ЭЛЕКТРОНДУК ЭСЕПТӨӨ МАШИНАЛАРЫ ЖЕ МААЛЫМАТ БАЗАЛАРЫ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАРДЫ РАСМИЙ КАТТООГО ӨТҮНМӨНҮ ТҮЗҮҮ, БЕРҮҮ ЖАНА КАРАП ЧЫГУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

ЭЛЕКТРОНДУК ЭСЕПТӨӨ МАШИНАЛАРЫ ЖЕ МААЛЫМАТ БАЗАЛАРЫ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАРДЫ РАСМИЙ КАТТООГО ӨТҮНМӨНҮ ТҮЗҮҮ, БЕРҮҮ ЖАНА КАРАП ЧЫГУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 5-декабрында катталган. Каттоо номери 153-05

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Интеллектуалдык менчик
мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент)
2005-жылдын 28-октябрындагы коллегиясынын
№ 9-токтому менен
бекитилген

Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу
ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыскартуулардын тизмеси
1. Жалпы жоболор
2. Укуктук коргоонун объектилери
3. Өтүнмөнү берүү
3.1. Өтүнмө берүүгө укугу бар жактар
3.2. Өтүнмөнү берүүнүн жол-жобосу
3.3. Өтүнмөнүн курамы
3.4. Өтүнмөнүн тили
3.5. Нускалардын саны
4. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну жана тариздөө
4.1. Өтүнмөнүн документтерин тариздөөгө талаптар
4.2. Арыз
4.3. Депонирленүүчү материалдарды тариздөөгө талаптар
5. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу
5.1. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу
5.2. Өтүнмөнүн материалдарын карап чыгуу
5.3. ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө чечим
5.4. ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим

1-тиркеме.

ЭЭМ же маалымат базалары (чыгармалар) үчүн программаларды расмий каттоого арыз

2-тиркеме.

Ушул Эрежелер «Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуунун тартибин белгилейт.

Кыскартуулардын тизмеси

Эрежелер – Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуунун эрежелери;

Мыйзам – «Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттиги;

Өтүнмө – электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмө;

Өтүнүүчү – автор, анын мураскери, ошондой эле мыйзамга же келишимге байланыштуу алынган өзгөчө мүлктүк укуктарга ээ болгон кайсы болбосун жеке же юридикалык жак;

ЭЭМ – электрондук эсептөө машиналары;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын мамлекеттик реестри, Кыргыз Республикасынын Маалымат базаларынын мамлекеттик реестри.

1. Жалпы жоболор

1.1. Коргоо объектилеринин жана аларга байланышкан терминдердин негизги түшүнүктөрүн аныктоо Мыйзамдын 1-статьясында келтирилди.

1.2. Мыйзамдын 13-статьясына ылайык ЭЭМ үчүн программага же маалымат базаларына бардык мүлктүк укуктардын ээси автордук укуктун аракетинин мөөнөтү ичинде өз каалоосу боюнча Кыргызпатентке өтүнмө берүү аркылуу ЭЭМ үчүн программаны же маалымат базаларын каттай алат.

1.3. Мыйзамдын 14-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык өтүнмө бир ЭЭМ үчүн программага же бир маалымат базасына тиешелүү болууга тийиш.

1.4. Өз алдынча колдонулууга мүмкүн болгон бир нече ЭЭМ үчүн программалардан (программалык комплекс) турган ЭЭМ үчүн программа бүтүндөй катталат (ага кирген ЭЭМ үчүн программалардын ар бирин каттоосуз).

2. Укуктук коргоонун объектилери

2.1. Мыйзамдын 3-статьясына ылайык укуктук коргоо автордун(лордун) (мындан ары – автордун) чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн натыйжасы болуп эсептелүүчү ЭЭМ үчүн программаларга жана маалымат базаларына жайылтылат.

Укуктук коргоо баштапкы текстти жана объектик кодду камтуу менен, кайсы тилде болбосун көрсөтүлүүгө мүмкүн болгон ЭЭМ үчүн программалардын бардык түрлөрүнө (анын ичинде операциялык системаларга жана программалык комплекстерге) жайылтылат.

Укуктук коргоо тандап алуу жана маалыматтарды уюштуруу боюнча чыгармачылык эмгектин натыйжасы болуп саналган маалымат базаларына жайылтылат. Маалымат базалары алар негизденген же алар камтыган маалыматтар автордук укуктун объектилери болуп эсептелээрине көз карандысыз корголот.

