КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 29-февралындагы
N 154 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестри салттуу билимдерди каттоо, салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүү, катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүү жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн арналган расмий документ болуп эсептелет.

1. Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестринде салттуу билимдерди каттоонун тартиби

1. “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрине (мындан ары – Мамреестр) каттоо жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик, орган (мындан ары – Кыргызпатент) тарабынан кабыл алынган каттоо жана күбөлүк алуу үчүн алым төлөнгөн шартта, салттуу билимди жана аны пайдаланууга укук берүү же катталган салттуу билимди пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим эсептелет.

2. Салттуу билимдерди каттоодо жана аларды пайдаланууга укук берүүдө Мамреестрге төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

– салттуу билимди каттоо номери/салттуу билимди пайдаланууга укук берүүгө күбөлүктүн номери;

– Мамреестрде салттуу билимдин катталган датасы;

– салттуу билимди пайдаланууга укук берүүгө күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүнүн бүткөн датасы;

– салттуу билимди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же катталган салттуу билимди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн номери;

– салттуу билимди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же катталган салттуу билимди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө берген датасы;

– салттуу билимдин аталышы;

– өтүнмө берилген салттуу билимдин сыпаттамасы;

– күбөлүктүн ээси тууралуу маалымат: юридикалык жактын толук аталышы, анын турган орду, жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү, анын жашаган жери;

– өтүнмө ээсинин өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү;

– кат жазышуу үчүн дарек;

– салттуу билимди каттоо жөнүндө маалыматтарды жана күбөлүк берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун датасы.

2. Мамреестрге өзгөртүүлөрдү жана кошумча маалыматтарды киргизүүнүн тартиби

3. Мамреестрди жүргүзүү процессинде ага төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

– күбөлүктүн ээсинин аталышын же фамилиясын, атын жана/же анын жашаган жеринин (турган орду) дарегин өзгөртүү жөнүндө;

– күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө;

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө;

– салттуу билимди пайдаланууга катталган келишим жөнүндө;

– талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

– күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Күбөлүк ээсинин аталышын же фамилиясын, атын жана/же анын жашаган жеринин (турган ордунун) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Мамреестрге жана күбөлүккө аталышына же күбөлүктүн ээсинин фамилиясына, аты-жөнүнө өзгөртүүлөрдү жана/же анын жашаган жеринин (турган орду) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтар күбөлүктүн ээси же анын укук мураскери, өкүлү тарабынан Кыргызпатентке берилген арыздын негизинде киргизилет.

Арыз төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

– күбөлүктүн номери;

– (5-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– (6-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– мурунку же жаңы толук аталышы же күбөлүктүн ээсинин фамилиясы, аты-жөнү жана жашаган (турган) жеринин дареги.

Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелүүгө тийиш:

– (9-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлгө күбөлүк ээси берген ишеним кат.

Кайра өзгөртүп түзүүгө, укук мураскерликке байланыштуу күбөлүк ээсинин аталышын өзгөртүү жөнүндө арызга бул өзгөртүүнү тастыктаган документ тиркелет.

Күбөлүк ээсинин турган ордун же жашаган жерин өзгөртүү жөнүндө арызга күбөлүк ээси катталган салттуу билимге туура келүүчү аталган географиялык объектиде тургандыгын тастыктаган компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусу тиркелет.

Документтер алар Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Кароонун жүрүшүндө күбөлүк ээсине (өкүлүнө) жетишпеген же тактоочу материалдарга сурам жиберилет. Сурам жиберилгенде документтерди кароо мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди кароо оң натыйжага ээ болгондо, Кыргызпатент:

– Мамреестрге жана күбөлүктүн кошумча барагына күбөлүк ээсинин жаңы аталышын же фамилиясын, аты-жөнүн киргизет;

– киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону даярдайт жана жарыялоого жиберет;

– арыз берген жакка киргизилген өзгөртүүлөрү менен күбөлүктүн кошумча барагын берет же жиберет.

2) Күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды Мамреестрге киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Кыргызпатент буйрук чыккан күндөн тартып бир айдын ичинде:

– Мамреестрге тиешелүү маалыматтарды киргизет;

– Мамреестрге киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет.

Мамреестрге күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

– “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинде белгиленген анын жарактуулугунун мөөнөтү өткөндүгү боюнча;

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн белгиленген алым төлөнбөгөндө;

– Кыргызпатентке күбөлүктүн ээси берген арыздын негизинде.

3) Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды: киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүктүн жарактуулугунун акыркы жылынын ичинде күбөлүк ээсинин же укук мураскеринин, өкүлдүн берген арызы эсептелет.

Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү алым төлөнгөн шартта ар бир жолу он жылга узартылат. Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн ээсинин өтүнүч Каты боюнча ага кошумча алым төлөнгөн шартта күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн.

Арыз төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

– күбөлүктүн номери;

– (6-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү;

– күбөлүк ээсине көрсөтмө (юридикалык жактын аталышы же жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү);

– күбөлүк ээсинин дареги.

Арызга төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

– (11-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

– алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– эгер арыз өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган өкүлгө күбөлүк ээси тарабынан берилген ишеним кат.

Документтер Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Кароонун жүрүшүндө күбөлүк ээсине (өкүлүнө) жетишпеген же тактоочу материалдарга сурам жиберилет. Сурам жиберилгенде документтерди кароо мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди кароо оң натыйжага ээ болгондо, Кыргызпатент:

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө күбөлүктүн кошумча барагын даярдайт;

– Мамреестрге күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү кайсы датага чейин узартылгандыгын киргизет;

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет;

– арыз берген жактын дарегине күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган күбөлүккө кошумча баракты берет же жиберет.

4) Салттуу билимдерди пайдаланууга катталган келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Салттуу билимди пайдаланууга катталган келишим жөнүндө маалыматтарды Мамреестрге киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарышы эсептелет.

Салтуу билимди пайдаланууга келишимди каттоодо Кыргызпатент чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

– Мамреестрге тиешелүү маалыматтарды жана күбөлүккө кошумча баракты киргизет;

– арыз берген жактын дарегине киргизилген маалыматтары менен күбөлүккө кошумча баракты тапшырат же жиберет.

Мында Мамреестрге жана күбөлүктүн кошумча барагына төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

– салттуу билимдин ээси жөнүндө;

– колдонулуучу укуктардын көлөмү жөнүндө;

Жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү фондуна (Салттуу билимдерди пайдалануу системасын өнүктүрүү мамлекеттик фонду) салттуу билимдерди пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдү чегерүү жөнүндө;

– келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

– келишимдин күчү күчүндө болгон аймак;

– келишимдин жарактуулук мөөнөтү.

5) Талашсыз жана техникалык каталарга оңдоолорду киргизүү.

Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо Кыргызпатент тарабынан Мамреестрге киргизилет. Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоолор жөнүндө маалымат жарыялоого жөнөтүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибине карата
тиркеме

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 753 токтомунун редакциясына ылайык)

Алым төлөнгөндүгү жөнүндө белги

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (Кыргызпатент) келип түшкөн күнү

Өзгөртүүлөрдү, кошумча маалыматтарды киргизүү жөнүндө
АРЫЗ

Күбөлүктүн N

Өтүнмөнүн N

Өтүнмө берилген күнү

Күбөлүк ээси:

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(юридикалык жактын толук аталышы же жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү)

Өкүл:

Кат алышуу үчүн дареги:

Өзгөртүү зарыл болгон маалыматтар (киргизилсин):

Тиркемелер:

[ ] Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ

[ ] Ишеним кат

[ ] Башка документтер

Колу: ___________________________________________________________

(Юридикалык жактын атынан кол койгондо жетекчинин колу мөөр менен тастыкталат)

20__-жыл “__”________ (дата)