Resolution of the Government of the Kyrgyz Republiс

 

 

 

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Телекөрсөтүү жана радиопрограммаларды даярдоо үчүн автордук сый акынын чендерин тартипке келтирүү жөнүндө”

02.03.1993 № 90

 2КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин структурасын өркүндөтүү жана аны материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жөнүндө”

 15.06.1993 № 262

3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ойлоп табууга СССРдин автордук күбөлүктөрү жана өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун жана аларга автордук сый акыларды төлөөнүн тартиби жөнүндө”

22.11.1996 № 546

4

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

12.06.1998 № 346

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ботаникалык жана зоологиялык тектери менен түрлөрүнүн тизмелерин бекитүү жөнүндө

28.08.1998 № 572

6

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө

24.12.1998 № 862

7

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө”

14.05.1999 № 260

8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө Жобону бекитүү тууралу”

26.05.1999 № 286

9

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы, үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу Жобону бекитүү жөнүндө 20.04.2000 № 225

10

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

27.04.2000 № 242

11

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби тууралуу Жобону бекитүү жөнүндө”

27.11.2000 № 694

12

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу

24.08.2000 № 520

13

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын коргоо маселелери жөнүндө

28.11.2001 № 743

14

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуш жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

27.05.2002 № 336

15

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө”

22.07.2002 № 488

16

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө”

23.02.2004 № 93

17

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Рационализатордук сунушту каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”

27.04.2004 № 297

18

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө

13.02.2006 № 94

19

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катарында пайдалануу тартиби жөнүндө”

31.01.2007 № 26

20

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун Эрежелерин бекитүү жөнүндө

09.07.2010 № 117

21

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелерин бекитүү тууралуу

09.07.2010 № 118

22


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө”

05.01.2011 № 7

23

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө

05.01.2011 № 8

24

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Ойлоп табууга патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартибин, Өнөр жайлык үлгүгө патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Пайдалуу моделге патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө”

27.10.2011 № 685

25

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Селекциялык жетишкендикке патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Электрондук эсептөөчү машиналар үчүн программаны же маалыматтар базасын расмий каттатуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө

27.10.2011 № 686

26

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө

29.11.2011 № 747

27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “ектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелерин, Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин, Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү тууралуу” 

29.11.2011 № 748

28

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө

29.02.2012 № 153

29

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө

29.02.2012 № 154

30

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

29.02.2012 № 155

31

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартибин бекитүү тууралуу”

29.02.2012 № 156

32

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартибин бекитүү жөнүндө

14.05.2012 № 280

33

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу (компетенттүү) органдарды аныктоо жөнүндө

01.08.2012 № 526

34

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында “Манас” терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартибин бекитүү жөнүндө

25.09.2012 № 634

35

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө28.02.2017  № 126

36

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна негиздеме-маалымкат
06.04.2015  № 197
37
 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна салыштырма таблица
06.04.2015  № 197
38
 Долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
06.04.2015  № 197

 

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort