Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 5-январындагы

N 7 токтому менен

бекитилген

Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын

патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун ушул эрежелери (мындан ары – Эрежелер) пайдалуу моделге берилген патентти колдонууну узартуунун шарттарын жана жол-жобосун жөнгө салат, бул патенттин колдонуу мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын 4-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык узартылат.

2. Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары – патент) интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына (мындан ары – Кыргызпатент) өтүнмө берген күндөн тартып беш жылдын ичинде колдонулат. Патенттин колдонуу мөөнөтү патент ээсинин өтүнүчү боюнча, бирок үч жылдан ашпаган мөөнөткө Кыргызпатент тарабынан узартылат.

3. Патенттин колдонуу мөөнөтүн узартуу боюнча иш жүргүзүү үчүн патент ээси Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүнө же ага ишеним кат берүү менен Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында каралган учурларда башка өкүлгө ыйгарым укук берет.

4. Патенттин колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч (мындан ары – өтүнүч) патентти колдонуунун бешинчи жылынын акыркы эки айынын ичинде ушул Эрежелердин тиркемесине ылайык типтүү бланкта Кыргызпатентке берилет.

5. Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:

– пайдалуу моделге патент (түп нуска);

– патентти күчүндө кармап туруунун тийиштүү жылы үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ;

– ишеним кат, эгерде иш патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл аркылуу жүргүзүлсө.

6. Өтүнүч мамлекеттик же расмий тилде берилет. Башка тилде берилген өтүнүчкө анын мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелет.

7. Өтүнүчкө патент ээси же эгер алар дайындалса, патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл тарабынан кол коюлат.

Юридикалык жактын атынан өтүнүчкө уюмдун жетекчиси же анын кызмат орду көрсөтүлүп, буга белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка адам тарабынан кол коюлат, колу юридикалык жактын мөөрү менен ырасталат.

Коюлган кол аны койгон адамдын аты-жөнү көрсөтүлүп чечмеленет.

8. Өтүнүч жана ага тиркелген документтер Кыргызпатентке тикелей берилет же почта аркылуу жиберилет. Өтүнүч жана ага тиркелген документтер факсимилдик байланыш каналы боюнча жиберилиши мүмкүн, факс боюнча документтер келген күндөн тартып бир айдын ичинде алардын түп нускалары берилет.

9. Өтүнүч берилген күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатент төмөнкүлөрдү текшерет:

– өтүнүч кат берүүнүн шарттарын сакталышын;

– талап кылынган документтердин бар болушун жана алардын ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга туура келишин;

– колдонуудагы патент менен пайдалуу моделдин корголуу фактысын.

10. Зарыл болгон документтердин кайсы-бири жок болсо же туура эмес таризделсе, Кыргызпатент өтүнүч берген жакка сурам алган күндөн тартып, эки айдын ичинде жетишпеген жана/же оңдолгон документтерди берүүсү жөнүндө суроо-талап жиберет.

Мында өтүнүчтү карап чыгуунун бир айлык мөөнөтү жетишпеген жана/же оңдолгон документтердин акыркысы берилген күндөн тартып эсептелет.

Эгер белгиленген мөөнөттө бардык зарыл болгон туура таризделген документтер берилбесе, патенттин колдонуу мөөнөтү узартылбайт. Өтүнүч берген жакка өтүнүч каттын канааттандырылбагандыгы жөнүндө кабарлоо жиберилет жана патент кайтарылып берилет.

11. Текшерүү оң натыйжа берсе, патентти колдонуу патент ээси сураган мөөнөткө, бирок патенттин колдонуу (беш жылдык) мөөнөтү бүткөн күнүнөн тартып үч жылдан ашпаган мезгилге узартылат.

Патенттин колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестрине киргизилет жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенине жарыяланат. Патенттин колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу өтүнүч берген жакка берилүүчү патентке жазылат.

 

Пайдалуу моделге берилген

Кыргыз Республикасынын

патентинин колдонуу мөөнөтүн

узартуунун эрежелерине

тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын

Интеллектуалдык менчик

мамлекеттик кызматы

______________________

(жеке жактын аты-жөнү

______________________

же юридикалык жактын

______________________

аталышы, кат алышуу

______________________

үчүн дарек)

 

ӨТҮНҮЧ

 

________________________________________________ пайдалуу моделине

(пайдалуу моделдин аталышы)

берилген N _______ патенттин колдонуу мөөнөтүн ________________________ __________________________________________ узартууну суранам.

(узартуу мөөнөтү)

Патенттин колдонуу мөөнөтү ____________________ бүтөт.

(күнү, айы, жылы)

Тиркеме:

– пайдалуу моделге патент;

– патентти колдонуу үчүн тийиштүү жыл үчүн алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ;

– өкүлчүлүк кылууга ишеним кат (эгер өтүнүч патенттик ишенимдүү өкүл же башка өкүл аркылуу берилсе).

 

Колу

 

Датасы

Бишкек ш., Өкмөт үйү

1996-жылдын 22-ноябры N 546

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан

ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө

СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Аларга СССРдин тиешелүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген, ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө берилген СССРдин коргоо документтери – СССРдин патенттери, СССРдин автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү күчүндө экендиги белгиленсин.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, юридикалык жактар жана ишкердик иши менен иштеген жеке жактар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн буга атайын уруксат албастан пайдаланары белгиленсин.

Ойлоп табууга өтүнмө берген датадан тартып, 20 жыл же өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген датадан тартып, 15 жыл мөөнөт өткөнгө чейин аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланып баштаган юридикалык же жеке жак аны пайдаланып баштагандан тартып, 3 айлык мөөнөттө ойлоп табуунун же өнөр жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) бул тууралуу билдирүүгө жана автор (авторлор) менен ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы жөнүндө макулдашуу түзүүгө милдеттүү.

Аталган сый акы ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык же жеке жак тарабынан төлөнөт жана анын өлчөмү чектелбестен тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3. СССРдин автордук күбөлүгү жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы эгер бул пайдалануу ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталса, ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланууну баштаган датага колдонудуп жаткан мыйзамдарга ылайык төлөнөрү белгиленсин.

Мындай учурда, ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген коэффициенттерди колдонуу менен көбөйөт. Мында ушул ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануунун ар бир жылына колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле аталган мыйзамдар менен белгиленген кийинки жогорулатуучу коэффициенттер эсепке алынат.

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомдун чыгышына байланыштуу, кайра эсептөөгө болбойт.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдин автордук күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу өнөр жай үлгүлөрүн пайдалангандыгы үчүн сый акы министрликтер жана ведомстволор тарабынан өз убагында төлөнбөсө, ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте аталган ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир юридикалык жак тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          А.Джумагулов