Жалпы маалымат

Ойлоп табуу деген эмне?

Ойлоп табуу – бул өнөр жайда, айыл чарбасында, саламаттыкты сактоодо жана эл чарбасынын башка тармактарында белгилүү бир керектөөнү канааттандырууга багытталган маселенин чыгармачылык техникалык чечилиши.

Ойлоп табуу түзүлүш, ыкма, зат, микроорганизмдин штаммы, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларын өрчүтүү, ошондой эле мурда белгилүү болгон түзүлүштү, ыкманы, штаммды жаңы арналыш боюнча колдонуу же техниканын жана технологиянын бардык тармактарындагы кайсы болбосун башка жаңы жетишкендик болушу мүмкүн.

Ойлоп табуу деп төмөндөгүлөр таанылбайт: илимий теориялар жана математикалык ыкмалар; чарбаны уюштуруу жана башкаруу ыкмалары, шарттуу белгилер, жүгүртмөлөр, эрежелер; акыл операцияларын аткаруу ыкмалары; алгоритмдер жана ушу сыяктуу эсептөө машиналары үчүн программалар; курулмаларды, имараттарды, аймактарды пландаштыруунун долбоорлору жана схемалары; курчап турган чөйрөгө зыян келтирүүчү, коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана абийир принциптерине каршы келүүчү чечимдер.