Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартиби

Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартиби

2004-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган. Каттоо номери  66-04

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) 2004-жылдын 6-майындагы № 183-буйругу менен бекитилген 

Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартиби 

Кыскартуулардын тизмеси

1. Маалыматтык издөөнүн максаты жана мазмуну

2. Маалыматтык издөө жүргүзүүнүн мөөнөтү жана шарттары

3. Маалыматтык издөө жүргүзүүнүн этаптары

4. Өтүнмөнүн материалдарын изилдөө

5. Маалыматтык издөөнүн регламентин иштеп чыгуу

5.1. Издөө предметин аныктоо

5.2. Издөө өлкөсүн аныктоо

5.3. Издөөнүн тереңдиги

5.4. Классификациялык рубрикаларды аныктоо

5.5. Издөөнүн көлөмү

5.6. Маалымат булактарын аныктоо

6. Билдирилген ойлоп табуулардын окшошторун издөө жана тандап алуу

7. Издөө жөнүндө отчет

1-тиркеме. Издөөнүн регламенти

2-тиркеме. Патентик издөө жөнүндө отчет

Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн Тартиби (мындан ары-Тартип) Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 24-статьясынын 13-бөлүгүнө ылайык иштелип чыкты жана ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүдө жана ал жөнүндө маалымат берүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Кыргызпатент) эксперттеринин аракеттерин регламенттейт.

Кыскартуулардын тизмеси

Жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 12-июнундагы № 346-токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоо, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобо.

Эрежелер – 2003-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган, каттоо номери 39-03, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) коллегиясынын 2003-жылдын 27-мартындагы № 4-токтому менен бекитилген  Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу Эрежелери

Өтүнмө – ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө

ЭПК – Эл аралык патенттик клссификация

ОТУК – ойлоп табуулардын улуттук классификациясы

УКИ – ойлоп табуулардын класстарынын көрсөткүчү.

Эксперттөө бөлүмү – Кыргызпатенттин ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн эксперттө бөлүмү.

1. Маалыматтык издөөнүн максаты жана мазмуну

1.1. Маалыматтык издөөнүн максаты болуп, билдирилген ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүк шарттарына жана ойлоп табуучулук деңгээлине ылайыктуулугун аныктоо үчүн пайдаланылган техникалык деңгээлди табуу эсептелет.

Маалыматтык издөө маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө өтүнүүчүнүн же үчүнчү жактын жолдомосу боюнча жүргүзүлүшү же Жобонун IV бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленген алым төлөнгөн шартта, маңызы боюнча ойлоп табуунун экспертизасынын түзүүчү бөлүгү болуп эсептелиши мүмкүн.

Өтүнүүчү жана үчүнчү жактар, ошондой эле, пайдалуу моделге өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө жолдомо берүүгө укуктуу. Пайдалуу моделге өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүдө ушул Тартиптин жоболору пйдаланылат.

Алым төлөнгөндүгүн ырастллчу документ маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө жолдомо менен кошо көрсөтүлөт.

1.2. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык техникалык деңгээл ойлоп табуунун артыкчылык датасына чейин жалпыга жеткиликтүү болуп калган кайсы болбосун маалыматтарды камтыйт.

Техникалык деңгээлди аныктоодо жалпыга жеткиликтүү маалыматтар деп, булакта камтылган, кайсы жак болбосун өзү тааныша ала турган, же ага мыйзам жолу менен анын мазмуну боюнча кабарландырылуучу маалыматтар эсептелет.

Техникалык деңгээлге маалымат булагын киргизүүнү аныктоочу дата болуп, төмөндөгүлөр эсептелет:

– коргоо документтерине жарыяланган сыпаттамалар үчүн – аларга көрсөтүлгөн жарыялоо датасы;

– басылмалар үчүн – аларга көрсөтүлгөн басууга кол коюлган дата;

– басууга кол коюлган датасы көрсөтүлбөгөн басылмалар үчүн – аларды жрыкка чыгаруу датасы, ал эми аны белгилөө мүмкүндүгү жок болгон кезде – айдын акыркы күнү же басылмада көрсөтүлгөн жылдын 31-декабры, эгерде жарыкка чыгаруу убактысы айларга жана жылдарга гана ылайык аныкталса;

– депонирленген макалалардын, баяндамалардын, монографиялардын жана башка материалдардын кол жазмалары үчүн – алардын депонирленген датасы;

– илимий-изилдөө иштер, илимий-техникалык органдарда турган тажрыйбалык-конструктордук иштерге жана башка конструктордук, технологиялык жана долбоордук документтерге түшүндүрмө жазуулар жөнүндө отчеттор үчүн – алардын ушул органдарга келип түшкөн датасы;

