Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 14-майындагы

N 280 токтому менен

бекитилген

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын

өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

1. Жалпы жоболор

2. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн жана кабыл алуунун тартиби

3. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын сактоо

4. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу 

Тиркеме. Арыз 

1. Жалпы жоболор

1. Бул Тартип “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелип чыкты, элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартибин жөнгө салат жана аныктайт.

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

автор – анын чыгармачылык эмгеги менен илимдин, адабияттын, искусствонун чыгармасы жаралган жеке адам;

кол жазма – колго жазылган же жазуучу машинкада, жеке компьютерде көчүрүлүп жазылган тексттин түпнускасы же көчүрмөсү;

туунду чыгарма – башка чыгарманы чыгармачылык менен иштеп чыгуунун натыйжасында жаралган чыгарма.

2. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын

өткөрүүнүн жана кабыл алуунун тартиби

3. Сактоого элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмалары, ошондой эле туунду чыгармалардын кол жазмалары (котормолор, иштелмелер, аннотациялар, рефераттар, таржымал, серептер жана илимдин, адабияттын жана искусствонун башка кайта иштелип чыккан чыгармалары), ошондой эле жыйнактардын (энциклопедиялар, антологиялар) жана материалдарды тандоо же жайгаштыруу боюнча чыгармачылык эмгектин натыйжасын билдирген башка курамдык чыгармалардын кол жазмалары кабыл алынат.

4. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын кабыл алуу жана сактоо интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы ыйгарым укуктуу орган (мындан ары – Кыргызпатент) тарабынан ушул Тартиптин тиркемесине ылайык форма боюнча автордун же авторлордун арызынын негизинде жүргүзүлөт. Эгер туунду чыгарма болсо, чыгармасы пайдаланылган автордун фамилиясын, атын, атасынын атын көрсөтүү, ошондой эле чыгарманы иштеп чыгууга, которууга укукту өткөрүп берүү жөнүндө автордук келишимдин көчүрмөсүн берүү зарыл.

5. Документтерди өкүл аркылуу бергенде төмөнкүлөрдү берүү зарыл:

1) тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат. Эгер андагы аракеттер авторлоштор тарабынан жаратылган бир объектиге тиешелүү болсо, бир нече адамдардын атынан (авторлош) берилген ишеним катты берүүгө уруксат берилет;

2) өкүлдүн жеке өзүн тастыктаган документтин көчүрмөсү.

6. Сактоого берилүүчү элге жарыяланбаган чыгарманын кол жазмасы тигилиши, номерлениши жана автордун же авторлордун колу менен күбөлөндүрүлүшү керек.

7. Кол жазмасын өткөргөн адамга маалымкат берилет, анда кол жазманын катталган датасы, кол жазманын авторунун же авторлорунун фамилиясы, аты, атасынын аты, кол жазманын аталышы жана барактарынын саны, кол жазманы өткөрүп алган адамдын кызмат орду жана фамилиясы көрсөтүлөт.

3. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын сактоо

8. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын сактоодо кол жазмаларды сактоону камсыздоочу чаралар көрүлөт, бул үчүн Кыргызпатентте атайын сактагыч (металл шкаф) бөлүнөт.

9. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын сактагычына аларды сактоо үчүн жооптуу адамдын же аны алмаштыруучу кызматкердин катышуусунда гана кирүүгө болот. Алар жок болгон учурда, сактагычка Кыргызпатенттин жетекчисинин же ал болбогон учурда, Кыргызпатенттин жетекчисинин орун басарынын уруксаты менен Кыргызпатенттин кызматкерлеринин ичинен үч кишиден кем болбогон кызматкерлер менен гана кирүүгө болот. Мында тиешелүү түрдө акт түзүлөт, анда кабыл алынган же өткөрүлүп берилген кол жазмалардын тизмеси жана негиздери жазылат. Бул акт эки нускада түзүлөт. Акттын бир нускасы сактоого жооптуу адам үчүн, экинчиси кол жазманы сураган адам үчүн.

10. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмалары алар биргелешип жазган арыздын же тиешелүү ишеним катты кошо тиркөөнүн негизинде авторго (авторлорго), мураскоруна (мураскорлоруна), ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик органдарга берилет.

4. Элге жарыяланбаган чыгармалардын

кол жазмаларынын эсебин алуу

11. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу үчүн Кыргызпатентте элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу китеби (мындан ары – китеп) жүргүзүлөт, ал элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу үчүн жооптуу адамда болот. Китепти жүргүзүү катуу отчеттогу документтерди жүргүзүүнүн эрежелери боюнча ишке ашырылат.

Китептин ар бир барагы номерленет, китеп боо өткөрүп байланат жана Кыргызпатенттин мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлөт.

Сактоого кабыл алынган кол жазмалардын маалыматтарынын электрондук базасы кошумча түрдө түзүлөт.

12. Китепке жазуу элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу үчүн жооптуу адам тарабынан жүргүзүлөт.

13. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларынын эсебин алуу үчүн жооптуу адам китепке каттоодо, кабыл алынып жаткан кол жазмалардын ушул Тартиптин талаптарына ылайык келишин текшерет.

14. Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын китепке каттоо хронологиялык тартипте жүргүзүлөт, ар бир кол жазма ага катар номери ыйгарылып, өзүнчө жазылат.

15. Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын сактагандыгы үчүн жооптуу болот.

 

 

Элге жарыяланбаган чыгармалардын

кол жазмаларын өткөрүүнүн,

кабыл алуунун жана сактоонун

тартибине карата

тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

жаатындагы ыйгарым укуктуу органдын

(Кыргызпатент) төрагасына

________________________________________

________________________________________

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

 

АРЫЗ

 

Мен (Биз) ________________________________________________________

(автордун (авторлордун) фамилиясы, аты, атасынын аты)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________ деген аталыштагы ______________________________________________________ мен (биз) жазган

(жазылган датасы)

_______________________________________________________________________

(элге жарыяланбаган чыгарманын кол жазмасынын түрү)

жалгыз автору (авторлору) экенимди (экендиктерибизди) ушуну менен тастыктайм (тастыктайбыз) жана ушул чыгарманын кол жазмасын Кыргызпатентке сактоого кабыл алууңузду өтүнөм (өтүнөбүз).

Ушуну менен, ошондой эле бул чыгарма эч жерде жарыяланбагандыгын тастыктайм (тастыктайбыз).

 

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

 

Кат алышуу үчүн дарек, телефон ж.у.с.

__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

 

Паспортунун маалыматтары (номери, сериясы, берилген датасы, ким тарабынан берилген) ___________________________________________________ _______________________________________________________________________

 

20___-ж. “____” ______________________

 

(автордун (авторлордун)колу)