2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 23-сентябры N 593

2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомунун редакциясына ылайык)

Экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган интеллектуалдык жана инновациялык ишмердүүлүк системасын өнүктүрүү максаттарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөндө тиркелгендер бекитилсин:

– 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы (мындан ары – Программа);

– 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы (мындан ары – Иш-чаралардын планы).

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралардын аткарылышы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, Кыргыз Республикасынын Экономикалык жөнгө салуу министрлигине, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлигине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын Сот департаментине (макулдашуу боюнча), Бишкек шаарынын мэриясына (макулдашуу боюнча) жүктөлсүн жана жогоруда аталган органдар Иш-чаралардын планын жүзөгө ашыруу боюнча өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына берүүгө милдеттендирилсин.

3. Иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу боюнча жооптуу аткаруучулардын аракеттерин координациялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына жүктөлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы жыл сайын 10-июлга жана 10-январга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Программаны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчет берип турсун.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

А.Атамбаев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 23-сентябрындагы
N 593 токтому менен

бекитилген

Кыргыз Республикасында 2012-2016-жылдарга интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча
ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Иш-чаралар

Жооптуу аткаруучулар

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжа

Индикаторлор

Финансылоо булагы

I. Интеллектуалдык менчик объектилерин түзүү жана пайдалануу үчүн чөйрөнү калыптандыруу

1.1. Инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү

1.1.1. Чакан жана орто ишканалардын инновацияларды жана технологияларды өздөштүрүшү үчүн шарттарды түзүү

1

Технологияларга, атаандаштыкка жарамдуулукка мониторинг жүргүзүү, ЧОИнин жаңы технологияларга муктаждыктарын талдоо жана ЧОИни өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

ЧОИ үчүн мүмкүн болгон кыйынчылыктарды жана сунуштарды көрсөтүү менен жетишилген илгерилөөнү баяндоо менен үзгүлтүксүз кварталдык отчет-анкеталар

Маалыматты талдоо менен камтылган ЧОИнин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

2

ЧОИден алынган отчет-анкеталардын ичинде лотерея өткөрүү жана сыйлык берүү катарында ИМО болсо компаниянын аудитин жүргүзүүнү алдын ала караштыруу

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

Алардын инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн ЧОИден техникалык маалымат алуу

Маалыматтар базасына кайрылган ЧОИнин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

3

Инновациялык ишмердүүлүк жаатындагы эл аралык мыйзамдар жана тажрыйбалар менен таанышуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына экспертиза жүргүзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Инновациялык ишмердүүлүктү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

4

Акысыз жана акы төлөнүүчү маалымат базаларын, коммерциялык илимий жана техникалык журналдарды пайдалануу менен техникалык маалыматтарды, бизнес өнөктөрдү жана ноу-хау негизги объектилерин издөөгө көмөк берүү

Кыргызпатент

Үзгүлтүксүз

Алардын инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн ЧОИден зарыл маалымат алуу

Маалыматтар базасына кайрылган ЧОИнин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

5

ЧОИнин сурамдары боюнча кеңеш берүү боюнча:
– патенттелген технологияларды лицензиялоо;
– бизнес- пландарды түзүү жана продукцияларды коммерциялашты- рууда ИМ аспектилери боюнча;
– атаандаштардын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн мониторинги жана баалоо боюнча

Кыргызпатент МПТК менен бирге

Үзгүлтүксүз

Алардын инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн ЧОИден зарыл маалымат алуу

Кеңеш берүүлөрдүн, иштелип чыккан бизнес-пландардын, лицензиялык келишимдердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

6

Инновациялык менеджмент, технологиялык муктаждыктарды баалоо, интеллектуалдык менчикти баалоо чөйрөсүндө тренингдерди өткөрүү, бизнес-долбоорлорду жана трансфер-технологияларды түзүү

Кыргызпатент

Квартал сайын

Инновациялык процессти кадрлар менен камсыздоо, инновациялык ишмердүүлүк жаатындагы билимди жогорулатуу

Окутулган адистердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

7

Ойлоп табуучуларга, ошондой эле кызыкдар болгон жактарга интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу жана маркетинг боюнча тренингдерди өткөрүү

Кыргызпатент

Квартал сайын

Ойлоп табуучуларда рыноктук ой жүгүртүүнү калыптандыруу, ошондой эле максаттуу багытталган ишмердүүлүктү шыктандыруу

Тренинг менен камтылган катышуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

8

Райондук, шаардык жана облустук китепканалардын, атайын орто жана жогорку окуу жайлардын негизинде Кыргызпатенттин, МПТКнын, ИМБДУнун жана дүйнөдөгү патенттик ведомстволордун маалымат ресурстарына коомдун мүмкүнчүлүк алуусу үчүн борборлорду ачуу

Кыргызпатент МПТК жана КРнын Билим берүү жана илим министрлиги менен бирге

2012-2016-жж.

Аймактарда инновациялык ишмердүүлүктү активдештирүү

Борборлордун, келишимдердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

9

Чакан жана орто ишканаларда инновациялык ишмердүүлүктү активдештирүүгө байланыштуу актуалдуу маселелерди талкуулоо боюнча бизнес-коомдордун, мамлекеттик структуралардын катышуусу менен тегерек үстөлдөрдү өткөрүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

ЧОИде инновациялык ишмердүүлүктү активдештирүү

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

10

Интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу жаатында алардын өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча илимий-изилдөө мекемелердин жана бизнес-коомдордун өкүлдөрү менен тегерек үстөлдөрдү өткөрүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу жаатында катышуучулардын ортосунда өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуу форматы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

11

Интеллектуалдык менчикке укуктарды алуу, патенттик маалыматты пайдалануу жана илимий-изилдөө мекемелердин жана бизнес-коомдун, мамлекеттик түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу жөнүндө аймактык семинарларды өткөрүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчикке укуктарды алуу, патенттик маалыматтарды пайдалануу жана интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу маселелери боюнча тажрыйба алмашуу

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

12

Айыл чарба тармагында инновациялык технологияларды жайылтуу боюнча практикалык иш-чараларды өткөрүү

Айылчарбамин, агрардык илимий-изилдөө институттары, “Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялар борбору” жана “Айыл кеңеш берүү кызматы” коомдук фондулары

2012-2013-жж.

Айыл чарба чөйрөсүндө инновациялык ишмердүүлүгүн активдештирүү

Семинарлардын саны, китепчелерди чыгаруу

Эларалык уюмдар

1.1.1-1. Инновациялык ишмердүүлүк системасын жана инновацияларды жайылтуунун механизмдерин өркүндөтүү

12- 1

Жагымдуу укуктук жана экономикалык чөйрөнү түзүүнүн эсебинен КРда инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү

Кыргызпатент, КР Экономика министрлиги, КР Билим берүү жана илим министрлиги, КР Улуттук илимдер академиясы жана илим жана бизнес өкүлдөрү (макулдашуу боюнча)

2014-ж.

Инновациялык ишмердүүлүктү мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүчү жагымдуу укуктук жана экономикалык чөйрөнү түзүү

2020-жылга чейин КРнын инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн концепциясын кабыл алуу

Кыргызпатент

12- 2

Инновациялык долбоорго киргизүүнүн критерийлерин иштеп чыгуу

Кыргызпатент, ИМ мамлекеттик фонду, КР УИА (макулдашуу боюнча)

2013-2014-жж.

Иштелип чыккан критерийлердин негизинде инновациялык долбоорго киргизүү

Жоболорду кабыл алуу

Кыргызпатент

1.1.2. Интеллектуалдык чыгармачылыкты шыктандыруу, колдоо жана активдештирүү

13

Тажрыйба үлгүлөрүн жасоого атайын стипендияларды жана гранттарды бөлүп берүү жана келечектүү ойлоп табууларды жана технологияларды сыноо

Кыргызпатент

Жыл сайын

Ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүктү колдоо жана шыктандыруу

Катышкан чыгармачыл ишмерлердин, окумуштуулардын, ойлоп табуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

14

Интеллектуалдык менчик объектилерин рынокто ийгиликтүү илгерилеткендиги үчүн сыйлыктарды уюштуруп берүү

Кыргызпатент

Жыл сайын

Интеллектуалдык менчиктин жаңы объектилерин жаратууну жана илгерилетүүнү колдоого алуу

Тапшырылган сыйлыктардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

15

Жаш окумуштууларга жана авторлорго илимий жана чыгармачылык жетишкендиктери үчүн мамлекеттик сыйлыктарды уюштуруу

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2015-жж.

Ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүктү демилгелөө жана шыктандыруу

Катышкан чыгармачыл ишмерлердин, окумуштуулардын, ойлоп табуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

16

Мектептерде илимий-техникалык чыгармачылык ийримдерин түзүү жана өнүктүрүү

Кыргызпатент МПТК жана КРнын Билим берүү жана илим министрлиги менен бирге

2012-2016-жж.

Окуучулардын илимий-техникалык чыгармачылыгын активдештирүү

Балдар чыгармачылык ийримдерине, көргөзмөлөрүнө катышкан окуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

17

Орто атайын жана жогорку окуу жайларында илимий-техникалык чыгармачылык борборлорун түзүү

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министрлиги менен бирге

2012-2016-жж.

Жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын активдештирүү

Борборлорго барган окуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

18

Эл аралык сынактарга жана олимпиадаларга катышуу үчүн келечектүү жаш жаңылык киргизүүчүлөрдү багыттоо

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

Ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүктү колдоо жана шыктандыруу

Катышкан жаш окумуштуулардын жана ойлоп табуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

19

Интеллектуалдык менчик системасында чечимдерди кабыл алуу процессинде чыгармачылык союздардын жана илимий-техникалык коомдордун өкүлдөрүнүн катышуу форматын жана жол-жоболорун түзүү

Кыргызпатент чыгармачылык союздар жана илимий коомдор менен бирге

2012-ж.

Катышуучулардын ортосунда өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуу форматы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

20

ИМБДУнун эксперттеринин, укуктарды жамааттык башкаруу боюнча эл аралык коомдук уюмдардын, Кыргызстандын чыгармачылык союздарынын, КР ЖКнын депутаттарынын, юристтердин жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусу менен “Автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо жана жамааттык башкаруу” деген улуттук семинарды уюштуруу

Кыргызпатент

2012-ж.

АУ жана ЧУ МУЖБны түзүү үчүн шарттарды түзүү боюнча тажрыйба алмашуу

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

21

АУ жана ЧУ МУЖБ коомдук бирикмесинин уюмдаштыруучу кеңешин түзүү боюнча Автордук жана чектеш укуктар ээлери, Кыргызстандын чыгармачылык союздары менен жолугушууларды өткөрүү

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

АУ жана ЧУ МУЖБны түзүү үчүн шарттарды түзүү

АУ жана ЧУ МУЖБнын уюмдаштыруучу кеңешин жана аткаруучу органын түзүү

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

22

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомуна ылайык күчүн жоготту

23

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомуна ылайык күчүн жоготту

24

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомуна ылайык күчүн жоготту

1.2. Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу системасын түзүү

1.2.1. Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоонун жана сактоонун маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны жакшыртуу

25

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган ЧУАны аныктоо

Мыйзам долбоорлордун саны

Кыргызпатент

26

Интеллектуалдык менчик укуктарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караштырган Кыргыз Республикасынын кодекстерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун даярдоо:

– Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;

– Административдик жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси

Кыргызпатент КРнын Юстиция министрлиги менен бирге

2012-2013-жж.

Эл аралык стандарттарга ылайык келген интеллектуалдык менчик объекттерин укуктук коргоо жана сактоо маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны түзүү

ИМ жаатындагы ЧУАны кабыл алуу

Кыргызпатент

27

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу:
– “Фирмалык аталыштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
– Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамы;
– “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
– “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Кыргызпатент

2012-ж.

Эл аралык стандарттарга ылайык келген интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо жана сактоо маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны түзүү

ИМ жаатындагы ЧУАны кабыл алуу

Кыргызпатент

28

Жарандык жүгүртүүнүн катышуучуларын, товарларды, жумуштарды жана тейлөө кызматтарын жекелештирүү каражаттарына өзгөчө укуктарды алууга жана пайдаланууга байланыштуу мыйзамсыз атаандаштыкта болтурбоо жөнүндө “Монополисттик ишмердүүлүктү чектөө, атаандаштыкты өнүктүрүү жана коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен бирге

2012-ж.

Жарандык жүгүртүүнүн катышуучуларын, товарларды, жумуштарда жана тейлөө кызматтарын жекелештирүү каражаттарына өзгөчө укуктарды алууга жана пайдаланууга байланыштуу мыйзамдык атаандаштыкты аныктоо фактыларынын санын төмөндөтүү

ИМ жаатындагы ЧУАны кабыл алуу

Кыргызпатент

29

Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин 349-беренесинде караштырылган, Реестрге киргизилбеген, интеллектуалдык менчик объектилери камтылган товарларды чыгарууну токтотуу жөнүндө нускаманы (ехofficio) иштеп чыгуу

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы менен бирге

2012-ж.

Кыргыз Республикасынын аймагына четтен алынып келинген контрафакттык жана каракчылык продукциялардын деңгээлин төмөндөтүү Чек арада контрафакттык продукцияларды четтен алып келүүгө тыюу салуунун натыйжалуу механизми

Интеллектуалдык менчик объектилери камтылган товарларды чыгарууну токтотуу жөнүндө нускама (ехоfficio)

Кыргызпатент

30

КРнын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-февралындагы N 93 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (ВАК) жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү

Кыргызпатент, КР министрликтеринин жана ведомстволордун катышуусу менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик жаатында укук бузуулардын деңгээлин төмөндөтүү

Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын курамын өзгөртүү

Кыргызпатент

31

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2-мартындагы N 118 “Кыргыз Республикасынын аймагында соода жүргүзүү эрежелеринин жыйнагын бекитүү жөнүндө” токтомдун аудио-, аудиовизуалдуу продукцияларды, ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын соодалоого тиешелүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Кыргызпатент КРнын Экономикалык жөнгө салуу министрлиги менен бирге

2012-ж.

Аудио, аудиовизуалдуу продукцияларды, ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын соодалоону тартипке келтирүү, контрафакттык продукцияларды соодалоо деңгээлин төмөндөтүү

ИМ жаатындагы ЧУАны кабыл алуу

Кыргызпатент

32

2014-жылы Кыргызстандын калкынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү боюнча бир айлыкты өткөрүү

Кыргызпатент, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча)

2014-ж.

Кыргызстандын калкынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафактылык продукциялардын деңгээлин төмөндөтүү

Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны

Кыргызпатент

33

Маалыматтык-коммуникациялык түйүндөрдө интеллектуалдык менчик укуктарын коргоонун механизмдерин иштеп чыгуу боюнча Интернет-коомдоштугунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен жумушчу топту түзүү

Кыргызпатент министрликтер жана ведомстволор, ВАК менен бирге

2012-2013-жж.

Маалыматтык-коммуникациялык түйүндөрдө, анын ичинде Интернет тармагында ИМ объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу

Маалыматтык-коммуникациялык түйүндөрдө интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу

Кыргызпатент

34

“Материалдык эмес активдерди жана интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо стандартын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун иштеп чыгуу

КР Мамлекеттик мүлк министрлиги Кыргызпатент менен биргеликте

2012-ж.

Материалдык эмес активдерди жана интеллектуалдык менчик объектилерин баалоону жүргүзүүдө так талаптарды коюу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Кыргызпатент

1.2.2. Укук коргоо жана сот органдарынын кызматкерлеринин интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө квалификациясын жогорулатуу

35

Кыргызпатент менен КРнын Мамлекеттик бажы кызматынын, Кыргызпатент менен КРнын Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын ортосундагы Кыргызпатенттин негизинде интеллектуалдык менчик маселелери боюнча квалификациясын жогорулатууга ушул ведомстволордун кызматкерлерин жиберүү жөнүндө макулдашууларды түзүү

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы жана КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматы менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик тармагында квалификацияны жогорулатуу, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук колдонуу практикасын жакшыртуу

Интеллектуалдык менчик маселелери тууралуу окутуу курстарын окуган кызматкерлердин саны

Кыргызпатент

36

Кыргызпатент менен КРнын Башкы прокуратурасынын Окуу борборунун ортосундагы “Интеллектуалдык менчик укуктары” сабагын окуу программаларына киргизүү жөнүндө макулдашууну түзүү

КРнын Башкы прокуратурасы (макулдашуу боюнча)

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик тармагында квалификацияны жогорулатуу, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук колдонуу практикасын жакшыртуу

Окуган кызматкерлердин саны

Кыргызпатент

37

Кыргызпатент менен КРнын Жогорку сотуна караштуу Окуу борборунун ортосундагы алардын окуу программаларына “Интеллектуалдык менчик укуктары” сабагын киргизүү жөнүндө макулдашууну түзүү

Кыргызпатент КРнын Жогорку соту менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик тармагындагы талаш-тартыштарды карап чыгуунун сапатын жогорулатуу

Окуган соттордун саны

Кыргызпатент

38

Интеллектуалдык менчикке байланыштуу укук бузуулардан келип чыккан зыяндарды баалоо методикасына сот эксперттерин окутуу

Кыргызпатент КРнын Юстиция министрлиги менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчикке байланыштуу укук бузуулардан келип чыккан зыяндарды баалоо методикасын колдонуу

Өткөрүлгөн экспертизалардын саны

Кыргызпатент

39

Интеллектуалдык менчик тармагындагы иштерди соттук карап чыгуу боюнча аймактык жана улуттук семинарларды, тегерек үстөлдөрдү өткөрүү

Кыргызпатент КРнын Сот департаменти менен бирге

Жыл сайын

Интеллектуалдык менчик тармагындагы иштерди сотто карап чыгуунун тажрыйбалары менен алмашуу

Кыргызпатент

40

Интеллектуалдык менчик объектилери камтылган товарларды бажы чек арасы аркылуу өткөрүүдө укук бузууларга бөгөт коюу маселелери боюнча коңшулаш мамлекеттердин бажы органдары менен аймактык семинарларды өткөрүү

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы менен бирге

Жыл сайын

ИМО камтылган товарларды бажы чек арасы аркылуу өткөрүүдө укук бузууларга бөгөт коюу маселелери боюнча тажрыйба алмашуу

Кыргызпатент

1.2.3. Интеллектуалдык менчик тармагындагы укук бузуулардын алдын алуу жана тыюу салуу боюнча мамлекеттик органдардын ортосундагы өз ара аракеттенүү

41

“Дары-дармектер жана медициналык техника”, “Тамак-аш өнөр жайы” жана “Алкоголдуу продукция”, “Аудио, видеопродукция” багыттары боюнча ВАКтын жумушчу топторунун курамын түзүү

Кыргызпатент ВАК менен бирге

2012-ж.

ВАКтын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу

Багыттар боюнча жумушчу топтор

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

42

ВАКтын алкагында контрафакттуу продукцияларды аныктоо боюнча рейддик иш-чараларда катышууга жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана көз каранды эмес өкмөттүк уюмдарынын өкүлдөрүн тартуу

Кыргызпатент ВАК менен бирге

2012-ж.

ВАКтын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү процессинин ачыктыгын камсыз кылуу

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

43

Аудиовизуалдык продукциялардын контрафактылык белгилерин аныктоо боюнча методикалык сунуштарды иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

Контрафакттык жана каракчылык продукциялардын деңгээлин төмөндөтүү

Методические рекомендации

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

44

ИМ жаатындагы укук бузууларга тиешелүү келип түшкөн юридикалык жана жеке жактардын арыздары, кайрылуулары, даттануулары боюнча аналитикалык маалыматтарды берүү

Кыргызпатент, мамлекеттик органдар

Дайыма

ИМ жаатындагы укук бузуулар жөнүндө маалымат алуу

Аналитикалык маалыматтардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

45

Келип түшкөн аналитикалык маалыматтарга ылайык контрафакттык продукциялардын рыногун анализдөө

Кыргызпатент

Жарым жылдыктар боюнча

Багыттар боюнча рейддерди өткөрүү боюнча план түзүү

Багыттар боюнча рейддерди өткөрүү боюнча план

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

46

Укук ээлеринин ИМге болгон укуктары бузулган учурда, ыкчам байланышуу үчүн алар боюнча маалыматтык базаны Кыргызпатенттин базасында түзүү жана жаңыртуу

Кыргызпатент ВАК менен бирге

2012-2016-жж.

Укук ээлерин ВАКтын ишине тартуу

Маалыматтар базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

47

Контрафакттык продукцияларды аныктоо жана колдонуудан алып салуу боюнча Кыргызпатенттин, КРнын Саламаттык сактоо министрлигинин, КР Өкмөтүнө караштуу Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттигинин, Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча коомдун жана ЖМКнын өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө нускамасын иштеп чыгуу (ВАКтын жумушчу тобунун алкагында)

Кыргызпатент КРнын Саламаттык сактоо министрлиги, КР Өкмөтүнө караштуу Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттиги, Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча коому менен бирге

2012-2013-жж.

Контрафакттык продукцияларга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик түзүмдөрдүн, өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн ортосундагы жөнгө салынган система

Өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө нускама

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

48

ВАКтын жумушчу топторунун өкүлдөрү тарабынан товарларды сатуу пункттарына рейддерге чыгуулары

Кыргызпатент ВАК менен бирге

2012-2016-жж.

Калктын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирүүчү контрафакттык продукциялардын деңгээлин рынокто төмөндөтүү

Алынып салынган контрафакттык продукциялардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

49

Интеллектуалдык менчик тармагындагы укук бузууларды карап чыгуу боюнча сот иштери жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана системага салуу

Кыргызпатент КРнын Сот департаменти менен бирге

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчик тармагындагы талаш-тартыштарды карап чыгуунун сапатын жогорулатуу

Кыргызпатентте сот иштеринин маалыматтык базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

50

Маалыматтык-коммуникациялык түйүндөрдө ИМ укуктарын коргоонун механизмдерин иштеп чыгуу боюнча Кыргызпатенттин, Интернет-коомдоштугунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен тегерек үстөлдөрдү өткөрүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Маалыматтык-коммуникациялык түйүндөрдө, анын ичинде Интернет түйүнүндө ИМ объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

51

Интеллектуалдык менчик тармагындагы иштерди карап чыгуу боюнча сот практикасынын сереби

Кыргызпатент КРнын Жогорку соту (макулдашуу боюнча), көз карандысыз юристтер (макулдашуу боюнча), патенттик ишенимдүү өкүлдөр (макулдашуу боюнча) менен бирге

2014-2015-жж.

ИМ тармагындагы талаш-тартыштарды чечүүдө жалпы ыкманы иштеп чыгуу. Мындан ары аларды четтетүү максаты менен ИМОго укуктарды коргоо үчүн кайрылганда көйгөйлөрдү аныктоо

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтому

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

1.3. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн модернизациялоо

1.3.1. Түзүмдүк бөлүктөрдүн иш процессинен маалыматташтыруу

52

Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн техникалык жактан жабдууну өркүндөтүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

Маалымат берүү жана иш кагаздарын жүргүзүү жана документ жүгүртүү процесстерин автоматташтыруу, аткарылуучу иштердин ыкчамдыгын, аныктыгын, сапатын жогорулатуу

Компьютердик, сервердик жабдуулардын жана перифериялык түзүлүштөрдүн саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

53

Интеллектуалдык менчик объектилеринин өтүнмөлөрүн карап чыгуу процессинин иш кагаздарын жүргүзүүнү автоматташтыруу

Кыргызпатент

2012-ж.

Программалык камсыздоо

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

54

Басма процессин автоматташтыруунун жана ИМ жаатындагы башка ведомстволор менен патенттик маалымат алмашуу системасын түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

ИМБДУнун стандарты боюнча электрондук бюллетень, программалык камсыздоо

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

55

Бардык электрондук процесстердин маалыматтар банкын түзүү (архив)

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-ж.

Патенттик документтерди иштеп чыгуунун кагазсыз технологиясына өтүү

Маалыматтар банкы жана тиешелүү программалык камсыздоо

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

56

Кыргызпатенттин маалыматтык коопсуздук түзүмүн түзүү

Кыргызпатент

2013-ж.

Маалыматтык коопсуздукту камсыздоо

Аппараттык жана программалык камсыздоо

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

57

Өтүнмөлөр жана патенттер боюнча статистикалык маалымат алууну камсыз кылуучу системаны иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-ж.

Ыкчамдуулукту, аныктыкты, аткарылуучу иштердин сапатын жогорулатуу

Программалык камсыздоо

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

58

Интеллектуалдык менчик объектилери боюнча болгон маалыматтар базасын бирдейлештирүү жана өркүндөтүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-ж.

Ыкчамдуулукту, аныктыкты, аткарылуучу иштердин сапатын жогорулатуу

Өзгөртүлгөн маалыматтар базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

59

Төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтар базасын түзүү:
– инновациялык ишмердүүлүк менен иштеген чакан жана орто ишканалар жөнүндө маалыматты;
– чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердүүлүгүнө жардам катары маалыматтык ресурстарды

Кыргызпатент

2012-ж.

КРнын МПТКнын, ТИКБнын тейлөө кызматынын ыкчамдуулугун, сапатын жогорулатуу

Кыргызпатенттин маалыматтар базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

60

Кыргызпатент менен КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын ортосундагы КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматына интеллектуалдык менчик объектиле- ри боюнча маалыматтар базасына мүмкүнчүлүк алуу боюнча маалымат алмашуунун электрондук системасын түзүү

Кыргызпатент

2013-ж.

Чек арада ИМОну камтыган товарларды токтотууга байланыштуу баштапкы иш-чаралар боюнча маалыматтар менен тез алмашуу

КР Өкмөтүнө караштуу Мамле- кеттик бажы кызматынын кызматкерлеринин кайрылууларынын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

61

Салттуу билимдер боюнча маалыматтар базасын түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Салттуу билимдер боюнча маалымат берүү

Кыргызпатенттин маалыматтар базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

62

КРнын МПТКсында студенттердин жана жаш жаңычылдардын илимий-техникалык иштелмелери жөнүндө электрондук маалыматтар базасын түзүү

Кыргызпатент

2013-ж.

Жаш адистердин жана студенттердин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жаңыртуучу маалымат булагы

КРнын МПТКсынын маалыматтар базасы

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

63

“Тынымсыз байланышты”, Кыргызпатенттин веб-сайтындагы он-лайн режиминдеги рубриканы камтыган кеңеш берүү пунктун түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу

Берилген кеңештердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

64

Кыргызпатенттин веб-сайтын, анын функционалдуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн кайра өзгөртүп түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Кыргызпатенттин веб-сайтынын контентин жана интерфейсин оптималдаштыруу

Кыргызпатенттин веб-сайты

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

65

КРнын МПТКсынын веб-сайтын түзүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-ж.

КРнын МПТКсынын ресурстарына мүмкүнчүлүк алууну жогорулатуу

КРнын МПТКсынын веб-сайты

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

66

Кыргызпатенттин веб-сайтында ички бетин түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Кыргызпатенттин кызматкерлеринин маалыматка жалпы жана оптималдуу мүмкүнчүлүк алуусун камсыздоо

Кыргызпатенттин веб-сайтындагы бет

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

67

Кыргызпатенттин веб-сайтында интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча бөлүк түзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Коомду ИМ чөйрөсүндөгү чечимдерди кабыл алуу процессине тартуу

Комментарийлердин жана сунуштардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

1.3.2. Көрсөтүлүүчү тейлөө кызматынын сапатын жогорулатуу жана спектрин кеңейтүү

68

Кыргызпатенттин көрсөткөн тейлөө кызматын инвентаризациялоо жана кеңейтүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Тейлөө кызматынын тизмеси

Тейлөө кызматынын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

69

Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүүнү жана электрондук санариптик кол коюуну жайылтуу (улуттук, эл аралык, евразиялык)

Кыргызпатент

2012-2014-жж.

Өтүнмө ээлерине ыңгайлуулуктарды жогорулатуу

Электрондук өтүнмөлөрдүн саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

70

Интеллектуалдык менчикти баалоо жаатындагы стандарттарды жана методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу (баалоонун эл аралык стандарттардын негизинде)

Кыргызпатент

2012-ж.

ИМ объектилерин баалоо үчүн ченемдик базаны түзүү жана/же жакшыртуу

Стандарттар, методикалык көрсөтмөлөр

Кыргызпатент

71

Кыргызпатенттин веб-сайтында интеллектуалдык менчик объектилери боюнча маалыматтар базасын жайгаштыруу

Кыргызпатент

2012-ж.

Маалыматтар базасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү (акы төлөгөн же төлөбөгөн негизде)

Сурамдардын саны

Кыргызпатент

72

Алыстагы пайдалануучуларга өз электрондук даректерине документтерди электрондук түрдө жеткирүү боюнча зарыл болгон маалыматтарга заказ берүүгө жана алууга мүмкүнчүлүк берүү

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалыматтык ресурстарга кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу

Сурамдардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

73

Кыргызпатентте интеллектуалдык менчикти баалоо боюнча тейлөө кызматын көрсөтүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчик объектисин күрөө катары пайдалануу мүмкүнчүлүгү

Бааланган интеллектуалдык менчик объектилеринин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

74

Контрафакттык продукциялардан жабыр тарткан жарандардын арыздарын кабыл алуу жана каттоо (арыз) жана келип түшкөн арыздарга талдоо жүргүзүү, ВАКтын жумушчу топтору үчүн аналитикалык маалымкаттарды түзүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Контрафакттык продукцияларды натыйжалуу ачып көрсөтүүнү жүргүзүү жана алып салуу үчүн ВАКтын аналитикалык маалымкаттарын берүү

Аналитикалык маалыматтардын саны

Кыргызпатент

75

Салттуу билимдер боюнча маалыматтарды чогултуу жана иш планына ылайык өлкөнүн аймактарында жергиликтүү коомчулуктун арасында окутуучу тренингдерди өткөрүү

Кыргызпатент

2012- 2013-жж.

Салттуу билимдерди табуу жана сактоо

Салттуу билимдер боюнча маалыматтар базасын түзүү

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

76

МПТКнын пайдалануучулары үчүн автоматташтырылган орундарды түзүү

Кыргызпатент

2013-ж.

Маалымат берүүнүн жана издөөнүн сапатын жогорулатуу

Автоматташтырылган орундардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

77

Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү тейлөө кызматынын сапаты боюнча өтүнмө ээлеринин жана ИМ тармагындагы башка кызыкдар болгон тараптардын ортосунда анкета толтурууну жүргүзүү

Кыргызпатент

2012-ж.

Кыргызпатенттин, МПТКнын ишмердүүлүгү боюнча сунуштарды жана эскертүүлөрдү, региондордо тейлөө кызматын көрсөтүүнүн зарылдыгы жөнүндө маалымат алуу

Катышкан респонденттердин же респонденттердин тобунун саны

Кыргызпатент

78

Толтурулган анкеталарга ылайык көрсөтүлүүчү тейлөө кызматынын сапатын жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-ж.

Көрсөтүлүүчү тейлөө кызматтарынын сапатын жогорулатуу

Жакшы пикирлердин саны

Кыргызпатент

79

Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо маселелери боюнча семинарларды, тегерек үстөлдөрдү уюштуруу жана өткөрүү

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

Көрсөтүлүүчү тейлөө кызматтарынын сапатын жогорулатуу

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

1.3.3. Кадрдык саясатты жакшыртуу

80

Кадрдык саясат программасын иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-ж.

Кадрдык саясатты максатка ылайыктуу жакшыртуу

Кадрдык саясат программасы

Кыргызпатент

81

Жарандардын ишке болгон тандоосунда ачыктык принцибин жана бирдей мүмкүнчүлүк алуусун камсыздоочу кызматкерлерди сынактык тандоо системасын жайылтуу

Кыргызпатент

2012-ж.

Квалификациялуу кадрларды тандоо

Кызматкерлерди тандоо жөнүндө жобо

Кыргызпатент

82

Ведомствонун жаңы кызматкерлери менен иштөөнүн системасын жайылтуу

Кыргызпатент

2012- 2016-жж.

Жамаатка жаңы кызматкерлерди алуу

Жаңы кызматкерлердин саны

Кыргызпатент

83

Ведомствонун кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоо критерийлерин иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-ж.

Ведомствонун кызматкерлеринин мотивация системасын жакшыртуу

Натыйжалуулукту баалоо критерийлери жөнүндө жобо

Кыргызпатент

84

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы N 623 токтомуна ылайык күчүн жоготту

85

Ведомствонун кызматкерлерин окутууда жана квалификациясын жогорулатууда керектөөлөрүн талдоо жана пландаштыруу

Кыргызпатент

2012-ж.

Ведомствонун кызматкерлерин окутуунун конкреттүү багыттарын табуу

Кыргызпатент

86

Адистештирүү боюнча эксперттерди системалуу окутуу жана квалификациясын жогорулатуу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Конкреттүү тармактарда билимдерди натыйжалуу колдонуу

Окутулган эксперттердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

87

Кадрларды даярдоо жана иш тажрыйбалары менен алмашуу чөйрөсүндө Кыргызпатент менен улуттук патенттик ведомстволордун ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Иштин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кызматкерлердин тажрыйбалар менен алмашуусу

Окуган адистердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

88

Кыргызпатенттин лекторлор курамын окутуу ыкмаларына үйрөтүү, Кыргызпатенттин лекторлорунун багыттар боюнча окуу программаларын иштеп чыгуусу

Кыргызпатент

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик тармагында сабак берүүнүн жогорку сапаты

Окуган адистердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

89

РМИМАда интеллектуалдык менчикти баалоо маселелери боюнча Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун адистерин окутуу, ошондой эле инновациялык менеджмент, технологиялык муктаждыктарды баалоо, интеллектуалдык менчикти баалоо, бизнес-долбоор- лорду түзүү чөйрөсүндө тренингдерди өткөрүү

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

ИМди баалоо жаатындагы адистердин бар болушу

Окуган адистердин саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

1.3.4. Интеллектуалдык менчик жаатындагы тышкы саясатты ишке ашыруу

90

Кыргызпатент менен башка өлкөлөрдүн улуттук патенттик ведомстволорунун ортосундагы ведомстволор аралык келишимдерди жана макулдашууларды түзүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Кызматташууну кеңейтүү

Түзүлгөн келишимдердин жана макулдашуулардын саны

Кыргызпатент

91

ИМБДУнун комитеттеринин ишинин алкагында Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн системага салуу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

ИМБДУ менен кызматташууну өнүктүрүү

Комитеттердин ишине киргизилген сунуштардын саны. ИМБДУнун комитеттеринин ишине катышкан Кыргызпатенттин кызматкерлеринин саны

Кыргызпатент

92

Эл аралык макулдашуулардын тизмесин түзүү жана интеллектуалдык менчик жаатындагы сүйлөшүүлөрдүн аткарылышына талдоо жүргүзүү

Кыргызпатент

2012-2013-жж.

Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткарышы түзүлгөн ведомстволор аралык жана эки тараптуу макулдашуулардын алкагында эл аралык кызматташууну активдештирүү

Аткарылган мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык, ведомстволор аралык келишимдердин саны

Кыргызпатент

II. Коомго интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө маалымат берүүнү жогорулатуу

2.1. Коомчулук менен байланыш жүргүзүү

93

2012-2016-жж. ИМ жаатындагы билимди жалпыга түшүндүрүү боюнча РR стратегияны иштеп чыгуу

Кыргызпатент

2012-ж.

ЖМКда ИМ маселелерин чагылдыруунун сапатын жогорулатуу

Медиаплан

Кыргызпатент

94

ЖМК контентталдоону жүргүзүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчик жаатында маалыматтык саясатты талдоо

Кыргызпатент

95

“Кыргызпатенттин кабарлары: Интеллектуалдык менчик маселелери” илимий-практикалык журналынын форматын жана анын электрондук версиясын жаңылоо

Кыргызпатент

2012-ж.

Окурмандардын чөйрөсүн кеңейтүү

Мезгилдүү басылмалардын саны

Кыргызпатент

96

Эки тилде проспектилер, китепчелер, календарлар жана буклеттер түрүндөгү басма продукцияларын жайылтуу:
– интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө;
– көрүнүктүү ойлоп табуучулар, авторлор, башка ишмерлер жана алардын жетишкендиктери жөнүндө;
– салттуу билимдер маселелери боюнча маалыматтар;
– контрафакттык продукциялардын зыяны тууралуу эскертүүчү-түшүндүрүүчү маалыматтар;
– инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү жөнүндө;
– окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жөнүндө

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу, ИМ жөнүндө билимди жалпыга түшүндүрүү, коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамиле кылууларын калыптандыруу

Таратылган проспектилердин, китепчелердин, календарлардын жана буклеттердин саны

Кыргызпатент

97

Интеллектуалдык менчикке байланыштуу актуалдуу маселелер боюнча республикалык газетага рубрика киргизүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу, ИМ жөнүндө билимди жалпыга түшүндүрүү

Жарыяланган материалдардын саны

Кыргызпатент

98

Төмөндөгүлөргө арналган телепрограммалардын жана радио берүүлөрдүн серияларын чыгаруу:
– адабият, искусство ишмерлерине, ойлоп табуучуларга, жаңылык киргизүүчүлөргө, инновациялык ишмердикке;
– калктын өмүрү жана ден соолугу үчүн контрафакттык продукциялардын зыяны жана контрафакттык продукциялардын лицензиялык продукциялардан айырмалангандыгы тууралуу маселелер боюнча

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу, ИМ жөнүндө билимди жалпыга түшүндүрүү, коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамиле кылууларын калыптандыруу

Телепрограммалардын жана радиоберүүлөрдүн саны

Кыргызпатент

99

Социалдык жарнамалык роликтердин серияларын даярдоо жана телеканалдар аркылуу көрсөтүү:
– экономиканы өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчиктин ролу жөнүндө;
– калктын өмүрүнө жана ден соолугуна контрафакттык продукциялардын зыяны жөнүндө;

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу, ИМ жөнүндө билимди жалпыга түшүндүрүү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамиле кылууларын калыптандыруу

Жарнамалык көрмө чыгырыктардын саны

Кыргызпатент

100

Кыргызпатенттин сайтына төмөнкүлөрдү жайгаштыруу:
– интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө;
– көрүнүктүү ойлоп табуучулар, авторлор жана башка ишмерлер жана алардын жетишкендиктери жөнүндө;
– салттуу билимдер маселелери боюнча маалыматтар;
– контрафакттык продукциялардын зыяны тууралуу эскертүүчү түшүндүрүүчү маалыматтар;
– инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү жөнүндө;
– окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жөнүндө

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Калкка маалымат берүүнү жогорулатуу, ИМ жөнүндө билимди жалпыга түшүндүрүү, коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамиле кылууларын калыптандыруу

Жарыяланган материалдардын саны

Кыргызпатент

101

КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын, КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын сайтында калктын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафакттык продукцияларга каршы күрөшүү жөнүндө маалыматтарды чагылдыруу

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы жана КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматы менен бирге

2013-ж.

Контрафактыга жана каракчылыкка коомдун терс мамилесин калыптандыруу

Жарыяланган материалдардын саны

Кыргызпатент

102

Бишкек шаарынын мэриясынын көмөк көрсөтүүсү менен тышкы жарнамаларды жайгаштыруу (калктын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафакттык продукцияларга каршы күрөшүү боюнча бир айлыктын алкагында)

Кыргызпатент

2014-ж.

Коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамилени калыптандыруу

Кыргызпатент

103

Кыргызпатент, Бишкек шаарынын мэриясынын, КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын ортосундагы өз ара аракеттенүү планына ылайык контрафакттык продукцияларга каршы күрөшүү боюнча жыл сайын кеңири масштабдуу акцияларды өткөрүү

Кыргызпатент КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматы, Бишкек ш. мэриясы, ВАК менен бирге

2012-2016-жж.

Коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү, контрафактыга жана каракчылыкка терс мамилени калыптандыруу

Акциянын катышуучуларынын саны, жок кылынган контрафакттык продукциялардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

104

Интеллектуалдык жана инновациялык ишмердүүлүк маселелери боюнча мектеп окуучуларынын жана студенттердин арасында олимпиадаларды уюштуруу

Кыргызпатент МПТК менен бирге

2012-2016-жж.

Жаш өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык менчик тармагындагы сабаттуулугун жогорулатуу

Катышкан окуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

105

Салттуу билимдер боюнча тарыхчылардын, этнографтардын, ИИИнин, ЖОЖдордун жана ӨЭУнун адистеринин катышуулары менен тегерек үстөлдөрдү, семинарларды уюштуруу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Салттуу билимдерди жалпыга түшүндүрүү

Семинарлардын саны, катышуучулардын саны, салттуу билимдердин аныкталган алып жүрүүчүлөрүнүн саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

106

Авторлорго, чыгармачыл ишмерлерге арналган чыгармачылык кечелерди өткөрүү

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү

Кыргызпатент

107

Кыргызпатенттин жана өнөктөш уюмдардын адистеринин катышуусу менен ИМ маселелери боюнча журналисттер үчүн басма-сөз сессияларды уюштуруу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Интеллектуалдык менчик маселелерине адистештирилген ЖМКнын өкүлдөрүнүн туруктуу катмарын калыптандыруу

Басма-сөз сессиялардын саны, басма-сөз сессияларда катышкан журналисттердин саны

Кыргызпатент

108

Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү маселелерин эң мыкты чагылдыруу боюнча ЖМКлардын арасында сынак өткөрүү жана ИМ чөйрөсүндө билимди жайылтуу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Окуучулардын жана жаштардын ортосунда илимий-техникалык иштелмелерди, ойлоп табууларды, рационализатордук сунуштарды жана илимий-техникалык чыгармачылыктын кадырын жалпыга түшүндүрүү

Катышуучулардын саны, журналисттер даярдаган материалдардын саны

Кыргызпатент

109

Журналисттерге интеллектуалдык менчик жаатындагы эң мыкты жарыялоолору үчүн ар жылдагы улуттук сыйлыктарды ыйгаруу

Кыргызпатент

2012-2016-жж.

Коомдун ИМдин маанисин жана маңызын кеңири түшүнүшү

Катышуучулардын саны, журналисттер даярдаган материалдардын саны

Кыргызпатент

2.2. Билим берүү программаларына интеллектуалдык менчик боюнча курсун киргизүү

110

Жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелерине төмөнкү сабактар боюнча окуу-усулдук базаны иштеп чыгуу: “Интеллектуалдык менчикке киришүү”, “Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо”, “Экономика жана интеллектуалдык менчик”, “Ишканалардын, ЖОЖдордун, ИИИнин экономикалык ишмердүүлүгүндө ИМди коммерциялык максатта пайдалануу” ж.у.с.

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министрлиги, ЖОЖдор менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик тармагындагы окутуу системасын жакшыртуу

ИМ боюнча сабак киргизилген окуу жайлардын саны, багыттар боюнча усулдук сунуштар

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

111

Кыргызпатент тарабынан квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрүп, бүткөндө тиешелүү үлгүдөгү сертификатты берүүгө КРнын Билим берүү жана илим министрлигинен лицензия алуу

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министр- лиги, ЖОЖдор менен бирге

2014-ж.

Квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрүп, бүткөндө тиешелүү үлгүдөгү сертификатты берүү мүмкүнчүлүгү

Кыргызпатенттин лицензиясы

Кыргызпатент

112

Кыргызпатент менен ЖОЖдордун/АОКЖнын ортосундагы Кыргызпатентке юридикалык жана техникалык факультеттердин/ бөлүмдөрдүн окутуучуларын жиберүү жана студенттерди өндүрүштүк жана дипломдун алдындагы практикадан өтүүгө жиберүү жөнүндө макулдашуу түзүү

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министрлиги, ЖОЖдор менен бирге

2012-ж.

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча квалификацияны жогорулатуу, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү адистердин санын көбөйтүү

Курстарда окуган окутуучулардын саны, Кыргызпатентте практикадан өткөн окуучулардын саны

Кыргызпатент

113

Региондордогу ЖОЖдордун юридикалык жана техникалык факультеттеринин окутуучуларынын интеллектуалдык менчик маселелери боюнча квалификациясын жогорулатуучу курстарын уюштуруу

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министр- лиги, ЖОЖдор менен бирге

2014-ж.

Региондордон келген окутуучуларды окутуу

Курстарда окуган региондордон келген окутуучулардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

(*) Кыскартылган сөздөрдүн жана аббревиатуралардын чечмелениши

ИМ – интеллектуалдык менчик;

КМШ – Көзкарандысыз мамлекеттер шериктештиги;

ТРИПС – Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуу;

UPOV – Өсүмдүктөрдүн сорттору боюнча эл аралык союз;

ЕАПУ – Евразия патенттик уюму,

ӨЖМКММАК – Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңеш;

ЧОИ – чакан жана орто ишканалар;

ИМО – интеллектуалдык менчик объектилери;

МПТК – Мамлекеттик патенттик техникалык китепканасы;

ИМБДУ – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму;

АУ жана ЧУ МУЖБ – автордук укук жана чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу;

КР ЖК – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши;

ММК – массалык маалымат каражаттары;

ЧУА – ченемдик укуктук актылары;

КРӨ – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

ВАК – ведомстволор аралык комиссия;

ЭЭМ – электрондук эсептөө машинасы;

ТИКБ – технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору;

РМИМА – Россия Мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясы;

ИИИ – илимий изилдөө институттары;

ӨЭУ – өкмөттүк эмес уюмдар;

КТО – кесиптик техникалык окуу жайы;

ЖОЖ – жогорку окуу жайлары;

АОКЖ – атайын кесиптик окуу жайлары.