тарабынан;

2) ушул Тартиптин 4-пунктунун “в” пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө ээсине карата – ушул өтүнмө ээсинин ишмердүүлүгүн тескөөчү тиешелүү мамлекеттик башкаруу органы;

3) ушул Тартиптин 4-пунктунун “г” жана “д” пунктчаларында көрсөтүлгөн өтүнмө ээлерине карата – Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана соода тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын соода-өнөр жай палатасы.

8. Товардык белги катары Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр, өтүнмө ээсинин (юридикалык жактын) белгиленген тартипте катталган аталышы менен бирдей же окшош белгилөөлөр катталышы мүмкүн. Бул учурда өтүнмө ээсине юридикалык жактын мамлекеттик катгоого алынгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет.

Эгерде өтүнмө ээлери өз ишмердүүлүгүндө товардык белги катары Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөрдү пайдаланышкан банктык же финансылык-кредиттик мекемелер болуп саналган юридикалык жак болгон учурда, мындай мамилелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.

9. Ушул Тартиптин 6 жана 7-пункттарында көрсөтүлгөн документтер “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясында каралган мөөнөттөрдө берилиши керек.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттү бузса же экспертизанын суроо-талабын жоопсуз калтырса, өтүнмө чакыртылып алынды деп эсептелет.

10. Ушул Тартиптин 6 жана 7-пункттарында каралган документтер түшкөндө, Кыргызпатент он күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын товардык белгиге киргизүүгө мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө эксперттик корутунду чыгарат.

11. Эксперттик корутундуларды кароо жана экспертиза үчүн милдеттүү болгон чечим кабыл алуу үчүн Кыргызпатент тарабынан коллегиялдуу орган Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр боюнча корутундуларды карап чыгуу боюнча комиссия (мындан ары – Комиссия) түзүлөт.

12. Комиссиянын курамы Кыргызпатенттин директору тарабынан Кыргызпатент системасындагы адистердин ичинен түзүлөт жана бекитилет.

Комиссиянын төрагасын Кыргызпатенттин директору дайындайт.

13. Ушул Тартиптин 10-пунктунда көрсөтүлгөн корутунду Комиссияга жиберилет.

14. Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын товардык белгиге киргизүүгө мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө Кыргызпатенттин Комиссияга берилген корутундусу ал түшкөн күндөн тартип бир айдын ичинде каралат.

15. Эксперттик корутундуну кароо Комиссиянын үчтөн аз эмес мүчөсү катышкан курамда Комиссиянын жыйынында ишке ашырылат. Жыйынды Комиссиянын төрагасы өткөрөт.

16. Комиссиянын чечими анын мүчөлөрүнүн кеңешүүсүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат.

Чечим Комиссияга катышкан анын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болгон учурда төраганын добушу чечүүчү болуп саналат.

Каралып жаткан корутунду Комиссиянын бир мүчөсүнө таандык болсо, ал добуш берүүгө катышпайт.

Комиссиянын чечими жазуу формасында баяндалат жана ага Комиссиянын төрагасы жана бардык мүчөлөрү кол коюшат.

17. Комиссиянын чечими өтүнмө боюнча жалпы чечим кабыл алуу үчүн экспертизага жиберилет.

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов