Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди, чектеш укуктар объектилер жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологиясына укуктарды өткөрүп берүү келишимдерин карап чыгуунун жана каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди, чектеш укуктар объектилер жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологиясына укуктарды өткөрүп берүү келишимдерин карап чыгуунун жана каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 29-ноябрындагы

N 748 токтому менен

бекитилген

Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди,

чектеш укуктар объектилер жаатындагы келишимдерди,

интегралдык микросхемалардын топологиясына

укуктарды өткөрүп берүү келишимдерин

карап чыгуунун жана каттоонун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Жалпы жоболор

2. Келишимди каттоо үчүн берилүүчү документтер

3. Келишимди карап чыгуу жана каттоо

4. Катталган келишимдеги өзгөртүүлөрдү каттоо

5. ЭЭМ программасына, маалымат базасына, ИМСТга укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун өзгөчөлүктөрү

6. Катталган келишим жана катталган өзгөртүүлөр боюнча иш жүргүзүүнүн тартиби

1-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

2-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

3-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

4-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

5-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

Ушул Эрежелер мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө автордук келишимдерди жана автордук укук объекттерин жана чектеш укуктар объекттерин пайдаланууга лицензиялык (сублицензиялык) автордук келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун тартибин белгилейт.

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Негизги түшүнүктөр:

келишим – автордук укук объектисине(лерине) автордук келишим, чектеш укуктар жаатындагы объектисине(лерине) келишим, интегралдык микросхемалардын топологиясына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим;

сублицензиялык келишим – лицензиаттын автордук укук объектисин, чектеш укуктар объектисин жана интегралдык микросхемалардын топологиясын пайдалануу укуктарын үчүнчү жактарга берүүсү;

лицензиар – чыгармага мүлктүк укуктардын ээси;

лицензиат – чыгарманы пайдалануучу жеке же юридикалык жак;

өтүнмө ээси – автордук укук объектисине, чектеш укуктар объектисине, интегралдык микросхемалардын топологиясына мүлктүк укук ээси же анын мураскорлору, укук мураскорлору;

арыз – автордук укук объектисине, чектеш укуктар объектисине автордук келишимди, интегралдык микросхемалардын топологиясына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди каттоо жөнүндө арыз;

өтүнмө – келишимди каттоого арызга тиркелүүчү документтердин топтому;

чыгарма – автордук укук объектти, чектеш укуктар объектти, интегралдык микросхемалардын топологиясы;

ИМСТ – интегралдык микросхемалардын топологиясы;

ЭЭМ – электрондук-эсептөө машинасы;

реестр – Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестри, Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестри, ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестри, Маалымат базаларынын мамлекеттик реестри, Интегралдык микросхемалардын топологиясынын мамлекеттик реестри;

күбөлүк – чыгарманы каттоо жөнүндө күбөлүк.

Арыздын негизинде тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз Республикасынын тиешелүү реестрине катталган же катталбаган чыгармага укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда (мындан ары – Кыргызпатент) катталышы мүмкүн.

Катталган ЭЭМ үчүн программага, маалымат базасына жана ИМСТга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим Кыргызпатентте катталат.

ИМСТга, ЭЭМ үчүн программага, маалымат базасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим Кыргызпатентте катталбаса анык эмес.

Бул Эрежелер ошондой эле сублицензиялык келишимди каттоодо дагы колдонулат.

Келишимди каттоо үчүн белгиленген өлчөмдө жыйым төлөнөт.

 

2. Келишимди каттоо үчүн берилүүчү документтер

 

2. Арыз ушул Эрежелерге карата 1, 2, 3, 4 жана 5-тиркемеде көрсөтүлгөн форма боюнча мамлекеттик же расмий тилде бир нускада өтүнмө ээси тарабынан берилет. Арыз бир келишимге тийиштүү болушу керек.

Арызга укук ээси, укук мураскору же ишеним кат боюнча алардын ишенимдүү өкүлү кол коет. Юридикалык жактын атынан арызга кызмат орду көрсөтүлүп, уюмдун жетекчиси кол коет, колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:

1) Келишим үч нускада (бирөө түп нуска жана экөө көчүрмөсү).

Эгерде юридикалык жак келишим тарап катары чыкса, анда анын жетекчиси же анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген өкүлү кол коюуга укуктуу.

Келишимдин акыркы бетинде төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– жеке жактар үчүн – фамилиясы, аты-жөнү, анын паспорттук маалыматтары, дареги, телефону, жеке колу;

– юридикалык жактар үчүн – ишкананын аталышы, дареги, телефону; кызмат ордун көрсөтүү менен жетекчинин (же ишенимдүү жактын) колу, колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Келишим төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

– өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

– ага укук өткөрүлүп берилүүчү аймак;

– келишимди колдонуу мөөнөтү;

– чыгарманы пайдалануу ыкмасы;

– келишимдин тараптарын жана алардын юридикалык дарегин көрсөтүү;

– чыгарманы пайдалануунун ар бир ыкмасы үчүн сыйакынын өлчөмү жана/же сый акынын өлчөмүн аныктоонун тартиби, аны төлөп берүүнүн тартиби жана мөөнөтү;

– тараптар үчүн маанилүү болуп эсептелген башка шарттар.

2) Эгерде ал Кыргыз Республикасынын тиешелүү реестринде катталса, чыгарманы каттоо жөнүндө күбөлүк (экинчи нускасы). Күбөлүк ага чыгарманы берүү жөнүндө же лицензия берүү жөнүндө жазууну киргизүү үчүн тиркелет.

3) Келишимди каттоо үчүн жыйым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ.

Арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө жыйым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, өтүнмөнү карап чыгуу жүргүзүлбөйт.

4) Мураскор же укук мураскору болуп эсептелген өтүнмө ээсинин укугун тастыктаган документтин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

5) Эгерде укук ээси тарабынан келишимди каттоо боюнча иш жүргүзүү үчүн өкүл дайындалса, документ чыгарылган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат.

3. Сублицензиялык келишим катталган учурда, милдеттүү түрдө негизги келишимдин түпнускасы же анын тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү берилет.

4. Документтер мамлекеттик же расмий тилде берилет. Эгерде документтер башка тилде берилсе, аларга мамлекеттик же расмий тилге анын котормосу тиркелет. Чет өлкөлүк ысымдар жана ишканалардын аталыштары кыргыз же орус транслитерациясында көрсөтүлүшү керек. Котормонун тактыгына өтүнмө ээси жоопкерчиликтүү.

5. Ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтер Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

 

3. Келишимди карап чыгуу жана каттоо

 

6. Келишимди карап чыгуу ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-5-пунктчаларында каралган документтер менен толукталган өтүнмөнү берген күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт. Зарыл болгон документтер бир убакытта берилбесе, арыз берилген күнү болуп алардын акыркысы түшкөн күн эсептелет.

7. Эгерде келишимди карап чыгуу процессинде документтер ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-5-пунктчаларынын талаптарын жана мыйзамдарды бузуу менен берилгендиги аныкталса, Кыргызпатент өтүнмө ээсине сурамкат жиберет, анда сурам катты алган күндөн тартып, эки айдын ичинде табылган кемчиликтерди четтетүү зарылдыгы көрсөтүлөт. Мында ушул Эрежелердин 6-пунктунда караштырылган келишимди карап чыгуу мөөнөтү өтүнмө ээси тарабынан табылган кемчиликтерди четтетүү убагына чейин созулат.

Сурам кат үчүн төмөнкүлөр негиз болуп эсептелет:

– лицензиялык келишимдин жоктугу;

– өтүнмөдө ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-4-пунктчаларында караштырылган документтердин биринин жоктугу;

– эгерде документтер башка тилде берилсе, мамлекеттик же орус тилге документтердин котормосунун жоктугу;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе өкүлчүлүктүн талаптагыдай таризделген ишеним катынын жоктугу же анын тариздөө талаптары бузулса;

– өтүнмөнүн документтерин белгиленгенден кем нускада берилиши;

– арызда талап кылынган маалыматтардын, колдордун, мөөр издеринин (зарыл учурда) же ушул Эрежелер менен караштырылган башка реквизиттердин жоктугу;

– каттоо жыйымдарын төлөөнүн туура экендигине байланыштуу маселелерди тактоонун зарылдыгы.

Өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды бербесе, келишим боюнча иш жүргүзүү токтотулат. Өтүнмө ээсине келишимдин эки нускасы жана күбөлүк кайтарылып берилет. Келишимдин бир нускасы (түп нускасы) иш кагаздарын жүргүзүүнүн материалдары менен Кыргызпатентте калат.

8. Кыргызпатент келишимди каттоо үчүн берген документтерди ушул Эрежелердин 7-пунктунда белгиленген мөөнөттө текшерет.

Документтерди текшерүү төмөнкүлөрдү болжоштурат:

– өтүнмө ээсинен кошумча документтерди жана башка материалдарды суроо;

– тиешелүү уюмдарга сурам жиберүү.

9. Берилген документтер ушул Эрежелердин талаптарына ылайык келсе Кыргызпатент келишимди каттоо жөнүндө чечим кабыл алат. Келишимде бирине-бири каршы келген жоболор аныкталган учурда же тараптар аны четтетүүдөн баш тарткан учурда Кыргызпатент келишимди каттоодон баш тартуу жөнүндө кабарлайт.

 

4. Катталган келишимдеги өзгөртүүлөрдү каттоо

 

10. Төмөнкүлөргө карата келишимдеги өзгөртүүлөр катталышы керек:

– тараптарды аныктоо;

– келишимдин предмети;

– күчүнүн мөөнөтү;

– күчүнүн аймагы;

– өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

– чыгарманы пайдалануу ыкмасы.

Тараптардын макулдашуусу боюнча келишимдин башка өзгөртүүлөрү да катталышы мүмкүн.

Кыргызпатентте келишимдин өзгөртүүлөрүн каттоону сактабагандык алардын анык эместигине алып келет.

Катталган келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү каттоо жөнүндө арыз өтүнмө ээси тарабынан ушул Эрежелердин 3-тиркемесинде көрсөтүлгөн формада берилет.

Катталган келишимде өзгөртүүлөрдү каттоо ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-5-пунктчаларынын жана 3-5-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

Катталган өзгөртүүлөр келишимге тиркелет.

 

5. ЭЭМ программасына, маалымат базасына, ИМСТга

укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди

каттоонун өзгөчөлүктөрү

 

11. Катталган ЭЭМ программасына, маалымат базасына, ИМСТга укуктарды ыйгарып берүү жана мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим Кыргызпатентте катталууга тийиш. Келишим катталган күндөн тартып күчүнө кирет. ЭЭМ үчүн программага, маалымат базасына ИМСТга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим Кыргызпатентте катталбаса анык эмес.

12. ЭЭМ үчүн программаларды жана маалымат базаларын сатууда жана массалык пайдалануучулардын пайдалануусуна жол берүүдө укук ээси аныктаган, пайдалануунун типтүү шарттарын баяндоо жолу менен өзгөчө тартипти колдонууга уруксат берилет.

13. ЭЭМ программасына, маалымат базасына, ИМСТга укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди (өзгөртүүлөрдү) каттоо ушул Эрежелердин 2-пунктунун 1-5-пунктчаларынын жана 3-9 пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

 

6. Катталган келишим жана катталган өзгөртүүлөр боюнча

иш жүргүзүүнүн тартиби

 

14. Кыргызпатент алар ачык жарыялангандан кийин жалпы мүнөздөгү маалыматтардан тышкары, катталуучу келишимдердин маалыматтарынын купуялуулугун жана түзүү шарттарынын купуялуулугун камсыз кылат.

15. Катталган келишимдин бир нускасы (түпнуска) контролдук нуска болуп эсептелет жана Кыргызпатентте иш жүргүзүүнүн материалдары менен сакталат.