– ченемдик-техникалык документтер үчүн – буга ыйгарым укуктуу органда анын катталган датасы;

– кол жазма укуктрында чыгарылган диссертациялардын материалдары жана диссертациялардын авторефераттары үчүн – алар китепканага келип түшкөн дата;

– сынакка кабыл алынган иштер үчүн – сынак өткөрүүгө тиешелүү  аныкталган документтерди тааныштыруу үчүн аларды эсептөө датасы;

– карап көрүп кабылдануучу маалымат булактары үчүн (плакаттар, моделдер жана буюмдар ж.б.) – аларды карап көрүү мүмкүн болуп калгандыгын документ түрүндө ырастоочу дата;

– көргөзмөгө коюлган экспонаттар үчүн – аларды көрсөтүлүп баштагандыгын документтүү ырастоочу дата;

– оозеки баяндамалар, дарстар, чыгып сүйлөөлөр үчүн – баяндама, дарстар, чыгып сүйлөөлөрдүн датасы, эгерде алар үн жазуу аппаратурасы же, ылайыктуу иш-чараларды өткөрүүнүн эрежелери боюнча иштеп жаткан стенографиялык тартипте чагылдырылган болсо;

– радио, телевидение, кино боюнча кабарлоолор үчүн – ушундай кабарлоонун датасы, эгерде ал көрсөтүлгөн датага белгиленген тартипте аракеттенүүчү ылайыктуу маалыматтык сактагычта чагылдырылган болсо;

– аны пайдалануунун натыйжасында белгилүү болуп калган техникалык каражат жөнүндө маалыматтар үчүн – ушул маалыматтар жалпыга маалымдалгандыгын документтик  ырастоочу дата;

– электрондук түрдө, Интернет, Интернеттен айырмалуу он-лайн кирүү мүмкүндүгү жана  CD менен DVD-ROM дисктери аркылуу алынган маалыматтар үчүн – көрсөтүлгөн электрондук чөйрөнүн жардамы менен кирүүгө мүмкүн болуп калган документтерди жарыялоо датасы,  эгерде ал аларда коюлган болсо, эгерде бул дата жок болсо – ал документтүү ырасталган шартта ушул электрондук чөйрөгө маалыматтар жайгаштырылган дата.

Билдирилген ойлоп табуунун жаңылыгын текшерүү (Эрежелер 18.7.2 п.) максаттары үчүн маалыматтык издөө жүргүзүүдө кошумча төмөндөгүлөрдү камтуучу маалыматтар эске алынт:

– Кыргыз Республикасында патенттелген б.а. издөө жүргүзүлүп жаткан өтүнмөнүн артыкчылык датасына ал жөнүндө маалыматтар жарыялангандыгына көз карандысыз ылайыктуу Мамлекеттик реестрлерде катталган ойлоп табуулар же пайдалуу моделдер, ошондой эле аларга еврзиялык патент алынган ойлоп табуулар;

– алар үчүн төмөндөгү шарттар сакталган, артыкчылыктын кыйла мурдагы датасындагы ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге өтүнмөлөр:

– өтүнмө Кыргыз Республикасында берилген;

– өтүнмө башка жак б.а. башка өтүнүүчү тарабынан берилген;

– өтүнмө чакыртылып алынган эмес же чакыртылып алынды деп табылган эмес.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө, ошондой эле, өтүнүүчү патент алууга ниеттенген, мамлекет катары СССРдин же Кыргыз Республикасынын көрсөтмөлөрүн камтыган, Кыргыз Республикасынын же эл аралык патенттерди берүү жөнүндө белгиленген тартипте жолдомо берилгендер боюнча автордук күбөлүк же ойлоп табууга СССРдин патенттин берүүгө өтүнмөлөр., ошондой эле жарыяланган евразиялык өтүнмөлөр, б.а. аларга карата Эрежелердин шарттары сакталган Евразиялык патентик уюмга берилген өтүнмөлөр дагы теңештирилет.

2. Маалыматтык издөө жүргүзүүнүн мөөнөттөрү жана шарттары

2.1. Маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө өтүнүүчүнүн же үчүнчү жактардын жолдомосу боюнча  маалыматтык издөө көрсөтүлгөн жолдомо келип түшкөн күндөн тартып сегиз айдын ичинде Кыргызпатент тарабынан жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн маңызы боюнча экспертизаны Кыргызпатент маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө жолдомо берилген күндөн тартып он сегиз айдын ичинде жүзөгө ашырат.

2.2. Маалыматтык издөө сыпаттамалар менен чиймелерди (эгерде алар бар болсо), ошондой эле Эрежелердин 20-пунктуна ылайык ойлоп табуунун формуласына киргизилүүгө жол берилүүгө мүмкүн болгон өзгөртүүлөрдү эске алуу менен, ойлоп табуунун формуласынын негизинде жүргүзүлөт.

Маалыматтык издөөнүн жүрүшүндө өтүнмөнүн документтеринин оңдоолору, тактоолору жана өзгөртүүлөрү эсепке алынат, эгерде алар өтүнүүчү тарабынан маалыматтык издөө жүргүзүүнүн башталышына чейин белгиленген тартипте өтүнүүчү тарабынан киргизилген болсо.

Эгерде маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө жолдомо келип түшкөн датага өтүнүүчү эки айдын ичинде бирдиктүүлүк талаптардын бузулушу жөнүндө кабарлоого жооп бербесе, биринчи формулада(ларда) көрсөтүлгөн (дөр)  ойлоп табуу боюнча (бирдиктүү ойлоп тбуучулук ойлорду жаратуучу ойлоп табуулардын тобуна)  маалыматтык издөө жүргүзүлөт.

3. Маалыматтык издөө жүргүзүүнүн этаптары

Маалыматтык издөө төмөндөгү этаптардан турат:

– өтүнмөнүн материалдарын изилдөө;

– маалыматтык издөөнүн регламентин иштеп чыгуу;

– билдирилген техникалык сесимдин окшошторун издөө жана тандап алуу;

– жүргүзүлгөн издөө жөнүндө отчет түзүү.

4. Өтүнмөнүн материалдарын изилдөө

Маалыматтык издөө ойлоп табууга өтүнмөдө көрсөтүлгөн ойлоп табуунун формуласынын сыпаттамасын жана башка материалдарды изилдөөдөн башталууга тийиш.

Эгерде өтүнмөнү изилдөөнүн натыйжасында анын Мыйзам талаптарына ылайык түзүлгөндүгү белгиленсе, ойлоп табуунун мазмуну толук өлчөмдө табылган болсо, экспертиза бөлүмүнүн экспертинин аракеттери өтүнүүчү тарабынан көрсөтүлгөн жана маалыматтык издөөдө негизи катары кабыл алынган ойлоп табуунун формуласынын ырсатоосуна  алынып келинет.

5. Маалыматтык издөөнүн регламентин иштеп чыгуу;

Издөөнүн регламенти маалыматтык издөөнүн милдеттерине ылайык иштелип чыгат жана патентик жана патентик эмес адабияттардын фондулары боюнча издөө жүргүзүүнүн чөйрөсүн аныктоочу программа болуп эсептелет.

Издөө чөйрөсүн аныктоо үчүн издөө предметин калыптандыруу, б.а. билдирилген ойлоп табуунун окшошторун табу үчүн издөө кайсы техникалык объектиге багытталууга тийиш экендигин аныктоо, маалымат булактарын тандап алуу, алар боюнча издөө жана классификациялык рубрикаларды жүргүзүү (Эл аралык патентик классификация (ЭПК) жана Ойлоп табуулардын улуттук классификациясы (ОУК)) керек болгон өлкөнүн издөө ретроспективасын аныктоо талап кылынат.

5.1. Издөө предметин аныктоо

Издөө жүргүзүүнүн алдында билдирилген ойлоп табуунун маңызын так аныктоо жана билдирилген ойлоп табуунун окшошторун табуу максатында издөө кайсы техникалык объектилерге багытталуу керектигин түшүнүү маанилүү.

Издөө предмети сыпаттама менен чиймени (эгерде алар бар болсо) керектүү деңгээлде эске алуу менен, ошондой эле белгиленген тартипте киргизилген формуланын өзгөртүүлөрүн эске алуу менен ойлоп табуунун формуласынын негизинде аныкталат.

Издөө предметин аныктоодо ойлоп табуунун формуласынын айырмалоочу бөлүгүн гана эмес, чектөөчү бөлүгүн дагы, б.а. өтүнүүчү жаңы деп эсептегенди гана эмес, бүтүндөй техникалык чечимди дагы көңүлгө алуу керек.

Башкача айтканда издөө предмети ойлоп табуунун формуласында жана сыпаттамасында камтылган бүтүндөй объектини, ошондой эле функционалдык өз алдынча элемент катары каралуусу мүмкүн болгон анын айырмалоочу ошол белгилерин өзүнчө камтууга тийиш. Ойлоп табуунун объектисинин айырмалоочу белгилери болуп эсептелген функционалдык өз алдынча элементтер өзүнчө издөө предметине бөлүнүп коюлат жана алар үчүн издөө өз алдынча объект үчүн катары же алар кайсы аталыштагы объектилерде колдонгондугуна тиешесиз белгилүү объектилердин бөлүктөрү катары издөө жүргүзүлөт.

Ошентип, эгерде билдирилген объект –  түзүлүш болсо, анда издөө предметтери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

– бүтүндөй түзүлүш (жалпы компоновка, принципиалдуу схема);

– түзүлүштүн иштөө принциби (ыкмасы);

– түйүндөр жана деталдар:

– түзүлүштүн кээ бир элементтерин даярдоо үчүн пайдаланылган материалдар  (заттар); – түзүлүштү даярдоо технологиясы;

– мүмкүн болгон колдонуулар тармагы.

Эгерде билдирилген объект болуп ыкма (технологиялык процесс) эсептелсе, анда издөө предмети төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

– ыкма же бүтүндөй технологиялык процесс;

– анын этептары;

– баштапкы продуктулар;

– ортодогу продуктулар жана аларды алуу ыкмалары;

– акыркы продуктулар жана аларды колдонуу ыкмалары;

– анын негизинде берилген ыкма жүзөгө ашырылуучу жабдуулар.

Эгерде билдирилген объект болуп зат эсептелсе, анда издөө предмети төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

– заттын өзү (анын сапаттык жана сандык курамы);

– затты алуунун ыкмасы;

– баштапкы материалдар;

– мүмкүн болгон колдонуу тармагы.

Издөө предметин аныктоодо өтүнмөдө чындыгында ойлоп табуулардын канча объектиси (бир же бир нече) сыпатталгандыгын белгилөө, ошондой эле бул объектилерди ар түрдүү көз караштарда (көнструктивдик өзгөчөлүктөрүнүн, курамынын, аткарган милдетинин, арналышынын, жетишилген натыйжасынын көз карашында) карап чыгуу маанилүү.

Издөө предметине демейде ушул тармакта бардыгына же эгерде алар өтүнмөдө спецификалык түрдө сыпатталган болсо дагы, анын кээ бир белгилерине карата билдирилген ойлоп табуунун объектиси эквиваленттүү болуп эсептелген объектилер кирет.

Издөө предметин аныктоодо ойлоп табуунун билдирилген формуласынын бардык пункттары, анын ичинде көз каранды пункттар көңүлгө алынууга тийиш, өзгөчө эгерде алар ойлоп табууга жаңы маанилүү белгилерди кошсо.

ЭПК боюнча системага салынган патентик документтердин фондунда издөө предметин аныктоо үчүн, издөө предметин камтуучу классификациялык рубрикалар тандалып алынат. Биринчи кезекте издөө предмети билдирилген чечимдин предметине түздөн-түз тиешеси бар рубрикаларды (эреже катары, бир-эки рубрика) камтыйт. Кээде издөө предметин толук аныктоо үчүн бир рубрика жетишсиздик кылат. Ал классификация системасынын өзгөчөлүгүн көңүлгө алуу менен аныктоого мүмкүн болгон чектеш рубрикаларды камтууга тийиш. Андан тышкары, издөө предметине жараша кошумча рубрикалар боюнча издөө жүргүзүү зарылдыгы пайда болуусу мүмкүн. Ар бир конкреттүү учурда негизги, чектеш же кошумча тармакты эсептөө керектиги жөнүндө маселе, көрсөтүлгөн өтүнмөдөгү ойлоп табуунун максаттарынан гана эмес, милдеттеринен же билдирилген өтүнмөнүн колдонулуу тармагынан да келип чыгуу аркылуу каралат.  Издөө предмети аны жүргүзүүгө чейин аныкталат жана алынган натыйжаларга жараша такталышы мүмкүн.

Издөө предмети издөө жүргүзүүнүн регламентинин 1- графасына киргизилет (1-тиркеме). Муну менен билдирилген объект бөлүштүрүлүү менен курамдык элементтерге киргизилет. Мындай элементтер мисалы, түзүлүштүн түйүнү же деталы, ыкманын операциясы, материал ж.б. болушу мүмкүн.

5.2. Издөөнүн өлкөлөрүн аныктоо

Маалымат издөөнүн өлкөсүн тандоо маалыматтык издөөнүн маселелери менен аныкталат. Болжоштурулган ойлоп табуунун патентке жөндөмдүүлүгүн баалоодо издөө эң аз дегенде төмөндөгү өлкөлөрдүн жана ведомстволордун патентик документтери боюнча жүргүзүлөт: Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын, мурдагы СССРдин, АКШнын, Улуу Британиянын, Германиянын, Франциянын, Япониянын, Швейцариянын Евразия патентик уюмунун, Европалык патентик ведомствонун, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун. Издөө өлкөсү катары техниканын берилген тармагында алдыңкы орундарды ээлеген өлкөлөр тандалып алынат.

Өлкөлөрдүн тизмеси издөө жүргүзүү регламентинин 2-графасында келтирилет (1-тиркеме).

5.3. Издөөнүн тереңдиги

Патенттик издөө билдирилген чечимдин техникалык мүнөзүн эске алуу менен Кыргыз Республикасындагы элүү жылдан ашык эмес ретроспективдүү  материалдардын арасында жүзөгө ашырылат.

Техниканын жаңы областтары үчүн издөөнүн тереңдиги берилген тематика боюнча биринчи маалыматтар жарыяланган убакыт боюнча аныкталат.

Издөөнүн тереңдиги (ретроспективдүүлүк) издөө жүргүзүү регламентинин 5-графасында чагылдырылат (1-тиркеме).

5.4. Классификациялык рубрикаларды аныктоо

Издөө тармагын мүнөздөө үчүн патентик жана патентик эмес маалыматтар фондунда ЭПК жана УОК пайдаланылат. ЭПК жана УОК системаларында издөө предметтерин классификациялоо ЭПКга киришүүнүн колдонулуп жаткан редакциясында баяндалган эрежелердин негизинде жүргүзүлөт.

Классификациялык рубрикаларды аныктоодо төмөндөгү факторлор эсепке алынат:

– издөөнүн тереңдигине барабар болгон колдонулуп жаткан жана бүтүндөй мезгил ичинде издөө өлкөсүндө колдонулуп келген редакцияга ылайык келүүчү (ЭПК , УОК) классификация системалары;

– классификациянын ар түрдүү системаларында ойлоп табуулардын классификация системсын жана ойлоп табууларды индекстештирүү эрежелерин түзүү принциби;

– ойлоп табуулардын ар түрдү классификацияларынын динамикалуулугу.

Улуттук классификация боюнча изилденүүдөгү объектини классификациялаштыруу ЭПКга жана издөө өлкөлөрүнүн УОКсына ылайык таблицалар боюнча жүргүзүлөт жана издөө өлкөлөрүнүн ОУКтары боюнча такталат.

Табылган классификациялык индекстер издөө жүргүзүүнүн регламентине киргизилет (1-тиркеме), анда 4-грфада маалыматтын патентик жана патентик эмес булактары боюнча издөө үчүн пайдаланылуучу ЭПК жана УОК рубрикалары көрсөтүлөт.

5.5. Издөөнүн көлөмү

Кыргызпатент төмөндөгүлөрдү камтыган көлөмдө маалыматтык издөө жүргүзөт.

– Кыргыз Республикасынын расмий бюллетендери;

– Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын жана пайдалуу моделдеринин сыпаттамалары;

– алардын материалдары менен үчүнчү жактарды тааныштыруу үчүн жеткиликтүү болгон, Кыргыз Республикасында берилген ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге өтүнмөлөр;

– башка жактар тарабынан Кыргыз Республикасында берилген, кыйла мурдараак артыкчылык датасы бар ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге  кайра чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр;

– жарыяланган евразиялык өтүнмөлөр жана патенттер;

– Россия Федерациясынын, СССРдин, АКШнын, Улуу Британиянын, Германиянын, Франциянын, Япониянын, Швейцариянын, Евразия патенттик уюмунун, Европалык патенттик ведомствонун, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун патенттик документтери;

– беш жылдан кем эмес ретроспективадагы, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросу тарабынан жарыяланган тизме боюнча патентик эмес адабияттар.

Издөө регламентинин 3-графасында (1-тиркеме) алар боюнча издөө жүргүзүлө турган патентик жана патентик эмес адабияттардын аталыштары көрсөтүлөт.

5.6. Маалымат булактарын аныктоо

Маалымат булактарын туура тандоо маалыматтык издөөнүн натыйжаларынын сапатына жана далилдүүлүгүнө түздөн-түз таасирин тийгизет.

Маңызы боюнча ойлоп табуунун экспертизасын жүргүзүүдө Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Европалык патентик ведомствонун, Евразиялык патентик уюмдун, АКШнын, Европа өлкөлөрүнүн, Япониянын, РФнын on-line системасынын маалымат базалары, локалдык электрондук маалымат базалары (CD-ROM), мисалы GLOBALPAT, РСТ Gazette, ESPACE PRECES, ESPACE WORLD, ESPACE EPA, USAPAT, PAJ пайдаланылышы мүмкүн. Ошондой эле Чет өлкөлөрдөгү ойлоп табуулар (ЧОТ), Дүйнө өлкөлөрүнүн ойлоп табуулары (ДОТ) сыяктуу патенттик маалыматтын кагаз жүзүндөгү сактагычтры, 1-5-редакциясындагы СССР ойлоп табууларынын сыпаттамалары, 6-7-редакциядагы Россия Федерациясынын ойлоп табуулары, КМШ өлкөлөрүнүн расмий бюллетендери, Кыргызпатенттин чакыртылып алынбаган өтүнмөлөрүнүн фонду, ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер боюнча берилген Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин  фонду.

6. Билдирилген ойлоп табуунун окшошторун (аналогдорун) издөө жана тандоо

Билдирилген ойлоп табуунун аналогун издөө патентик жана патентик эмес адабияттар боюнча регламентке ылайык жүргүзүлөт.

Ойлоп табуулардын аналогдору болуп техникалык чечимдер эсептелишет – техникалык маңызы жана пайдаланууда жетишилген натыйжасы  боюнча ойлоп табуунун объектилерине окшош болгон ошол эле арналыштагы объектилер. Маселенин кайсы болбосун техникалык чечими, ылайыктуу белгилери менен мүнөздөлүүчү объектинин бөлүктөрүн түзүүчү жөнөкөй техникалык каражаттардын жыйындысы болуп эсептелет. Бир арналыштын объектилери техникалык маңызы боюнча айырмаланышы мүмкүн, муну менен объектинин техникалык маңызы иштетилүүдөгү предметке принциптердин, иштердин, аракеттердин, ыкмалардын ж.б. таасирине көз каранды жана коюлган маселени чечүү үчүн пайдаланылуучу техникалык каражаттардын ошол жыйындысы менен аныктлат.

Издөөнүн башында эксперт ар кандай классификациялык индекстерге ылайык келүүчү маалымат массивдерине кайрылуу тартибин белгилеп алууга жана аналогдорду табуу мүмкүндүгү кыйла жогору болгон рубрикаларга артыкчылык берүүгө тийиш.

Издөө негизги классификациялык рубрикадан башталат. Биринчи кезекте издөө тармагы бүтүндөй билдирилген объектиге тиешелүү маалымат массивдерин б.а. бардык релеванттык техникалык тармактарды камтууга тийиш. Андан ары классификациянын чектеш рубрикалары менен аныктала турган маалыматтар массиви иштелип чыгат. Кошумча жана айкалышуучу рубрикаларга, ошондой эле объектинин функционалдык өз алдынча элементтерине   ылайыктуу классификациялык рубрикаларга кайрылуу зарылдыгын, ошондой эле аларды карап чыгуу тартибин эксперт издөө объектисин талдоонун жыйынтыктары боюнча жана жүргүзүлгөн издөөнүн натыйжаларын эске алуу менен, ар бир конкреттүү учурда өзүнчө аныктайт. Аналогдор табылганда башка классификациялык рубрикаларга шилтеме берүү менен издөө тармагы корректировкаланат.

Ылаыктуу техникалык деңгээл өтүнүүчүнүн ойлоп табуучулук идея жана  умтулуу көз карашынан алганда маанилүү болгон билдирилген ойлоп табуунун ар бир техникалык аспектисине карата ачылып берилүүгө тийиш. Издөө жүргүзүлүп жаткан формуланын ар бир пунктуна жок дегенде бир документ карама-каршы коюлат, муну менен бир документ бир эле учурда ойлоп табуунун формуласынын бир нече пунктуна таандык болушу мүмкүн. Ошондуктан формуланын ар бир көз карандысыз пунктуна карата жок дегенде бир документ цитата катары алынышы керек. Табылган аналогдордун саны техниканын колдонулуп жаткан деңгээли жөнүндө кыйла толук жана мазмундуу маалыматын көрсөтүү шартынан аныкталууга тийиш. Муну менен табылган документтерди кайталоодон качуу керек.

Издөө предметине табылган шилтеме берилген документтердин тиешелүүлүгү, шилтеме берилген документтин астында коюлуучу латын тамгсы менен белгиленет. Бул релеванттуулук категориясынын белгиси.

Эгерде издөө процессинде техника деңгээлинде  издөө жүргүзүлүп жаткан ойлоп табуунун бардык белгилерине окшош белгилер менен мүнөздөлүүчү ошол эле арналыштагы каражаттар табылса, маалыматтык изилдөө токтотулбастан толук көлөмдө улантылат. Аналогдорду издөө процессинде табылгандардын саны маалыматты даана кайталабаган жана керексиз кайталоолорсуз маңыздуу техникалык деңгээл жөнүндөгү кыйла толук жана мазмундуу маалыматтын шарттарынан келип чыгуу менен аныкталууга тийиш.

Маалыматтык издөө ушул Тартиптин 5.6 пунктунда караштырылган маалыматтардын бардык булактары талданып чыкканда, же бүтүндөй объектиге гана эмес, анын бардык айырмалоочу белгилерине карата дагы жаңылыктын жана ойлоп табуучулук деңгээлдин жоктугун көрсөтүүчү документтер табылганда аяктайт.

Издөө аяктагандан кийин эксперт табылган документтердин ичинен издөө жөнүндө отчетто эскертилүүгө тийиш болгон документтерди тандап алууга тийиш. Отчетко дайыма релеванттык документтер киргизилүүгө тийиш.

7. Издөө жөнүндө отчет

Маалыматтык издөө аяктагандан кийин отчет түзүлөт (2-тиркеме).

Отчетко өтүнмөнү бирдейлештирүүчү формалдуу маалыматтардан тышкары, берилген өтүнмө боюнча издөө жүргүзүүдөгү эксперттин аракеттери жөнүндө кеңири маалыматтар киргизилет.

Издөө жөнүндө отчеттун 2-графасында ойлоп табуунун объектиси үчүн негизги жана кошумча клссификациялык рубрикалар жана эксперт тарабынан тандалып алынган издөө тармагын мүнөздөөчү клссификациялык рубрикалар көрсөтүлөт.

Отчетко ойлоп табуунун биримдүүлүк талаптарынын сакталышы же сакталбашы жөнүндө маалыматтар киргизилет (3-тиркеме). Бул боюнча зарыл болгон текстик түшүнүктөр «Эскертүүлөр» деген 8-графада берилет.

4-графада билдирилген ойлоп табуунун формуласына карата ылайыктуу маалыматтар чагылдырылат: издөөдө ойлоп табуунун формуласынын бардык пункттары, формуланын белгилүү бир пункттары гана (кайсылар экендиги көрсөтүлөт), ойлоп табуунун формуласынын өзгөртүүлөрү  эске алындыбы. Керектүү түшүндүрүүлөр 8- «Эскертүүлөр» графасында келтирилди.

5- «Издөөнүн көлөмү жана тереңдиги» графасында  өткөрүлгөн издөөнүн тереңдигин көрсөтүү менен издөө жүргүзүлгөн патентик документтерди чыгаруучу же каттоону ишке ашыруучу өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын эки тамгадан турган коддору келтирилет.

6- «Маалымат булактарынын пайдаланылган түрлөрү» графасында издөө процессинде каралып чыккан маалымат булактары көрсөтүлөт.

Отчеттун кыйла маанилүү бөлүгүн 7-графа түзүп, анда издөө предметине тиешелүү табылган документтерге шилтемелер келтирилет. Графада шилтеме документтин категориясы (б.а. издөө предметине анын релеванттуулук даражасы); шилтеме берилген табылган документтердин аталыштары (издөө предметине таандык болгон бөлүктөрдү зарыл болгон жерлерде көрсөтүү менен), ошондой эле формулалар жана алар таандык болгон формуланын ошол пункту (тары) көрсөтүлөт.

Эгерде шилтеме документ ойлоп табуунун формуласынын бардык пункттарына таандык болбосо, ылайыктуу графада берилген документ аларга карата цитаталанган пункттар көрсөтүлөт. Эгерде издөө предметине шилтеме документинен айрым бир гана үзүндүлөр таандык болсо, бул документти бирдейлештирүүдө ушул үзүндүлөрдү камтыган барактын номери, колонкалар, абзацтар же саптар көрсөтүлөт.

Патенттик  документтер үчүн коргоо документинин номери жана түрү, жарыяланган өлкөсү жана датасы, ал эми ата мекендик өтүнмөлөр үчүн ошондой эле – артыкчылык датасы  көрсөтүлөт. Патенттик эмес адабияттар үчүн маалымат булагынын аталышы (мезгилдүү басылмалар үчүн – аталышы жана номери), автор жөнүндө маалымат, басма жана чыгарылган жылы, беттери, абзацтары, цитаталанган материалдардын саптары келтирилет.

Отчетко өз кол коюусун ачып көрсөтүү менен эксперт кол коет. Отчетто маалыматтык издөө жөнүндө аткарылган отчеттун көлөмү (барактар менен) белгиленет, издөө аяктаган дата көрсөтүлөт.