Маалымат базаларын каттоо берүүнүн формасына жана ага киргизилген маалыматтардын жыйындысын уюштурууга карата жүзөгө ашырылат.

Маалымат базалары тарабынан башкарылуучу ЭЭМ үчүн программалар өз алдынча катталышы мүмкүн.

2.2. Укуктук коргоо ЭЭМ үчүн программанын же маалымат базасынын же кандайдыр бир элементтин негизинде жатуучу идеяларга же принциптерге, анын ичинде интерфейсти жана алгоритмди уюштуруунун идеяларына же принциптерине, ошондой эле программалоонун тилдерине жайылтылбайт.

3. Өтүнмөнү берүү

3.1. Өтүнмөнү берүүгө укугу бар жактар

Мыйзамдын 13-статьясына ылайык өтүнмө берүү укугуна укук ээси (мындан ары – өтүнүүчү) ээ.
Өтүнмө түздөн-түз өтүнүүчү тарабынан же өкүл аркылуу берилиши мүмкүн.
Өкүлдүн ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат менен ырасталат.

3.2. Өтүнмө берүүнүн жол-жобосу

Өтүнмө Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

3.3. Өтүнмөнүн курамы

Мыйзамдын 14-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

– укук ээсин, ошондой эле авторду жана алардын жүргөн жерин (жашаган жерин) көрсөтүү менен, ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программаны расмий каттоого арызды, эгерде ал ушундай сапатта эскертилүүдөн баш тартпаса;

– рефератты камтуу менен, ЭЭМ же маалымат базасын бирдейлештирүүчү депонирленүүчү материалдарды;

– белгиленген өлчөмдө каттоо алымынын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ же каттоо алымынын төлөөдөн бошотуу, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиздерди;
өтүнмөгө тиркелүүчү документтер:

– ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн, мүлктүк укуктарды өткөрүп берүүнү ырастоочу документтин көчүрмөсү, эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе;

– өкүлчүлүккө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат, эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе.

Ишеним кат өтүнмө берилген учурда же Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн датадан тартып эки айдын ичинде.

Өкүлгө ишеним каттын аракеттенүү мөөнөтү үч жылдан ашуга тийиш эмес. Эгерде ишеним ката мөөнөтү көрсөтүлбөсө, ал түзүлгөн күндөн тартып бир жылдын ичинде күчүндө болот.

3.4. Өтүнмөнүн тили

Өтүнмөнүн документтери (ЭЭМ же маалымат базасын бирдейлештирүүчү депонирленүүчү материалдардан башкасы) кыргыз же орус тилдеринде көрсөтүлүүгө тийиш. Эгерде өтүнмөнүн документтери башка тилде берилген болсо, анда аларга ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн алардын кыргыз же орус тилине котормосу тиркелүүгө тийиш.

3.5. Нускалардын саны

Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.

4. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну жана таризделиши

4.1. Өтүнмөнүн документтери тариздөөгө талаптар

Өтүнмөнүн документтери аларды түздөн-түз репродукциялоого мүмкүн болгондой кылып таризделүүгө тийиш.

Каттоого өтүнмөнүн документтери А4 (210×297 мм) формасындагы, бекем, ак, жылмакай, тунук эмес, жалтырак эмес барактарга жана өзүнчө кагаздарда башталып жазылууга тийиш, эгерде белгиленген формада башкасы караштырылбаса.

Документтердин барактарындагы тексттин чет жакаларындагы тилкелер төмөндөгүлөрдөн кем болбоого тийиш (мм):
оң тарабы – 20;
үстү – 17;
оң жана төмөнкү жагы – 7.
Барактардын тилкелери таза болууга тийиш.

Өтүнмөнүн ар бир документинде экинчи жана андан кийинки барактар араб сандары менен номерленүүгө тийиш.

Өтүнмөнүн документтери кара түстөгү тамгалар менен басылууга тийиш.

Өтүнмөнүн документтеринин тексти толук, так болууга жана ар түрдүү окулуштарды камтыбоого тийиш.

4.2. Арыз

ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого арыз КП формасы (ушул Эрежелерге № 1- тиркеме) боюнча толтурулат.

Аты-жөнү өтүнмөнүн документтеринде атооч жөндөмөдө көрсөтүлөт.

Чет өлкөлүк аттар же ишканалардын аталыштары кыргыз же орус транслитерациясында көрсөтүлөт.

«Арыз» деген сөздүн үстүндө жайгаштырылган арыздын графалары Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөндөн кийин реквизиттерди киргизүүгө арналган жана өтүнүүчү тарабынан толтурулбайт.

«Өтүнүүчү(лөр) (укук ээси(лери)» графасында төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

– эгерде өтүнүүчү(лөр) (укук ээси(лери) жеке жак болсо: аты-жөнү, өлкөсүн көрсөтүү менен жашаган жеринин дареги, жарандыгы. Автордун-өтүнүүчүнүн жашаган жери жөнүндө маалыматтар «Автору» деген графада көрсөтүлөт;

– эгерде өтүнүүчү(лөр) (укук ээси(лери) юридикалык жак болсо: толук расмий аталышы жана юридикалык жак жайгашкан дарек.

«Берилген чыгармага укуктун пайда болуу негиздери» графасы өтүнүүчү автор болуп эсептелбеген учурда толтурулат. “X” белгисин коюу жолу менен ылайыктуу клеткада укук ээси көрсөтүлөт.

«Чыгарманын аталышы» графасында ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программалардын кыскартылган же толук аталышы көрсөтүлөт.

«Мурдагы жана альтернативдүү аталышы» графасы анын алдына берилген ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программага тиешелүү документ жазылууга мүмкүн болгон катталуучу ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программа үчүн кошумча аталыш бар болгон учурда толтурулат.

«Курамдык чыгарманын аталышы» графасы, эгерде берилген чыгарма курамдык чыгарма катары жарыкка чыгарылган болсо толтурулат. Анда кырамдык иштин (программалык комплекстин) жарыкка чыккан аты жана датасы көрсөтүлөт.

«Чыгарма биринчи жарыкка чыккан дата жана жер» графасында, ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программанын биринчи жарыкка чыккан датасы (күнү, айы, жылы) жана биринчи жарыялоо ишке ашкан өлкө (өлкөлөр) көрсөтүлөт.

«Берилген чыгарманы жаратууда пайдаланылган автордук укук объектиси болуп саналган бардык чыгармалар жөнүндө маалыматтар» графасында берилген чыгарманы жаратууда пайдаланылган же пайдалануу үчүн зарыл болгон автордук укук объектилери жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

«Чыгарманы Кыргызпатентте кайталап каттоо себептери жөнүндө маалыматтар» графасында мурдагы каттоо номери жана анын датасы көрсөтүлөт, эгерде мындай каттоо орун алган болсо.
«Автор» графасында автордун фамилиясы, аты-жөнү жана/же псевдоними атооч жөндөмөдө, анын үстүнө фамилиясы атынан мурда көрсөтүлөт, туулган датасы, жарандыгы, өлкөнүн расмий аталышын камтуу менен автордун жашаган жеринин дареги, телефону көрсөтүлөт.

Ушул эле графада берилген чыгарманы түзүүдөгү автордун чыгармачылык салымынын сыпаттамасы келтирилет.

Эгерде авторлор бир нече болсо, анда берилген чыгармага автордун конкреттүү салымынын көлөмүн көрсөтүү менен КП/КОШУМЧА (ушул Эрежелерге № 2 тиркеме) формасын толтуруу зарыл.

Эгерде автор өзүнүн чыгармасын жашыруун каттоону кааласа, анда бул графа толтурулбайт, же автор өзүнүн атын көрсөтүү менен, ушул ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программаны расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо автор катары аны эскербөөнү суранат.

«Өтүнмөнүн документтери» жана «Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер» графалары ылайыктуу клеткаларга “X” белгисин коюу жолу менен толтурулат.

«Депонирленүүчү материалдарда» ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программага материалдарды депонирлөөгө берилүүчү форма белгиленет (баштапкы тексттин листинги, сүрөттөлүштүн басма түрүндөгүсү ж.б.).

«Адресат жөнүндө маалыматтар» графасында берилген өтүнмө боюнча кат-кабарлар жөнөтүлө турган алуучу (адресат) жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт, б.а. тез почтолук жеткирүүнүн кадимки талаптарына канааттануучу өтүнүүчүлөрдүн биринин аты же аталышы жана телефон номери, телаксы, факсы (эгерде алар бар болсо) көрсөтүлөт.

Арыздын акыркы графасында арызда көрсөтүлгөн маалыматтар депонирленүүчү бирдейлештирүүчү материалдарга ылайык келе тургандыгы ырасталат. Графага кол коюулган датаны көрсөтүү менен өтүнүүчү же анын өкүлү кол коет. Кол жана дата милдеттүү түрдө болуп эсептелет. Коюлган кол, кол коюучу жактын фамилиясын жана аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленүүгө тийиш.

Эки же андан көп өтүнүүчүлөр тарабынан каттоого өтүнмө берилгенде арыздын бланкасына алардын ар бири кол коет, ал эми кат алышуу буга өтүнүүчүлөр тарабынан ыйгарым укук берилген өкүл менен арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүлгөн дарек боюнча жүргүзүлөт.

Юридикалык жактын атынан берилүүчү арызга уюмдун жетекчиси кол коюп, анын ээлеген кызмат оруну көрсөтүлөт, коюлган кол чечмеленет жана мөөр менен бекемделет.

4.3. Депонирленүүчү материалдарды тариздөөгө талаптар

Кыргызпатент тарабынан рефератты камтуу менен, катталуучу ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды бир маанилүү бирдейлештирүүнү камсыз кылуучу материалдар депонирленет.
ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды бир маанилүү бирдейлештирүүнү камсыз кылуучу депонирленүүчү материалдар баштапкы текст формасында көрсөтүлүүгө тийиш.

Депонирленүүчү ЭЭМ үчүн программаны бирдейлештирүү максаттарында, автордук укук жана ЭЭМ үчүн программанын аталышы жөнүндө кабарлоону камтуучу бетти ичине камтуу менен, баштапкы текстин листингинин (басмалык көчүрмө) биринчи 15 жана акыркы 15 барак көлөмүндөгү материалдарды көрсөтүү керек. Эгерде катталуучу ЭЭМ үчүн программанын көлөмү баштапкы текстин листингинин 30дан кем эмес барактарын камтыса, анда листинг толук көлөмдө депонирленет.

Жашыруун мүнөздөгү (мисалы, «ноу-хауга» тиешелүү) маалыматтарды камтыган депонирленүүчү ЭЭМ үчүн программаны бирдейлештирүү максаттарында, бул фактыны ЭЭМ үчүн программанын аталышын камтыган баракта көрсөтүп, ошондой эле депонирленүүчү материалдарды төмөндөгү түрлөрдүн биринде көрсөтүү керек:

– жашыруун материалдарды камтыган бөлүктөрүн алып салу менен, баштапкы текстин листингинин биринчи 15 жана акыркы 15 барагын;

– кандайдыр бир бөлүктөрүн алып таштабастан баштапкы текстин листингинин биринчи 10 жана акыркы 10 барагын;

– объектик коддун биринчи 15 жана акыркы 15 барагын, ошондой эле кандайдыр бир бөлүктөрүн алып таштабастан баштапкы текстин листингинин катар кетүүчү 10 же андан көп барагын;

– эгерде катталуучу ЭЭМ үчүн программа баштапкы текстин листингинин 30дан кем эмес барагын камтыса, акыркысы алынып салынган жашыруун мүнөздөгү материалдарды камтыган бөлүктөрү менен толук көлөмдө депонирленет.

Бир файлды камтуучу (бир бүтүн катары каралуучу, байланыштуу жазуулардын жыйындысы), депонирленүүчү маалымат базаларын бирдейлештирүү максаттарында, материалдарды листингдин биринчи 15 жана акыркы 15 барак көлөмүндө көрсөтүү керек.

Бирден көп файлды камтуучу депонирленүүчү маалымат базаларын бирдейлештирүү максаттарында, листингдин 10 барагы көлөмүндө же толук көлөмдө, ар бир файлга тиешелүү материалдарды көрсөтүү керек, эгерде ал 10 барактан ашпаса.

Мурда катталган маалымат базасынын депонирленүүчү (бир файлды, ошондой эле бирден көп файлды камтуучу) жаңы редакциясын бирдейлештирүү максаттарында, листингдин 10 барагы көлөмүндө же толук көлөмдө, алардын өзгөртүлгөн бөлүктөрүнө тиешелүү материалдарды көрсөтүү керек, эгерде ал 10 барактан ашпаса.

ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программаларды жарыялоонун визуалдык кабыл алынуучу формасы (баштапкы тексттин жарыяланган басылган түрү) үчүн депонирленүүчү бирдейлештирүүчү материалдардын бир нускасы көрсөтүлөт.

Эгерде катталуучу ЭЭМ үчүн программа автордук укук ченемдери боюнча дисплей экранында коргоого жөндөмдүү сүрөттөлүштөрдү камтыса, ЭЭМ үчүн программанын өзүнө укукка ээ болгон адам аларга карата укук ээси болуп эсептелет, ЭЭМ үчүн программаны бирдейлештирүүчү мындай комплектге дисплейдин экранындагы сүрөттөлүштү бир мааниде аныктоого мүмкүндүк берүүчү материалдарды киргизүү керек. Көрсөтүлгөн материалдар 3,5” дискинде жазылган түрдө, же оптикалык дискте, ушул сүрөттөлүштүн басма түрүндө, анын фотосүрөтү же сүрөтү түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде дисплейдин экранындагы сүрөттөлүштөр аудиовизуалдык болуп эсептелсе (мисалы, компьютердик видео оюндарда), ылайыктуу материаладар стандарттуу видеокассеталарда көрсөтүлүшү мүмкүн.

Эгерде катталуучу ЭЭМ үчүн программа автордук укуктун ченемдери боюнча коргоого жарамдуу музыкалык чыгармаларды камтыса, ЭЭМ үчүн программанын өзүнө карата укук ээси анын укук ээси болуп эсептелет, мындай ЭЭМ үчүн программаны бирдейлештирүүчү комплектге ылайыктуу музыкалык чыгарманы бир мааниде аныктоого мүмкүндүк берүүчү материалдарды киргизүү керек.

Бул материалдар стандарттуу аудиокассеталарда же оптикалык дисктерде үндүк жазуулар түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн.

Депонирленүүчү бирдейлештирүүчү материалдардын курамына киргизилүүчү ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программанын рефераты төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

– ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программанын аталышы;
– өтүнүүчүнүн аталышы (аты-жөнү);
– автордун аты-жөнү;
– түзүлгөн датасы;
– колдонуу тармагы, арналышы жана иштөө мүмкүндүктөрү;
– негизги техникалык мүнөздөмөлөрү;
– программалоонун тили;
– Сатылуучу ЭЭМдин тиби.

Рефераттын текстинин орточо көлөмү – 1500 гө чейинки басма белгилери.

5. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

5.1. Өтүнмөнүн материалдарын карап чыгуу

Кыргызпатентке келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарына кириш номери берилет жана алардын келип түшкөн датасы чагылдырылат.

Өтүнүүчүгө ЭЭМ же маалымат базасы үчүн программанын аталышын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номерин жана келип түшкөн датасын көрсөтүү менен, өтүнмөнүн материалдарынын кабыл алынгандыгы жөнүндө тилкат берилет.

Өтүнмөгө каттоо номери берилет – улук разряддагы төрт сан өтүнмө келип түшкөн жылды билдирет, калган төрт сан – ошол жылдын сериясындагы катар номер, чекиттен кийинки 6 саны – арыздын бланкаларына киргизилген ЭЭМ үчүн программанын шарттуу белгилери (7 саны – маалымат базаларынын шарттуу белгилери).

5.2. Өтүнмөнүн материалдарын карап чыгуу

Өтүнмөнү карап чыгуу алты айдын ичинде жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн келип түшкөн материалдары белгиленген өлчөмдө өтүнмө бергендиги жана карап чыккандыгы үчүн каттоо алымынын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин же алым төлөөдөн бошотуу же анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиздердин бар экендигине текшерилет. Көрсөтүлгөн документ ьберилбегенде өтүнмө кабыл алынбайт.

Кыргызпатенттин сурамы боюнча же өзүнүн демилгеси боюнча өтүнүүчү расмий каттоо жөнүндө чечим чыкканга чейин өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.
Карап чыгуунун жүрүшүндө төмөндөгүлөр текшерилет:

– төлөнгөн каттоо алымынын суммасынын белгиленген өлчөмгө ылайык келе тургандыгы;
– ушул Эрежелердин 3.3 пунктунда аныкталган зарыл документтердин бар экендиги;
– алардын ушул Эрежелердин 4-главасынын талаптарына ылайык таризделишинин тууралыгы;
– билдирилген программанын же маалымат базасынын укуктук коргоо берилүүчү объектилерге ылайык келе тургандыгы (ушул Эрежелердин 2-главасы).
Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнүүчүгө сурамды алган күндөн тартып эки айдын ичинде бар болгон кемчилдиктерди жоюу сунушу менен сурам жөнөтөт. Көрсөтүлгөн мөөнөттө жетишпеген же оңдолгон документтер келип түшпөгөн учурда өтүнмөнү андан ары кароо жүргүзүлбөйт, ал жөнүндө өтүнүүчү кабардандырылат.

Сурам үчүн төмөндөгүлөр негиз болушу мүмкүн:
– төлөнгөн каттоо алымынын суммасынын белгиленген өлчөмгө ылайык келбөөсү;
– ушул Эрежелердин 3.3 пунктунда караштырылган кандайдыр бир документтин жоктугу;
– өтүнмөнүн документтерин тариздөөгө талаптардын бузулушу;
– ишеним каттын ылайыксыз таризделиши, эгерде өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе;
– арыздын графаларында талап кылынган маалыматтарды тактоо зарылдыгы;
– депонирленүүчү материалдарды тариздөөгө талаптардын бузулушу;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган башка негиздер.

5.3. ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө чечим

Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында ал Мыйзамдын 3-статьясынын 1–4 бөлүктөрүнө жана ушул Эрежелердин 2.1 пунктуна ылайык укуктук коргоо берилүүчү объектиге таризделгендиги белгиленсе, ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылат.

ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө чечимдин негизинде жана каттоо алымы төлөнгөн шартта Кыргызпатент ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаны ылайыктуу Мамреестрге киргизет жана укук ээсине расмий каттоо жөнүндө күбөлүк берет жана белгиленген тартипте катталган ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программа жөнүндөгү маалымттарды расмий бюллетенде жарыялайт.

ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаны Мамреестрде каттагандыгы үчүн каттоо алымынын, расмий каттагандыгы жөнүндө күбөлүк бергендиги жана расмий катталган ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программа жөнүндө маалыматтарды расмий бюллетенде жарыялагандыгы үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнүүчү ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программа жөнүндөгү маалымттарды расмий каттоо жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Бир нече авторлор бар болгондо алардын каалоосу боюнча күбөлүк, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күбөлүк суралган ар бир күбөлүктүн берилгендиги үчүн алым төлөнгөн шартта алардын ар бирине берилет.

5.4. ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программа жөнүндө маалыматтарды расмий каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим

Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында ал Мыйзамдын 3-статьясынын 5 бөлүгүнө жана ушул Эрежелердин 2.2 пунктуна ылайык, билдирилген объектиге укуктук коргоо берилбей тургандыгы белгиленсе, ылайыктуу негиздемелерди келтирүү менен, ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаны расмий каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.
Өтүнмөнү каттоодон баш тартуу учурунда төлөнгөн каттоо алымы жана өтүнмөнүн материалдары өтүнүүчүгө кайтарылып берилбейт.

N 1-тиркеме

К КП а формасы
ы КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
р
г
ы Дарек:
з
п Келип түшкөн датасы Кириш N Каттоо N
а ____ күнү ____ айы ___ жылы __________ өтүнмөлөр ______________
т
ЭЭМ же маалымат базасы (чыгармалар) үчүн программаларды расмий каттоого
е АРЫЗ
н
т Төмөндөгү көрсөтүлгөн документтерди берүү менен, ЭЭМ же маалымат базасы (чыгармалар) үчүн программаларды (керектүүсүнүн асты сызылат) катоону суранам
__________________________________________________________________
1п. Өтүнүүчү(лөр) (укук ээси(лери)
о (өтүнүүчүнүн(лөрдүн) толу каты же аталышы жана анын(алардын) жашаган же жүргөн жери. Автор-өтүнүүчүлөрдүн жашаган жери жөнүндө маалыматтар 9-графада келтирилет)
л __________________________________________________________________
2.
Берилген чыгармага укуктун келип чыгуу негиздери (эгерде өтүнүүчү автор болуп эсептелбесе)
т ┌─┐ ┌─┐
└─┘ өтүнүүчү автордун жумуш └─┘ автор же анын укук автором или
берүүчүсү болуп эсептелет мураскери тарабынан укуктарды башка жакка
у ┌─┐ өткөрүп берүү
р └─┘ жумуш берүүчү тарабынан ┌─┐
а укуктарды башка жакка өткөрүп берүү └─┘ мураскердик укугу
т __________________________________________________________________
3. Чыгарманын аталышы (кыскартылган же толук):
е __________________________________________________________________
4. Мурдагы же альтернативдик аталышы
о ______________________________________________________________
5. Курамдык чыгарманын аталышы (эгерде берилген чыгарма жарыкка чыгарманын курамдык бөлүгү катары чыгарылган болсо)
е
т Чыгарманын курамдык бөлүгүнүн жарыкка чыккан датасы ______ күнү _________ айы ________ жылы
т __________________________________________________________________
6. Чыгарма биринчи жарыкка чыккан дата жана жери
_______күнү _______________ айы __________ жылы, өлкөсү ________ з______________________________________________________________
н 7. Берилген чыгарманы түзхүүдө пайдаланылган, автордук укук объектиси болуп эсептелүүчү бардык чыгармалар (анын ичинде, ага киргизилген жана/же анны пайдалануу үчүн зарыл болгон) жөнүндө маалыматтар
__________________________________________________________________
м 8. Кыргызпатентте кайталап каттоонун себеби жөнүндө маалыматтар
[x] Мурдагы каттоонун номери _____ Мурдагы каттоонун датасы ___
________ число ____________ месяц ________________ год ___________
__________________________________________________________________
9. Автору (башка авторлордун маалыматтарын көрсөтүү үчүн КП/Кошумча формасын толтуруу керек)

Фамилиясы, аты-жөнү
Туулган датасы _____ күнү ______ айы ____ жылы
Жарандыгы _____
Жашаган жеринин дареги, телефону
__________________________________________________________________
Берилген чыгармага автордук салымдын кыскача сыпаттамасы
__________________________________________________________________
Берилген чыгарма жарыяланган же жарыяланат
┌─┐ ┌─┐
└─┘ Жашыруун └─┘ Псевдоним менен (графа ылайыктуу учурларда толтурулат)

Мен, _______________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени автор катары эскербөөнү суранам;
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени псевдоним алдында автор катары эскерүүнү суранам
_
______________________________________________________________
Колу:
__________________________________________________________________
10. Өтүнмөнүн документтери (“X” менен белгилөө керек)
┌─┐
└─┘ каттоо алымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документ
┌─┐
└─┘ каттоо алымынын төлөөдөн бошотуу же анын өлчөмүн азайтуу жөнүндө документ

Берилген ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программаны бирдейлештирүүчү, депонирленүүчү материалдар
┌─┐
└─┘ баштапкы текстин листинги ____ б. ( биринчи _____ барак,
акыркы _______барак.) _________ нускада.:
┌─┐
└─┘ дисплейдин экранындагы сүрөттөлүштөрдү бирдейлештирүүчү (аудиовизуалдык) материалдар:
┌─┐
└─┘ диск 3,5” _____________ даана
┌─┐
└─┘ оптикалык диск _______ даана
┌─┐
└─┘ басып чыгарылган сүрөттөлүш _____ б.
┌─┐
└─┘ сүрөттөлүштүн фотосүрөтү _____ б.
┌─┐
└─┘ сүрөттөлүштүн сүрөтү ________ б.
┌─┐
└─┘ видеокассета _______ даана
┌─┐
└─┘ музыкалык чыгармаларды бирдейлештирүүчү материалдар __ нуска
┌─┐
└─┘ аудиокассета _______ даана
┌─┐
└─┘ оптикалык диск ____ даана
┌─┐
└─┘ реферат ________ нуска
__________________________________________________________________
11. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер
┌─┐
└─┘ мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө документтин көчүрмөсү ┌─┐
└─┘ укук ээсинин өкүлүнүн ишеним каты ┌─┐
└─┘ башка тилде берилген документтердин орус же кыргыз тилине котормосу
__________________________________________________________________
12. Адресат жөнүндө маалыматтар (берилген өтүнмө боюнча кат-кабарларды жөнөтүү керек болгон)
алуучу:
дареги, почтолук индексти камтуу менен:
телефон номери, (факсы, телефаксы), эл аралык кодду камтуу менен:
Мен, _______________________________________________________________
(кызмат оруну)
__________________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
Ушуну менен, арызда көрсөтүлгөн маалыматтар ишенимдүү экендигин жана депонирленүүчү бирдейлештирүүчү материалдарга ылайык келе тургандыгын ырастаймын.

Колу ____________________ “___” __________ 200__ г.

(юридикалык жактын атынан кол коюлган учурда жетекчинин кызмат оруну көрсөтүлөт, ал эми анын колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт)

N 2-тиркеме

З КП/КОШУМЧА формасы
а
п КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ
о
л
н Дареги:
я
е Келип түшкөн датасы Кириш N Каттоо N
т ____ күнү ____ айы ___ жылы __________ өтүнмө ______________
с __________________________________________________________________
я
1. Өтүнүүчү(лөр) (укук ээси(ээлери)
__________________________________________________________________
К Чыгарманын аталышы (“KПформасында” көрсөтүлгөн)
ы __________________________________________________________________
р ” КП” пунктуна толуктоо
г Автору
ы __________________________________________________________________
з Фамилиясы, аты-жөнү
п Туулган датасы _____ күнү______ айы ____ жылы Жарандыгы _____
а __________________________________________________________________
т Жашаган жеринин дареги, телефону
е __________________________________________________________________
н Берилген чыгармага автордун салымынын кыскача сыпаттамасы
т __________________________________________________________________
о Берилген чыгарма жарыяланган же жарыяланат
м ┌─┐ ┌─┐
└─┘ Жашыруун └─┘ Псевдоним менен (графа ылайыктуу учурларда толтурулат)

Мен, _______________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени автор катары эскербөөнү суранам;
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени псевдоним алдында автор катары эскерүүнү суранам

______________________________________________________________
Колу:
__________________________________________________________________
9 ” КП формасына толуктоо”
Автору
__________________________________________________________________
Фамилиясы, аты-жөнү
Туулган датасы _____ күнү ______ айы ____ жылы Жарандыгы _____
__________________________________________________________________
Жашаган жеринин дареги, телефону
__________________________________________________________________
Берилген чыгармага автордун салымынын кыскача сыпаттамасы
__________________________________________________________________
Берилген чыгарма жарыяланган же жарыяланат
┌─┐ ┌─┐
└─┘ Жашыруун └─┘ Псевдоним менен (графа ылайыктуу учурларда толтурулат)

Мен, _______________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени автор катары эскербөөнү суранам;
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени псевдоним алдында автор катары эскерүүнү суранам

______________________________________________________________
Колу:
__________________________________________________________________
9 ” КП формасына толуктоо”
Автору
__________________________________________________________________
Фамилиясы, аты-жөнү
Туулган датасы _____ күнү ______ айы ____ жылы Жарандыгы _____
__________________________________________________________________
Жашаган жеринин дареги, телефону
__________________________________________________________________
Берилген чыгармага автордун салымынын кыскача сыпаттамасы
__________________________________________________________________
Берилген чыгарма жарыяланган же жарыяланат
┌─┐ ┌─┐
└─┘ Жашыруун └─┘ Псевдоним менен (графа ылайыктуу учурларда толтурулат)

Мен, _______________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени автор катары эскербөөнү суранам;
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени псевдоним алдында автор катары эскерүүнү суранам
______________________________________________________________
Колу:
__________________________________________________________________
9 ” КП формасына толуктоо”
Автору
__________________________________________________________________
Фамилиясы, аты-жөнү
Туулган датасы _____ күнү ______ айы ____ жылы Жарандыгы _____
__________________________________________________________________
Жашаган жеринин дареги, телефону
__________________________________________________________________
Берилген чыгармага автордун салымынын кыскача сыпаттамасы
__________________________________________________________________
Берилген чыгарма жарыяланган же жарыяланат
┌─┐ ┌─┐
└─┘ Жашыруун └─┘ Псевдоним менен (графа ылайыктуу учурларда толтурулат)

Мен, _______________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)
(фамилиясы, аты-жөнү)
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени автор катары эскербөөнү суранам;
┌─┐
└─┘ берилген чыгарманы расмий каттоо жөнүндө маалыматтарды
жарыялоодо мени псевдоним алдында автор катары эскерүүнү суранам
______________________________________________________________
Колу:
__________________________________________________________________
” КП формасына” толуктоо