16. Катталган келишим, ошондой эле андагы катталган өзгөртүүлөр боюнча Кыргызпатент:

– келишимдин (өзгөртүүлөрдүн) арткы бетинде каттоо номерин, каттоо күнүн, келишимдин (өзгөртүүлөрдүн) жана анын тиркемелеринин барактарынын санын көрсөтүү менен аны каттоо жөнүндө бурчмөөр коет. Каттоо номери келишимдин объектиси жөнүндө маалыматтарды камтыйт: каттоо номери, каттоо жылы, келишимдин түрү жана категориясы;

– өтүнмө ээсинин (өкүлүнүн) дарегине каттоо жөнүндө белгиси менен келишимдин (өзгөртүүлөрдүн) эки нускасын тиркөө менен келишимди (өзгөртүүлөрдү) каттоо жөнүндө чечимди жиберет;

– реестрге жана күбөлүккө катталган келишим же катталган өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизет;

– Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде катталган келишимдер жана аларга карата өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды төмөнкүдөй көлөмдө жарыялайт: өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү, келишимдин предмети, тараптарды аныктоо, күчүнүн аймагы, күчүнүн мөөнөтү, алардын күчүн мөөнөтүнөн мурун токтотуу же мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар.

 

 

1-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

____________________________

(аты-жөнү же

____________________________

юридикалык жактын аталышы)

Дареги _____________________

телефону ___________________

 

АРЫЗ

 

Чыгармага мүлктүк укуктарды ыйгарып берүү жөнүндө автордук келишимди каттоону суранам: _______________________________________________

чыгарманын(лардын) аталышы

(керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] катталбаганы;

[ ] катталганы;

20__-ж., “__” ________ N ____ каттоо жөнүндө күбөлүк,

төмөнкүлөргө карата:

[ ] бардык чыгармага;

[ ] өз алдынча мааниге ээ болгон чыгарманын бөлүгүнө

____________________________________________________________ менен

(аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги) жана

_____________________________________________________________ ортосунда

(Аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

______________________________________________ укук өткөрүлүп берилет.

(өткөрүлүп берилүүчү укуктун көлөмү)

Тиркелүүчү документтер (керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] – Келишим N ____ тиркемеси менен ____ баракта ___ нускада;

[ ] – Чыгарманы каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы (экинчи нускасы);

[ ] – Келишимди каттоо үчүн жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

[ ] – Юридикалык жак же жеке ишкер катарында каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

[ ] – Мурас же укук мураскорлугуна укугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;

[ ] – Иш жүргүзүү үчүн ишеним кат.

 

Өтүнмө ээси (ээлери) _____________________________________________

(кызмат орду, аты-жөнү, колу)

Күнү ___________ (М.О.)

 

Күбөлүктүн түп нускасы Кыргызпатенттин дарегине ага келишимди каттоо жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн берилет.

 

 

2-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

____________________________

(аты-жөнү же

____________________________

юридикалык жактын аталышы)

Дареги _____________________

телефону ___________________

 

АРЫЗ

 

Чыгарманы пайдаланууга өзгөчө (өзгөчөлүксүз) мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө автордук лицензиялык келишимди каттоону суранам:

 

_______________________________________________________________________

чыгарманын(лардын) аталышы

(керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] катталбаганы;

[ ] катталганы;

20__-ж., “__” _______ N ___ каттоо жөнүндө күбөлүк,

төмөнкүлөргө карата:

[ ] бардык чыгармага;

[ ] өз алдынча мааниге ээ болгон чыгарманын бөлүгүнө _____________ _________________________________________________________________ менен

(аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

жана ________________________________________________________ ортосунда

(аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

_____________________________________________ укук өткөрүлүп берилет.

(өткөрүлүп берилүүчү укуктун көлөмү)

Тиркелүүчү документтер (керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] – Келишим N ___ тиркемеси менен ___ баракта ___ нускада;

[ ] – Чыгарманы каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы (экинчи нускасы);

[ ] – Келишимди каттоо үчүн жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

[ ] – Юридикалык жак же жеке ишкер катарында каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

[ ] – Мурас же укук мураскорлугуна укугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;

[ ] – Иш жүргүзүү үчүн ишеним кат.

 

Өтүнмө ээси (ээлери) _____________________________________________

(кызмат орду, аты-жөнү, колу)

Күнү ____________ (М.О.)

 

Күбөлүктүн түп нускасы Кыргызпатенттин дарегине ага келишимди каттоо жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн берилет.

 

 

3-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

____________________________

(аты-жөнү же

____________________________

юридикалык жактын аталышы)

Дареги _____________________

телефону ___________________

 

АРЫЗ

 

N ______ ________________ Кыргызпатентте катталган автордук (лицензиялык) келишимге карата өзгөртүүлөрдү (толуктоолорду) каттоону суранам.

Тиркелүүчү документтер (керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] – Өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө келишимдин тараптарынын макулдугун тастыктаган документ;

[ ] – Чыгарманы каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы (экинчи нускасы);

[ ] – Киргизилген өзгөртүүнү каттоо үчүн жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ.

 

Өтүнмө ээси (ээлери) _____________________________________________

(кызмат орду, аты-жөнү, колу)

Күнү ___________ (М.О.)

 

Күбөлүктүн түп нускасы Кыргызпатенттин дарегине маалыматтарды ага киргизүү үчүн көрсөтүлүшү керек.

 

 

4-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

____________________________

(аты-жөнү же

____________________________

юридикалык жактын аталышы)

Дареги _____________________

телефону ___________________

 

АРЫЗ

 

__________________________________________________________________

(аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

жана укук өткөрүлүп берилүүчүнүн ______________________________________ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

ортосунда

(керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] катталбаган;

[ ] катталган;

каттоо жөнүндө күбөлүк N ___ “__” ________ 20__-ж.

төмөнкүгө карата:

[ ] топологияга;

[ ] топологиянын бөлүгүнө,

топологияга өзгөчө мүлктүк укукту ыйгарып берүү жөнүндө келишимди каттоону өтүнөм: ______________________________________________________

(топологиянын аталышы)

Тиркелүүчү документтер (керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] – Келишим ____ баракта N ____ ____ тиркемелери менен ___ нускада;

[ ] – Топологиянын каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы (экинчи нуска);

[ ] – Келишимди каттагандыгы үчүн жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

[ ] – Юридикалык жак же жеке ишкер катарында каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

[ ] – Мураскерликке укукту тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

[ ] – Иш жүргүзүүгө ишеним кат.

 

Өтүнмө ээси (ээлери) _____________________________________________

(кызмат орду, аты-жөнү, колу)

Датасы __________ (М.О.)

 

Күбөлүктүн түп нускасы Кыргызпатенттин дарегине келишимди каттоо жөнүндө маалыматтарды ага киргизүү үчүн көрсөтүлүшү керек.

 

 

5-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

____________________________

(аты-жөнү же

____________________________

юридикалык жактын аталышы)

Дареги _____________________

телефону ___________________

 

АРЫЗ

 

__________________________________________________________________

(аты-жөнү, дареги, телефону, паспорттук маалыматтары,

юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

мындан ары ___________________________ аталуучунун ___________________, жана укук өткөрүлүп берилүүчүнүн_____________________________________________________________________________________________________________(өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү)

_______________________________________________________________________

(аты-жөнү, дареги, телефону, паспорттук маалыматтары,

юридикалык жактын аталышы, анын дареги)

ортосунда

(керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] катталбаган;

[ ] катталган;

[ ] топологияга;

[ ] топологиянын бөлүгүнө,

топологияны пайдаланууга лицензиялык келишимди каттоону өтүнөм: __ _______________________________________________________________________

(топологиянын аталышы)

Тиркелүүчү документтер (керектүүсүн [х] менен белгилөө керек):

[ ] – Келишим ___ баракта N ___ ___ тиркемелери менен ___ нускада;

[ ] – Келишимди каттагандыгы үчүн жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

[ ] – Иш жүргүзүүгө ишеним кат.

 

Өтүнмө ээси (ээлери) _____________________________________________

(кызмат орду, аты-жөнү, колу)

Датасы ___________ (М.О.)

 

Күбөлүктүн түп нускасы Кыргызпатенттин дарегине келишимди каттоо жөнүндө маалыматтарды ага киргизүү үчүн көрсөтүлүшү керек.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort