Тартиптер

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы N 94 токтому менен бекитилген

2

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катарында пайдалануу ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы N 26 токтому менен бекитилген

3

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы N 8 токтому менен бекитилген

4

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы N 747 токтому менен бекитилген

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

ППКР

от 29.02.2012 № 154

6

ОЙЛОП ТАБУУГА ӨТҮНМӨ БОЮНЧА МААЛЫМАТТЫК ИЗДӨӨ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАНА АЛ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ БЕРҮҮНҮН ТАРТИБИ

ППКР

от 29.02.2012 № 156

7

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 14-майындагы N 280 токтому менен бекитилген

8

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында “Манас” терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 634 токтому менен бекитилген