 1-тиркеме

ИЗДӨӨ РЕГЛАМЕНТИ

Ойлоп табуунун аталышы:

Өтүнмөнүн номери:

Маалыматты издөөнүн максаты:

Издөөнүн башталышы:

Издөөнүн бүтүшү:

 

┌─────────┬────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│ издөө

предмети │ издөө │  Иөдөө жүргүзүлө │ издөөнүн │Маалыматтык                │

│             │ өлкөлөрү │    турган      │ретроспек-                          │   базанын │

│         │        │   маалымат булактары│ тивдүүлүгү │                 │

│         │        ├──────────────┬─────────┤            │    аталышы    │

│         │        │ Аталыш │ Рубрикалар │            │            │

│         │        │              │ ЭПК/УОТК│            │            │

├─────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤

│    1    │    2   │       3      │    4    │      5     │      6     │

├─────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤

│         │        │Патенттик:    │         │            │            │

│         │        │              │         │            │            │

│         │        │Непатенттик эмес:  │         │            │            │

└─────────┴────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

 

 2-тиркеме

ОТ; ПМ формасы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу илим жана интеллектуалдык

менчик боюнча мамлекеттик агенттиги

(Кыргызпатент)

 

ПАТЕНТТИК ИЗДӨӨ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1. Ойлоп табууга, пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү бирдейлештирүү ├────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┤

│Каттоо           │Кирүү номери│  Артыкчылык берүү               │   Эң баштапкы дата  │

│     номери      │              │              │       датасы     │

├────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

│                │              │              │                      │

├────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┤

│Ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин аталышы:                               │

│                                ┌─┐                                  │

│                                └─┘ кандай көрсөтүлгөнү                 │

│                                ┌─┐                                  │

│                                └─┘ өтүнүүчү тарабынан такталганы            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Өтүнүүчү:                                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин объектисинин классификациясы     │

│(ЭПКнын колдонулуп жаткан редакциясынын негизги жана кошумча рубрикалары (7)):  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Ойлоп табуунун, пайдлуу моделдин биримдиги                             │

│┌─┐                ┌─┐                                               │

│└─┘ сакталганы      └─┘ сакталбаганы (Тиркемедеги түшүндүрмөлөр)         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. Ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин формуласы                            │

│┌─┐                                                                  │

│└─┘ бардык пункттар эске алынды                                                │

│┌─┐                                                                  │

│└─┘ төмөндөгү пункттар эске алынды  (Тиркемени карагыла)                         │

│┌─┐                                                                  │

│└─┘ өзгөртүлгөн формула эске алынды  (Тиркемени карагыла)                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. Издөөнүн көлөмү, тереңдиги  (өлкөлөр, жылдар):                             │

│                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6. Маалыматтын пайдаланылган булактарынын түрлөрү:                        │

│6.1. on-line системасындагы маалымат базасы:                                  │

│                                                                     │

│6.2. Электрондук маалыматтын локалдык маалымат базалары:                   │

│                                                                     │

│6.3. Патенттик маалыматтын кагаз түрүндөгү сактагычтары:                         │

│                                                                     │

│6.4. Патентик эмес маалымат:                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7. Издөө предметине тиешелүү документтер                          │

├─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

│Категориясы│     Издөө предметине тиешелүү       │ Пунктка                        │

│         │    бөлүктөрүн көрсөтүү менен (зарыл болгон жерде)      │    тиешелүү   │

│         │             документтин аталышы              │  формуланын № │

├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│    1    │                       2                     │      3      │

├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│         │                                             │             │

│         │                                             │             │

│         │                                             │             │

├─────────┴────────────────────────┬────────────────────┴─────────────┤

│Шилтеме берилген документтердин        │”Т” кыйла кийинки документ,       │

│негизги категориялары:                       │артыкчылык  датасынан кийин         │

│”А” жалпы техникалык деңгээлин  │жарыяланган – жана өтүнмөнү       │

│аныктоочу документ.                  │бузбаган, бирок ойлоп табууну  (ПМ)     │

│”Е” кыйла мурдагы бирок,     │түшүнүү үчүн келтирилген.       │

│эл аралык берүү же андан            │”X” издөө предметине кыйла    │

│кийинки датага жарыяланган   │ жакын тиешеси бар       │

│документ.                              │документ: билдирилген ойлоп табуу    │

│”L” артыкчылыкка умтулуу-

сунан (ларынан)                   │жаңылыгын жана  ойлоп табуучулук│

│шек саноо жаратуучу         │деңгээлин бузат.                          │

│документ.                        │”Y” издөө предметине кыйла         │

│”О” оозеки түрүндө ачууга,       ││ жакын тиешеси бар жана      │

│пайдаланууга жана  экспонировкалоого ж.б.│ ойлоп табуучулук деңгээлин               │

│тиешелүү документ.                                                            │бузуучу документ.         │

│”Р” эл аралык берүү  датасына чейин, │”S”  патент-аналог болуп          │

│бирок суралган артыкчылык алынган     │эсептелүүчү документ                 │

│датадан кийин жарыяланган         │                                  │

│документ                       │                                  │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│8. Эскертүүлөр:                                                       │

│                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Отчеттун күбөлүгү                                              │

│                                                                     │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│Издөөнүн бүткөн датасы:           │Аткаруучу:                      │

│                                  │                                  │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